Home / Kanunlar / İş Kanunu / Çalışanlara Verilen Tatil Hediyesi

Çalışanlara Verilen Tatil Hediyesi

nevzat-erdag-461-calisanlara-tatil-hediyesi

Firmalar artık çalışanlarını motive etmek için tatil hediye ediyor. Erken rezervasyon döneminde % 45’e varan indirim oranları, çalışanlarını motive etmek isteyen firmaları tatil satın almaya yöneltti. Bu tatiller için en çok güneydeki bölgeleri tercih eden firmalar, çalışanlarına ekstra bir maliyet yüklememek adına özellikle; ultra, her şey dahil tatil paketlerini satın alıyorlar. İşverenler başarılı personellerine bazen ikramiye, bazen çeşitli hediyeler, bazen de kıyafet vb. ürünler verebiliyor. Birçok işletme sahibi de çalışanların verimliliğini artırmak ve işletmedeki ilişkileri daha samimi seviyeye getirmek için çalışanlarını tatile gönderme yoluna gidiyor.

Peki, çalışanların iş gücünü geliştirmek, motivasyonunu artırmak amacıyla otel masraflarının tamamının işveren tarafından karşılanması durumunda, işverenler bu harcamaları gider yazabilecek midir?

Gelir İdaresi’ne özelge talebi olarak yöneltilen bu soruya, idare 4.10.2013 tarih ve 1649 sayılı özelgesi ile şu şekilde yanıt vermiştir:

Çalışan personelin iş gücünü geliştirmek, performansını artırmak amacıyla konaklamaları için ödenecek otel masrafları, ticari kazancın elde edilmesi veya serbest meslek faaliyetiyle ilgili olmaması nedeniyle gider yazılamaz.

Ancak bu masrafların personelin ücretine yansıtılması ve ücrete ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi koşuluyla ticari kazancın tespitinde veya serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür. Bu durumda otel giderlerinin brütleştirilmesi ve çalışanın bordrosunda eklenmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 61. Maddesi Ücret, işverene tabi ve muayyen bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara, hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan para ile temsil edilebilen menfaatlerdir demektedir.

Giydirilmiş ücret veya geniş anlamda ücret, İş Kanunu’muzda “işçiye para ve parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerin bütünüdür” şeklinde tanımlanmıştır.

Personele Ayni Olarak Verilen Ücretlerin Vergi Kanunları Yönünden Değerlendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirilmesi: G.V. K.’nın 61 ve 94’üncü maddesi birlikte değerlendirildiği zaman; ayın şeklindeki ücret unsurlarının, nakit ücretlerin yanı sıra gelir vergisi stopajına tabi olduğu anlaşılmaktadır. Aynın içinden kesinti yapılması mümkün olmadığı ve aynın bütünüyle personelin eline geçtiği cihetle ücret unsuru olarak ayın verilmesi, personele bu aynın KDV dahil perakende satış bedeli kadar net menfaat sağlaması anlamındadır. Bu nedenle gelir vergisi stopajı hesaplanırken, aynın teslim edildiği gün ve yerdeki KDV dahil ortalama perakende satış bedelinin net ücret olarak dikkate alınması ve stopaj matrahının tespitinde bu ölçünün kullanılması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu Yönünden Değerlendirilmesi: V.U.K.’nun 275’inci maddesine göre; ayın şeklindeki ücret unsurları fabrika personeline verilmiş ise, bu ayın stopaj dâhil (brüt) tutar, üretime konu malın maliyetinin tespitinde dikkate alınır. Personel üretimde çalışmıyorsa ayın ücretleri genel idare giderleri hesabına alınacak ve doğrudan gider yazılacak veya bu giderlerden üretilen mala pay vermek suretiyle maliyet unsuru olarak da dikkate alınabilecektir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirilmesi: KDV Kanunu’nun 3/a maddesinde, “…malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi…” teslim sayılan hal olarak kabul edilmektedir. Personele ayni ücret teslimi KDV’ye tabi olduğu için, bu aynın satın alınması veya üretimi nedeniyle yüklenilen KDV’lerin indirilmesi mükellefin en tabi hakkıdır. Hesaplanan KDV hesaplanması, aynın ücret ödemesinin maliyetini arttırıcı etki yapmaktadır. Ayın tesliminde personelden bedel talep edilmediği gibi, bu teslimde bedelin belli olmadığı kabul edilmektedir. Bedeli belli olmayan teslimde KDV matrahı emsal bedelidir.

Sosyal Sigorta Primleri Yönünden Değerlendirilmesi: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77. maddesinde, “Ayni yardımların prime esas kazançların hesabında dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Sosyal Sigortalar Kanununun 77. maddesinde, sigortalılara yapılan ayni yardımlar sigorta primine esas tutulmayan istisnalar arasında sayılmıştır. Ayni yardımın karşılığında para ödemesi bu yardımın gaye ve niteliğini değiştirmediğinden ve konusu ile ilgili görüşler de bu yönde ortaya çıkmış bulunduğundan, ayni yardımlar primden istisna edilebilir.

About nevzaterdag

Check Also

Sorularla Kısa Çalışma Hakkında Her şey

https://www.nevzaterdag.com/kisa-calisma-odenegi-uygulamasi-nasil-olacak/ Benzer YazılarÇalışanlar Yıllık İzinlerini Parça Parça Kullanabilir mi ?2016 Emekli MaaşlarıEmekli Olup Tekrar Çalışanların …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir