Home / Kanunlar / İş Kanunu / Eyvah Yıllık İzinde Hasta Oldum !

Eyvah Yıllık İzinde Hasta Oldum !

nevzat-erdag-250-yillik-izinİzin hususu bilindiği gibi 4857 Sayılı İş Kanunumuz ve 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunumuz da ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ben bu makalemde bu iki kanunumuz açısından durumu açıklarken, Devlet memurlarımız açısından da durumu  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu açısından açıklayarak makale başlığımıza cevap vereceğim.

4857 sayılı iş kanunumuzda;  izin konusu 53. maddeden 59. maddeye kadar anlatılmıştır. Burada 53. maddede “iş yerin de işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.” denilerek yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri anlatılmıştır.  54. maddede “1 yıllık süre içinde 55. maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken 1 yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır ” denilerek, yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi 55. maddede yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan süreler sayılmış ve “(a) bendinde, işçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günlerin” çalışılmış gibi düşünüleceği bildirilmiştir. 56. maddede yıllık ücretli iznin nasıl uygulanacağı, 57. maddede yıllık izin ücreti, 58. maddede izinde çalışma yasağı ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yine 4857 sayılı iş kanunumuzun 60. maddesi Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir.” Cümlesi ile izinlere ilişkin düzenlemeyi açıklamıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan izin yönetmeliğinin 15. maddesi” İşçi sayısı yüzden fazla olan iş yerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen 1, işçileri temsilen 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişiden oluşan izin kurulu kurulur” diyerek 16. maddede izin kurulunun görev ve yetkilerini belirlemiştir.

Ayrıntılı anlattığımız İş Kanunumuz da yıllık ücretli iznini kullanan işçinin hastalanması ve istirahat alması durumunda geçen sürenin yıllık izinden sayılıp sayılmayacağı konusunda açık bir düzenleme olmadığını görmekteyiz. Benim şahsi görüşüm 55. maddenin a) bendinde, işçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günlerin “çalışılmış gibi düşünüleceği bildiriminden dolayı hastalanan işçinin istirahatli olduğu sürenin yıllık izin süresinden sayılmaması gerekmektedir.  Ancak işçi, yıllık izninin sona erdiği tarihte istirahat süresi de sona ermek şartıyla işine dönmelidir. Daha sonra, uygun bir zamanda izinde raporlu olarak geçirdiği süre kadar izin kullanma talebinde bulunabilir. İşçi, yıllık ücretli izni kullanırken hastalanacak veya kaza geçirecek olursa ve bu nedenle kendisine ilgili sağlık kuruluşları tarafından sağlık izni verilirse, sağlık izni ile yıllık izinin iç içe girmez. Yıllık ücretli izin hakkı askıya alınır eksik yıllık izin kullandığını tutanak edip işçiye başka bir gün ayrıca raporlu olduğu gün kadar yıllık izin veya 2 güne tekabül eden ek kazanç vermek gerekir. Yıllık izin uygulaması ile ilgili diğer hukuki kaynağımız borçlar kanunumuzda ise durum şöyledir. Borçlar Kanunumuzda yıllık İzin 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunumuzun 422 den 425. maddelerine kadar izin konusu anlatılmıştır bu maddelere bakacak olursak yıllık ücretli izin; işveren,  6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunumuzun 422. maddesi işveren en az 1 yıl çalışmış olan işçilere yılda en az iki hafta ve on sekiz yaşından küçük işçiler ile elli yaşından büyük işçilere de en az üç hafta ücretli yıllık izin vermekle yükümlüdür derken, 423. maddesi işçi, bir hizmet yılı içinde kendi kusuruyla toplam bir aydan daha uzun bir süreyle hizmeti yerine getirmediği takdirde işveren, çalışılmayan her tam ay için, yıllık ücretli izin süresinden bir gün indirim yapabilir. İşçi, bir hizmet yılı içinde kendi kusuru olmaksızın hastalık, kaza, yasal bir yükümlülüğün veya kamu görevinin yerine getirilmesi gibi kişiliğine bağlı sebeplerle en çok üç ay süreyle iş görme edimini yerine getiremediği takdirde, işveren yıllık ücretli izin süresinden indirim yapamaz. İşveren, gebelik ve doğum yapma sebebiyle iş görme edimini en çok üç ay süreyle yerine getiremeyen kadın işçinin yıllık ücretli izin süresinden indirim yapamaz. Hizmet veya toplu iş sözleşmeleriyle, işçinin aleyhine hüküm doğuracak şekilde, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerine aykırı düzenleme yapılamaz demektedir. Aynı kanunun 424. maddesi yıllık ücretli izinler, kural olarak aralıksız biçimde verilir. Ancak tarafların anlaşmasıyla ikiye bölünerek de kullanılabilir. İşveren, yıllık ücretli izin tarihlerini, iş yerinin veya ev düzeninin menfaatleriyle bağdaştığı ölçüde, işçinin isteklerini göz önünde tutarak belirler demektedir. 425. maddede ise işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık ücretli izin süresine ilişkin ücretini, ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermekle yükümlüdür. İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, işverenden alacağı para ve başka menfaatler karşılığında yıllık ücretli izin hakkından feragat edemez. Hizmet sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, işçinin hak kazanıp da kullanamadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zaman aşımı, hizmet sözleşmesinin sona erdiği tarihte işlemeye başlar denmektedir.

Devlet Memurlarında Durum;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Yer Alan İzinlerle İlgili Hükümler yıllık izin 102.Maddede “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dâhil) olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir”. Yıllık izinlerin kullanılışı 103. maddede  yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen 2 yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilâveten 1 aylık sağlık izni verilir.

Doğum İzni, Mazeret izni 104. maddede,

Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir.

Hastalık İzni 105. maddede, iyileşme halinde göreve dönüş 106. maddede, aylıksız izin 108. maddede ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Memurların hastalık raporlarını verecek hekim ve resmi sağlık kurulları hakkında yönetmeliğin yıllık izinde hastalanma hali başlıklı 6. maddesi, “Hastalık izinlerinin süresi kullanmakta oldukları yıllık izin süresinden fazla olan memurlar hastalık izinlerinin bitiminde görevlerine başlar. Bunların hastalanmaları sebebiyle kullanamadıkları yıllık izinlerinin süresi 657 sayılı Kanunun değişik 102. maddesi göz önünde bulundurularak hesaplanır ve bu süre aynı Kanunun 103. maddesine göre kullandırılır” hükmü yer almıştır. 17.8.1995 gün ve 22377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 140 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin C–1. maddesinde; “Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı nedeniyle rapor alan bir memurun hastalık izninin bitiş tarihinin, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde, memurun kullanamadığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeksizin hastalık izninin bitimini müteakiben görevine başlaması gerekmektedir. Geriye kalan yıllık iznini izin vermeye yetkili amirlerin uygun göreceği tarihte kullanabilecektir.” kuralı getirilmiştir.

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 05.03.2010 tarihli 2007/6361 esas 2010/1193 kararında; … Yıllık izinde iken hastalanması üzerine hastalık izni alan memurun hastalık izninin süresinin yıllık izninden kalan süreden fazla olması halinde hastalık izninin bitiminde görevine başlaması gerektiği, rapor nedeniyle kesilen yıllık izninin kalan kısmını da rapor bitimi kullanmakla 140 seri nolu Tebliğ hükmüne aykırı hareket ettiği sabit ise de, kalan izin süresini hastalık izninden sonra kullanıp kullanmayacağı hususunda amirinden izin almamasının 657 sayılı Kanunun 125/A-a veya B-a 10 günlük yıllık izne ayrılan ve yıllık izinde iken hastalanarak 8.9.2006 tarihinde 10 günlük hastalık raporu alan davacının rapor bitimi 18.9.2006 tarihinde görevine başlaması gerektiği açık olduğundan kalan 5 günlük yıllık izin süresini de kullanarak göreve başlaması üzerine tesis edilen dava konusu kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır diyerek devlet memurlarının da iş kanununa göre çalışanlar gibi raporlu dönem izinlerini ancak amirlerinin izni ile kullanabileceklerini belirterek durumu karara bağlamıştır.

About nevzaterdag

Check Also

Naylon Fatura Sorunu Çözülebilir mi ? (1)

Halk arasında naylon fatura olarak bilinen sahte fatura düzenlenmesi ve kullanılması bilinen bir kavramdır. Naylon …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir