Home / Bilişim / Yurtdışında Yapılan Alışveriş Sonucunda Alınan E-Faturaların Vergi Durumu

Yurtdışında Yapılan Alışveriş Sonucunda Alınan E-Faturaların Vergi Durumu

Yurt Dışından Yapılan Alışveriş Sonucunda İnternet Üzerinden Alınan Faturaların Vergi Durumu

Vergi Usul Kanunumuz Açısından

253 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin”Yurt Dışında Faaliyette Bulunan Mükelleflere Yaptırılan İş ve Hizmetler Karşılığında Alınan Belgelerle İlgili İşlemler” başlıklı bölümünde;

“Vergi Usul Kanunun kayıt nizamına ilişkin 215. maddesinde, bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulmasının mecburi olacağı belirtilmiştir. 227. maddesinde de “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmü yer almıştır.

Söz konusu kayıtların ise Vergi Usul Kanunumuzun 229. ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsik (İspat) edilmesi gerekmektedir.

nevzat-erdag-381-yurtdisi-alisverisi

Bu hükümlere göre, yurt dışında mukim (Yerleşik) kişi veya kuruluşlara yaptırılan iş, hizmetler veya internet üzerinden alınan mallar karşılığında alınan belgelerin, yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya yurt içinde noterlerde Türkçe’ye tercüme ve tasdik edilme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Buna göre, yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan mükellefler, bu belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belgelerin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında göstereceklerdir. Ancak inceleme sırasında inceleme elemanınca lüzum görülmesi halinde, mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek zorundadırlar.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalara göre, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan alınan mal veya hizmet karşılığında ödemede bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışından aldıkları belgenin alındığı ülke mevzuatına göre  muteber bir belge olması gerekmektedir. Bu durumda alınan bu belgeler Alış faturası veya gider faturası olarak kayıtlara alınabilir.

Katma Değer Vergisi Kanunumuz Açısından

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunumuzun;

  • 1/2. maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,
  • 4. maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,
  • 6/b maddesinde, hizmetin Türkiye’de yapılmasının veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasının, işlemlerin Türkiye’de yapıldığını ifade ettiği,
  • 9/1. maddesinde ise mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği, hüküm altına alınmıştır.

nevzat-erdag-332-torba-yasa-vergi

Kanunun 9/1. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yurt dışından sağlanan hizmetlerde veya internet yolu ile alınan ürünlerde KDV uygulaması   15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C) bölümünde düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe göre, yurt dışındaki firmalara Türkiye’de yaptırılan veya  Türkiye’de faydalanılan mal ve hizmetler KDV ye tabi olacaktır. Yabancı firmanın Türkiye’de ikametgahı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması halinde söz konusu işleme ait KDV, mal ve hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip, ödenecektir.

Buna göre; ithal etmiş olduğunuz ürünler için yurt dışında mukim firmadan alınan vergi usul kanuna göre yukarıda açıkladığımız geçerli faturalar genel oranda (% 18) KDV ye tabi olup, hesaplanan vergi alış yapan firma tarafından sorumlu sıfatıyla ve 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir. Ödenen verginin aynı döneme ait 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

 

About nevzaterdag

Check Also

Yeni Kıdem Tazminatı Sistemi Nasıl Olacak ?

  Benzer Yazılar11. Kalkınma Planı Neleri Kapsıyor?Corona Virüsü Küresel, Mücadelemiz Ulusaldır!Corona Virüsünden Dolayı İşçi Çıkarana …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir