Home / Bilişim / Yurtdışına Bilgisayar Yazılımının Satışı Ve Alımında Vergi

Yurtdışına Bilgisayar Yazılımının Satışı Ve Alımında Vergi

85Bilişim sektörünün vergilendirilmesi konusunda bir süredir yazdığım seri yazılarımın sonuncusu olarak yurt dışındaki firmalara internet üzerinden hizmet, danışmanlık, yazılım gibi satış ve yurt dışındaki firmalardan internet üzerinden alınan danışmanlık, yazılım veya programlar açısından vergi kanunlarımızın bakışını anlatacağım.

YURTDIŞINA BİLGİSAYAR YAZILIMI SATIŞINI VERGİLENDİRİLMESİ

Sözleşme gereği yurt dışında bulunan işletmeye internet üzerinden verilen danışmanlık hizmetine kurumlar vergisi ve katma değer vergisi (KDV) uygulaması konusunda ayrıntılı olarak bakacak olursak

1. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde kurumlar vergisine tabi kurumlar sayılmış olup, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında;  “Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; internet üzerinden yurt dışındaki firmalara verilen “Danışmanlık” hizmeti faaliyeti nedeniyle yurt dışından elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddesinde sayılan istisnalardan sayılmadığı için genel esaslar çerçevesinde ilgili dönem kurumlar vergisi matrahına dâhil edilmesi gerekmektedir.

2. KDV KANUNU YÖNÜNDEN

KDV Kanununun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, Türkiye’de gerçekleşen mal teslimleri ile Türkiye’de ifa edilen veya yurt dışında ifa edilmekle birlikte Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabidir. Bu teslim ve hizmetlerin yabancı firmalara yapılması bu durumu değiştirmez.

Öte yandan, KDV Kanununun 11/1-a maddesi ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV den istisna edilmiştir. Kanunun 12/2 nci maddesi ile 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümü uyarınca, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için;

1- Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

2- Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,

3- Hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi ve

4- Hizmetten yurt dışında faydalanılması

Şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Buna göre, verilen danışmanlık hizmetleri, yurtdışındaki firmanın yurtdışındaki faaliyetlerine yönelik olması durumunda KDV Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri ile konuyla ilgili genel tebliğlerdeki açıklamalar kapsamında KDV den istisna olacaktır. Ancak söz konusu danışmanlık hizmetlerinin yurtdışındaki firmanın Türkiye’de yürüteceği faaliyetlerine yönelik olması durumunda bu hizmetler genel esaslar çerçevesinde KDV ye tabi tutulacaktır.

YURTDIŞINDAN BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMININ VERGİLENDİRİLMESİ

Yurtdışındaki yazılım firmasından internet üzerinden ithal ettiğiniz “Solidcast Döküm Simülasyon Yazlım Programı” için düzenlenen orijinal faturanın yasal defterlerinize nasıl kaydedeceği, söz konusu yazılım programının ithalinin katma değer vergisinden (KDV) istisna edilip edilmeyeceği, KDV nin nasıl beyan edileceği, programın ithal edilmesi ve yurt içinde satılması esnasında vergisel yükümlülüklerinizin neler olduğu hususlarına bakacak olursak.

  1. 1.      KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında. Kanununun birinci maddesinde sayılı kurumların kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden dar mükellefiyet esasında vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Üçüncü fıkrasında da dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler halinde sayılmıştır.

Aynı Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tabi kurumların maddede bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dâhil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafındankurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiş olup maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde serbest meslek kazançlarından, ikinci fıkrasında ise ticarî veya ziraî kazanca dâhil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.  Vergi kesintisi oranları, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 03.02.2009 tarihinden itibaren, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5, diğer serbest meslek kazançlarında % 20, gayri maddi hak bedeli ödemelerinde de %20 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile yabancı ülkeler arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmalarında  “Gayri maddi Hak Bedelleri” başlıklı maddelerinde;

             “1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayri maddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

             2. Bununla beraber, söz konusu gayri maddi hak bedelleri, elde edildikleri Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; gibi genel ibareler bulunmaktadır

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Yurtdışında mukim firmalardan alınan bilgisayar yazılımları karşılığı yapılan telif ödemelerinden Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması var ise ona göre vergi kesintisi yapılması gerekmektedir

2. KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

KDV Kanununun,

— 1/1 inci maddesinde Türkiye’de ticari, sınaî, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde ise her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV ye tabi olduğu,

—6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

— 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

—Geçici 20/1 inci maddesinde ise 1.1.2004 tarihinden itibaren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV den müstesna olduğu, hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C) bölümünde; KDV Kanununun 6/b maddesine göre, Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye’de ifa edilmiş sayılacağı, yurt dışında firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı, bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte, firmanın Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9 uncu maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödeneceği belirtilmiştir.

Buna göre, Yurtdışında mukim firmalardan internet üzerinden alınan bilgisayar yazılım lisansı hizmetinden Türkiye’de faydalanıldığından, söz konusu hizmet KDV Kanununun 1/2 nci maddesi gereğince KDV ye tabi olup, bu işleme ilişkin hesaplanan KDV nin firmalar tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir

About nevzaterdag

Check Also

Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi ?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74’üncü maddesine göre, “Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir