Home / Makaleler / Hayvancılık Devlet Destekleri

Hayvancılık Devlet Destekleri

127Hayvancılık Destekleri

Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, üretimde sürekliliğin sağlanması, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için:

 

 1. Anaç sığır,
 2. Anaç manda,
 3. Anaç koyun ve keçi,
 4. Tiftik keçisi,
 5. İpekböceği,
 6. Arılı kovan,
 7. Buzağı,
 8. Çiğ süt,
 9. Besilik erkek sığır,
 10. Hayvan hastalıkları tazminatı,
 11. Hastalıklardan arî işletmeler ve
 12. Programlı aşı uygulayıcılarının desteklenmesi amaçlanmıştır.

Bu amaçla Bakanlar Kurulu 16.04.2012 tarihli 2012/3106 sayılı bir karar ile ülkemizdeki hayvancılığın desteklenmesi kararını almıştır. Bu karardan sonra Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı 2012/49 nolu tebliği ile devletin hayvancılığı desteklerinin esaslarını belirlemiştir.

Hayvancılığın Desteklenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip TC Ziraat Bankası ve Tarım kredi kooperatifleri aracılığı ile ödenecektir.

Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği desteklemeleri

 Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği yapan, 31.12.2012 tarihi itibariyle en az beş baş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir ve 200 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiriciler hariç, tam ödeme yapılır. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde örgütlülük ve sayı şartı aranmaz.

 Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

 a) Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/Üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst örgütleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1.12.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

b) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1.11.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında yazılı olarak şahsen veya üyesi bulunduğu Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

c) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

 İstenecek belgeler;

 a) Anaç sığır desteklemesinde; ekinde, başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi,

b) Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet (Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanı) İşletme Tescil belgesi.

Desteklenecek anaç sığır ve mandalarda aranacak şartlar;

 a) Anaç sığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-ıslah(Bakanlık ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanı) veri tabanına, anaç mandaları ise Türkvet veri tabanına 31.12.2012 tarihinde kayıtlı olmalıdır.

b) Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz.

c) Anaç sığırlar, 1.11.2011 ile 31.12.2012 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama veya saf etçi ırklarda Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış ve 15.2.2013 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

ç) Anaç sığırlar Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31.12.2012 tarihi itibariyle aynı işletmede kayıtlı ve yaşıyor olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde, anaç mandaların ise Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1.10.2012 tarihinden önce olmalıdır.

d) Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır mevcudu ve hayvanların tanımlama bilgileri Türkvet ve e-ıslah, diğer bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

e) Soy kütüğü farkından faydalanacak yetiştirici, e-ıslah’ın soy kütüğü bölümüne 1/10/2012 tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile yapmalı, 2012 yılında soy kütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalı ve soy kütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymalıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile soy kütüğüne 1/10/2012 tarihinden sonra üye olanlara soy kütüğü için verilen fark ödenmez. Soy kütüğü faaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Saf etçi ırk anaç sığırlara soy kütüğü farkı ödenmez.

f) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2012 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.

 Anaç sığır destekleme ödemesine esas çalışmalar;

 a) Türkvet veri tabanının 31.12.2012 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31.12.2012 ve 15.1.2013 tarihli verilerinden yararlanılarak, Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda HAYGEM (Hayvancılık Genel Müdürlüğü) tarafından icmal–1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20.1.2013 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal–1 Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal–1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’ta eksik olan bilgilerin 15.2.2013 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edilmez.

c) İcmal-2’ler, e-ıslah veri tabanlarının 31.12.2012 ve 15.2.2013 tarihli verileri esas alınarak HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere Mart 2013 ayı sonuna kadar HAYGEM’e (Hayvancılık Genel Müdürlüğü) gönderilir. Örgüt bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildirilmek üzere üretici örgütlerine de gönderilir.

 Ödemelerin aktarılması

Desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere yapılacak ödemeler, 2012/49 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir.

 1. Örgütler, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin Bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç 7 gün içerisinde sadece banka hesapları üzerinden üyelerine öder ve kesintileri de içeren ödemeye ilişkin onaylı listeleri 15 gün içinde il müdürlüğüne gönderir. Ödeme evraklarının düzenlenmesi, dosyalanması ve mali mevzuat kapsamında arşivlenmesinden örgüt yönetim kurulu sorumludur.
 2. Örgütler, üyelerine aktaracakları destek ödemesini hiçbir şekilde nakit olarak çekemez ve üçüncü şahıs hesaplarına aktaramaz.
 3. Örgütler, destekleme ödemelerinden Genel Kurul Kararı ve üyelerinin yazılı muvafakatleri olmadan kesinti yapamaz.
 4. Örgütlülük şartı aranmayan yetiştiricilerin desteklemeleri doğrudan yetiştiriciye ödenir.

Sağlanan destek ve türleri

 

KREDİ KONULARI İNDİRİM ORANI KREDİ ÜST LİMİTİ
Yatırım dönemi İşletme dönemi TL
Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
250.000 TL ye kadar 100 50       20.000.000
250.000-3.000.000 TL 75 50
3.000.000-20.000.000 TL 50 25
Yaygın Hayvansal Üretim
50.000 TL ye kadar 50 50            500.000
50.000-500.000 TL 25 25
Damızlık  etci sığırı yetiştiriciliği 100 100         7.500.000
Damızlık Düve yetişciriliği 100 100         7.500.000
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 50 25         3.000.000
Büyükbaş hayvan besiciliği 50 50         3.000.000
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 100 100         5.000.000
Küçükbaş hayvan besiciliği 100 50         1.500.000
Arıcılık 50 50         1.500.000
Kanatlı Sektörü 50 25         1.500.000
Su ürünleri Yetişciriliği 50 25         3.000.000
BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI
Kontrollü örtü altı tarımı 50 50       10.000.000
Yurtiçi sertifikalı tohum fide üretimi 100 100         3.000.000
Yurtiçi sertifikalı tohum fide kullanımı 50 50         1.500.000
MUHTELİF KONULAR
Traktör alımı
35.000 TL ye kadar 50 50               35.000
35.000-500.000 TL Arası 25 25            500.000
Tarımsal mekanizasyon (traktör hariç) 50 50            500.000
Modern basınçlı sulama 100 100         1.500.000
Arazi alımı 25 25            500.000

Desteklemeden yararlanamayacaklar

Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

 1. Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.
 2. Yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır.
 3. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

 

 

About nevzaterdag

Check Also

Cep Telefonuyla Konuşmak Haklı Fesih Sebebi Olabilir Mi?

  Benzer YazılarÇalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?İşçinin Maillerine İşveren KontrolüHasta Olmadan …

6 comments

 1. inceleyeceğim konu ilgimi çekiyor..
  saygılarımla,
  dipl.ing.Kadir Saçlıu

 2. Hayvancılık destekleri bu kadar çokmu. çok iiymiş ya.

 3. Nevzat bey,

  Hayvancılık kredilerini kosgeb kredileri ile birleştirebilir miyiz

  • merhaba,
   bir işletme en fazla 3 (üç) KOSGEB destek programına başvuru yapabilir fakat alan itibarı ile genelde bir alan desteklenir

 4. Nevzat bey verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkürler. Yazı hazırlamak istiyorduk bu konuda, sitenizden oldukça faydalandığımızı söyleyebilirim. Elinize bilginize sağlık. Başarılar.

hayvancılık destekleri için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir