Home / Makaleler / Yatırım Teşvik Konusunda Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Yatırım Teşvik Konusunda Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

62Teşvik konusu son zamanlarda birçok kişinin dikkatini çeken bir konu bana da bu konuda çok fazla soru gelmekte, bilindiği gibi devlet teşviklerinden faydalanmanın ilk şartlarından biri teşvik belgesi alınmasıdır. Bende bu makalemde teşvik konusunda yatırım teşvik belgesi ile ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi soru cevap şeklinde ayrıntılı bir şekilde adım adım anlatarak bu konu ile ilgililere yol haritası oluşturmayı amaçladım.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi :

 • Yatırımcıyı  yatırıma yönlendirmek,
 • Üretimi ve istihdamı artırmak,
 • Yatırım eğiliminin  devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak,
 • Uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli      yatırımları özendirmek,
 • Doğrudan yabancı yatırımları artırmak,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek,
 • Çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek,

Amacıyla yatırımların devlet tarafından desteklendiğini teşvik edildiğini göstermek için Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya nakit verilmesi anlamına gelmemektedir. Ancak yatırımcının kasasından büyük miktarlarda nakit para çıkmasını önleyen tedbirlerden oluşur.

Yeni Yatırım Teşvik Kararı ile Sağlanan Destekler Nelerdir?

 • Gümrük Vergisi ve Toplu  Konut Fonu İstisnası
 • KDV İstisnası
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi

Hangi Tür Yatırım Teşvik Belgeleri Veriliyor?

 • KOBİ Yatırım Teşvik belgesi
 • Araştırma-geliştirme yatırımları,
 • Teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar,
 • Çevre korumaya yönelik yatırımlar,
 • Tarımsal sanayi yatırımları,
 • Öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar,
 • Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar,
 • Kırsal kalkınma ve tarım teşvikleri
 • Turizm Teşvikleri
 • Serbest bölge teşvikleri
 • Hayvancılık teşvikleri
 • Organize sanayi gölgeleri teşvikleri

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Destek unsurlarından yararlanabilmek için esas ve usulleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenen yatırım teşvik belgesinin temin edilmesi zorunludur. Yatırımın Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarları belirlenmiştir bunlar Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda, Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda, Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda farklılık arz etmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Alabilecekler:

 • Gerçek şahıslar,
 • Adi ortaklıklar,
 • Sermaye şirketleri,
 • Kooperatifler,
 • İş ortaklıkları(adi ortaklık),
 • Kamu kurum ve kuruluşları ve
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri,
 • Yabancı sermayeli yatırımlarda kurulacak Anonim ve Limitet şirketler ile Kurulacak şubeler, yatırım teşvik belgesi için müracaat edebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Yatırımlara devletçe sağlanabilecek destek unsurları şunlardır;

 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti Ve KDV İstisnası,
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 3. Bölgesel Destek Unsurları,
 4. Vergi indirimi,
 5. Sigorta primi işveren hissesi desteği,
 6. Yatırım yeri tahsisi,
 7. Kullanılan enerjiye destek,
 8. Yatırım kredileri için faiz desteği

Destek unsurlarından yararlanabilmek için, yatırıma başlamadan önce teşvik belgesi talebinde bulunulması esastır.

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Başvuru Mercii Neresidir?

Kredi tahsisi desteğinden yararlanabilecek yatırımlar dışındaki imalat ve tarımsal sanayi sektöründe yapılacak sabit yatırım tutarı 4 trilyon Türk Lirasını aşmayan yerli sermayeli yatırımlar için ilgili Sanayi Odalarına,

Diğer yatırımlar ile yabancı sermayeli yatırımlar için Müsteşarlığa başvurulması gerekmektedir

Yatırımın Tamamlanma Koşulları Nelerdir?

Yapılan yatırım, bölgesine göre öngörülen asgari miktarı geçmiş ise, fizibilitede yer alan mal ve hizmet üretiliyorsa, yapılan bina inşaat alanı, makine yerleşimine uyumlu ise yatırım tamamlanmıştır. Bunlardan herhangi biri eksik ise, verilen teşvik ayrıcalıkları geri alınır.

Teşvik Belgesinin Süresi Nedir?

Süre yatırımın başlama tarihi ile bittiği tarih arasındaki fark kadardır. Yatırım Teşvik Belgesi genellikle iki yıl için verilir. Yatırım tamamlanamadığı takdirde yatırım %50’ si kadar ek süre alınabilir Teşvik Belgesi yasasına göre süre bir defa uzatılabilir. Tekrar süre verilmez.

Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın büyüklüğü ve yatırım süresi ile uyumlu olarak altyapının hazırlanması, inşaat yapma, akreditif açılması gibi harcamaların makul ölçülerde yapılması şarttır. Yatırım projesine ilişkin fizibilite yapmak, şirket kurmak ve arsa-arazi almak yatırıma başlama sayılmaz.

Uzatma ve Kapatma Nasıl Yapılır?

Süre Uzatma Şartları: Süre uzatmanın şartı yatırıma başlanmış olmasıdır.
Verilecek süre miktarı yasal bir defaya mahsus olmak üzere belge süresinin yarısı kadardır.

Belge Süresi: Belgenin süresi belgenin içinde aşağıdaki formatta gibi yazılıdır.

Yatırıma Başlama Tarihi       :

Yatırımın Bitiş Tarihi            :

Mücbir sebep veya fevkalade hallerde süre uzatma: Yatırım, yatırımcının mücbir sebepler ve mücbir sebep veya fevkalade hal durumları ile ilgili yatırımın verilen ek süreler de dâhil gerçekleştirilemediğinin tevsik ederek talep etmesi halinde Müsteşarlıkça proje bazında bir defaya mahsus ek süre verilerek uzatılabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma İşlemleri

Yatırım Teşvik Belgesi yatırımcının yatırım yapması, istihdam yaratması maksadıyla devlet desteklerinden yararlanması için verilir. Yatırımcı kapatma başvurusu yaptığı zaman yatırımın gerçekleştiğini yerinde görerek tamamlama vizesini verilir.

Yatırımın tamamlanmış olması, yararlanılan devlet desteklerinin hedefine ulaşması demektir.

1.   Kapatma Başvuru süresi: Yatırımcıların, teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay (6) içinde tamamlama vizesi için Müsteşarlığa başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi halinde Müsteşarlık tamamlama vizesi işlemlerini ”Resen”başlatarak belgeyi iptal edebilir.

2. Tamamlama vizesi Ekspertiz işlemleri Müsteşarlık veya Müsteşarlık tarafından görevlendirilen valilikçe veya odaca veya bankaca yapılması halinde görevlendirilen merciinin kadrolu elemanlarından oluşan 2 eksper ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavirin yapacakları inceleme sonucunda müştereken düzenlenecek rapora istinaden ilgili mercice de yapılabilir.

3. Fon veya Bütçe kaynaklı kredi veya faiz desteği ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri, ekspertiz raporunun ilgili merci tarafından Müsteşarlığa gönderilmesini müteakip Müsteşarlıkça yapılır.

4.   Mücbir Sebep: Tabii afet ve/veya yangın nedeniyle tamamlama vizesine ilişkin aranan belgelerin ibraz edilememesi durumunda tamamlama vizesine ilişkin talepler;

a) Belge kapsamında ithali yapılan makine ve teçhizata ilişkin ilgili gümrük idaresinden temin edilecek gümrük giriş beyannamelerinin onaylı örneklerinin

Teşvik Belgesi Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

1.  Nasıl Kullanılır: Yerli ve ithal Makine Teçhizat alımlarınızda, yerli firma veya Gümrük idareleri makine listelerinize gerekli bilgiyi yazıp onaylamaları ile Gümrük Vergisi, KDV ve Fon ödemeden Yerli ve İthal makine alabilirsiniz.

2. Gerçekleşme Bilgisi: Belge kapsamında yapılan yatırımların gerçekleşme durumları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Hazine Müsteşarlığı’na bildirilir.

3. Faiz Desteği: Teşvik belgeli yatırımınızı gerçekleştirmek maksadıyla bir yıldan daha uzun süreli alacağınız

3. bölgelerde TL kredilerinde 3 puan, Döviz kredilerinde 1 puan,

4. bölgelerde TL kredilerinde 5 puan, Döviz kredilerinde 2 puan,

Faiz desteği uygulanacaktır.

4. Değişiklikler: İhtiyacınız olan makineleri belgenize sonradan ekleyebilir ve değişiklik yapabilirsiniz.

5. Makine Alımları: Makinelerinizi, proforma fatura aldığınız firmalardan almak zorunda değilsiniz. İstediğiniz firmadan istediğiniz markayı, günün gerçek fiyatları ile İthalde (+) / (-) %50, Yerli alımlarda (+) / (-) %30 değerleri içinde listede değişiklik yapılmaksızın satın alabilirsiniz.

6. Harcama belgeleri: Teşvik belgesi başvurusundan önce  ve süre bitiminden sonra aldığınız harcama faturaları Teşviklerden yararlanmaz.

7.Tamamlama Vizesi: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımınızı tamamladıktan sonra belgenin kapatılması “Tamamlama Vizesi” zorunludur. Fatura ve diğer belgelerinizi ayrı bir klasörde saklayınız. Tamamlama vizesinin yapılamaması, aldığınız devlet yardımlarını cezaları ile birlikte geri ödemenize sebep olacaktır.

8. Süreler: Yatırım Teşvik Belgenizin süresi içinde yatırıma başlanmış ise ek süre alınabilir. Ek süre, belgede yazılı orijinal sürenin yarısı kadardır.

9.Asgari Yatırım Sınırı: Belge çıkarma sırasında talep ettiğiniz makinelerin tamamını almak zorunda değilsiniz. Kurulacak tesiste yatırımın bütünlüğünün sağlanması, mamul imalatının gerçekleşebilmesi, asgari yatırım tutarınızın bölgeler için belirlenen Sınırı aşması gerekmektedir.

Teşvik Belgesi Müracaatında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kanun ve mevzuata göre değişim gösterebilmekle beraber genel belgeler şunlardır;

 1. İmza sirküleri, (Noter  tasdikli olacaktır)
 2. Ticaret Sicil Gazeteleri,
 3. Vergi levhası fotokopisi,
 4. İthal ve Yerli alınacak   makinelerinizin Proforma faturaları, (varsa katalogları)
 5. Şirket ortaklarının şahsi  vergi dairesi adı ve hesap numaraları listesi,
 6. Şirket ortaklarının 3–4  satırlık kısa özgeçmişleri yazısı,
 7. İnşaat harcaması için  inşaatın toplam kapalı alanının m2’si,
 8. Yatırım yeri tapu   fotokopisi, arsa için 10, bina için 5 yıllık noter tasdikli kira      sözleşmesi,
 9. Gelişmiş yörelerde yapılacak  yatırımlarında Sanayi Odasından alınacak yazı,
 10. Yatırım Organize Sanayi  Bölgesinde ise, yer tahsisine ait yazı,
 11. Tapusu tasdikli sureti,  Kiralıksa mülk sahibinin imza sirküleri      ve tasdikli tapu sureti,
 12. Kapasite raporu,
 13. Yatırım Bilgi formu,
 14. Müracaat harcı makbuzu
 15. Vekâletname

About nevzaterdag

Check Also

Cep Telefonuyla Konuşmak Haklı Fesih Sebebi Olabilir Mi?

  Benzer YazılarÇalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?İşçinin Maillerine İşveren KontrolüHasta Olmadan …

179 comments

 1. afyonda kalkınma bankası ile termal otel yapmak istiyorum hibe kredi varmı

  • sorunuzun ayrıntılı cevabını mail adresiniz gönderdim

   • yeliz temizkanlı

    merhaba.bizim büyükçekmece istanbulda yaklaşık 8000 m2 lik 5 katlı bir binamız bulunmaktadır.bu binayı otele çevirmek için hangi teşviklerden nasıl yararlanabiliriz.

    • Merhaba Yeliz hanım,
     yeni teşvik mevzuatında bildiğiniz gibi Türkiyede iller bölgelere ayrıldı ve İstanbul 1. bölge olarak belirlendi en az teşvikler bu bölgeye verilmektedir. Teşvik belgesi kapsamında aşağıdaki teşvi,klerden faydalanabilirsiniz.

     Yatırımlarda Devlet Teşvikleri – Bölgesel Teşvikler, 1. Bölge
     Destek Üst Limiti:

     Destek Alt Limiti:
     Her sektör için minumum yatırım tutarları farklılık göstermektedir.
     Destek Oranı:
     Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi

     Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşvik Sistemi kapsamında Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da belirlenen sektörlerde, 1 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için “Bölgesel Teşvikler” verilmektedir.

     Teşvik sistemi kapsamında 1. bölgede yer alan Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde belirlenen sektörlerde yapılacak yatırımları desteklemek amacıyla bazı teşvikler sunulmaktadır. Bu teşviklerden faydalanmak için “Yatırım Teşvik Belgesi” alınmalıdır.

     Aşağıda belirtilen sektörlerdeki minumum yatırım tutarlarında ve üstünde yapılacak yatırımlara aşağıda yer alan teşvikler verilmektedir:

     – Gümrük Vergisi Muafiyeti,
     – KDV İstisnası,
     – Vergi indirimi,(31.12.2013 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için gelir vergisinden %50, 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılacak yatırımlar için ise %30 indirim sağlanacaktır.)
     – Sigorta primi işveren hissesi desteği,(31.12.2013 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için 2 yıl süreyle geçerli olacaktır.)
     – Yatırım yeri tahsisi

 2. Verdiğiniz bilgiler bizim için çok önemli idi teşekkürler.

 3. tatil beldesindeki turizm alanı olarak ilan edilen bölgedeki tapulu arazimi kat karşılığı bir inşaat şirketine verdim ve üzerine 300 adet villa ve aparttan oluşan bir tatil alanı olarak inşaat yapımı devam etmektedir. bu bölgeye teleferik yapmak istiyorum bu konuda AB den hibe almak istiyorum alabilirmiyim almak için ne yapmam gerek bu konuda beni aydınlatabilirmisiniz vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim

  • AB hibeleri belirli dönemlerde projeler şeklinde veriliyor teleferik için alabileceğiniz hibe şu anda açık bir projede varmı emin değilim fakat sizin için araştıracağım.Hafta içinde size daha ayrıntılı bilgi vereceğim

 4. afyon bölgesinde yatırım teşfikleri ile ve kalkınma bankası hibe kredi ile veya bize enuygun kredi ve teşfik lerle termel otel yapmal istiyoruz bize bilgi verebilirmisiniz şimdiden teşekkürler

  • Merhaba,
   Projeniz nedir ayrıntılarını bilmiyorum fakat Afyonun kaplıca suları ile ünlü olduğunu bildiğim için size;
   Afyonda sağlık turizmini artıracak bir proje ve fizibilite yaptırıp kaplıca otel şeklinde sağlık turizmine fayda sağlayacak iç ve dış turisti ülkeye çekecek bir proje ile çıkmanızda faydalı olacağını söylemek isterim.
   Böyle bir proje ile gerekli prosedürleri tamamlayarak hem sağlık hem turizm teşviklerinden istifade edebilirsiniz. Ayrıca bu tür bir projeye Sağlık bakanlığından da Turizm bakanlığından da nakdi teşvikler sağlamanın daha kolay olacağını düşünüyorum.
   Tecrübelerime dayanarak söylüyorum böyle bir proje Uluslararası finans kurumlarının da, fonlarında dikkatini çekebilir.
   Bu kısa bilgiden sonra sorunuza dönecek olursam
   Devletin teşvik konusunda bakışı şöyledir siz Afyonda otel yapıyorsunuz al şu kadar para demiyor
   Peki ne diyor?
   Biliyorsunuzdur hükümetimiz geçen ay yeni teşvik paketini açıkladı gerçi henüz açıklanan paket bakanlar kurulundan geçip resmileşmedi ama sanırım çok kısa sürede çıkacaktır.
   Peki Nedir bu teşvik paketinde sizi ilgilendiren bölüm?
   Devlet şunu diyor Afyon-Kütahya 4. Bölge olarak tanımlanmış ve 4. Bölgeler için şu avantajları veriyorum
   Kurumlar vergisi31.12.2012 tarihine kadar yatırıma başlar iseniz yatırıma %30 katkı sağlıyor
   01.01.2004 tarihinden sonra yatırıma başlar iseniz %25 katkı sağlıyor
   Bu katkı sağlamak nedir?
   Yatırım indirimi kapsamında yatırım indirimine diğer adıyla katkı payına ulaşıncaya kadar kurumlar vergisinde indirim yapıyor
   ssk31.12.2012 tarihine kadar yatırıma başlar iseniz yatırıma 6 yıl katkı sağlıyor
   01.01.2004 tarihinden sonra yatırıma başlar iseniz 5 yıl katkı sağlıyor
   Bu katkı ilave istihdam da ssk işveren hissesinin teşvik unsuru kapsamında ödenmemesi anlamına geliyor
   Faiz desteğiKullanacağınız TL kredilerde 4 puan
   Kullanacağınız döviz kredilerde 1 puan
   Fazi devlet ödüyor bu tutar sizin bölgeniz için maksimum 600 bin TL dir.
   Yatırım yeri tahsisiYatırımınız sağlık teşvikleri kapsamında olduğu için bölgesel teşvike giriyor bu durumda Afyonda devletten projenizi gercekleştirebilmek için yatırım yeri talep edebilirsiniz bunu devlet milli emlak sayesinde sözleşme karşılığı ücretsiz size tahsis ediyor
   Kredi ve hibelerKredi ve hibeler projenin türüne göre projeyi ilgilendiren Bakanlığın desteği şeklinde olabildiği gibi Avrupa birliğinin hibeleri şeklinde veya KOSGEB destekleri şeklinde bankalar tarafından kullandırılıyor
   Size kısaca bahsettiğim Bu düşünce kişisel olarak benimde birkaç yıldır ilgimi çeken bir konu olduğu için bu konuda bazı araştırma ve çalışmalar da yapmıştım düşüncenizde kesinleşir eylem aşamasına geçmeye karar verirseniz Danışman olarak sizinle bazı şeyler paylaşabilirim.

   Umarım verdiğim bilgiler size faydalı olmuştur. Daha ayrıntılı bilgi ister iseniz bana telefonla ulaşabilirsiniz.

 5. merhaba benim bergamada küçük bir hediyelik eşya satan bir yerim var burayı büyütmak vaya yebi bir yer açıp restoranı ve yerleşimi olan bir yer yapamak istiyorum devlet bu konuda bana nasıl yardımcı olur bigilendirirseniz bugün çok mutlu olurum

  • Merhaba Semra hanım,
   Bergama 1. bölge olarak tanımlanmış bu bölgede teşvik kapsamında en az desteğin olduğu bölge bu bölge için sağlanan teşvikler vergi indirimi, sgk desteği ve yatırım yeri tahsisi şeklinde sınırlıdır tavsiyem projenizfizibilite çalışması yaptırıp kosgeb desteklerini de araştırmanız ayrıca eğer kültüre katkı sağlayacak bir proje ise kültür bakanlığının desteklerinide araştırmanızda fayda var ayrıca proje desteği şeklinde mevcut bankalardan finasmanını sağlama şansınız olabir

 6. merhaba benim istanbul bayrampaşa da kendime ait 256 m2 lik bir arsam var ve ben buraya engelliler için rehabilitasyon merkezi kurmak istiyorum. bu yüzden arsa üzerine 1110 m2 lik yapılcak bina için rehabilitasyon merkezi olacak şekilde teşvik alabilirmiyim?

  • Merhaba,
   sağlığa sağlanan teşvikler içersinde Rehabilitasyon merkezide bulunmaktadır. Teşviklerden faydalanmak için öncelikle projenize uygun ve doğru bir fizibilite çalışması yapmanızı öneririrm sonra sağlık bakanlığının sağladığı teşvikleri inceleyip ona göre teşvik belgesi,hibe ve destek kredilerine bakmanızda fayda var

 7. Merhaba,
  Henüz yeni ilçe olmuş, Hatay’a bağlı Payas ilçesinde yaklaşık 1000 m2 lik arsaya, otel düşünüyoruz. Devletten nasıl destek alırız ve hangi yolları izleriz? Yardımcı olursanız seviniriz, teşekkür ederiz.

  • Yatırım teşvik belgesi ticari kişiliklere verilen bir belgedir projenizin fizibilitesi ve firmanızın evrakları ile teşvik dairesine müracaat ederek veya bu işlemleri yapan danışmanlık firmaları vasıtası ile teşvik belgesi alabilirsiniz. Teşviklerden hep algılanan devlet al şu kadar parayı otelini yap gibidir. Oysa öyle değildir teşviklerde amaç girişimciye destek olmaktır teşvik mevzuatında teşvik türleri açıklanmış konu ile ilgili makalelerimden bunlara bakabilirsiniz ama verilen teşviklerin büyük bölümü nakti teşviklerden çok vergi indirimi,faiz indirimi gibi ayni teşviklerdir,Projenizin fizibıl oluşuna görede nakti teşviklerden istifade edebilirsiniz

 8. Merhaba:
  Ben artvinin borçka ilçesinde orta ölçekli bir pansiyon açmayı düşünüyorum fakat
  elimdeki maddi imkan sınırlı ve arazim pansiyon kurmaya elverişsiz sorum şu devlet bana maddi destek verirken projenin hangi arazi üstünde oldugunu ve arazinin tapusunu istiyor mu? yardımcı olursanız sevinirim…

  • Merhaba,
   teşvik için öncelikle fizibilite etüdü ihtiyacınız olacak yapacağınız yatırımın ekonomik veya kültürel oluşu doğru yer oluşu önemli müracatta istenen belgeler içinde tapu var

 9. Merhaba
  İşveren yeni bir fabrika binası yapmak istiyor. İstanbul Kıraç bölgesinde yaklaşık 10.000 m2 kapalı alan olacak. Arsa alınmak üzere. Yapılan iş ambalaj malzemesi. Görüşlerinizi rica ediyorum. İyi çalışmalar.

  • Merhaba Murat bey,
   Önerim mutlaka fabrikanın fizibilitesinin yapılarak teşvik kapsamında yapılması yolunda çalışmalar yapmalarıdır

 10. merhaba murat bey,
  ilk olarak ototaşıma üzerine bir şirket açmak istiyrum 50 tırlık bunun için yapmam gerekenler nelerdir? ve devlet bu konuda teşvikte bulunuyomu? saygılarımla

  • Merhaba Engin bey,
   Ticari bir iş yapacağınız için öncelikle şahıs adına veya şirket olarak bir ticari işletme açmanız gerekiyor.Araç alımında sadece bu işi yapacaksanız devlet desteği yok fakat sizin belirttiğiniz filo alımı olacağı için ben leasıng yolu ile almanızı öneririm

 11. Çanakkale ilinde mobilya ve amerikan panel kapı üzerine fabrika kurmak istiyorum.Nereye müracaat etmem gerekiyor. neler yapmam gerektiğine dair görüşlerinizi alabilirmiyim.

  • Merhaba İlhan bey,
   Yeni yatırım yapıyorsanız önerim bölgenizdeki kalkınma ajansı ile görüşün sizin olduğunuz bölgede Güney marmara kalkınma ajansı var öncelikle onlarla temas kurun yatırımınızıda teşvik kapsamınıda yapmanızda fayda var bunun için teşvik belgesi alarak yapın

 12. Merhabalar;
  Benim öncelikle devlet memuru eşinin meyvecilik yapması için teşvik alıp alamayacağı (bodur ceviz ve badem) eğer alabilirse kendisine ait olmazsa bile en az 10 yıllık anlaşmalı bir arazi teşvik veririrmi, arazi yeterli olurmu, teşvik için nerelere başvurmalı, istenilen belgeler nelerdir,

  • Merhaba Savaş bey,
   657 sayılı devlet memurları kanununa göre memurlar şirket ortağı olabilir fakat ticaretle uğraşamazlar Tarım teşviğini memur olmayan tacir adına alabilirsiniz bölgenizdeki tarım kredi kooparatifleri vasıtası ile devlet ziraat bankasından ödemeler yapıyor bahsettiğim koopartiflerle temas kurmanızı öneririm

 13. Sağlık turizimi için verilen teşvikleri kimler alabiliyor? Ben yurt dışında hasta kabul merkezi ve/veya merkezleri açmak istiyorum bu teşviklerden nasıl yararlanırım

  • Umut bey merhaba,
   Teşvikler yurtdışı için değil Ülkemizde bölgesel kalkınmayı sağlamak için verilir o yüzden yurtdışındaki projeniz için teşvik kullanamazsınız

 14. Nevzat Bey cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. sorum şu:

  İzmir ili torbalı ilçesinde 13 dönüm arazi üzerine 5000m2 kapalı alanlı mermer işleme fabrıkası kurmak istiyorum. arazi satılık. gerek arazi gerekse fabrika inşaatı makine teçhizat vs. yani çalışan bir fabrika haline gelebilmesi için gereken desteği devlet verir mi?
  1- veriyorsa bunu hangi yoldan başvurmalıyım?
  2- verilen desteğin şartları nelerdir.
  3- bu zaten halihazırda fabrikatör olan zenginlere verilen bir destek midir? yoksa benim gibi büyümek isteyen kobilere de imkan tanınır mı?

  Saygılarımla,
  Çağlar ADAR

  • Merhaba Çağlar bey,
   İzmir bildiğiniz gibi 1. bölgede ve 1. bölgede çok kapsamlı teşvikler yok fakat yatırım teşvik belgesi ile vergi ve faiz indirimi avantajlarından faydalanabilirsiniz ayrıca bankaların bu tür girşimciler için proje finansmanı var bunuda degerlendirebilirsiniz

 15. merhaba, ben bursa ya bir dokuma fabrıkası kurmak ıstıyorum. ne gıbı desteklerden yararlanabılıırm. detaylı bılgı rıca edıyorum. tesekurler

  • Merhaba Nevri bey,
   Bildiğiniz gibi geçen yıl teşvikler açısından Türkiye 6 bölgeye ayrıldı ve her bölge için farklı teşvikler uygulanmaya başlandı Bursa 1. Bölgede yer alan illerimi,zden bu bölgeye sağlanan teşviklere bakacak olursak
   Gümrük Vergisi Muafiyeti,
   KDV İstisnası,
   Vergi indirimi,
   Sigorta primi işveren hissesi desteği,
   Yatırım yeri tahsisi

   Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşvik Sistemi kapsamında Bursa’da belirlenen sektörlerde, 1 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için “Bölgesel Teşvikler” verilmektedir.

   Teşvik sistemi kapsamında 1. bölgede yer alan Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde belirlenen sektörlerde yapılacak yatırımları desteklemek amacıyla bazı teşvikler sunulmaktadır. Bu teşviklerden faydalanmak için “Yatırım Teşvik Belgesi” alınmalıdır.

   Aşağıda belirtilen sektörlerdeki minumum yatırım tutarlarında ve üstünde yapılacak yatırımlara aşağıda yer alan teşvikler verilmektedir:

   – Gümrük Vergisi Muafiyeti,
   – KDV İstisnası,
   – Vergi indirimi,(31.12.2013 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için gelir vergisinden %50, 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılacak yatırımlar için ise %30 indirim sağlanacaktır.)
   – Sigorta primi işveren hissesi desteği,(31.12.2013 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için 2 yıl süreyle geçerli olacaktır.)
   – Yatırım yeri tahsisi
   ayrıca;
   – Organize Sanayi Bölgeleri’nde yapılacak yatırımlar
   – Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği (en az 5 gerçek veya tüzel kişi) ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması halindede yatırımlarda bu muafiyetlerden faydalanabilir.

 16. Merhaba Nevzat Bey,

  Balıkesir Bölgesine Mantar Kompost tesisi kurmayı planlıyoruz. Ne tür yatırım teşviklerinden faydalanabiliriz ve hangi yetkili kuruluşlara başvurmamız gerekiyor?

  Bilgileriniz için çok teşekkür ederim.

  Saygılarımla,

  Gökhan ERDEM

  • Merhaba Gökhan bey,
   Balıkesir 3. bölge olarak tanımlanmış bu bölgeye şu teşvikler verilmektedir
   BALIKESİR İLİNİN YARARLANABİLECEĞİ BÖLGESEL DESTEKLER DESTEK TUTARLARI
   KDV İSTİSNASI VAR
   VERGİ İNDİRİMİ OSB DIŞI % 25
   OSB İÇİ %30
   SİGORTA PİRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ OSB DIŞI 5 YIL
   OSB İÇİ 6YIL
   YATIRIM YERİ TAHSİSİ VAR
   FAİZ DESTEĞİ İÇ KREDİ 3 PUAN
   DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ 1 PUAN
   Bu teşviklerden faydalanabilmek için teşvik belgesi almanız gerekir Teşvik belgesi hazine müsteşarlığından alınır ayrıca size önerim bölge kalkınma ajansı ile temas kurarak bölgesel teşvikleride öğreniniz

 17. hocam saygılar;
  benim k.maraş zeytinli ılıcasında 100 yataklı motel pansiyon ,10 yıllığına kiraladım.Kiraladığım pansiyonun tadilat ,pansiyonun yatak ve buna benzer otel ekipmanı komple yenilemek istiyorum.Bana teşvik konusunda nasıl yardımcı olabilirsiniz,esen kalın lütfen cevaplayınız

  • İdris bey merhaba,
   Yeriniz yeni yatırım olmadığı için yatırım teşviği değil tadil teşviği alarak yenileme yapabilirsiniz Turizim konusunda Turizim bakanlığının desteklerini araştırmanızı öneririm.

 18. Merhabalar
  Konya’da bir mobilya firmam atölyem yeteri kadar büyük fakat rekabet edebilmek ve istihdam sağlamam için cnc makineler almam gerekli bunu hibe yada teşvikle nasıl en az maliyetle alabilirim yardımcı olursan sevinirim teşekkürler şimdiden.

  • Arif bey merhaba,
   Yatırım teşvik belgesi alarak yapacağınız yatırımlarda vergi ve faiz avantajı sağlayabilirsiniz bu konuda danışmanlık yapan bir firma ile temas kurmanızı öneririm

 19. antalyada şehir içinde 30 yataklı otel inşaatı yapıyoruz teşvik veya hibe kredı alabilirmiyiz

  • Antalya için turizim teşviği alabilirsiniz teşvik danışmanlığı yapan bir firma ile temas kurmanızı öneririm yaptığınız yatırım için teşvik belgesi alarakta ayrıca vergi muafiyetinden faydalanabilirsiniz

 20. Kat karsili insaat yapiyorum cerkezkoyde bende tesfikyen yararlana bilirmiyim.yani mutaitlik yapiyorum

  • Necat bey merhaba,
   Mütaahhdilik işi için bildiğim bir teşvik yok ama sizin için daha ayrıntılı araştıracağım

 21. merhaba yurt dişinda festfood üzerine iş yeri açmayı düşünüyorum
  acaba herhangi bir teşvik den yararlanabilirmiyim
  saygilarimla

 22. yurt dışında fabrika açmak istiyoruz. Bununla ilgili devlet ne gibi destekler verebilir. Cevap bekliyorum teşekkürler.

 23. merhaba herkese, nevzat bey değerli cevabınız için şimdiden teşekkürler. Ben Bursada rehabilitasyon merkezi açmak istiyorum, acaba ne gibi teşvikler söz konusudur. İyiçalışmalar.

  • Adem bey merhaba,
   Rehabilitasyon merkezleri teşvik kapsamındadır size önerim bölgenizdeki kalkınma ajansını araştırın onlarla görüşerek müracatta bulunun

 24. BEN ÖĞRETMENİM, EŞİM EV HANIMI İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNU. EŞİM ARTIK ÇALIŞMAK İSTİYOR BİR RESTORAN AÇMAK İSTİYOR. BENİM MADDİ OLARAK GÜCÜM BUNA İZİN VERMİYOR. EŞİM TEŞVİK YADA HİBEDEN YARARLANABİLİR Mİ? BANA BU KONUDA YOL GÖSTERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM . SAYGILARIMLA….

  • İbrahim bey merhaba,
   Nerde yapacağınızı yazmamışsınız ama ben genel olarak şunu söyleyeyim bulunduğunuz yerdeki işkurun meslek edindirme eğitim kurslarına eşineiz katılsın sonra kosgebin girişimci teşvik paketinden istifade ederek kuruluş ve kuruluş sonrası desteklerden istifade edin

 25. merhaba nevzat bey ben baba meslegi olan mobilyayı büyütmek istiyorum.yani seri mobilya üretim yapmak için aynı zamanda kapı üretimi yapmak istiyorum devletten teşvik ya da hibe destegi nasıl alabilirim.teşekkürler şimdiden.

  • Hasan bey merhaba,
   İşinizi nerede yaptığınızı yazmamışsınız çünkü teşvik mevzuatımızda her şehre farklı teşvik uygulamaları yapılmaktadır. Öncelikle şehrinize verilen devlet yardımlarına bakmanızı bölgenizde bulunan kalkınma ajansı ve kosgeb müdürlüğü ile temasa geçmenizi öneririm.

 26. cevabınız için teşekkürler nevzat bey. ben k.maraş’ın elbistan ilçesinde yapmak istiyorum bu işi tekrardan nereye nasıl başvurabilirim yazarsanız sevinirim.

 27. Merhaba Nevzat bey,

  yazdiklarinizi büyük bir ilgiyle okudum. Bilgileriniz icin cok tesekkür ediyorum. Ben Almanyada ikamet etmekteyim. Kardesimle gelistirmekte olan bir proje icin size bir sorum olacak. Biz Günes Enerjisi Projesine yatirim yapmak istiyoruz. Kayseriliyiz ve orada mevcut büyük bir arsamiz üzerine tesisatini kurmayi düsünüyoruz. Fakat sorum su: Kredi tesvik konusunda Kayseri 2. Bölge olarak kredi tesviginden yararlanamiyormu? Bir de devlet bize bu konuda, baska bölgelerdede olsa, bir arsa tahsis edebilirmi?

  Saygilarimla

  • Merhaba,
   Kayseride projenizin teşvik kapsamında olmamasına takılmamanızı öneririrm enerji bakanlığı proje desteği sağlayabilir önerim fizibiliteniz ile enerji bakanlığına danışın

 28. merhabalar;
  benim mobilya yapımında kulladığım bir atölyem var burayı büyütüp bir fabrikaya çevirmeyi düşünüyorum bu konuda devletin herhangibir hibesi veya desteği varmı bu konuyla ilgili cevabınızı bekliyorum. iyi çalışmalar..

  • Kasım bey merhaba,
   KOSGEB in desteklerini öğrenin küçük bedellerde bu faydalı olabilir fakat maliyetler yüksekse o zaman teşvik kapsamında yapabileceklerinizi araştırmanız öneririm hibe deği fakat teşvik kapsamında düşük fazi vergi muafiyeti avantajlarını kullanabilirsiniz

 29. Merhabalar Nevzat Bey; öncelikle kolay gelsin dileklerimi iletir bu şekilde bizlere yardımcı olduğunuz ve de aydınlattığınız için de çok teşekkür ederim.
  Bizim durmumuz;
  Aydın Didimde İsviçreli arkadaşlarımızın kurmuş oldukları 4 yıllık küçük ölçekli bir çikolata imalathanesi şirketine ortak olup üretim hacmimizi arttırmak istiyoruz ; dolayısıyla da otomasyona geçmemiz lazım.
  Makine fiyatları bizim için cok astronomik. 350.000 tl civarlarında. Fakat İtalyadan da fiyat alacağız.Teşvik olmadan bu malineleri almamız çok zor görünüyor.
  Nasıl bir öneriniz olur ve nasıl bir yol izlememizi tavsiye edersiniz?
  İyi çalışmalar ,kolay gelsin..

  • Hüseyin bey merhaba,
   Öncelikle iyi, dileklerinizi için teşekkür ederim
   size önerim projeniz için bir fizibilite oluşturun ve hazine müsteşarlığına veya ildeki sanayi odasına teşvik belgesi için müracaat edip teşvik belggesi alın teşvik belgesi ile vergi muafiyeti sağlayacağınız gibi makinenin leasıng veya banka kredisi ile almanız mümkün olur teşvikte faiz indirimi söz konusu olur ise banka kredilerini daha düğşük faizle alabilirsiniz ayrıcabölgenizdeki kalkınma ajansı ilede görüşmenizi bölgeye has özel bir teşvik olup olmadığını öğrenmenizi öneririm.

 30. çok teşekkür ederim Nevzat Bey.
  İyi çalışmalar..

 31. Merhaba Nevzat bey, Ben Diyarbakır da butik otel açmak istiyorum ama bunun için ne yeterli sermayem ne de bi tüzel kişiliğim var. Yada Doğu bölgesinde yatırım planlayan ve devlet teşviklerinden faydalanmak isteyen bizim gibi küçük girişimcilere tavsiyeniz ne olur? Teşekkürler

  • Merhaba,
   Doğu ve güneydoğu illerimiz öçncelikli teşvik kapsamında iller size önerim öncelikle bölgenize bakan kalkınma ajansı ile temas kurun ve bölgeye sağlanan avantaj ve teşvikleri öğrenin sonrada bunlardan istifade etmek için müracaat edin sizin bölgenize karacadag kalkınma ajansı bakmaktadır http://www.karacadag.org.tr adresinden temasa gecebilirsiniz

 32. mrb nevzat bey benim k.maraş elbistan da 1000 m2 arsam var oraya okul yapmak istiyorum devlet bu konuda nasıl destek oluyor bilği verirseniz sevinirim teşekkürler.aynı zamanda okul için yeterli mi 1000 m2

  • Yücel bey merhaba,
   sorunuza geç cevap verdiğim için özür dilerim fakat sorunuzu gereksiz maillere düştüğü için geç farkettim
   okul yapmanın ölçü ve şekli milli eğitim bakanlığınca belirlenmiştir aşağıda size bu konudaki mevzuatın linkini gönderiyorum onu ayrıntılı incelemenizi öneririm bölgesel teşvikler sizin için uygun bu konuda doğaka Doğu akdeniz kalkınma ajansı sizin bölgenizde devlet destekleri ile ilgili hizmet veren kamu kalkınma ajansıdır onları ziyaret ederek bilgi alabileceğiniz gibi devlet destekleri konusunda projenizide onlara sunabilirsiniz

 33. selam ben turizimle ilgileniyorum ve mersinde apart otel açmak istiyorum ama sermayem yok nasıl yapabilirim yol gösterin bana lütfen

  • Merhaba,
   Sizin bölgenizde Çukurova kalkınma ajansı bölgesel uygulamalar yapmaktadır önerim bu kalkınma ajansı ile temas kurmanız bölgesel teşvikleri ve projenizi paylaşmanızdır

 34. Selam
  ben adanada oturuyorum. su tesisatçısıyım.su tesisatı malzemeleri satan bir iş yeri açmak istiyorum .bunun için devlet teşviki alabilirmiyim. nereye başvuruluyor. yardımcı olurmusunuz .cevabınız için şimdiden teşekkürler.

 35. ben rize’de bir buyuk baş çıflıgı kurmak ıstıyorum bana bu konuda yardımcı olur musunuz ayrıca rıze 4. bolgede dıye bılıyorum bu bolge ıcın hıbe destek programı nedır

 36. merhaba ben Çanakkale Gelibolu da sanayi imarlı arsama tuzlubalık imalathanesi açmak istiyorum ne gibi teşvik ve desteklerden faydalanabilirim.

  • Ufuk bey merhaba,
   sizin bölgenize bakan güney marmara kalkınma ajansı ile projenizi paylaşmanızı ve bölgesel teşvikleri öğrenmenizi öneririm

 37. Merhabalar,
  Yaşlı kişilere hizmet verebilecek Yaşlı oteli açmak istiyorum bunun için teşvik alabilirmiyim

  • Merhaba,
   güzel düşüncenizde başarılar dilerim bu konuda sağlık bakanlığının ve turizim bakanlığının teşviklerini araştırmanızı öneririm ayrıca bölgenizdeki bölgesel teşviklerede bakmakta fayda var

 38. İyi günler Nevzat Bey size öncelikle kolay gelsin diyorum ..
  Ben Eskişehir de oturuyorum ve burada bir kağıt karton üretim yeri sıfırdan açmak istiyorum.Bununla ilgili devletin verdiği teşvikler veya nelerdir ve nasıl alabilirim …Teşekkürler..

  • Tuncay bey merhaba,
   kosgeb desteklerini ve eskişehir kalkınma ajansının(bebka.org.tr) bölgesel desteklerini öğrenmenizi öneririm

 39. Nevzat Bey Merhaba,

  Antalya ilinde büro mobilya üzerine mağazamız bulunmakta. Daha da gelişmek için kendi tasarımlarımızı yapabilmek için başlangıç için küçük çaplı üretim ve ithalat ihracat yapmayı hedeflemekteyiz.
  Adi ortaklık şirketi olarak ne tür devlet teşviklerinden yararlanabiliriz.
  Makine alımlarında devlet ne tür teşvik sağlamakta ve nereye nasıl müracaatta bulunabiliriz ?
  Henüz 16 aylık bir şirket oluşumu devlet teşviklerinden yararlanmamıza engel midir ?

  • zeynep hanım merhaba,
   tüm Türkiyede kosgebin girişimci teşvik ve destekleri mevcuttur ayrıca bölgenizdeki kalkınma ajansı ile temas kurarak ne tür bölgesel teşvikler olduğunu öğrenip yapmak istediklerinizi projelendirerek onlar vasıtası ile teşviklere müracat edebilirsiniz

 40. Merhabalar Nevzat Bey, danışmak istediğim konu şudur ki, sağlık sektörü üzerine üretim ithalat ihracat yapan bir şirkette çalışmaktayım.Yeni bir fabrika kurmak için Karadeniz genelinde bir yerde daha bir fabrika kurmak istiyoruz.Bunun için devletten Yatırım yeri tahsisi yardımı alabilir miyiz?Bunun dışında gümrük vergisi muafiyeti konusunu da araştırıyoruz.Bunlardan yararlanabilir miyiz, başvuruyu nasıl,nereye yapabiliriz?Şimdiden çok teşekkür ederim bu güzel yardımlarınız için.

  • Yasin bey merhaba,
   projenizi oluşturup fizibilite etüdü ile teşvik belgesi müracatında bulunursanız bölgeye sağlanan tüm desteklerden faydalanabilirsiniz

 41. nevzat bey yatırım teşvik belgesi ile yaptığımız yatırımın ( tamamlama vizesi yapılmış) işlerin sıkıntılı gitmesinden dolayı işyerini kapatma ve devir yapabiliyormuyuz bu durumda oluşacak hükümler ve süreç nedir . kolay gelsin

  • Abdullah bey merhaba, teşvik kapama yapıldıktan sonra işletmenin teşvik kapsamında bir taahhüdü yok ise işletme kapatılabilirde devredilebilirde

 42. Merhaba Nevzat Bey ;
  Size şunu sormak istiyorum; Bizim için büyük olan bir iş alacağız. Bu işi aldığımızda yaklaşık işin KDV tutarı 25.000 tl civarı olacak bu iş ile ilgili KDV den muhaf veya indirim alabilirmiyiz. Konu hakkında sizden destek beklediğimi bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dilerim.

  Saygılarımla;

  • Serap hanım merhaba,
   KDV temel olarak nihai tüketiciden, mal ve hizmetten son aşamada faydalanandan alınan bir vergi olmakla beraber, mal tüketiciye ulaştığı ana kadar her aşamada devreye girer. Ticaret, serbest meslek veya ziraatle uğraşanlar; satmak, imal etmek veya işleriyle ilgili kullanmak üzere aldıkları mal ve hizmetler için yüklendikleri KDV’yi, satış yaptıkları kişilerden tahsil ettikleri KDV’den indirme hakkına sahiptir. İndirim mekanizması sayesinde mükellefler bu vergiyi yüklenmemiş, maliyetleri artmamış olur.Firmanızın vergi muafiyeti var ise ancak kdv muafiyetinden istifade edebilirsiniz yoksa alırken ödediğiniz kdv yi satışta mahsup edebilir farkıda ödemek zorundasınız

 43. Merhaba Nevzat Bey artvin borçka ilçesin de kaçkar yaylaların da turizim amaçlı pansıyon yapmayı düşünüyorum nasıl teşvik alabilirim yardımcı olursanız sevinirim

 44. Nevzat Bey merhabalar;
  Diyarbakırda Şehir Merkezinde otel yapmak istiyoruz. Bu projede alabileceğimiz destekler nelerden oluşmaktadır. Arazi tahisis konusunda nasıl ilerlenililebilir?

 45. merhaba.benim sorum şu ki türkiyede ihtiyaçı olan bir alanda iş kurmak istiyorum oluşturdugum projeyle devlet bana hangi şartlarda yardım edebilir?Bu iş alanında gerekli pazar payını oluşturmda bir etkisi var mı?Son olarak maddi yönden verilen krediler ne kadara kadar çıkabılıyor?

  • Mehmet bey çok genel bir soru sormuşsunuz projenizle alkalı ilgili bakanlık desteklerine bakabilir kosgeb ve proje finansmanını düşünebilirsiniz

 46. nevzat bey merhabalar…
  karabük ilinde 300 yataklı kız ögrenci yurdu yapmak istiyoruz, 15 gün önce şirket üzerine arazimizi aldık, projeleri çiziliyor, yatırım için hibe ve kıredi alabilmem için neler yapmalıyım?

  • Atilla bey merhaba,
   projeniz hayırlı olsun size önerim bölgenizdeki kalkınma ajansı ile görüşüp proje finansmanı şartlarını öğrenin ajans üzerinden teşvik müracatında bulunun

 47. Iyi günler Nevzat bey,

  uzun zamandan beri hepimizin sorularini dinleyip yol gösterdiginiz icin tesekkür ederim.

  Ben yurtdisinda yasayan bir vatandasim ve yakinda Manisa sehir icinde kendi arsama 3 yildizli bir hotelin yapimina baslayacagim. Mimari ve diger planlar su anda hazir ve onay icin belediyeye girisi bekliyor. Bu asamada imkan olan her tesvikden yararlanmak icin hazirliklara baslamak istiyorum. Okuduklarima göre hem genel/bölgesel tesviklerden hem de icabinda turizm tesviklerinden yararlanabilirim. Her tesvik imkanindan (KDV istisnasi, vergi indirimi, faiz destegi …) faydalanabilmek icin sorularim bunlar:

  – Hangi tesvik türü benim projem icin daha el verisli olur? Yoksa iki tür tesvikden de ayni anda yararlanmakda imkan ve fayda varmi? Yani hem bölgesel tesvik hem de turizm tesvigi.

  – Hangi tür tesvik türü kullanacagima en gec ne zaman karar vermem gerekecek? Inaniyorum tesvik türüne göre prosedürler ve icabinda zorluklari degisiyordur ama hepsine yatirim tesvik belgesi gerekiyordur.

  – Tesvikler en erken ne zaman baslayabilir? Yani bina hazir oldukdan sonra mi yoksa insaatin baslangicinda bile kullanabilecegim destekler ve avantajlar varmi?

  Cevabiniz icin simdiden tesekkür ederim.

  • Faruk BEY MERHABA,
   güzel sözleriniz için teşekkür ederim imkanlarım dahilinde soru soran herkese yardımcı olmaya çalışıyorum bu beni mutlu ediyor.
   Sorunuza gelecek olursak proje onaylarından sonra hemen teşvik belgesi müracatında bulunmanız gerekir teşvik belgesi kapsamında kullanacağınız nakti ve ayni teşvikler belirlenir teşvik belgesine müracat edip aldığınızda işletmenize sağlanan tüm bu teşvikler belgede yazacatır fakat bunun dışında turizim bakanlığının bölgesel veya proje finansamnı söz konusu ise onu ayrıca değerlendirin

 48. yasemin gödeoğlan

  Öncelikle sabrınızdan ve bilginizden dolayı teşekkür ederim.Ailem Eskişehir Sakarı Ilıca Kaplıcalarında Pansiyon işletmektedirler.Pansiyonun bulunduğu arsa 2/B kapsamına alındı.Sakarı Ilıca Kaplıcaları Turizm Beldesi oldu.Sorum şu: 2/B kapsamında olan arsa için bizden 180 Bin TL istenmekte;bunun için Teşvik Kredisi kullanabilir miyiz?.Ailem tapu iptalinden itibaren ecrimsillerini düzenli ödediler.Kulaktan dolma geçici tapuyla kredi çekebileceğimizi söylediler.Böyle birşey mümkün mü?Mümkünse nasıl alabiliriz.?Çünkü bu meblayı başka türlü ödeyemeyiz.Sizin Başka öneriniz varsa biz her türlü fikre açığız.Şimdiden teşekkür ederim .Hoşçakalın…

  • Merhaba,
   bildiğim kadarı ile bu durumlarda halk bankası durumunuzu belgelendirmek kaydı ile kredi vermekte banka ile görüşmenizde fayda var

 49. Nevzat Bey merhaba,
  Yatırım Teşvik kapsamında yatırım malları dışında aynı proje kapsamında seri üretim için gelen malları da aynı teşvik kapsamına sokabiliyoruz diye biliyorum.

  Bu konuda teyidinizi ve detaylı bilgilendirmenizi rica ederim.Tebliğ&yönetmeliklere atıfta bulunarak.
  Vermiş olduğunuz için destek için şimdiden teşekkürler
  İyi çalışmalar

  • Hakan bey merhaba,
   aynı soruyu daha öncede sormuşsunuz yanıtladıktan sonra sorunuzu gördüm ilk sorunuza ek istemiş olduğunuz kaynak aslında yatırım teşvik kanunuda ve tebliğlerde belirtilmiştir
   Gümrük Genel Tebliği(Yatırım Teşvik)(Seri No: 7)
   Madde 3 — Söz konusu Tebliğin 10 uncu maddesi gereğince, Teşvik Belgeleri kapsamında hammadde, aramalı ve işletme malzemesi ile faaliyet konusu bizatihi taşımacılık olan yatırımlar dışındaki diğer yatırımlara ait teşvik belgeleri kapsamına arazi tipi dahil binek araçları, uçak ve helikopter dahil edilmez.

  • Hakan bey merhaba,
   aynı soruyu daha öncede sormuşsunuz yanıtladıktan sonra sorunuzu gördüm ilk sorunuza ek istemiş olduğunuz kaynak aslında yatırım teşvik kanunuda ve tebliğlerde belirtilmiştir
   Gümrük Genel Tebliği(Yatırım Teşvik)(Seri No: 7)
   Madde 3 — Söz konusu Tebliğin 10 uncu maddesi gereğince, Teşvik Belgeleri kapsamında hammadde, aramalı ve işletme malzemesi ile faaliyet konusu bizatihi taşımacılık olan yatırımlar dışındaki diğer yatırımlara ait teşvik belgeleri kapsamına arazi tipi dahil binek araçları, uçak ve helikopter dahil edilmez.

 50. Yatırım Teşvik kapsamında yatırım mallarını gümrükten çekebildiğimiz gibi aynı kapsama aynı proje içerisinde seri üretim için gelen malları da sokabiliyor muyuz?

  • Hakan bey merhaba,
   yatırım teşvik belgesi yaptığınız yatırımla alakalı size sağlanan avantajları belirtir belge de zaten nelerin muafiyete tabi olduğu yazar üretilen mallar yatırım ile ilgili olmadığı için bu kapsama girmez

 51. Benim malatya da 50.000 metrekare arazim var tekstil dokuma atölye si kurmak istiyorum alacağım makine ekipmanın yaklaşık fiyatı 500 bin lira bu şekil bir iş için devletten nasıl destek alabilirim (bina ve makina ekipmani ile ilgili) birde AB desteği diye bir yazi okudum size sorulan sorulardan birinde AB desteği de olurmu (makinalar yurt dışından geliyor)
  Bu konuda beni bilgilendirir misiniz. Şimdiden teşekkürler

  • Mehmet bey merhaba,
   size önerim yatırımınızı teşvik belgesi kapsamında yapın ayrıca bölgenizdeki fırat kalkınma ajansı ile temas kurarak bölgesel teşvikleri öğrenin

 52. Nevzat bey öncelikle bilgi birikiminizi paylaştığınız için teşekkür ederim..Sizlere sormak istediğim bir kaç soru var ?
  Örneğin;
  1) Soğuk hava deposu için yapılan yatırım tamamlandıktan sonra satmanın belli bir süresi varmıdır?
  ( Bazı kurumlar bize yatırım tamamlandıktan sonra 3 yıl elimizde tutma zorunluluğu olduğunu söyledi )
  2 ) Yatırım tutarı tamamlanamadığı zaman bunun cezası ya da uygulaması nedir ?
  İyi çalışmalar dilerim.

  • Efe bey merhaba,
   öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim bilgi paylaşıldıkcada insanı mutlu eder felsefem faydalı olabiliyorsam ne mutlu
   sorularınıza gelecek olursak
   1-
   Verilen bir müktezada şöyle deniliyor “yatırım teşvik belgesi sahibi şirketinizin belge kapsamında yurt dışından temin ettiği söz konusu makine ve teçhizatı, Hazine Müsteşarlığı’nın izin ve onayı ile yatırım teşvik belgesi sahibi bir başka mükellefe, bu mükellefin sahip olduğu yatırım teşvik belgesi eki yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde de aynı makine ve teçhizatın sayılması şartıyla katma değer vergisi hesaplanmadan istisna kapsamında devretmesi mümkündür.”
   Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımını tamamlamış ancak tamamlama vizesi yaptırılmamış yatırımlarla ilgili makine ve teçhizatın, teminini müteakip beş yıl geçtikten sonra satışının yapılmış olması hâlinde, işletmenin asgarî beş yıl süreyle faaliyette bulunmuş olması şartıyla, Müsteşarlıkça herhangi bir müeyyide uygulanmaksızın tamamlama vizesi yapılabileceği ifade edilmiştir.
   Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte;
   a) Teşvik belgeli bir başka yatırım için devri,
   b) Teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı,
   c) İhracı,
   ç) Kiralanması,
   Müsteşarlığın iznine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.
   Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, üretilecek mal veya hizmetlerin teşvik belgesi sahibi yatırımcı tarafından satın alınması koşuluyla diğer bir yatırımcıya herhangi bir ücret alınmaksızın geçici olarak verilmesi veya kiralanması Müsteşarlığın iznine bağlıdır.
   Konuya ilişkin diğer düzenlemeler ile ilgili koşullara uyulmaması halinde yararlanılan destek unsurlarının geri alınması ve tahsiline ilişkin hükümlere Kararın 15 inci maddesinde yer verilmiştir.

   2-Zamanında tamamlanmayan teşvikli yatırımda teşvik belgesi iptaline gidilebilir bu durumdada teşvik kapsamında sağlanan tüm avantajlar kaybedilir bu hususu 9 nolu teşvik tebliğinde şöyle açıklanmış
   “MADDE 12 –(Değişik12.05.2012-28290 R.G.)(1) Ekonomi Bakanlığı tarafından herhangi bir nedenle;

   a) Teşvik belgesinin iptal edilmesi durumunda, iptale ilişkin karar mezkûr Bakanlık tarafından Resmî Gazete’de yayımlanır. Gümrük müdürlüklerinin işlemlerin takibine ilişkin sorumlulukları yayım tarihinde başlar ve iptal kararları düzenli olarak takip edilerek üçüncü fıkra uyarınca işlemler tamamlanır.

   b) Belge iptal edilmeden makine ve teçhizatın belge kapsamından çıkartılması durumunda, Ekonomi Bakanlığınca çıkartılma nedeni ve herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı hususu Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilir. Söz konusu makine ve teçhizata sağlanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde geri alınır.

   (2) Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizata ait istisna uygulanmış katma değer vergisi, teşvik belgesinin iptal edilmesi veya makine ve teçhizatın teşvik belgesi kapsamından çıkarılması nedeniyle tahsil edilirken, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca alınması gereken gecikme faizi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde uygulanır.

   (3) Ekonomi Bakanlığı tarafından herhangi bir nedenle teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde gümrük idarelerince;

   a) İptal edilen yatırım teşvik belgesine istinaden Ekonomi Bakanlığınca onaylanan makine ve teçhizat listesi kapsamında gümrüklerinden yapılan ithalat işlemleri tespit edilerek, sağlanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde geri alınır.

   b) İthalat için müracaatta bulunulması durumunda muafiyet uygulanmaz.”

 53. MERHABALAR EFENDİM SİZE BİR SORUM WARDII

  özel eğitim ve rehabilitasyon merkezim war elazığda ve ben teşvik paketinden yararlanmak istiyorum yani hem arsa almak istiyorum hemde teşvikten para alarak okul yapmayı bu mümkğnmüdür şirket kuruluş sermayem 60.000 tl dir BİRDE 2014 YILI TEŞVİK PAKETİNDE HİBE MÜMKÜNMÜDÜR ??

  • Hasan bey merhaba,
   sizin bölgeniz fırat kalkınma ajansının hizmet bölgesinde size önerim fizibilitenizi hazırlayarak kalkınma ajansına müracat edip bölgesel teşvikleri öğrenin ve müracatınızıda kalkınma ajansı vasıtası ile yapın

 54. sn NEVZAT BEY DİYELİMKİ BİZ IRAK-SURİYE YADA BAŞKA BİR ÜLKEDE ÜRETİM YAPMAK İÇİN ( TARIM /HAYVANCILIK ALANINDA) NE GİBİ TEŞVİK-HİBELER ALABİLİRİZ-MÜMKÜNMÜ.ÜLKEMİZDE ÜRETİMİ YUKSEK OLUPTA İHTİYAÇ DUYULAN ÜRÜNÜ ÜRETMEK ADINA CAZİP OLAN ÜLKEDE ÜRETİP ÜLKEMİZE KAZANDIRMAK VEYA ÜLKEMİZ ADINA BAŞKA BİR ÜLKEYE İHRAÇ ETMEK AMACIYLA NE GİBİ TEŞVİK/HİBEDEN FAYDALANABİLİRİZ SAYGILARIMLA

  • Recai bey merhaba,
   teşvikler Türkiyede yapılan yatırımlar için verilmektedir bahsettiğiniz bölgelerde yatırmlarınız teşvik kapsamında desteklenmez

 55. gökhan çetintaş

  merhaba Nevzat bey.Konya Karapınarda kurulucak olan güneş enerjisi ve doğalgaz enerjisi üretimine yönelik başvurularımız bulunmaktadır.Ordaki firmalar arasında benimde çalıştığım 2 firmanın ismi var.Şimdi benim sormak istediğim bizim için bu bölgede sağlanacak olan yatırım teşvikleri nelerdir.Sanırım karapınar teknoloji bölgesi olarak seçilmiş.Bana bu konuda bil verebilirseniz çok sevinirim.Kdv sgk ve diğer yatırım teşviki olarak oranlar nelerdir.Şimdiden çok teşekkür ederim.İyi akşamlar.

  • Gökhan bey merhaba,
   konya bölgesinde aşağıdaki teşviklerden faydalabilirsiniz
   – KDV muafiyeti,
   – Gümrük Vergisi istisnası ,
   – K.K.D.F Muafiyeti,
   – Kurumlar vergisi indirimi ,
   – İşveren SSK payı muafiyeti ,
   – Faiz desteği,
   – Arsa Tahsisi Desteği unsurlarından yararlanabilirler.

 56. Sayın Hocam ,
  Ben Bursa nın Karacabey ilçesine kreş açmak istiyorum ve aldığım bir duyuma göre Kreş açmak isteyenlere her neresi olursa olsun 5 . Bölge teşviği veriyormuş. Bu doğru mu ve nasıl bir yol izlemem gerekir ? Bana bu konuda bilgi verip yol gösterseniz size minettar kalırım. Saygılarımla

 57. Hayırlı günler, abim öğretmen, Diyarbakır da yaşıyor, Diyarbakır ın ilçesi Ergani şehir merkezinde Özel Okul yapmaya müsait 5000m2 yeri var, ancak parası yok Özel okul açmak için ne yapması gerekir, nasıl bir yol izlemesi gerekir, Devlet Teşvik sağlar mı, teşekkürler,saygılar

  • Akın bey merhaba,
   Diyarbakır devlet desteklerinde 6. bölgededir bu ne demektir her türlü devlet desteği sağlanmaktadır size önerim öncelikle bölgenize bakan karacabag kalkınma ajansı ile temas kurarak yardım alın

 58. mrb: 1 sorum; şahıs firması kurmak üzereyim,1 yı sonra da A.Ş kurmak istiyorum.şahısdan A.Ş ye geçişte ne gibi sıkıntılar yaşarım.
  2 sorum; siyasi oluşumlara AB ve DÜNYA bankası hibe sağlıyormu?( çok farkllı bir sistem ) ne işsizlik kalacak, ne yolsuzluk.

  • Nihat bey merhaba,
   sorularınızın cevabı aşağıdadır
   c1) şahıs işletmesi aş veya ltd şirkete dönmez kapatıp yeni firma kurabilirsiniz ancak
   c2)bildiğim kadarı ile siyasi oluşumları kredilendirmiyor asıl amacı toplumsal gelişimle alkalı konulardır

 59. Nevzat Bey Merhaba

  Nevsehirde uchisar ya da derinkuyu bolgelerinde bir pansiyon ve otel acmak isteriz. Nasil bir yardim alabiliriz devletten?

  Tesekkurlee

 60. merhaba ben yozgata kolej açmak istiyorum.Teşvik konusunda net bilgiye sahip değilim. teşvik alabilirmiyim. yardımlarınızı bekliyorum lütfen.

 61. Nevzat bey merhaba;

  Biz tübitak destekli bir proje yaptık ve başarı ile bitirildi. teşekkür yazımızda tarafımıza gönderildi. Bu yazıyla birlikte fabrika yeri tahsisi konusunda nasıl destek alabilirim, nasıl bir yol izlemem gerekmektedir. şimdiden teşekkür ederim ilginiz için.

 62. Ayşe hanım bölgenizdeki kalkınma ajansı ile temas kurun

 63. Merhabalar…sizden bilgi alabileceğimi umuyorum…
  Eşim Yunan ve Yunanistan’da yaşıyorum.
  Yunanistan’da Atina’da açmak istediğim cafe-restaurant için devlet desteği alabilir miyim ?
  çok teşekkür ederim…

 64. nevzat bey Şanlıurfa viranşehirden beyaz size bi sorum olacaktı ben mermer şirketın ön muhasebesını tutuyorum biz yatırım teşvik kapatmasını bu ay verdık yalnız bunlar galiba ankaradan tevtiş için gelecekler ne zaman geleceklerı belli degıl ben bazı hazırlıklarım tamamlamaya calişiyorum yalnız bunlar gelirken ellerınde bı dosya olacak ona göre kontrol edecekler sızden rıcam ben o formu ya da dosyayı nerden bulablırm yada siz biliyormusunuz lütfen yardımcı olurmusunuz

 65. Merhaba Nevzat Bey.
  Biz 2 ay kadar önce gebze organize sanayi bölgesi üzerinde bir arsa ve üzerinde fabrika binası satınaldık. bu binanın tadilat ve tamirat işleri için 1.000.000 tl civarında bir yaırım yapmak istiyoruz. bununla ilgili yatırım teşvikten nasıl faydalanabiliriz.? şimdiden teşekkürler.

 66. Nevzat bey ben ceviz bahçesi kurmak istiyorum.Fakat benim ikametgahım İstanbul da,ben Amasya da yapmak istiyorum bu bir engel teşkil eder mi?Ayrıca arazi tahsisi ve kredilendirme nasıl oluyor direkt nereye müracaat etmem gerekir.(gerek hibe ,gerek teşvik kredisi için.)Geri ödemeler nasıl oluyor.Bu konuda yardımlarınızı rica ederim.
  Saygılarımla.

 67. Merhaba Nevzat Bey nasilsiniz;
  çok faydali bilgiler vermissiniz tesekkur ederim oncelikle,sormak istedigim yurtdisindan makine alimlari ile alakali devlet yatirim tesvik nasil islemekte Euro uzerinden.
  Bilgi verebilirmisiniz.

  • Serkan bey merhaba,
   teşvik belgesi kapsamında yurtdışındanda makine alabilirsiniz bunların gümrük vergisi ve kdv si teşvik kapsamında tahsil edilmez

 68. merhaba,
  Biz 3 bayan bir araya gelip apart otel satın almayı ve işletmeyi düşünüyoruz.Trizim desteği alabilirmiyiz.Öncelik hangi illerdedir.Teşekkür ederim

 69. nevzat bey vanda özel okul açmak istiyorum.araştırdığım kadarıyla yüksek bir maliyet çıkıyor bunun için nerelere hangi teşvik programlarından nasıl yararlanabilirim,destek verirseniz çok memnun olurum..şimdiden teşekkürler

  • Fırat bey merhaba, van 6. bölge olarak birçok teşvik kapsamında özel okullarda desteklenen unsurlardan size önerim DAKA(Doğu anadolu kalkınma ajansına )müracat ederek bölgesel teşvikleri ve müracat yollarını öğrenin

 70. merhaba ben fehmi 6 bölgede diyarbakır da bir tekstil atölyesi kurmak istiyorum minimum 80 kişiye istihdam sağlayacak bir üretim atölyesi askeri kamuflaj ve polis formaları dikimini üstlenmek istiyorum bunun yanında ileriye yönelik tekstil yıkma fabrikası kurmak istiyorum neler yapmam lazım henhüz bi girişim içinde değilim doğuda 3 yıl sonra çok fazla iş sahası açılacak ve tekstil bunun yanısıra bebek araçları üretimi türkiyede henhüz yok denecek kadar az malum bebek arabası üretimi çok kolay bana göre bebek araçları üretmek 3 kalem alemünyum plastik kalıp ve tekstil bu üç parçadan oluşur onuda yapamıyorsak artık türkiye bebek araçlarının %89nu çinden ithal ediyor buda yıllık kayıtlara yansıyan 40 milyon dolar dış pazara paramızın gittigi bunu burda tutmak burda üretmek gerekir bence? cevaplarınızı bekliyorum

  • Merhaba Fehmi bey,
   üretime yönelik ülkenin kalkınması amaçlı ticari düşünceniz için öncelikle sizi tebrik ediyorum.
   Diyarbakır bölgesi sizinde bildiğiniz gibi 6. bölge yani tüm teşviklerin verildiği bölge burada projelerinizin deteği için benim size önerim şu olacaktır;
   1-öncelikle projenizi hazırlayın
   2- fizibilitenizi oluışturup yatırımınızın projeksiyonunu oluşturun
   3- karacadağ kalkınma ajansı 6. bölgeye bakmaktadır projenizi onlarla paylaşın ve il destekleri konusunda onlarla hareket edin
   4- kalkınma bakanlığı destekleri için bakanlık il müdürlüğü ile görüşün
   5-mutlaka yatırım öncesi teşvik belgesi alın

   6. bölgeye sağlanan desteklerin bir bölümü şu şekildedir;
   Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 6 ncı bölgelerde beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir. 6. Bölgede yeralan şehirler ise; Ağrı Ardahan Batman Bingöl Bitlis Diyarbakır Hakkari Iğdır Kars Mardin Muş Siirt Şanlıurfa Şırnak Van Bozcaada ve Gökçeada İlçelerinden oluşmaktadır.

   VI. Bölge vergi destekleri
   – Gümrük vergisi muafiyeti
   – Katma değer vergisi istisnası
   – Vergi indirimi
   – Gelir vergisi stopajı desteği
   – Sigorta primi işveren hissesi desteği
   – Sigorta primi işçi payı desteği
   – Yatırım yeri tahsisi
   – Faiz desteği

   Gümrük Vergisi Muafiyeti
   Kararnamenin 9. maddesinde gümrük vergisi muafiyeti düzenlenmiştir. Bu destek de katma değer vergisi istisnasında olduğu gibi, teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile aranan koşulları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari yatırım tutarının üzerindeki tüm teşvik belgeli yatırımlar için uygulanabilecek bir teşvik unsurudur.

   ·Katma Değer Vergisi İstisnası
   Kararnamenin 10. maddesinde, Katma Değer Vergisi Kanunu çerçevesinde yatırımcıların, katma değer vergisi istisnası ve iadesi teşviklerinden yararlandırılabileceği hükme bağlanmıştır.
   Katma değer vergisi istisnası, asgari yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar için uygulanabilecek bir teşvik unsurudur. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde yer alan ve halen uygulanan katma değer vergisi istisnası uygulaması şu an itibariyle aynen devam edecektir.

   SP işveren hissesi desteği
   Yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden kısmı yatırımın 31.12.2013 tarihine kadar başlaması durumunda 10 yıl boyunca, bu tarihten sonra başlaması durumunda ise 7 yıl boyunca Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır. Ayrıca destek tutarı sabit yatırım tutarına bağlı olarak sınırlandırılmıştır. Yapılan düzenlemeye göre, yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, sabit yatırım tutarının %50’sini geçemeyecektir.

   Sigorta primi işçi payı desteği
   Yapılan düzenlemeye göre, kapsamdaki yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip 10 yıl süreyle işveren adına Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır. Destekten yararlanılabilmesi için;
   Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi Devletçe karşılanmayan işçi hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş olması şarttır.

   Gelir vergisi stopajı desteği

   6. bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.
   Buna göre destek, tahakkuk eden verginin terkini yoluyla sağlanacak olup bu niteliğiyle işverene sağlanan bir destektir.
   Bu açıklamalara göre, 6. bölgede yer alan yatırımlarda, istihdam edilen her bir işçi için ödenmesi gereken 113,03 liralık gelir vergisi stopaj tutarının, asgari geçim indirimi sonrası kısım itibariyle istihdamı sağlayan işverene destek olarak alınmayacak, tahakkuk eden vergi terkin edilecektir.

   Vergi İndirimi
   6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlarda,
   – Yatırımın 31.12.2013’e kadar başlaması halinde yatırıma Katkı oranı %50’ye ulaşana kadar %90 vergi indirimi sağlanır.
   – Yatırımın 01.01.2014 tarihi itibariyle başlanması halinde ise yatırıma Katkı oranı %35’ye ulaşana kadar %90 vergi indirimi sağlanır.
   Örnek;

   Teşvik Belgesine bağlı yatırım tutarı 60.000.000 TL olan bir şirketin yatırımına ilişkin olarak hesaplamalar aşağıdaki gibi olacaktır.. Şirket yatırımını 2014 yılında tamamlamış ve 2015 yılı karı 8.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

   Teşvik Belgeli Yatırım = 60.000.000

   Katkı Oranı =%50
   Yatırıma Katkı Tutarı=60.000.000x%50= 3.000.000
   Kurumlar Vergisi İndirimi= %90
   İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı= %20-(%20x%90=) %2
   İşletme dönemi Karı=8.000.000

   Yukarıdaki hesaplamalara göre indirimli oran uygulanmak suretiyle her yıl tahsilinden vazgeçilen vergiler toplamı kümülatif olarak 8.000.000 TL’ye ulaşıncaya kadar şirkete uygulanacak olan kurumlar vergisi oranı %20 değil %2 olarak uygulanır.
   Buna göre 8.000.000 TL kar eden şirketin ödemesi gereken vergi 8.000.000x%2= 160.000 TL olarak hesaplanır. Devletin tahsilinden vazgeçtiği vergi tutarı ise 800.000x%18 =1.440.000 TL olacaktır. Bu şekilde tahsilinden vazgeçilen vergi tutarları toplamı 8.000.000 TL oluncaya kadar şirket indirimli kurumlar vergisi uygulamaya devam edecektir.

   Yatırım Yeri Tahsisi
   Teşvik kapsamındaki yatırımlarla ilgili olarak organize sanayi veya endüstri bölgelerinde yer bulunmaması ve gerçekleştirilecek yatırımın toplam tutarının, talep edilen taşınmazların maliki idarelerce takdir edilecek rayiç değerinin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından katından az olmaması kaydıyla; Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi veya arsaların üzerinde kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilebilir. 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa tabi alanlar hariç olmak üzere, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması nedeniyle irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde ise aynı şartlarla kırkdokuz yıl süreli kullanma izni verilebilir.
   Faiz Desteği
   Talep edilmesi halinde, finans kurumlarından kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmiş beşine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;
   stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,
   Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz desteği tutarları 50.000.000 Türk Lirasını geçemez.

 71. Şahin Tahaoğlu

  Merhabalar Nevzat bey. Son zamanlarda bilinçli danışman sayısı çok az ve bu alanda başarılarınızı duyduğum için size sormak istedim. Amasyada 3-4 dçnüm hazine arazisi üzerine çorap üretim fab. kurarak yurtdışı çalışmak istiyorum. Bu konuda yer. Makina personel ve arge destek ve hibeleri nelerdir ve nasıl yararlanabilirim. Teşekkürler.

  • Şahin bey merhaba,
   Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim paylaşılan bilgide mutluluk verir düşüncesi ile bildiklerimi insanlarla paylaşmak beni mutlu ediyor.
   Sorunuza gelecek olursam Amasya bölgesi 4. teşvik bölgesi kapsamında değerlendirilmektedir bu bölgede Aşağıdaki iki konuda yeni yatırım değil tevsi ve modernizasyon yatırımlarına destek verilmektedir.
   1-Tekstil ürünleri imalatı Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL
   2-Giyim eşyası imalatı 1 Milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları
   Fakat benim size önerim;
   1-öncelikle yatırım için teşvik belgesi alarak işlem yapın
   2-Amasya bölgesi Orta karadeniz kalkınma ajansı bölgesindedir bu kalkınma ajansı ile projenizin finansmanı konusunda görüşün
   3-Kalkınma bakanlığının il teşviklerini kontrol edin

 72. Nevzat Bey iyi gunler Aydin Söke ilçesinde menşei yurt dışı olan firmayla tarımsal kaynaklı yatırım yapmayı düşünüyoruz bununla ilgili ne gibi destekler alabiliriz çok teşekkür ederim şimdiden cevabınız için daygılar

  • Merhaba Fevzi bey,
   Tarım yatırımları konusunda devletin birçok desteği bulunmaktadır
   Bunlar;
   İPARD
   KOSGEB
   Tarım bakanlığı destekleri olabilmektedir
   ne yapacağınızı ayrıntılı yazmamışsınız bilgim dahilinde bunları yazabiliyorum
   ama size önerim projenizi bölgenize bakan Güney ege kalkınma ajansı,Tarım bakanlığı kosgeble paylaşarak kullanabileceğiniz destekleri öğrenin

 73. Iyi gunler herkese,

  Benim sorum su yonde olacak, calistigim sirket %100 yabanci sermayeli bir sirkettir. Isletmemiz sebze ve meyve paketleme uzerine. Bir suredir kiralik tesis uzerinden calismaktayiz ve bu donemde sabit yatirima donme karari aldik, kendi tesisimizi kurmak istiyoruz. Firmamiz yabanci sermayeli bir firma olunca destek veya tesviklerden yararlanma durumumuz nedir acaba?

  • Merhaba Çağrı bey,
   doğrudan yabancı yatırımlarda da yatırım türü,cinsi ile ilgili devlet desteklerinden istifade etme şansı vardır.

 74. Nevzat Bey Merhaba;

  Karabükte 2500 m2 arazi üzerine Öğrenci Yurdu yapmak istiyoruz, Arazi Şirketimiz ve ortağımıza ait, Devletin 3. bölgede yer alan Karabük için bize sağlayacağı Kredi imkanı varmıdır? Projemiz neredeyse hazırlandı. Kredi ile yapmak için hangi yolu izlememiz gerekmektedir?

  • Mehmet bey merhaba,
   projenizi teşvik kapsamında yapacaksanız bölgeye verilen teşviklerin tamamından istifade edebilirsiniz bunun işin teşvik belgesi almak gerekir fakat bölgenizdeki kalkınma ajansı ilede görüşmenizi öneririm özel bir teşvik varmı diye kredi hususnda projeniz onaylanıp teşvik belgeniz çıktıktan sonra faiz indirimli proje finansmanını bankalardan kredi olarak alabilirsiniz burada şirketinizin mali tabloları ve rasyolarıda önem arzedecektir

 75. Öncelikle verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkürler Nevzat Bey ;

  Ben Sakarya il inde bir özel okul (ilkokul , ortaokul , lise ) açmak istiyorum ancak benim şirketim yok destek alabilirmiyim? yada bir şirketim var ve faal değil ? 2) Açıcağım okulun Türkiyede bir çok franchise var bende franchise alacağım buda destekleniyor mu ? 3) Sakaryada başvuru yapacağım gerekli merciğ neresi ?

  Şimdiden Teşekkürler ellerinize emeklerinize sağlık

  • Mustafa bey merhaba,
   Kültür ve Turizim bakanlığından bilgi alabilirsiniz ayrıca bökgenizdeki kalkınma ajansı ilede temasa geçmenizde fayda var

 76. Sayın Nevzat bey merhaba ,

  Firmamız Türkiye nin önde gelen direk üreticilerinden biri , üretim hattımıza yüksek gerilim hatları ve transfer kulelerinide eklemek istiyoruz. Bunların üretiminde kullanılan makinalar yurt dışında üretiliyor. Şu an alımları için görüştüğümüz firmalar var .
  Bu yeni üretim hattımız için yatırım teşvik fonlarından yararlanma şansımız varmı ?

 77. Öncelikle merhabalar;
  Bildiginiz üzere gectiğimiz haftada Sayin Basbakanimiz diyarbakirda buyuk bir yatirim teşfik paketi acikladi. Bu tesfik yatirimindan nasil faydalanabiliriz. Ilk olrak ğörüşebilecegimiz kurumlar neresi? Özellikle Mardin bölgesi icin.
  Ilginizden dolayi tesekkur eder iyi gunler dilerim..

  • Mazhar bey merhaba,
   Bahsettiğiniz konuşmayı bende dinledim. Fakat yasal çalışmalar bittimi henüz takip edemedim.Bu hususu araştıracağım Fakat Bölgenizdeki kalkınma ajansı ile temas halinde olmanızda fayda var

   • Sayin nevzat bey arastirmalariniz sonucundan bizide aydinlatirsaniz cok memnun oluruz…ilgilinizden dolayi tesekkur ederim…

 78. Nevzat bey merhaba,

  Ben erzincanda büyük baş et/süt tesisi kurmak istiyorum. 15.000metrekareye kadar arsa alabilecek durumum var. Devlet teşvik ve hibeleri ile arsa alımında bir yararlanma sağlayabilirmiyim yoksa arsayı aldıkdan sonramı bu yardımlardan yararlanabilirim ?

  • Emre bey hayvancılığa devlet destekleri var size önerim bölgenizdeki kalkınma ajansı ile ve tarım bakanlığı müdürlüğü ile görüşüp proje yapın

 79. mrb benim iskoçyada doğal ürünler üreten daha çok kahvaltılık türü olan fabrikaları TÜRKİYE de açmak isteyen akrabam var yanlız bu ürünleri iç piyasaya sürmeden direk iskoçya ya götüreceğiz burası üretim hane olacak ne gibi teşvikler alabiliyoruz açacağımız yer samsun

  • Fatih bey merhaba,
   yatırım yapacağınız bölgeye sağlanan teşviklerden istifade edebilirsiniz ayrıca ihracat desteklerinden de faydalanabilirsiniz

 80. NEVZAT BEY MERHABA;
  ÖNLİSANS MEZUNUYUM GİRİŞİMCİLİK BELGEM VAR VAN DA İKAMETGAH EDİYORUM VANA ÖZGÜ TEŞVİKLER VAR BİLDİĞİNİZ ÜZERE ÖNERDİĞİNİZ VE BENİM YARARLANABİLECEĞİM NE TÜR Bİ TEŞVİK OLABİLİR.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER YAŞIM 22
  İYİ ÇALIŞMALAR

  • Alper bey merhaba,
   Son devlet desteklerinde vanda var o kadar çok devlet desteği veriliyorki size önerim destekten önce ne yapmak istediğinize karar verin bu kararı verirken bölge şartlarını kullanarak yapılacak işleri araştırmanızda fayda var sonra bulduğunuz işin fizibilitesini yapıp projelendirerek devlet desteklerine müracat edin

   • sayın nevzat bey
    Öncelikle bu kadar ilgili olduğunuz için size teşekkürlerimi sunmak istiyorum
    Bizzat sizinle iletişime geçmem mümkün mü acaba varsa böyle bir şansım 0543 251 38 46 nolu telefonumdan görüşebilirsek çok daha verimli olacaktır benim için.Çünkü sizin gibi bilgili bu konulara hakim olan sizden fikir almak ona göre sağlam adımlar atmak için görüşebilirsek çok makbule geçer.Tekrardan iyi çalışmalar.

 81. Antakya organize sanayi bolgesinde bir arsa alarak soğuk hava deposu yapmak istiyoruz . Yatırım tesvik belgesini yer alımından önce almamız gerektiği söylendi. Arsa alımından sonra alsak olmaz mi

  • Merhaba Hande hanım,
   yatırım için teşvik belgesi alacaksanız arsadan sonrada alabilirsiniz fakat arsa almadan teşvik belgesi alırsanız tapu harçları muafiyetindende yararlanabilirsiniz

 82. merhaba nevzat bey şanlıurfada kreş açmayı düşünüyorum arsayı aldım ama yatırım teşvik den yararlanabilirmiyim

  • Merhaba engin bey,
   son dönem doğu güneydoğuya çok fazla destekler var benim web sitemdede bu konuda birçok makalem var onlara bakın faydalı olacaktır ayrıca mutlaka bölgenizin kalkınma ajansı ilede temasa geçin

 83. Nevzat Bey iyi günler;
  Öncelikle web sayfanız ve her konuya verdiğiniz cevaplar için kutlarım . Benim sorum Manisa bölgesiyle ilgili. Biz İzmir merkezli bir firmayız ve Manisada bir tesis kurmayı planlıyoruz . İşimiz endüstriyel sanayi gazları üzerine . Fakat Organize sitelerde bu iş koluna izin verilmediğini biliyoruz. Bunun için teşvik alıp arsa , bina ve makina teçhizat edinmek istiyoruz. Bununla ilgili limitler ve avantajlar nedir. Manisa bölgesindeki muafiyet , vesaireler nelerdir.
  Şimdiden teşekkürler…

  • Merhaba Mehmet bey,
   Manisa bölgesinde endüstriyel sanayi gazları desteklenen teşvik kapsamında bir iş kolu değil benim önerim size teşvik belgesi alarak diğer alanlarda sağlanan desteklerden istifade etmenizdir.

 84. Nevzat Bey Merhaba

  Özel bi okulun Bilgi işlem sorumlusuyum okulu teknolojik acıdan en ust sevıyeye cıkarmak ıstıyorum. özel okullarda veya dıger kurumlarda yatırıma yonelık tadılat için teşvik kullanabılıyormuyuz.

  Tesekkur ederım

 85. Nevzat bey merhaba
  ankara etimesgut ilçesinde kreş anaokulu ve etüt merkezi kurucusuyum. anaokulu bölümümüzden her yıl çok sayıda mezun veriyoruz.
  etimesgut bölesine kolej açmak istiyorum, bu anlamda destek alma şansım var mı ? Teşekkürler, iyi çalışmalar.

  • Merhaba Seval hanım,
   Ankara bölgesi nakti teşviklerin verildiği bir bölge değil eğitimde fakat teşvik belgesi kapsamında ayni teşviklerden faydalanmanız mümkün bunu araştırmanızı öneririm.

 86. Onder gülsever

  Nevzat bey merhabalar,
  Yurtdışı menşeili bir firmanın niğde osbde bayisini kurmak istiyoruz. Firmanın ürünlerini yurtdışından getirip iç piyasada satacağız distiribitorluk olarakda düşünelebilir. Örneğin firma osb şartı olan 500000 tllik ürününü osb ye getirdiğinde osb yatırım teşviklerinden faydalanabilirmiyiz.herhangibir üretim alanı olmayacak bir nevi firmanın satiş için kullanacağı depo şubesi.gümrük muhafiyeti diğer vergi muhafiyetlerinden faydalanabileceğimiz başka teşvik programları varmıdır? Yardımlarınız ve ilginiz için teşekkürler.

 87. Merhaba, benim eşimin kuvette bir spor giyim atölye ve satış mağazası var. Benim de tütürkiye de olmam nedeniyle üretim atölyesini türkiye ye taşımayı ve burdan kuveyte ihracat yapmayı planlıyor. Bu konuda çok bilgi sahibi değilim kendisinin de dil problemi var. Nasıl ve nerden danışmanlık alabiliriz teşekkürler

  • Merhaba Zeynep hanım,
   İstanbulda iseniz bizimle temasa gecebilirsiniz fakat başka bir şehirde iseniz olduğunuz bölgede bir mali müşavir ile temasa geçmeniz faydalı olacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir