Ana Sayfa / Engelli Dostu / Engelli Çocuğu Olan Çalışanın Hakları

Engelli Çocuğu Olan Çalışanın Hakları

nevzat-erdag-462-engelli-cocugu-olan-calisanin-haklari

Devletimiz son yıllarda engelliler ve yakınları için avantaj olabilecek birtakım düzenlemeler yapmaya başlamıştır. Bu düzenlemeler yeterli midir diye baktığımızda elbette yeterli değildir. Fakat engellilerimizin devlet gündemine girmiş olması önemli bir husus. Bu konuda engelli platformlarının yapacağı daha yoğun çalışmalarla sağlanan bu hakların daha da genişleyebileceği kanaatindeyim. Bu makalemde engelli yakını olan sigortalı ve devlet memurları açısından sağlanan avantajları ayrı ayrı kısaca aktarmaya çalışacağım.

Mazeret İzni

6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 35. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

“İşçilerin en az % 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, 1 yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin verilir.”

Engelli Çocuğu Olanlara Erken Emeklilik İmkanı

5510 Sayılı Yasaya 5754 Sayılı Yasa ile eklenen fıkra ile engelli çocuğu olan anneler lehine düzenleme yapılmıştır. 5510 Sayılı Yasanın konuyla ilgili fıkrasında Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir” denilmektedir.

Başkasının bakımına muhtaç, ağır engelli çocuğu olan kadınların bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları gerekiyor. Bu durumdaki annelere erken emeklilik hakkı yalnızca 1 Ekim 2008 sonrası süreleri kapsıyor. Dolayısıyla 1 Ekim 2008’den önceki çalışmaları için erken emeklilik hakları söz konusu değil. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor.

Gelir Vergisi İndirimi

Ücretli çalışan engelli kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler, serbest meslek sahibi engelli kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler, basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) engelliler, gelir vergisi indiriminden yararlanabilir. Engellilik indirimi her yıl devlet tarafından belirlenerek uygulamaya dâhil olur. Engellilik indirimi yıllık gelir vergisi matrahına dâhil edilen kazançlar üzerinden düşülmektedir. 2021 yılı için engellilik indirimi tutarları şu şekilde belirlenmiştir:

Gelir Vergisi Genel Tebliği, Seri No: 313

 1. Derece Engelli (Çalışma Gücünün Asgari % 80’ini Kaybedenler) – 1.500
 2. Derece Engelli (Çalışma Gücünün Asgari % 60’ını Kaybedenler) – 860
 3. Derece Engelli (Çalışma Gücünün Asgari % 40’ını Kaybedenler) – 380

Engellilik İndiriminden Yararlanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde İlgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara bağlı Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal Müdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişilerin Müracaatlarında:

 • Çalıştığı iş yerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı
 • Müracaat formu
 • Dilekçe
 • Bakmakla yükümlü kişinin T.C. Kimlik Numarası
 • Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge
 • İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği sunulmalıdır

Vergi indiriminden faydalanmak isteyen engellilerin, çalışılan iş yerinin bağlı olduğu Büyük Mükellefler   Vergi Dairesi veya ilgili vergi dairelerine yapılabileceği gibi Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü Engelli Servisine müracaat edilmelidir.

Vergi indirimi işleminin sonuçlanması ortalama 3 ay sürmekte olup işlem sonuçlandığında yazı iş yerine posta ile gönderilmektedir.

Ayrıca İnternet üzerinden http://eviss.ivdb.gov.tr/ adresine giriş yaparak başvurularınızı web üzerinden takip edebilirsiniz…

Örnek bir soru?

% 48 oranla raporumu aldım. (Vergi indiriminden yararlanır) ibaresi raporumda mevcut. Sigortalı olarak çalışıyorum. Vergi indiriminden yararlanabilir miyim? Bana ne gibi faydası olur?

Yanıt: Vergi indirimi alırsanız maaşınız da 31,5 TL gibi bir artış olur.
Ayrıca erken emeklilik hakkı kazanırsınız.

Önemli Bazı Hususlar

 • Vergi dairesine sunacağınız sağlık raporu ilgili mal müdürlüğü ya da defterdarlık tarafından kabul edilmeyebilir ya da ilgili rapor Ankara’ya Merkez Sağlık Kuruluna gönderilip onaylanmayıp geri dönebilir. Bunun sebebi son yıllarda aşırı güncellenen engelli özür oranlarından kaynaklı. Vereceğiniz rapor 20 Mart 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan Özürlülük Ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmeliğe uygun olması gerekli.

Her Sağlık Raporu Geçerli mi?

İş, maaş veya bizzat başvurarak yetkili devlet hastanelerinden alınan tüm sağlık raporları vergi indirimi için geçerlidir.

İş Yerini Değiştiren Kişiler

Herhangi bir şekilde iş yeri değiştiren ücretlilerin daha önce işlem tesis ettirdikleri müdürlüklere yeni iş yerlerinin adreslerini bildirerek buradan yeni iş yerlerine hitaben yazı almaları yeterli olacaktır. Bu engellilerin yeniden rapor almalarına gerek yoktur. Engellilik indirimi bakıma muhtaç kişiye bakan kişi için engellinin 18 yaşını doldurmuş veya 25 yaşına kadar tahsil durumu söz konusu ise geçerlidir.

Özürlü Yakını Olan Devlet Memurunda Durum

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108. maddesinde memurların bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerini raporla belgelendirmeleri şartıyla verilecek aylıksız izinlerle, bazı durumların gerçekleşmesi halinde verilecek aylıksız izinlerin süre ve esaslarını hükme bağlamıştır”. Bu kanunda Devlet memurlarına bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin günlük bakımı için izin verilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Gelir Vergisi İndirimi

Engelli çocuğu olan kamu, özel sektör çalışanları ve serbest çalışanlar gelir vergisi indiriminden yararlanırlar. Emekli olanlar aldıkları emekli maaşında bu hakkı kullanamazlar. Ancak emekli olup serbest çalışanlar gelir vergisi indiriminden yararlanır.

Nöbet Muafiyeti ve İzin Hakkı

Kamu kuruluşlarında çalışan engelli çocuğu olan memur anne ve babalara nöbet ve fazla mesai muafiyeti vardır. Bakım izninin ve nöbet muafiyeti çoğunlukla amir inisiyatifindedir.

TSK da görev yapıp bakıma muhtaç engelli çocuğu olan muvazzaf asker ve sivil memurlara Haziran 2013 tarihli TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle nöbet muafiyeti hakkı tanınmıştır.

Engelli Çocuğu Olan Çalışan Annelere Erken Emeklilik Hakkı

‘Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan annelerin’ yararlandığı bu haktan BAĞ-KUR, SSK, Emekli Sandığı, Tarım İşçileri ve İsteğe Bağlı Sigortalı olan anneler yararlanır.

1 Ekim 2008 sonrası çalışılan sürenin dörtte biri oranındaki süre çalışılan süreye ilave edilir ve bu süre emekliliğe kalan süreden düşürülür.(5510 Sayılı Kanunu Madde 28. )

Engelli çocuğun bakıma muhtaç yani raporunda “ağır engelli” ibaresinin olması gerekmektedir. Çocuğun bakıma muhtaçlığı devam ettiği sürece bu haktan yararlanılır. Birden fazla bakıma muhtaç çocuğu olanlar için SGK; her çocuk için inceleme yapar. Ancak sadece biri üzerinden erken emeklilik hakkından yararlanılır.

Evlatlık alınan engelli çocuklar için de çocuğun evlatlık alındığı tarihten itibaren erken emeklilikten yararlanılır.

Refakat İzni

Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verileceği ve gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar uzatılabilir.

Aynı kişinin aynı teşhisine bağlı olarak memuriyet hayatı boyunca en fazla 6 ay süre refakat izni kullanılabilir. Aynı kişinin raporuna istinaden sadece bir memur yakını bu izni kullanabilir.

BİR YARGI KARARI

Danıştay, engelli çocuğu bulunan memur ailelerinin, çocuğun rehabilitasyonu ve eğitimi sırasında yanında olması yönündeki taleplerini yerinde bulmadı.

Danıştay 12. Dairesi, engelli çocuğu bulunan memur anneye yıllık izni dışında haftada 3 gün 2’şer saat izinli sayılmasını reddeden İdare Mahkemesi kararını onadı. Adana SGK İl Müdürlüğü’nde devlet memurluğu yapan Nebahat Metlioğlu, SGK İl Müdürlüğü’nden günde 2 saat süreyle ve haftada 3 gün izin istemiş, bu talep reddedilmişti. Metlioğlu, işlemin iptali için Adana 2. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Adana 2. İdare Mahkemesi söz konusu kamudan.com talebi reddetti. Metlioğlu kararı Danıştay nezdinde temyiz ederken, Danıştay 12. Dairesi de temyiz incelemesinde Adana 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın hukuk ve usule uygun olduğuna hükmetti.

Mazeret İzni

En az % 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla 1 yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar  ” mazeret izni verilir. Mazeret izin hakkı sadece engelli çocuklar için kullanılmaktadır.

Tayin Hakkı

Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 39:‘’Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmi veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi halinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.’’

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında haklar

Mazeret İzni Hakk

Engelli çocuğu olan çalışan bir bireyin kadın ya da erkek fark etmeksizin sahip olduğu birtakım haklar bulunmaktadır. Bunların ilki mazeret izni olarak ülkemizde uygulanan 4857 sayılı Yasa’nın Ek 2. maddesinde tanımlanmıştır. İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.

Mazeret izni bir yıl içinde 10 güne kadar verilebilir. Ayrıca işveren işçinin mazeret izni kullanıp işe gelmediği günlerin ücretini kesemez.

Normalde işverenin mazeret izninde işçiye ücret ödeme yükümlülüğü yoktur.Fakat Engelli Çocuğu olan İşçinin İlave 10 (on) Gün Ücretli Hakkı vardır… Bu konu 6645 Sayılı Kanunda ve İş Kanunu Madde 35’de açıklanmıştır.

Erken Emeklilik Hakkı

Erken emeklilik hakkı ülkemizde yürürlükte olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında düzenlenmiştir. Erken emeklilik hakkından engelli çocuğu olan anneler yararlanmaktadır. Erken emeklilik hakkı ile ilgili şu uygulama geçerlidir: Eğer çalışan bir annenin engelli çocuğu varsa içinde bulunulan yıla kadar ödenmiş olan prim ödeme gün sayılarının 1/4’ü toplam prim ödeme gün sayısına eklenmektedir. Böylece prim ödeme gün sayısı artacağından engelli çocuğu olan annenin erken emeklilik hakkı olacaktır.

Vergi İndirimi

Engelli çalışanlar engellilik derecelerine göre belirlenen tutarlarda gelir vergisi matrahından indirim alabilmektedirler. Çalışanın Engelli Yakını İçin Vergi İndirimi de yapılabilmektedir. Bu indirimi işveren kendi kararıyla uygulayamadığı gibi, yanlış uygulama durumunda da cezai müeyyidelerle karşılaşabilmektedir.

Engelli Vergi İndirimi Ne Anlama Gelir?

Engelli indirimi, çalışan ya da çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilerden biri en az %40 oranında engelliyse, bordrosunda gelir vergisi matrahına uygulanacak indirim ile ödenecek gelir vergisi tutarının düşürülmesidir. Bu da çalışanın ücretine ek bir tutar olarak yansımaktadır.

Engelli indirimi uygulaması 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 31. maddesinde düzenlenmiştir.

“Engellilik indirimi:

Madde 31 – (Değişik:9/4/2003-4842/3 md.)

Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.”

Engelli İndiriminden Engelli Yakını Olan Çalışan Da Faydalanabilir mi?

Yaygın bilinen, engelli çalışanların engelli vergi indiriminden faydalanmasıdır. Oysa ki, bu indirim sadece çalışanın kendisi engelli olduğunda uygulanan bir indirim değil, çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilerde engellilik oranı %40 ve üzeri olan varsa o kişiler için de uygulanabilmektedir. Ücretlinin bakmakla yükümlü olduğu çocuğu veya eşi engelli ise, ücretlinin bordrosunda bu indirim uygulanabilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işyerlerinin engelli çalıştırma zorunluluğu

İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör İşyerlerinde  toplam  işçi  sayılarının  %3’ü  oranında,  kamu işyerlerinde iste %4’ü oranında engelliyi ve %2’si oranında

eski  hükümlü  işçiyi  meslek,  beden  ve  ruhsal  durumlarına uygun

işlerde  çalıştırmakla  yükümlüdürler.  Aynı  il  sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Bazı Stopaj Oranları Artırıldı !

1 Mayıs 2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete‘de bazı stopaj oranlarında değişiklik yapan “193 …

135 yorumlar

 1. Nevzat bey merhabalar,
  Kızım ağır engelli ve %76 özür oranlıdır.
  1 Temmuz 1997 tarihinde işe başlamış 657 sayılı kanuna tabii Hemşire ünvanlı devlet memuruyum.
  e-devletten bugün SGK hizmet dökümüme baktım ve 5510 sayılı kanun 4/c bendine tabiyim.
  Prim ödeme gün sayım 2850 olarak ve derece kademem 2/3 gözüküyor.
  Toplam 2 kızım var ve her ikisinde de 12’şer ay ücretsiz doğum izini aldım.
  Kızımın ağır engelli raporu Eylül 2014 yılında başladı, Eylül 2019 yılında bitmektedir ve tekrar süre bitiminde yenilenecektir.
  Engelli çocuğa olan memura erken emeklilik hakkına göre acaba ne zaman emekli olabilirim ve izlemem gereken yol nedir?
  Ayrıca kızımın şu an halihazırdaki raporu kabul edecekler mi yada SGK rapor için yeniden hastaneyemi sevk edecek?
  Teşekkürler, iyi çalışmalar.

  • Merhaba Ebru hanım,
   5510 Sayılı Yasaya 5754 Sayılı Yasa ile eklenen fıkra ile engelli çocuğu olan anneler lehine düzenleme yapılmıştır. 5510 Sayılı Yasanın konuyla ilgili fıkrasında “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir” denilmektedir.
   Başkasının bakımına muhtaç, ağır engelli çocuğu olan kadınların bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları gerekiyor. Bu durumdaki annelere erken emeklilik hakkı yalnızca 1 Ekim 2008 sonrası süreleri kapsıyor. Dolayısıyla 1 Ekim 2008’den önceki çalışmaları için erken emeklilik hakları söz konusu değil. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor.
   rapor hususundaki sorunuzun yanıtı ise şöyle; alınan rapor heyet raporu ise gecerli olacaktır değilse heyet raporu istenecektir.

 2. nevzat bey ;
  Ağır engelli çocuğa sahip bir öğretmenim.Öğretmenlikte 25. yılımı çalışıyorum.Nöbetten muaf olmak istediğimde okul müdürü ihtiyaç olduğu için kabul etmedi.Bu arada okulda belli hizmet yılını tamamlamış (kadınlarda 25 erkeklerde 30 yıl ) öğretmenlere nöbet verilmiyor.Bu durumda yasal olarak engelli çocuğa sahip öğretmen bir anne nöbetten nasıl muaf olabilir?
  Teşekkür ederim.

  • Merhaba Ayşe hanım,
   30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu ve 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 3. Nevzat bey iyi günler

  bakmakla yükümlü olduğum oğlum atipik otizm tanısıyla sağlık kurulu raporuyla % 70 özür oranına sahiptir tıp hekimi ve 657 tabii devlet memuruyum isteğim dışında kısa süreli komşu ilçeler geçici görevlendirmeler oluyor bu rapora istinaden geçici görevlendirmelerden muafiyet söz konusu olabilir mi ilgili kanun maddesi nedir vereceğiniz yanıt için teşekkür ederim saygılarımla
  dr kemal dana

  • Merhaba Kemal bey,
   Kamu kuruluşlarında çalışan engelli çocuğu olan memur anne ve babalara nöbet ve fazla mesai muafiyeti vardır.(Rapor ekinde engelli çocuğunuzun olduğunu bildirir dilekce ile kurumunuza bildirirseniz dikkate alınacaktır)Ayrıca bakıma muhtaç yakını olan çalışanlara günlük bakım izni konusunda kolaylık tanınması sağlanmıştır

 4. Nevzat bey merhaba;
  %99 ağır engelli bir kızım var,devlette hemşire olarak görev yapmaktayım.Engelli annelerine günde 1 saat erken çıkma hakkı veriliyor ancak bu hakkımızı gece nöbetinde vermemeleri yasal mı?
  Özel durumumuzdan dolayı ben gece çalışmak durumundayım,gündüz çocuğun bakımıyla bizzat benim ilgilenmem gerekiyor.

  • Ebru hanım merhaba,
   Öncelikle Allah sabrınızı ve gücünüzü artırsın yavrunuza ilginizi daim kılsın
   konuyu sizin için araştırdım bu hususta başbakanlığın 2010-2 nolu genelgesi bulunuyor genelgede bu husus şöyle geciyor ” 3 – Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” bu maddede iznin ne zaman kullanılacağı açık değil fakat günlük bakım ve gece vardiyası yapmama kavramlarına baktığımda zaten engelli yakınına gece vardiyası yapmaması belirtilmiş o durumda uygulama gündüz gecerli olacaktır uygulamada bu yönde zaten sizin durumunuzun özel olması sebebi ile ben engelli raporu ile idari amirinizin bu durumu değerlendirebileceğini düşünüyorum

 5. Merhaba ;
  Devlet memuru olarak çalışan bir bayanın %80 engelli raporu olan çocuğu var KBS sisteminde Çocuk yardımından yararlanıyor, engelli indiriminden yararlanıyor ancak AGİ yardımından yararlanmıyor. Aynı zamanda çocuğun babası emekli. AGİ indirimi ve çocuk yardımından her ikisi de yaydalanırmı.? Vergi dairesinden onaylanmış engelli raporu var. bu konuda bilgi alabilirmiyim.
  İlginize teşk.ederim
  iyi günler

  • Merhaba Songül hanım,
   Asgari geçim indirimi, 193 sayılı gelir Vergisi Kanununun 32. maddesine dayanmaktadır. 32. maddenin 2. fıkrasında yer alan hüküm şu şekildedir:
   “Asgari geçim indirimi (AGİ); ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.” yasa metninden anlaşıldığı gibi eşlerden sadece biri faydalanabilir

 6. %97 ağır engelli çucuğum var kamuda işçiyim bölge müdürlüğüme bağlı başka bir iletayin isteme hakkım var mı?

  • Merhaba kerim bey,
   sorunuzun cevabını direk kanun maddeleri ile vereceğim
   Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 39 :‘’Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.’’
   Devlet Memurları Kanunu 72.Madde: “İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.”
   Ayrıca Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği (16.08.2014 tarihli) hükümler geçerlidir.

 7. Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015
  MADDE 79 – 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
  “EK MADDE 2 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda görev yapan ve ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen işçiler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan işçiler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içinde yer değiştirme talebinde bulunabilir.
  (2) Bu kapsamdaki talepler kamu kurum ve kuruluşlarının kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır.
  (3) İşçinin kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle kurum içinde yer değişikliği talep etmesi hâlinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, işçinin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.
  (4) Engellilik durumu devam ettiği sürece kurum ve kuruluşlarca isteği dışında işçinin görev yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan işçiler hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.”

  ilgili kanuna göre kurumda İ.Kaynaklarında servisinde büro görevlisi ünvanlı daimi işçiyim kurumun başka bir servisin kadrosu olan saha operatörü olarak geçme imkanım var mı? kurum yukardaki kanunu tanımayabilir mi?

  • Kerim bey bahsettiğiniz yasaya göre işveren uygun pozisyon varsa yer değişikliği yapması gerekir ama iş statüsünde değişiklik talebi işciden geliyorsa bu değişiklik iş ve işveren insiyatifindedir.

   • O zaman bu çıkan kanunun engellilere hiç bir katkısı yok kurum isterse yaparsa iş bitmiştir yani bu kanun engelliye engel koymuş oldu hiç çıkartmasalar daha iyi ben dilekçe verdim ve dilekçem resmiyete bile girmeden geri iade edildi.

 8. Merhaba nevzat bey öncelikle engelli çocuk veya yakını olanlara yardım ettiğiniz için size candan teşekkür ederim %87 atipik otizimli ve ortopedik engelli 9 yaşında bir oğlum var örgün eğitime devam ediyor öğrenme güçlüğü yok ama kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor eşim ve ben devlet memuruyuz eşim vergi indiriminden faydalanmaktadır oğlumuzun durumundan dolayı eşim erken emekli olabilirmi yada engellilere verilen maaşı alabilirmi engelli raporunda Ağır engelli ibaresi yoktur ilginiz alakanız için teşekkür ederim

  • Gökhan bey merhaba,
   Başkasının bakımına muhtaç, ağır engelli çocuğu olan kadınların bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları gerekiyor. Bu durumdaki annelere erken emeklilik hakkı yalnızca 1 Ekim 2008 sonrası süreleri kapsıyor. Dolayısıyla 1 Ekim 2008’den önceki çalışmaları için erken emeklilik hakları söz konusu değil. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor.Vergi indiriminden faydalanmak isteyen engellilerin, çalışılan iş yerinin bağlı olduğu Büyük Mükellefler Vergi Dairesi veya ilgili vergi dairelerine yapılabileceği gibi Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü Engelli Servisine müracaat edilmelidir.
   Vergi indirimi işleminin sonuçlanması ortalama 3 ay sürmekte olup işlem sonuçlandığında yazı iş yerine posta ile gönderilmektedir.

 9. Merhaba Nevzat bey tüm engelli ve yakınlarını bilgilendirdiğiniz için ve ilgilendiğiniz için teşekkür ederim babam %92 özürlü (şizofren ) ben kamu da çalışan Özel sektör elemanıyım (taşeron) vardiyalı çalışıyorum anne baba ayrı her zaman ilgilenemiyorum ama babama bakıcı olarak kardeşini tayin ettik aile apartmanı ilgileniyorlar ben gelir vergisi indiriminden yârin ararlanabiliyor muyum ve size zahmet rica etsem benim haklarım nelerdir kısaca anlatabilir misiniz şimdiden teşekkür ederim

  • Selim bey merhaba,
   Gelir vergisi indiriminden istifade edebilmeniz için söz konusu hasta, çalışma gücünün en az %40’mi kaybetmiş olmalı. Her halükarda şizofrenler bundan yararlanabilir. Vergi dairesine başvurarak, oradan alınan bir resmi yazı ile sevk edilen hastaneden sağlık kurulu raporu almak gerekir
   Özürlü sağlık kurulu raporu, ilgili yönetmelik uyarınca, rapor vermeye yetkili tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınabilir. Söz konusu raporu almak için, hastanın yakın (velisi ya da vasisi) ilgili hastaneye başvurabilirler. Ya da sosyal hizmetler il müdürlüğü, mat müdürlüğü, Türkiye iş kurumu gibi kurumlardan alacakları resmi yazı ile başvurabilirler
   gelir vergisinde sakatlık indiriminden yararlanabilir mi?.

 10. merabaNevzat bey esım yüzde 94 engelli sürekli raporu var. diyalıze giriyor . Ben kendım asgari ücret sigortalı olarak calısıyorum. 2 tane cocugum var 15 ve 2 buçuk yaslarında ellerınızden öperler. bakmakla yukumlu kısı ben oldugum için esime aylık bağlayamıyorlarmış. Ancak bosanırsak aylık baglanırmış. Böyle bi saçmalık olurmu . çok caresızız . küçük kızımı bakması için baska bır ile anneannesıne gönderdım. Çünkü annesi haftada 3 gün diyalize gırıyor . ne tur bı yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevınırım. Şimdıden çok tesekur ederım

  • Mustafa bey merhaba,
   Öncelikle Allah sabrınızı artırsın ve yardımcınız olsun.
   Kanun gereği bakım maaşı alınabilmesi için hane içindeki gelirin Asgari Ücretin 2/3 geçmemesi gerekmektedir. 2017 yılı için asgari ücret net 1,404 TL olarak belirlenmiştir fakat burada önemli bir ayrıntı var. Oda bakım maaşında kişi başı gelir hesaplanırken asgari ücretten AGİ (asgari geçim indirimi) çıkartılarak hesaplamanın yapılması gerekmektedir.

 11. Merhaba nevzat bey kamu kurumunda kadrolu isci olarak çalışmaktayım %62 zihinsel engelli bir oğlum var konusamiyor okuma yazması yok ayriyeten kendi işini kendisi yapamadığı için mahkemeden alınan vasi kararı bulunmaktadır kurumum tarafından ikamet etdigim adresim den ve is yerinden sürekli başka bir ilceye gorevlendiriyorum ve bir hafta gece gündüz evimden ve engelli cocugumdan uzak kalıyorum o yüzden çocuğumla ilgilenemiyorum ne yapmam lazim yardımı i ve vereceğiniz bilgi için çok teşekkür ederim

  • Emin bey çocuğunuz için sizin bakımınıza muhtac olduğu ve durumunu belirtir rapor alarak sizin bakmanız gerektiği bu yüzden şehir dışı gönderilmemeyi talep edin yasal hakkınız var bunun için

 12. Nevzat bey ben bir kamu kuruluşunda işçi olarak çalışıyorum, 2010 yılında oglum retina yirtilmasindan dolayi bir gözünü kaybetti diğeri % 5 görüyor şu anda % 93 ağır engelli bu süreçte maddi yıkıma uğradım bundan dolayı kurumumuzda arazide maddi sıkıntılarımı aşmak için başka bir birimde çalışmak için tayin talep ettim şube müdürü engelledi iki defa dilekçe verdim bana cevap dahi vermediler.bu yüzden psikolojik olara yikildim. Maddi sıkıntılarımda eklenince çok zor duruma düştüm. Resmen mobinge maruz bırakıldım nereye basvurduysam bimer dahil net bir cevap alamadım. Ayni tayin istedigim yere 2 kişi mazeretsiz olarak tayini yapildi (torpille) ne yapmalıyım bimer dahil olumlu bir cevap anlamadığım bu memlekette nereye basvurupta meramimi anlatabilirim.selam ve saygılar.

  • Orhan bey merhaba,
   Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 39 :‘’Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.’’
   Devlet Memurları Kanunu 72.Madde: “İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.”
   Ayrıca Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği (16.08.2014 tarihli) hükümler geçerlidir.
   mevzuat karşılıklarını yazdığım hususu yazılı dilekcenizde bu maddeleride yazarak atama talebinde bulunmanızı öneririm

   • hocam bu arkadaş işçi benim gibi bende aynı sıkıntıyı yaşıyorum malesef işyerinde mobbing uyguluyorlar ne pamalıyız biz işçiyiz…

  • memurların ki ayrı işçilerin ki i ayrı kanunla düzenlenmiş işçilere tanınan kanunun 2.maddesi yönetime takdir hakkı vermiş işimiz çok zor

 13. Mrb nevzat bey %80 oraninda raporu olan cocugum var.bugune kadar hicbiryere basvurmadim sadece esim bakici ucreti aliyor.ben ziraat bankasinda calusiyorum hangi haklardan yararlanacagimizi bilmiyorum bunlsrla ilgili bilgi verme sansiniz varmidir.

  • merhaba,
   birinci derece bakmakla yükümlü engelli yakını olan memur sabah veya akşam 1 saat izin alabilir kurumunuza bir dilekçe ile başvurmak gerekiyor

 14. Öncelikle göstermiş olduğunuz yardımlardan dolayı size çok teşekkür ederim. Sorum şöyle: Ben özel sektörde, eşim ise kamuda işçi statüsünde çalışıyor. 3 yaşındaki kızımızın yüzde 45 işitme engeli var. Bizler vergi indiriminden yararlanabilir miyiz. Yararlanıyorsak eğer ne yapmamız lazım.

  • merhaba Hakan bey,
   3. derecede engelli indirimişnden faydalanmanız mümkün bunun için,
   Engellilik İndiriminden Yararlanmak İçin Ne Yapılmalıdır?
   Belgeye başvuruların şahsi olarak vergi dairelerine yapılması gerekmektedir.
   Engelli vergi indirimi belgesi isteyen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara bağlı Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal müdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

   Engelli Hizmet Erbabı için(Sigortalı Olarak Bir İş yerinde çalışanlar):
   -Çalıştığı iş yerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından
   imzalanıp kaşelenmiş yazı
   -T.C. Kimlik Numarası
   -İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği
   -Müracaat formu – Dilekçe (İlgili vergi dairesinde bir örneği var olacaktır.)

 15. İyi gunler nevzat bey ben tip fakultesinde taseron hemsire isciyim %76 raporlu rehabilitasyon merkezine giden 5yasinda cocugum var memurlarin kullandigi bu izinleri bende kullanabilirmiyim.ilkokul cagina kadar 1sene izinden bahsediliyor boyle bir sey varmi…

  • merhaba Miyase hanım,
   Engelli yakınına bakan için sağlanan önemli haklar var sorunuzun cevaplarını yasa metinleri ile aşağıda gönderiyorum
   6645 sayılı yasanın 79. Maddesi
   “EK MADDE 2- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda görev yapan ve ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen işçiler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan işçiler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içinde yer değiştirme talebinde bulunabilir.
   (3) İşçinin kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle kurum içinde yer değişikliği talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, işçinin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.
   30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu ve 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.”
   Çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar en son çalışmalarının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkezine başvuracaklar, ilgili birimce çocukların sevk işlemleri 2011/58 sayılı genelgeye göre yapılacaktır.Prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilecek süre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında geçen veya bu süre içinde çocuğun yaşadığı süreye göre tespit edileceğinden, yaşlılık aylığı bağlanacağı tarihi beklemeden SGK başvuran kadın sigortalıların çocuklarının sevkleri de sağlık hizmeti sunucularına yapılacaktır.
   Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğunun birden fazla olması halinde her çocuk için ayrı ayrı sevk yapılacaktır.
   Kadın sigortalının SGK başvurduğu tarihte aktif olarak çalışıp çalışmadığına bakılmayacak, ancak, 5510 sayılı Kanunun 4-1 (a) bendine tabi sigortalı olarak tescil edildikleri halde adlarına malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmemiş olanların çocuklarının sevkleri yapılmayacaktır.

 16. Nevzat bey nobet muafiyetini biliyorum emri okudum fakat fazla mesai muafiyeti hicbir yerde gecmiyor. Hangi genelgede yaziyor acaba. Tesekkurler

  • Agir engelli çocuğu olan memurları gece calistirilabilirmi, gorevlendirme yapilabilir mi

  • Murat bey merhaba bu konuda
   Danıştay 12. Dairesi, bir karar verdi engelli çocuğu bulunan memur anneye yıllık izni dışında haftada 3 gün 2’şer saat izinli sayılmasını reddeden İdare Mahkemesi kararını onadı. Adana SGK İl Müdürlüğü’nde devlet memurluğu yapan …., SGK İl Müdürlüğü’nden günde 2 saat süreyle ve haftada 3 gün izin istemiş, bu talep reddedilmişti. ……, işlemin iptali için Adana 2. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Adana 2. İdare Mahkemesi söz konusu talebi reddetti. …. kararı Danıştay nezdinde temyiz ederken, Danıştay 12. Dairesi de temyiz incelemesinde Adana 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın hukuk ve usule uygun olduğuna hükmetti. yani mesai saatinde izin hususunda yargı kararı ile idari amir izni dışında izin talep edilemez kullanılamaz

   • Nevzat beybenim özel çocuğum var Dow sendromu kamu çalışaniyim benim günlük 1 saaat izin hakkım varmı öğrenmek istiyorum

    • Merhaba Zohre hanım,
     Bakmakla yükümlülük ile ilgili Devlet Personel Başkanlığı (DPB) görüşü

     Konu: “Engelli yakını bulunan memura mesai saatleri içinde izin verilmesi hk. (10.09.2015-5809)”: 5510 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat gereğince kamu çalışanlarının bir işte çalışan anne, baba ve çocukları “bakmakla yükümlü olduğu kişi” sayılmaz. Ancak DPB bu görüşte; bir işte çalışan engelli yakınları olanların, 2010/2 sayılı Genelge hükmünden yararlanamayacağını Genelge hükmünün amacına aykırılık teşkil edeceğini belirtmiş ve Genelgede yer alan “kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyi” ibaresinden kamu çalışanlarının sigortalı olan engelli eşi, erkek ve kız çocuğu ile anne ve babasının da anlaşılması gerektiği mütalaa etmiştir. Aynı Görüş metninde; kardeşlerin “bakmakla yükümlü olduğu kişi” kapsamında olmadığı ifade edilmiştir. Bahsi geçen 2010/2 sayılı Genelgenin 3.maddesi; bakıma muhtaç yakını olanlara günlük izin verilmesi ve söz konusu kamu çalışanının, gece nöbetinden muaf tutulması ile ilgilidir.

 17. nevzat bey yüzde 40 atipik otizm tanılı 3 yaşında oglum var. ben sınıf ögretmeniyim. okudugum yorumlarda memurun sabah ve akşam 1 saat izin hakkı olduğundan bahsetmişsiniz.bu haktan tam gün calısan ögretmenler faydalanabiliyor mu? bir de ben bu kannunu bulamadım böyle bir hakkım varsa dilekçeme eklemek zorundayım. yardımcı olur musunuz? bir de bu 2 saatlik hakkın 2 saatini de ögleden sonraki iş cıkışı zaman diliminde kullanmam mümkün mü?

  • Merhaba Şule hanım,
   Bu iznin kullanımı ile ilgili Danıştay bir karar verdi
   Karar şöyle;
   Danıştay 12. Dairesi, engelli çocuğu bulunan memur anneye yıllık izni dışında haftada 3 gün 2’şer saat izinli sayılmasını reddeden İdare Mahkemesi kararını onadı. Adana SGK İl Müdürlüğü’nde devlet memurluğu yapan Davacı, SGK İl Müdürlüğü’nden günde 2 saat süreyle ve haftada 3 gün izin istemiş, bu talep reddedilmişti. Davacı, işlemin iptali için Adana 2. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Adana 2. İdare Mahkemesi söz konusu talebi reddetti. davacı kararı Danıştay nezdinde temyiz ederken, Danıştay 12. Dairesi de temyiz incelemesinde Adana 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın hukuk ve usule uygun olduğuna hükmetti.

 18. Nevzat bey iyi günler ben bir kamu kurumunda kadrolu işçi olarak çalışmaktayım % 77 ağır zihinsel engelli bir kızım var kızımın raporuyla vergi indiriminden faydalanmak istiyorum ama raporda sosyal yardım,ötv indirimi özel eğitim ve özürlü kimlik kartları işaretlenmiş ama vergi indirimine işaret konulmamış ben bu raporla vergi indirimine baş vurabilir miyim yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar.

 19. Öncelikle bizlere vakit ayırdığınız için teşekkürler ben devlet memuruyum eşim evhanımı ağır engelli kızım var %76 kızımın vasisi benim rehabilitasyon merkezine fizik tedaviye gidiyor annesi götürüyor ama ben kurumdan günlük 2 saatlik eğitim ve bakım iznini alabilirmiyim eğitim izni 2 bakım izni 2 saat toplam 4 saatmi bunu anlayamadım

  • Zekeriya bey merhaba,
   Öncelikle evladınıza acil şifalar sizede sabırlar dilerim.
   2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmü yer almaktadır. genelgede gördüğünüz gibi izin verilir demiş zaman belirtilmemiş uygulamada bu 2 saat olarak karşılık buldu buda idari amirin insiyatifi ile kullandılıyor

 20. Iyi günler dilerim. Benim kızım Sosyal iletişim bozukluğu hiperaktivite . dikkat eksikliği ve özel öğrenme bozukluğu nedeniyle %20 engel raporu var.Özel öğrenime devam ediyor. Vasisi benim ve memurum 3aydir idare ediyoruz ama yasal olarak işyerinden izin talep edebilirim ?Teşekkür ederim

  • Merhaba Öznur hanım,
   2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 21. MERHABA NEVZAT BEY %80 engelli oğlum var. ben üniversite hastanesinde kadrolu hemşireyim eşim polis memuru haklarımızı bilmiyoruz yol gösterirseniz çok mutlu oluruz şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin

  • Yasemin hanım öncelikle Allah sabrınızı artırsın çocuğunuza yardımcı olsun
   haklarınızı şöyle sıralayabiliriz
   1-Mazeret İzni hakkınız var:6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 35. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir:
   “İşçilerin en az % 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, 1 yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin verilir.”
   2-Erken Emeklilik İmkanınız var:5510 Sayılı Yasaya 5754 Sayılı Yasa ile eklenen fıkra ile engelli çocuğu olan anneler lehine düzenleme yapılmıştır. 5510 Sayılı Yasanın konuyla ilgili fıkrasında “Emeklilik veyayaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir”denilmektedir.
   3-Gelir Vergisi İndirimi hakkınız var:Ücretli çalışan engelli kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler,serbest meslek sahibi engelli kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler, basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) engelliler, gelir vergisi indiriminden yararlanabilir. Engellilik indirimi her yıl devlet tarafından belirlenerek uygulamaya dâhil olur. Engellilik indirimi yıllık gelir vergisi matrahına dâhil edilen kazançlar üzerinden düşülmektedir.

 22. Merhaba nevzat bey benim yeni dogmus bir kizim var beyindeki bi yapisi olusmamis ben hemsireyim. Kizimin 1yasa kadar nobet gecirip gecirmedigi izlenmeli bunun bir bu yapinin olusmadigina dair raporum var ama engelli raporum yok cunku su an engelli degil. Bi sure icerisinde yakin takipye olmasi icin refaket izni kullanabiliyormuyum?

  • Pınar hanım merhaba,
   Öncelikle kızınız için Allah’tan acil şifalar diliyorum
   Çalıştığınız kurumun devlet mi özel sektör mü olduğunu yazmamışsınız ama iki kurum açısından da teşhis aşamasında çocuğunuzun bakıma muhtaç olup olmadığı heyet raporu ile tespit edilmediğinden bakım iznini kullanma şansınız yok ancak ücretsiz izin hali mümkün olabilir bu durumu da devlet memurları kanunu ve sgk kanunu açısından şu şekilde açıklayabilirim.
   4857 Sayılı İş Kanunu Madde 56 ve 74’te işçiye hak olarak verilen ücretsiz izinler dışında diğer tüm ücretsiz izinlerin tarafların rızasıyla kullanılması gerekmektedir. işverenin işçiye doğum sonrası özel hal dışında bir ücretsiz izin verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak taraflar arasında bu konuda bir anlaşma söz konusu olursa işveren ücretsiz izni verebilir.
   Peki işçi işverenin kabul etmemesine karşın ücretsiz izine ayrılmaya kalkarsa ne olacaktır.
   Bu sorunun yanıtını Y.9.H.D. 17.01.1991 E.9343 K.199 özet bir Yargıtay kararının yardımı ile açıklayalım dilerseniz.
   Hasta olan çocuğunu her gün aşıya götüreceğinden bahisle 6 ay ücretsiz izin talebini işverenin kabul etmeyerek çocuğunu hastaneye götürmek için zaman, zaman kendisine izin verilebileceği işçiye bildirilmiştir.Bunun üzerine işçinin işe gelmemesi işveren açısından hizmet akdini derhal fesih etme hakkını doğurur demektedir.
   657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 nci Maddesine istinaden;
   Yakınlarının Hastalığı Nedeniyle verilecek Aylıksız İzinler.

   Devlet Memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği taktirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartı ile memurlara, istekleri üzerine en çok 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir.
   Söz konusu hallerin devam etmesi sebebiyle aylıksız izin süresinin uzatılması veya yeniden aylıksız izin verilmesi mümkün değildir.

 23. Nevzat bey ; ilgi ve emeğiniz için çok teşekkürler .. bir üniversite hastanesinde kadrolu hemşire olarak çalılmaktayım. Oğluma bir yıllık %40 engelli raporu çıktı ve eğitim alacak .Yorumlarınızdan anladığım kadarıyla raporun geçerli olduğu süre içerisinde fazla mesai ve gece nöbetlerim olmayacak ; bunun yanı sıra oğlumu ram in öngördüğü seanslar dahilinde oğlumu eğitime götürmem gerekiyor.. BU bir sene boyunca oğlumu eğitime götürebilmem için bana idari izin verilecek midir ? Teşekkür ederim ..

  • Merhaba Sevilay hanım,
   sorunuzu bu tür soru soracak kişilere de örnek olması için ayrıntılı olarak cevaplayacağım.
   30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında kamu çalışanlarına özürlü aile ferdinin günlük bakımını yapması için izin kullanımında gerekli kolaylığın sağlanacağı ifadesinin yer alır.
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi, memurların hastalanmaları halinde verilecek hastalık izinleri ile memurların bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerini raporla belgelendirmeleri şartıyla verilecek refakat izinlerini; değişik 108 inci maddesi ise, bazı durumların gerçekleşmesi halinde verilecek aylıksız izinlerin süre ve esaslarını hükme bağlamış olup, mezkur Kanunda Devlet memurlarına bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin günlük bakımını yapması için izin verilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.
   Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar ve (25/11/2010 tarih -21363) sayılı devlet personel başkanlığının özürlü yakını bulunana izin özelgesi çerçevesinde bakacak olursak,
   -gerek 657 sayılı Kanunda gerekse kamu çalışanlarına ilişkin diğer personel mevzuatında kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyi bulunan kamu çalışanlarına özürlü aile ferdinin günlük bakımını yapması için verilecek iznin süre ve esaslarını düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamakta olup; 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin mezkur hükmünde kamu çalışanlarına kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacağının belirtilmesi sebebiyle, Bakanlığınız personelinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile ferdinin günlük bakımını yapması için mesai saatleri içinde izin kullanması hususunda gerekli kolaylığın Kurumunuzca sağlanması gerektiği,
   – Söz konusu iznin günde kaç saat verileceği hususunun ise Bakanlığınız personelinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile ferdinin özür durumu, özürlü aile bireyine yapılacak bakımın niteliği, personelin konumu gibi çeşitli değişkenler göz önünde bulundurularak Bakanlığınızca belirlenmesinin uygun olacağı, mütalaa edilmektedir.

  • Nevzat bey; çok teşekkürler ilgi ve alakanız için. Son olarak raporumuz tekrar uzatıldı. Bunun yanı sıra ; annenin yakınen ilgilenmesi çocuğun sağlığı için önem arz etmektedir diye üç doktor imzalı rapor verildi. Fakat özellikle kreşin kapalı olduğu cumartesi , pazar günleri ve resmî tatil günlerinde çalışmam büyük sıkıntı yaşatmaktadır . Kanunda geçen mesai saatleri dışında çalıştırılamaz ibaresi tam da bu duruma uygun değil midir? 24 saat hizmet veren kurumlarda mesai saatleri dışında diye bir tabir olamaz diye dönüş yapılmıştır amirlerim tarafından . Şimdiden çok teşekkür ederim .

 24. Nevzat bey merhabalar; %64 oranında engelli çocuğum var, fakat ağır özürlü değil, tip1 diyabet ve başka rahatsızlıkları var, ayrıca sık sık hipoglisemi ve hiperglisemi yaşadığından bu durumlarda anne baba yardımına muhtaç olduğunu durum bildirir sağlık kurulu heyet raporu var, mazeret izni ve erken emeklilikten faydalanamaz mıyız? ayrıca kızımın raporunda süreğen yazıyor yani sürekli tedavi gerektirdiği için : İşçilerin en az % 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, 1 yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin verilir.” bu maddeden faydalanamazmıyız.

  • Merhaba Zeynep hanım,
   Engelli çocuğun bakıma muhtaç yani raporunda ‘’ağır engelli ‘’ibaresinin olması gerekmektedir. Çocuğun bakıma muhtaçlığı devam ettiği sürece bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla (“bir kişinin sürekli bakımına muhtaçtır ” ve ‘’hayati öneme haizdir’’ ibareleri olan) rapor mevcudiyeti var ise bahsettiğiniz haklardan istifade edilebir yoksa istifade edilemez

  • Mrb nevzat bey kamu kurulushnda calismaktayim 1 yasinda down sendrolmlu bebegim var agiden nasil faydalanabilir nereye basvurmaliyim

 25. Selamın aleyküm benim özürlü kizim var ama ben ozel sokterde kamuda çalışıyorum tasoren gece nopeti tutuyorum bunun icin kizimla ilgilenemiyorum gunduz vardiyasina gece bilirmiyim ve 100- 70 agir özürlü raporu var ve anesi bakiyor benim babasi olarak ne haklarim var bilgilendirirseniz çok teşekkür ediyorum

  • Ramazan bey merhaba,
   engelli çocuğunuzdan dolayı rapor ile müracat edip gelir vergisi indiriminden faydalanabilirsiniz. Gece vardiyası ile ilgilide İş Kanunu açık bir şekilde; gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi vardiyaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece döneminde çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle vardiyaların sıraya koyulması gerektiğini ve gece /gündüz postalarında 2 haftalık nöbetleşme esasının da uygulanabileceğini ifade etmiştir.bunu işverene bildirip dönüşümden istifade edebilirsiniz

 26. merhabalar. Nevzat bey ben ve eşim devlet memuruyuz. 3 aylık yüzde 90 engelli bir bebeğimiz var, benim size sormak istediğim, ben ve eşim devlet memuru olduğumuzdan engelli oğlumuzdan dolayı gelir vergisinden her ikimizde yararlanabilirmiyiz, yoksa karı yada kocadan sadece birisine mi veriliyor. Teşekkür ederim.

  • Hakan bey merhaba,
   sorunuzun mevzuatta tam karşılığı yok yanlız şunu gördüm
   193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapan 3239 Sayılı Kanunun 45. maddesi ile GVK 31. maddesinde değişiklik yapılmış maddenin son fıkrası şöyle;Aile reisinin, eşinin ve çocuklarının herbirinin gerçek usulde tesbit edilen ücret gelirine bu maddede yer alan özel indirim ve sakatlık indirimi uygulanır. “ sizin durumunuzda çocuğunuza sadece biriniz bakmadığınız için ikinizinde faydalanabileceği kanaatindeyim bunun için çalıştığınız yerdeki gelir idaresine müracat etmenizi öneririm

 27. Hadiye Sacide Emeksiz

  Merhabalar ssk olarak çalışıyorum.%60 ağır engelli raporu olan 3 yaşında bir çocuğun annesine gece nöbeti yazılabilirmi iş yerinden.Bilgilendirirseniz sevinirim.

  • Merhaba Hadiye hanım,
   30 Ocak 2010 Cumartesi Günü 27478 Sayılı Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler Başlıklı, Yayınlanan, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi bulunmaktadır. İş bu Genelgenin (3) numaralı fıkrasında; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmü yer almaktadır.
   SGK’lı çalışanların durumu memurlara göre daha içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Çünkü bu yönde pek düzenleme bulunmamakla beraber, yayınlanmış bir genelge de yoktur. Yukarıda adı geçen 2010/2 Nolu Genelgeden SGK’lı çalışanların yararlanması söz konusu değildir. İş bu Genelge sade ve sadece memurlara yönelik bir hakkı düzenlemiştir.

 28. merhaba hocam %92 derece ağır engelli kızım var devlet memuruyum. 6 ay izin hakkında bilgialabilirmiyim. maaşımda kesinti olacak mı .

  • Merhaba Büşra hanım,
   Bu husus yönetmeliğin 10. maddesinde düzenlenmiştir.Refakat izni verilebilmesi için,
   a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
   b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,
   ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.
   Refakat izni için verilecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakm bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.
   Aynı kişi için aynı dönemde birden fazla memura refakat izni verilmez
   Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan diğer hususlar şu şekildedir:
   (1) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
   (2) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak vcrilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.
   (3) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
   (4) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları korunur.

 29. kamuda işçiyim çocuğum %96 ağır engelli ve tedaviye’de muhtaç.Down Sendromlu,yürüme yok görme,işitme kaybı,kalp opere ,hipotrioidi oranlı sürekli ilaç, ve eğitimi için kurumuma ünite yani yer değiştirme ve başka bir vilayette görevlendirme dilekçemi verdim.Ancak kurumum,”Mevcut koşullarda ihtiyacımızın olmadığı, ihtiyacımızın uygun olması halinde değerlendirileceği ” cevabını verdi.3 gün sonra hiç bir özrü olmayan kişiyi atadılar.yani keyfi bir uygulama ile karşı karşıyayız.aşağıda ilgili kanun verilmiştir kanunun 2.maddesi yönetime hak vermiş ve keyfiyete bırakmıştır.23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı:29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
  DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015 MADDE 79 – 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
  “ EK MADDE 2 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda görev
  yapan ve ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk
  oranında engelli olduğu belirtilen işçiler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla
  yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan işçiler, engellilik
  durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içinde yer değiştirme
  talebinde bulunabilir.
  (2) Bu kapsamdaki talepler kamu kurum ve kuruluşlarının kadro imkânları ve
  teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır.
  (3) İşçinin kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu
  çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle kurum içinde yer değişikliği
  talep etmesi hâlinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, işçinin ve
  bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.
  (4) Engellilik durumu devam ettiği sürece kurum ve kuruluşlarca isteği dışında
  işçinin görev yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan işçiler hakkında
  genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.”
  2. maddede kalkmadan malesef yönetim bana kanundan faydalanmamı engelliyor ne yapmalıyız.

 30. Merhaba Nevzzat Bey;
  Öncellikle özenle ve sabırlı verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim , çok güzel bir iş yapıyorsunuz.
  Benim de size sormak istediğim bir şey var 2012 doğumlu olan oğluma 2014 te aldığımız bir heyet rapor ile yüzde 84 otizm teşhisi kondu. Sonrasında bu raporu yenilemedim rapormuzda süreli yada süresiz yada şu tarihe kadar geçerlidir diye bir ibare yok, ben bu raporu yenilemeden aynı raporla vergi indirimden faydalanabilirmiyim ve işyerimden günlük 2 saat izin istedim özel eğitime götürüp getimek için bana bu sene veririz ama seneye raporu yenilersin dediler onun içinde yenilemem gerekir mi sonuçta bir tarih yada süre yok raporumda … ( raporu 3 + 3 ay refakat izni için kullanmıştım o dönemde de ikinci üç aylık için raporumu yeniletmemi istemişlerdi ve yeniletmiştim. )

  • Merhaba,
   Raporda süre belirtilmemiş ise rapor geçerlidir ve onunla vergi indirimi için müracat edebilirsiniz izin hususunda işveren raporda süre sınırlama yoksa bunun teyidini isteme hakkına sahiptir fakat otizmin iyileşme göstermeyeceğini bilmesi gerekir heyet otizm tespiti yapıp bu raporu verdiyse bu rapor ömür boyu geçerlidir fakat raporu yeniletirken bu durumu belirtirseniz raporda ömür boyu sürekli bakıma ihtiyacı var ibaresi koyarlarsa bununla bir daha uğraşmazsınız

  • meraba hülya hanım;

   benim oğlumda otizm teşhisi aldı.acaba rapor ve refakat izni sürecinde neler yaptınız hangi evrakları hazırladınız yardımcı olabilir misniz.bizim sağlık kurulu raporumuz var oglum yüzde 70 kızım yüzde 82 engelli.yardımcı olursanız cok sevinirim.bana mail yoluylada ulaşabilirsiniz.teşekkürler..

 31. Merhaba nevzat bey benim oğlumun yüzde 70 engelli raporu var … iş yerimiz vardiyali çalışma sistemine döndü .. işveren engelle çocuğu olan bi anneyi vardiyali calistirabilirmi..

  • Merhaba Gamze hanım,
   2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi bulunmaktadır. İş bu Genelgenin (3) numaralı fıkrasında; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmü yer almaktadır. SGK’lı çalışanların durumu memurlara göre daha içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Çünkü bu yönde pek düzenleme bulunmamakla beraber, yayınlanmış bir genelge de yoktur. Yukarıda adı geçen 2010/2 Nolu Genelgeden SGK’lı çalışanların yararlanması söz konusu değildir. İş bu Genelge sade ve sadece memurlara yönelik bir hakkı düzenlemiştir.

 32. Serhat çelikbaş

  Nevzat bey selamlar kamu personelim işçi yım %70 üzeri engelli oğlum var 10 günlük bi iznimiz olduğunu duydum ve işyerine sordum bana dedikleri yıllık rapor yenilemen gerekiyor yalnız biz hastaneden aldığımız raporlar 3 yıllık kabul etmiyorlar kanun nedir acaba yardım olursanız çok sevinirim

  • Merhaba Serhat bey,
   1) Özürlü sağlık kurulu raporunun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda raporun geçerlilik süresi mutlaka belirtilir.Bu süre içinde verilen rapor gecerlidir
   2) Özürlü sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi durumunda, özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak özür durumunun değişmesi halinde, kişinin talebi üzerine rapor ve buna bağlı kişinin özür oranı yeniden belirlenir.

   3) Özürlü sağlık kurulunca özürlünün özür durumunun sürekli olmadığına karar verilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belirlenerek özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki özürlü sağlık kurulu raporu da kurula sunularak, özürlü sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır.

   4)Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli raporların geçerlilik süresi dolmadan tekrar rapor alınmak istenmesi durumunda, mükerrer rapor tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerin daha önce özürlü sağlık kurulu raporu alıp almadıklarına ilişkin beyanı istenir. İlgilinin beyanı üzerine veya bir başka şekilde, evvelce özürlü sağlık kurulu raporu verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez. Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş ve Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlara sahip kişilerden kurumlarca yeniden rapor istenilmez.

 33. fatih gerçekcioğlu

  Selamlar Nevzat Bey. yüzde 50 engelli zihinsel gelişimi geri olan 3 yaşında oğlum var.eşim ev hanımı ben öğretmenim. Haklarımız hakkında bilgi vermenizi rica ediyorum.saygılar sunuyorum

 34. Merhanba nevzat bey %76roporlu oglum var ben tip fakultesinde taseron hemsire olarak calismaktayim gece nobetten ve normal calisma saatleri icinde calismak istiyorum ve gunde iki saat isyerinden erken cikma hakkim var mi oglum rehabilatosyon merkezinede egitimine goturmekteyim yardimci olursaniz sevinirim tesekkurler

 35. Mrhb Nevzat bey %70 özürlü çocuğum ve kendime ait işyerim var bu vergi indirimin den nasıl yararlana bilirim .

  • Gelir Vergisi Kanununun 31. Madde göre,
   çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece Engelli,
   asgari % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece Engelli,
   asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece Engelli sayılır.

   birinci derece Engelliler için 900 TL,
   ikinci derece Engelliler için 470 TL,
   üçüncü derece Engelliler için 210 TL

   Bu tutarlar, Engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabının aylık tevkifat matrahından, Serbest Meslek faaliyetinde bulunan özürlüler ile bakmakla yükümlü olduğu serbest meslek erbabının ve Basit usulde vergilendirilenlerin yıllık beyan edilecek gelirlerinden (yukarıda aylık olarak belirlenen tutarlar yıllık olarak hesaplanarak) indirilir.
   Engellilık indiriminden yararlanmak isteyen kişiler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

   Başvuru sırasında; aşağıdaki belgeler verilecektir.
   Ücretli; Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, üç adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği,
   Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan ücretli, Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, Engelli kişiye ait üç adet fotoğraf, kendisinin ve özürlü kişinin nüfus cüzdanı örneği, özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösterir belge (sağlık karnesi örneği).
   Engelli serbest meslek erbabı; Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge, nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.
   Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı;Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge, Engelli kişinin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı, Engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge (sağlık karnesi örneği).
   Basit usulde vergilendirilenler; Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge, nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

 36. Merhaba Nevzat bey öncelikle ilginize teşekkür ederim. Bu engelli yakını olan annelere sağlanan erken emeklilik hakkına ilişkin olarak bu konuda babalara yönelik bir çalışma olup olmadığı hakkında bilginiz var mı? Teşekkürler

 37. Meraba 2. engelli çocuk için vergi indiriminden yararlanılır mı?Teşekkürler

  • Mehmet bey merhaba,
   sorunuzun karşılığı Gelir vergisi kanunumuzda aşağıdaki gibi geçmekte
   Engellilik indirimi: (2)(3)(4)
   Madde 31-(Değişik:9/4/2003-4842/3 md.)
   Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
   Engellilik indirimi;
   – Birinci derece engelliler için 440.000.000 lira (900 TL),
   – İkinci derece engelliler için 220.000.000 lira (470 TL),
   – Üçüncü derece engelliler için 110.000.000 lira (210 TL)dır.
   Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.
   Asgarî geçim indirimi
   Madde 32 – (Mülga: 4/12/1985 – 3239/138 md.; Yeniden düzenleme: 28/3/2007-5615/2 md.)
   Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.
   Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. (5)
   İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
   İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

 38. Iyi gunler nevzat bey oncelikle yardimlariniz icin tesekkurler.benim2014 yilinda bir isyerim vardi basit usulde.2015 te %60 raporlu bir kizim oldu.sikintiya dustum bankadan kredi cekmek icin gelir gosterdim.su anda 7500 tl civari bir vergi borcum var odeyemiyorum ne yapmam lazim saygilar.

  • Cevat bey merhaba,
   7020 sayılı “Bazı alacakların yeniden Yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun” ile, Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandırma imkânı getirildi.vergi dairesine giderek bu ay içinde bu yapılandırmadan faydalanmanızı öneririm

 39. Merhabalar ben ogretmenim %52 isitme kayipli bebegim var ve onumuzde koklear implant ameliyatlarimiz var..bebegimin bakimi ve ona herhangi bir sorun oldugununda ulasmam daha kolay olmasi icin evimin yakinindaki okula saglik ozru isteme hakkim var midir?

  • Esra hanım merhaba,
   06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Sağlık durumu özrü” başlıklı 36. maddesi 5.fıkrasında “(5) Bu madde kapsamında özür durumuna bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın yapılır.” hükümleri bulunmaktadır.
   Bu hükümlere göre “Sağlık durumu özrü” bulunan öğretmenler zamana bağlı olmaksızın yer değiştirme isteyebilmektedirler.

 40. Merhaba Nevzat bey. Kızım 2.5 yaşında %41 engelli raporu var.işveren kızımı hastahaneye götürmem sebebiyle. 1 günu maasımdan kesebilirmi.

  • Veli bey merhaba,
   Kanunda, sadece mazeret izinlerinin, yıllık ücretli izin hesabında çalışılmış gibi sayılan süreler içinde belirtilmiş, ancak bu sürelere ait ücretin işçiye ödenip ödenmeyeceği yönünde bir düzenleme yapılmamıştır. Mazeret izinlerinde işverenlerin, sigortalının ücretini ödemesi gerekmiyor. Sadece, bu mazeret izinleri yıllık ücretli izin hesabında çalışılmış gibi değerlendirilmeli. Ancak gerek bireysel ve gerekse de toplu iş sözleşmeleri veya iş yeri uygulamaları ile işçinin bu mazeret izinlerinde ücretlerinin ödenmesi de mümkündür.
   Bu açıklamaların ardından sorusunuza dönecek olursak, işçinin çocuğunun hastalanması halinde doktora götürmek için mazeret izin hakkı bulunmamaktadır. Diğer yandan ayda bir defa 1 gün mazeret izin uygulaması da İş kanununda yoktur. İşveren bu gibi hallerde çalışılmayan zamanı eksik gün olarak bildirip maaşını ödemeyebilir

 41. Ikiz cocuklarimda %40 özüre tekamül eden metabolik bir hastalık var.birinde ekstradan %20 öğrenme güçlüğü var.devlet memuruyum.bu iki rahatsızlığı bir raporda toplamam mı gerekiyor ikisinin ayrı ayrı hastanelerden raporları mevcut.gece vardiyasında calismamak değil sorunum sorunum gece vardiysanında ekstra nöbet muafiyet hakkım var mı?normalde gündüz çalışsam haftalık 40 saatten 160 saat olan mesaimi gece 160 saatle tamamlayabilir miyim? Gün icinde bana daha çok ihtiyacı var cocukların eğitim ve bakım ihtiyaçları anlamında.yardımlarınız için simdiden teşekkürler

  • Nihan hanım merhaba,
   Kamu kuruluşlarında çalışan engelli çocuğu olan memur anne ve babalara nöbet ve fazla mesai muafiyeti vardır.Kurumunuza bunu hatırlatmanızı öneririm

 42. İyi günler nevzat bey benim 7 yaşında kızım var sedef hastası yüksek oranda engelli maaşı alanilirmiyim

 43. merhaba Nevzat bey Benim de çocuğum %90 engelli işten çıkartabilme hakları varmı şu anda bazı sorunlu kişileri işten çıkaracaklarda çıkartırlarsa ne yapmak gerekir
  şimdiden verdiğiniz bilgiye teşekkür ederim

  • Hacı bey merhaba,
   sorunuzu yanlış anlamadı isem engelli cocuğunuz var fakat kendinizin işten çıkartılıp çıkartılamayacağınızı soruyorsanız işveren açısından engelli çocuğunuz olması işten çıkartmaya engel değildir

 44. Nevzat bey.%90 ağır engelli çocuğu olan personel mesai dışında çalıştırılabilir mi. Diger haklarimi ogrendim. Tesekkurler.

  • Merhaba Murat bey Kamu kuruluşlarında çalışan engelli çocuğu olan memur anne ve babalara nöbet ve fazla mesai muafiyeti vardır sigortalılarda bu yoktur

 45. Selam benim 1980 yılından 2006 yılına kadar özürlü oğlum olduğu halde işveren benden vergi aldı onu geri alma hakkım varmi

 46. Ptt de 399’a tabi olarak çalışmaktayım. %70 engelli çocuğum var. Ve ağır engelli raporumuz mevcut. Bu rapora istinaden 10 günlük mazaret izini hangi durumlarda ve nasıl kullanabilirmiyim. Yani cocuğum rahatsızlandı ve hastanedeki tedavisini tamamlayarak taburcu olduk. Bu süreçten sonra evde geçirmek üzere izin alma hakkım varmıdır.

  • Merhaba Çoşkun bey,
   uzun bir zamandır işlerimin yoğunluğu dolayısı ile burdan sorulan sorulara cevap veremiyorum o yüzden sorularınızın cevabı gecikti
   399’a tabi personeli kapsayan yıllık izin düzenlemesi ilre ilgili 6824 sayılı torba kanun, 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
   Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinler müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.”
   Mazeret İzni Madde 22 Madde 23 –Sözleşmeli personelin mazeret, refakat, hastalık izinleri ile ücretli veya ücretsiz izinleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır.

 47. Nevzat bey öncelikle vereceğiniz yardımdan dolayı daha şimdiden teşekür ediyorum BEN 05.05.2015 YILINDA SIVIL ŞEHİT YAKINI TERÖR MAĞDURU OLARAK İSTİHDAM EDİLDİM VE 12/3 DERECE KADEME OALAR İŞE YARDIMCI HİZMETLER SINIFI MEMUR HİZMETLİSI OLARAK İŞE GİRDİM DEVLET HASTANESİ ONAYLI YÜZDE 80 ENGELLI A TİPİK OTİZMLİ TANIMLI ÇOCUĞUM VAR BU RAPORLA ACABA ŞUAN BATMAN BEŞİRİ İLÇESİNDE ÇALIŞMAKTAYIM BAŞKA BİR ŞEHİRE MESELA İSTANBULA ÇOCUĞUMUN DAHA İYİ BİR TEDAVI GÖRMESİ AMACIYLA VE İSTANBULDA TEDAVİ İÇİN DAHA ÇOK SEÇENEĞİN OLDUGUNU BILIYORUZ HEM FIKIRIZ TAYİN KONUSUNDA SİZCE NASIL BİR YOL İZLEMEM LAZIM 2 YIL 4 AYDIR ÇAĹİYOM BU SÜRE ZARFINDA 1 YIL BATMAN İLÇESİ GERCÜŞ 1 YIL BATMAN MERKEZ VE 4 AYDIR BATMAN BEŞİRİDE ÇALIŞMAKDAYIM SİZCE TAYIN KONUSUNDA ŞANSIM NEDİR İSTANBUL VEYA BAŞKA BİR ŞEHİR İÇIN YANİ NE YAPMAM LAZIM NASIL BİR YOL ÇİZMEM LAZIM YARDIMCI OLURSANIZ MUTLU OLUCAM

  • Merhaba Kenan bey öncelikle çocuğunuza sıhhat size sabır diliyorum sorunuzda sözleşmeli personelmi 657 ye tabimi olduğunuzu yazmamışsınız
   ben devlet memuru olduğunuz varsayımı ile sorunuzu cevaplıyorum
   Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 39 :‘’Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.’’
   Devlet Memurları Kanunu 72.Madde: “İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.”
   Ayrıca Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği (16.08.2014 tarihli) hükümler geçerlidir.

 48. Merhaba Nevzat bey yüzde 50 engelli down sendromu kızım var öğretmenim yorumlardan anladığım kadarıyla mesai saatleri dışındaki nöbetlerden muafım peki raporunda ağır engelli ibaresi olmadığı halde erken emeklilikten faydalanabilir miyim?

  • Merhaba Nilgün hanım,
   5510 sayılı Yasa 28 Madde (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.): Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

 49. Merhabalar. temmuzda sorduğum soruya cevap anlamadım ama yardımcı olabilirseniz sevinirim.

 50. Merhabalar. 7 aylık SMA hastası bir oglum var. Eşim ve ben devlet memuruyuz. Oğlumun hastalığı yüzünden doktorlar eşime 3ay refakatçi raporu verdi raporun bitiminden itibaren bir 3 ay daha vereceklerini söylediler. Benim sormak istediğim oğlumun hastalığı yüzünden eşimin refakatçi raporu bitmesinden itibaren 3+3 bir refakatçi raporu bende alabilirmiyim. 657 sayılı kanunun ilgili maddesine baktığımda boşluk var sanki. Cevap verirseniz sevinirim kolay gelsin.

  • Hakan bey merhaba,
   öncelikle çocuğunuza Allahtan acil şifalar dilerim iş yoğunluğum dolayısı ilke birsüredir sorulara cevap veremiyordum o yüzden gec cevap için kusura bakmayın sorunuzun başka okuyucularada cevap olması için ayrıntılı cevaplayacağım.
   Devlet Memurları Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasında düzenlenen refakat izni
   müessesesi hakkında çeşitli sorulara ilişkin ilgide kayıtlı yazı incelenmiştir.
   Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunun 107 maddesi
   ile değişik 105 üncü maddesinin son fıkrasında “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü
   olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve
   çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir
   hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi
   şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir
   katına kadar uzatılır.”hükmü yer almaktadır.
   Mezkur hükümde refakat izninin, kimler için verileceği, hangi hallerde verileceği, ne
   kadar süre izin verileceği, iznin şartları taşıyanlara verilmesi zorunlu bir izin olduğu ve izin
   süresince de mali haklara dokunulmadan izin verileceği düzenlenmiş bulunmaktadır.
   Bununla birlikte, 657 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanun ile değişik 108 inci maddesinin
   (A) bendinde “Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden
   itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya
   kadar aylıksız izin verilebilir.”ifadesi yer almaktadır. Bu çerçevede anılan 105 inci maddenin
   son fıkrası hükmü uyarınca belirtilen süre kadar aylıksız izin kullanan Devlet memurlarına
   talepleri halinde 18 aya kadar idarenin takdiri ile aylıksız izin verilmesi hükmü yer
   almaktadır.
   Ayrıca; 657 sayılı Kanunun “Mazeret izni” başlıklı 104 üncü maddesinin (C) bendinde “
   (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali,
   ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin
   muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara
   on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün
   daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.”
   denilmektedir.
   Diğer taraftan; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Yol
   gideri, gündelik ve refakatçi giderleri” başlıklı 65 inci maddesinde “Hekimin veya diş
   hekiminin muayene veya tedavi sonrası tıbben göreceği lüzum üzerine genel sağlık sigortalısı
   ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmaları için muayene ve
   tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına yapılan sevkinde, ayakta tedavilerde kendisinin ve bir
   kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçisinin gidiş ve dönüş yol gideri ve gündelikleri; yatarak
   tedavilerde ise gidiş ve dönüş tarihleri için gündelikleri ile yol gideri Kurumca karşılanır.
   Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yatarak tedavileri
   sırasında, hekimin veya diş hekiminin tıbben göreceği lüzum üzerine yanında kalan
   refakatçinin yatak ve yemek giderleri bir kişi ile sınırlı olmak üzere Kurumca karşılanır.
   Yurt içinde veya yurt dışına yapılan sevkler nedeniyle ödenecek gündelik, yol, yatak ve
   yemek giderlerinin tutarı 72 nci maddede belirtilen Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma
   Komisyonu tarafından belirlenir.
   Sürekli iş göremezlik veya malûllük durumlarının tespiti, kontrolü veya periyodik sağlık
   muayenesi amacıyla yapılan sağlık hizmeti giderleri ile yol ve gündelik giderleri de bu
   madde hükümlerine göre ödenir.
   Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak
   yönetmelikle düzenlenir.” hükmü bulunmaktadır.
   Bu itibarla, 5510 sayılı Kanunun hükümleri ve bu hükümler uyarınca yürürlüğe konulan
   ikincil mevzuat çerçevesinde sigortalıların tedavileri ve bu tedavileri esnasında kendilerine
   refakat edenlerin gündelik ve yol giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmekte olup, 657
   sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası hükmünün uygulanmasına yönelik
   açıklamalara ise aşağıda yer verilmiştir.
   – Refakat iznin ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerin tedavi amacıyla hastaneye
   götürülmesi için izin verilmesi hususunu içermediği,
   – Refakat izni verilen personele harcırah ve yolluk verilmesinin mümkün olmadığı,
   – Refakat izninin kişinin tedavisinin evde veya hastanede olması hususlarına bağlı
   olmadığı,
   – Refakat izninin verilmesine sebep kişinin memuriyet mahalli içinde veya dışında
   olmasının öneminin bulunmadığı,
   – Refakat izni verilen Devlet memurunun izin süresinin sonunda görevine başlaması
   gerektiği, kendisine ayrıca bir yol süresinin verilmesinin mümkün olmadığı,
   – Refakat izninin sağlık kurulu raporuna dayalı olması ve raporda, Kanunda öngörülen
   hususların yer alması gerektiği, bu nitelikte olmayan sağlık kurulu raporlarına dayalı olarak
   refakat izni verilemeyeceği,
   – Refakat izni verilen memurun izin sebebinin son bulması halinde derhal görevine
   dönmesi gerektiği,
   – Refakat izninin memurun talebine bağlı olması sebebiyle azami sürelerden daha az
   verilebileceği,
   – Azami süre kadar refakat izni kullanan memura aynı hastalığa bağlı olarak yeniden
   refakat izni verilemeyeceği,
   – Azami süre kadar refakat izni kullanan memura farklı hastalığa bağlı olarak mevzuatta
   yer alan diğer şartların yerine getirilmesi halinde yeniden refakat izni verilebileceği,
   – Anılan 105 inci maddede dayalı olarak bir kişi için azami süre kadar refakat izni
   kullanan Devlet memuruna diğer bir kişi içinde maddede aranılan şartların taşıması halinde
   refakat izni verilebilir refaket izni eşlerden sadece biri tarafından kullanılırmevzuat şöyle diyor “Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.”

 51. Merhaba. Ben kurumsal bir şirkette SSK li olarak çalışmaktayım . epilepsi hastası oğlum var 7 yaşında.esim öğretmen öğleye kadar çocuğuma eşim bakıyor öğleden sonra da oğlumu okula bırakıp eşim görevli olduğu okula gidiyor .benim mesaim 17:00 da bitiyordu oğlumu okuldan alıp ben bakıyordum.kisisel problemi nedeniyle yöneticim beni vardiya ya sokuyor artık aksamlarida çalıştırmak istiyor .konuyla ilgili ne yapmalıyım.tesekkür ederim.

  • Ayşe hanım merhaba,
   Öncelikle Allah yardımcınız olsun sorununuz devlet memurlarında çözülmüş fakat sigortalı çalışanlarda henüz çözüme ulaşmamış bir konu
   Engelli çocuğu olan çalışan bir bireyin kadın ya da erkek fark etmeksizin sahip olduğu birtakım haklar bulunmaktadır. Bunların ilki mazeret izni olarak ülkemizde uygulanan 4857 sayılı İş Kanunu’nda tanımlanmıştır. İşçilerin mazeret iznini kullanabilmesi için çocuğunun en az %70 oranında engele sahip olması gerekir. Bunun ispatlanması için de yetkili hekimlerin verdiği sağlık kurulu raporunun işverene iletilmesi gerekir. Mazeret izni bir yıl içinde 10 güne kadar verilebilir. Ayrıca işveren işçinin mazeret izni kullanıp işe gelmediği günlerin ücretini kesemez.

 52. 15 Ekim’de Bir soru sormuştum cevap verilmedi.

  • Merhaba Hakan bey,
   siteye gelen soru sayısı çok yoğun olduğu bende yoğun çalıştığım için bir dönemdir sorulara cevap veremedim sorunuza bakacağım

 53. mrb. benim 5 yaşında bir kızım var 40 oranında otizm teşhisi kondu Kırıkkale ilinde oturuyoruz, daha iyi bir tedavi için Ankara ilinde rehabilitasyon ve destek görmesini istiyorum.Tabi bu destek sırasında gidiş gelişlerde refakatci izni alabilirmiyim. ayrıca polis olmam nedeniyle çalışma sistemim düzensiz 12/12 bir hafta hep gece bir hafta hep gündüz çalışıyorum haftanın 6 günü böyle bu mesai çalışma saatini rapor dahilinde çocuğuma u süreçte destek olmak için sadece gündüz çalışabiliyor muyum böyle bir hakkım varmı.50 ve üstü için mesai, ek görev ve nöbet yok ama ben sadece gündüz çalışıp ek görevlere gitsemde olur

  • Merhaba Yılmaz bey,
   Web sitemde mümkün olduğu kadar zaman buldukca sorulara cevap vermeye çalışıyorum çok fazla soru geldiği için kısa cevaplar vererek çok soru cevaplama yoluna gidiyorum sorunuz çok sorular sorulardan olduğu için diğer soranlara da cevap olması adına bildiğim kadarıyla ayrıntılı cevaplamaya çalışacağım.
   Çocuğunuzun engelli olması tek başına, refakat izninin talep edilmesi hakkını vermez. Refakat izni için doktor tarafından ayrı bir rapor düzenlemesi gerekir.
   Engelli yakını olan Devlet memurunda refaket
   Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.
   Aynı kişinin aynı hastalığına göre alınacak en fazla izin; memuriyet hayatı boyunca 6 aydır. Başka kişinin hastalığında ya da aynı kişinin farklı hastalığında gerekli şartlar oluşmuş ise; doktor raporu ile tekrar refakat izni kullanılabilir.
   Yukarıdaki haller oluştuğunda doktor kararı ile raporda ‘’refakatli bakıma ihtiyacı olduğu, refakat edilmediğinde hayati tehlikeye sahip olduğu ve refakat süresi, gerekirse refakatçiye ait diğer özellikler yazıldığında refakat izni sağlık raporunun çıktığı gün başlar.
   Refakat izni ile ilgili düzenlemeler 657sayılı (Madde 105), 926 sayılı (Madde 126) Kanunlara işlenmiştir. Subay, astsubay ve uzman erbaşlar için de refakat izni süresi yukarıdaki açıklamada olduğu gibi 6 aydır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.
   engelli çocuğu olan memur anne ve babalara nöbet ve fazla mesai muafiyeti
   Kamu kuruluşlarında çalışan engelli çocuğu olan memur anne ve babalara nöbet ve fazla mesai muafiyeti vardır. Ayrıca bakıma muhtaç yakını olan çalışanlara günlük bakım izni konusunda kolaylık tanınması sağlanmıştır. 30 Ocak 2010 tarihli Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler konulu Başbakanlık Genelgesinin 3. Maddesi şöyledir: ‘’Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; engelli aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.’’
   Bakım izninin ve nöbet muafiyeti çoğunlukla amir inisiyatifindedir. Günlük eğitim ve bakım izninin yasal bir dayanağının olması çalışmaları yapılmaktadır.
   aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talepleri
   Devlet Memurları Kanunu 72.Madde (Şubat 2014) “İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.
   Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği (16.08.2014 tarihli)
   Madde 12- Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

 54. Nevzat bey merhabalar .polis memuruyum yüzde 40 otizmli oğlum var ek görevler gece nöbetleri hepsine gidiyorum egm bunlardan muaf olabilmem için ağır engelli olması lazım demiş.ek görevleri geçtim ama gece nöbetinden muaf olamaz mıyım acaba bir de bu raporla erken emeklilik hakkım varmı günde 2 saat rehabilitasyon iznim de var mı çok teşekkürler

  • Merhaba Ayça hanım,
   sorularınızı ayrıntılı cevaplayayım bu konuda soru soran herkese cevap olsun
   2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.”hükmü yer almaktadır.
   Bakım izninin ve nöbet muafiyeti çoğunlukla amir inisiyatifindedir.malesef genelgeye rağmen bu sorun hala çözülemedi

   Otistik Çocuğunuz Sebebiyle Daha Erken Emeklilik Hakkı
   1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28’inci maddesiyle, “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir” hükmü getirilmiştir.
   Bu düzenlemeden sonra da SGK bu madde hükmünden yararlanmak isteyen anneler için genelgeyle bazı açıklamalar getirmiştir.
   Bu haktan yararlanacak olan kadınlar şöyledir:
   a) Çalışan tüm anneler
   b) İsteğe bağlı sigortalı veya iştirakçi olan anneler.
   Nasıl Başvurulacak

   * Erken emeklilik hakkından faydalanmak isteyen ve çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar, SGK’ya başvuracaklar.
   * Başvurulan yer, çocukları hakem hastaneler denilen sağlık kurulu bulunan hastanelere sevk edecekler.
   * Elinde raporu olan anneler ise bu raporlarıyla SGK’ya müracaat edecekler.
   * Prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilecek süre, (1 Ekim 2008 gününden sonra olmak ön şartıyla) başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında geçen veya bu süre içinde çocuğun yaşadığı süreye göre tespit edilecektir.
   * Kadın sigortalının, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğunun birden fazla olması halinde her çocuk için ayrı ayrı sevk yapılacaktır.
   * Kadın sigortalının kuruma başvurduğu tarihte aktif olarak çalışıp çalışmadığına SGK’ca bakılmayacaktır. Yani daha önce çalışması olanlar veya isteğe bağlı olanlar da bu sevk işlemlerini yaptırabilirler.

 55. Merhabalar nevzat bey.benim 2.5 yasinda engelli cocugum var.her ay 120 km ankaraya takibe goturuyorum.artik esim de tek basina goturemiyor.benim senelik iznimde bitti.ozelbir sirkette calisiyorum.soum soyle esimin calismamasi.benim 10 gun izin almama engelmi.degilse nereye basvuracaz.simdiden tsskler.

 56. Merhabalar.

  Görebildiğim kadarıyla engelli yakınlarının kullanabilecekleri mevcut tüm yasal hakları açıklamalar ile yazmışsınız. Bu bilgiler için teşekkür ederim.

  Ne var ki bunlardan hiç biri benim sorunumu çözmüyor. Bunlardan bir çoğunu da kullanmış durumdayım ve artık çıkmaz sokağa girmiş bir durumda ne yapacağımı bilemiyorum!

  Yaşım 48. Öğretmenim ve 1998 yılında göreve başladım, yani yaşıma oranla biraz geç başladım. Bu da emeklilik süremi çoğu yaşıtlarıma göre çok uzattı.

  şu an 25. yaşına girmek üzere olan 100% ağır engelli oğluma tek başıma bakmaktayım. Yalnız yaşıyoruz ve tek ebeveyn olarak ilgileniyorum tüm ihtiyaçlarıyla.

  Böyle bir durum devletin (en azından çalışan için) hiç bir sosyal destek sisteminde bilinen ya da tanınan bir durum değil! Ebeveyn çalışırken 100% engelliye kim bakıyor, böyle bir konsept yok!! Sanki periler geliyor bakıyor o nedenle o kısıma değinme yok, tek sorun çalışma süremiz, nöbet var veya yok, 3-5 gün daha izin alınabilir alınamaz vs!! Ben 7/24 bu çocuğa bakmak zorundayım. Bir hayatım yok zaten, fizikksel ve psikolojik olarak da yıpranma yaşla beraber hızlanarak artıyor. Neredeyse bitmiş haldeyim. Ancak buna rağmen normalde 2 kişinin bile bakmakta zorlanacağı bir canlıya bakmanın yanısıra, her şey normalmiş gibi işe gitmem ve sadece fiziksel değil mental enerjimi de kullanarak verimli olmam bekleniyor!

  Hangi kuruma sorduysam kimse benim durumuma uygun bir açıklama, destek sistemi bulamadı!

  Son 2 yılı okul idarecilerimin hakikaten “idare” etmesi ile götürebildim. Öğleden sonra ders verdiler ama buna rağmen kan ter içinde zor yetişip çoğunlukla da çocuk evde yalnız olduğu için yarım bırakıp koşarak eve döndüm! Kimi zaman evden dahi çıkamadım..yani gidemedim işe!! Sağolsunlar çok destek oldular. Ancak ben de onları her seferinde zor durumda bıraktığımı biliyorum! Çoğu idareci böyle bir durumu kesinlikle kabul dahi etmez, bana resmi belge getir der!!

  Çoğu kişi ekonomik, sistemsel destek araştırır çocuğu için. Ben onların hepsini geçtim. Ben bakıyorum sürünerek de olsa. Ancak benden bir şey istenmesin artık istiyorum!!! Benden normal hayatı olan biri gibi normal bir şekilde işe gelmem gibi abuk bir şey beklenmesin istiyorum!! Bırakın sosyal adaleti, bir kere akıl ve mantığa aykırı bir durum bu!! Emin olun işi olmayan ve engelli çocuğu olan kadınlara daha çok imkan ve destek sağlanıyor. Ben ayrıca çalıştığım ve ülkeme katkıda bulunduğum için, sanki üstüne üstlük cezalandırılıyorum!! Sanki yalnız çocuklu kadın sadece çalışmayanlar, sosyal güvencesi olmayanlar arasında olur!! Böyle bir sosyal devlet mantığı olur mu??

  Yukarıda bahsettiğiniz 3+3 ay izin hakkımı kullandım… tabi ben olmazsam hayatını idame edemeyecek kişi sanki bu durumda sadece 6 aykalabiliyor sonra mucizevi bir şekilde kendine bakabilmeye başlıyor!! Bu hakkın tanımı bile hakiki zorluk yaşayan çalışanın düşünülmediğini, düşünülmek istenilmediğini gösteriyor!!

  Emekli indirimi.. ine ine 52-53 yaşa indi! 48 yaşında olduğumu hatırlatayım! Çocuğun yaşı, beni yıpratma süresi hatta yıpranma şeklim, yani tek başına yaşayıp, süpermen gibi hemen gömleğimi çıkarıp her yere uçup, yapılacağı yapıp alınacağı alıp aynı zamanda tam zamanlı ağır engelli bakıcısı olup normal insanın yapmaması gereken çoklu yükü taşıyor olmam hiç bir şekilde dikkate alınmadan sadece yasa çıktıktan sonra (benim çocuk o zaman 14 yaşındaydı düşünün yani) yıpranma başlamış gibi komik bir indirim çıkıyor! Açıkçası ben o yaşı dahi görebileceğimden şüphe etmeye başladım artık çünkü benim yıpranma hızım 3e katlandı, sanki 1 senede 3 sene geçmiş kadar bitiyorum!

  Gelir vergisi indirimi.. alıyoruz ve sadece ekonomik bir detay. Benim temel sorunumu çözmüyor.

  En son bu yaz malulen emeklilik olasılığını düşünmeye başladım. Başvurdum, MEM dilekçeye rapor eklememin gerekli olduğunu söyledi. Evet rapor olması gerektiğini biliyorum ama beni dilekçeme istinaden bir heyet rapor formatı ile yönlendirecekler diye bekliyordum. Onu bir yönerge olarak kullanıp hastanede işlem başlatacaktım. Şimdi hangi doktora ne gerekçe ile gideceğimi bilemiyorum!! Bende çoklu sorun var ama tek başına bir sorun için alacağım rapor kesinlikle emeklilik gerekçesi vermez!! 2-3 boyun fıtığı 3 bel fıtığı var.. ne olmuş herkeste var! Malulen emeklilik için gereken “engel” oranına yetersiz kalır! Psikiyatri deseniz.. ucu açık! Benim adı konulacak psikolojik bir sorunum yok! Sadece kendi hayatı olmayan, başka bir canlı için el, kol, hatta beyin olarak görev yapan, gerektiğinde gece dahi kalkıp hizmet veren tam zamanlı köle-hizmetçi benzeri sendrom dışında bir sorunum yok.. o da ne tıbbi kapsama giren bir sorundur ne de kültür açısından bir sorundur! Çünkü analar kutsaldır, yani kendinilerini hiçe sayıp çocukları için perişan olmalılar, hatta çıkıversin canları çok daha kutsal olurlar! Kutsallığımı bozmak isteyeceklerini sanmıyorum yani sonuç olarak..

  Şimdi, durum bu iken bana önerebileceğiniz bir kurtuluş yolu var mı?
  Her şey bana baktığı için çalışmak zorundayım. Ağır engellilere devlet neredeyse hiç destek vermiyor!
  Her yıl 3-5 bin TL arası özel masrafımız olmazsa olmaz. Lift, devlet karşılamaz. Hasta yatağı, devlet karşılamaz. Banyo sistemi, devlet karşılamaz!! Benim ettiğim masraflarla insanlar otomobil ev aldılar. O derece. Şimdi çocuk yaşadığı sürece mutlaka bu giderlerimiz devam edecek.. yaşam için gerekli olan gelirden bahsetmiyorum bile!

  Ancak çalışamıyorum da!!

  Erken (maaşsız) emekli olsam veya ücretsiz 6-12 ay süreli izin alsam, gelir alabileceğim bir sistem var mı? O noktaya geldim artık. İşi öyle ya da böyle bırakmak zorundayım ve resmen dileneceğim.. çıkar yolum kalmadı!

  Ancak ‘sosyal’ devlete de güvenemiyorum… Sonuçta maaşsız da olsa güya sosyal güvencem olacak.. ücretsiz izin de alınca durum aynı!!

  Lütfen, önerebileceğiniz ne varsa her tür görüş ve öneriye açık durumdayım!
  Teşekkürler.

  • Merhaba Semra hanım,
   Öncelikle zorlu yolculuğunuzda Allah yardımcınız olsun.
   yazdıklarınızı iki kez dikkatle okudum makalemde engellilere sağlanan hakları ayrıntılı yazmaya çalıştım fakat sizin durumunuz biraz farklı evet sürekli bakım gerektiren durumlarda çalışana sağlanan haklarda bir sınırlama var ama
   sizin bakım konusunda makalemde olmayan şu hususlarıda bilmenizi istedim
   1-Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli çocuğu olan memurun, bu çocuğunun memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacağını özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşunun bulunduğu il veya ilçe sınırları içinde durumuna uygun bir kadroya (kurumunda) ataması yapılır.
   2-Engelli çocuğu olan öğretmenin ders programının yapılması ile ilgili yönetmelik var
   MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 18.11 2015 tarihli (Sayı: 83203306-915.02.02-E.11854742) Engelli Çocuğu Bulunan Öğretmenler Konulu yazısında; engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin haftalık ders programları ile nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılası konusunda gerekli kolaylığın sağlanacağı bildirilmiştir. Bu yazı tüm İl Valiliklerine gönderilmiştir.
   3-Engelli bireylerden bakıma ihtiyaç duyacak derecede engelli olup evde bakımı sağlanamayanlar devlet ya da özel bakım kurumlarından yararlanma hakkına sahiptir. Kurum bakımından yararlanacak engellinin bakıma ihtiyaç duyan engelli olarak değerlendirilmesi için engelli sağlık raporunda ‘’ağır engelli ‘’ibaresinin bulunması şarttır. Devlete ait kurumlara müracaatlarda bulunulan ildeki kurumlarda boş yer olması halinde bulunulan ilde, boş yer bulunmaması halinde ise il dışında bir kuruma yerleştirme yapılabileceği bilinmelidir.
   Bakıma ihtiyacı olan engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak özel bakım merkezlerine ödenecek bakım ücreti, evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardım ile bakım hizmeti veren resmî kurumlara yapılacak yardımlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Hane halkı gelir ölçütünü aşan gelir değişikliğinin tespiti hâlinde bu madde kapsamında yapılan ödemeler durdurulur ve değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.
   Bakım merkezlerine ödenecek miktar evde bakım maaşının iki katı tutarındadır. Başvuru yeri Sosyal Hizmet İl Müdürlükleridir.
   Bir başka hususta sizin erken emekli olarak çocuğunuza rahat bakmanız hususunda bana gerekli bilgilerinizi mail atarsanız emeklilik durumunuzuda kontrol edip size bilgi verebilirim

 57. merhaba benım altı yasında atıp otızım tanısı alan yuzde atmıs raporu olan bır oglum var esım polıs bende hemşireyım benı kurumum baska bır ıle gecıcı gorevle gonderebılırmı kısacası yasal hakkarımız nasıl ogrenebılırız

  • Merhaba Nihal hanım,
   30.01.2010 Tarih Ve 27478 Sayıda Ki Başbakanlık 2010/2 Genelgesinin
   MADDE 3: şöyle demektedir
   3 – Kamu çalışanlarınınK anunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.
   Bundan şunu anlamak lazım engelli evladınızın günlük ihtiyaçlarını karşılamada başkasının yardımına ihtiyaç duymaktadır şeklinde rapor almanız halinde bu maddeyi gerekce gösterip geçici görev muafiyeti isteyebilirsiniz

 58. Merhaba nevzat bey.oncelikle bizleri bilgilendirdiginiz icin cok tesekkur ederim.benim %99 oraninda serebral palsi hastasi 4 yasinda bir kizim var.bu sene hem kalca ameliyati hemde yaklasik 2 ay surecek fizik tadavisi icin hastaneye yatacak.ayrica surekli fizik tedavisi icin dktr buyuk sehri oneriyor.3 yildir ilcede ayni iste calisiorum.isi biraksam tazminat alabilirmiyim.yada nasil bir yol izlemeliyim.bide toplu vergi borcum var indirimden yararlanabilirmiyim.tesekkr ederim.

  • Merhaba Cevat bey,
   öncelikle kızınıza acil şifalar dilerim sgk lı çalıştığınız işinizde çocuğunuzun sağlık sorunu size haklı fesih hakkı vermez işveren rızaen ödemek isterse o farklı ancak haklı bir gerekceniz varsa siz hizmet akdinizi fesih ederseniz o durumda kıdeminizi talep edebilirsiniz çocuğunuzun rahatsızlığı gv indirimi kullanmanızı sağlar fakat vergi borçlarınızın yapılandırılması indirimini sağlamaz

 59. Merhaba nevzat bey. Küçük bir sorum olacak size.
  Mazeret izin hakkı nasıl oluyor. Tam olarak açıklarmısın?
  Hangi durumlarda kullanılır

  • İbrahim bey merhaba,
   sorunuz genel bir soru devlet memuru içinmi sgk lı içinmi soruyorsunuz bildirseniz kapsamlı bir cevap veririm

 60. Merhaba nevzat bey 1999 doğumlu %70 zihinsel engelli oğlum var 2018 yılına kadar çalıştığım iş yerinden engelli yakını vergi indirimden yararlandım 2018 yıkında il yeri iflas nedeniyle kapandı şimdi yeni bir işe başlayacağım tekrar vergi indirimden yararlanabilirmiyim nereye başvuru yapmam gerekiyor

 61. Nevzat bey merhaba bır kamu kurulusunda işci olarak calısyorum birtane kızım var %100 oranında rapor verildi calıstıgım işyerinden vergi indirimden faydalanabilirmiyim ve başka ne haklarım var tesekkur ederim

  • Merhaba Tarkan bey,
   engelli yakını vergi indiriminden faydalanabilirsiniz çalıştığınız kurum insan kaynakları ile görüşün haklarınız konusunda makalemde ayrıntılı yazmıştım

 62. SAYIN HOCAM DEĞERLİ BİLGİLERİNİZ İCİN TESEKKÜR EDERİM .%99 AĞIR ENGELLİ BİR (MELEK) SAHİBİYİM RABBİME HAMD OLSUN BU GÜZEL HEDİYE İCİN NİSAN 4 2018 DE KHK İLE 4D İSCİSİ KADROSUYLA KARAYOLLARINDA İSCİ OLARAK CALIŞMAKTAYIM “KAMU CALISANLARI “İBARESİNE ISCIDE DAHİLMİDİR NÖBET VE FAZLA MESAİ MUAFIYETI BIZEDE GECERLIMIDIR.

  • Merhaba Fatih bey,
   4/D olarak ifade edilen işçiler 657 sayılı Kanunun 4/d bendine göre çalışan işçilerdir. 657 sayılı Kanunun 4/D bendine göre bu işçiler; Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan sürekli (daimi) işçiler ve Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan mevsimlik (6 aya kadar çalışan) işçilerdir.
   4/d kapsamında çalışan işçiler hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.
   4/D kapsamındaki kadrolu işçiler, hizmet akdi ile çalışanlar olduğundan, 5510 sayılı Kanunun 4/a bendi kapsamında sigortalı (SGK’lı) sayılırlar. Emeklilik yaşının hesaplanmasında ve emekli olmak için gereken prim gün sayısı hesabında yine 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
   Buna göre memurların yani 657 ye tabilerin haklarından istifade edemezsiniz

   • Cok tesekkür ederim hocam cevabınız icin peki tayin hakkım varmıdır acaba cocugumun üzerinden, birde 10 günlük izin khk lı isci icin gecerlimidir BİRAZ BU KONUDA SORUN YASIYORUM.

 63. Nevzat bey merhabalar özel koşul gereksinimi yani yüzde 99 oranına sahip oğlumun bi raporu var . Kendime ufak bi atölye açmıştım vergi levhalı ama işlerim yolunda gitmedi kapattım şirketin de kapanışını yaptım ama şirkete ait vergi borcum var bu raporla bu vergiden muaf olma imkanım varmıdır

  • Merhaba Engin bey engelli,ller için yasalarla sağlanan vergi indirimleri var(Bu konuda mali müşavirinize danışın) fakat indirimler veya istisnalardan sonra doğan bir vergi borcu var ise bu amme alacağıdır engelli vergi mükellefide bundan mesüldür

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir