Son Haberler

Zamanında Alınamayan Maaş İşçiye Fesih Hakkı Verir Mi?

178İş hayatımız da birçok çalışanın temel sorunlarından biri olan zamanında veya tam alınamayan maaşlar konusunda 4857 sayılı iş kanunumuz işçiye ne tür haklar vermiştir? Neler ve nasıl yapılmalıdır? Konularını bu makalemde ayrıntılı olarak anlatacağım.

Bildiğiniz gibi 4857 sayılı iş kanunumuzun 32. maddesinde maaş şöyle tanımlanmıştır: “Genel anlamda ücret; Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır .” denmiştir.

 İş kanunumuzun 32. maddesinde 5754 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile 01.01.2009 tarihinden itibaren ülke genelinde 10 ve daha fazla çalışan olması halinde “Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile iş yerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir.” hükmü getirilmiştir.

İşveren 10 kişinin üzerinde personel çalıştırıyor ise çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit açılan banka hesapları dışında ödeyemezler.

Yine iş kanunumuzun 32. maddesinde ücretin ödeme zamanı da belirtilerek şöyle denmiştir;    “Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.” Buna göre işveren, işçinin ücretini kanun, iş veya toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre hesaplamak ve zamanında ödemek zorundadır. Başka bir anlatımla; iş ya da toplu iş sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa işçinin ücreti, çalıştığı ayı takip eden ayın birinci gününde ödenmek zorundadır.

Ücretin Gününde Ödenmemesi

4857 sayılı iş kanunumuzun 34. maddesinde ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir (zorunlu) nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır.

Mücbir sebep; ( deprem, su baskını, yangın, toprak kayması, kasırga, savaş durumu, hatta genel grev gibi önceden tahmini ve önlenmesi mümkün olmayan, çoğunlukla doğal afet türü olaylar)

Gününde ücretini alamayan işçi şunları yapabilir;

 1. İşçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
 2. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.
 3. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
 4. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

İşçinin bir veya birkaç ayın maaşının 2-3 kez geç ödenmesinden dolayı ne yapabilir?

Maaş ödeme tarihinden itibaren 20 sine kadar ödenmez ise; 21 inci gün itibariyle  İş Kanununun 26. maddesine göre 6 günlük (hak düşürücü) süre içinde 4857 sayılı iş kanunun 24. maddesi II e bendinde tanımlanan “ İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” maddesini gerekçe göstererek hizmet akdini haklı sebeple tazminatını almak kaydı (eski 1475 s. İş K. md.24)  ile fesih edebilir.

İş kanunumuz işçi ücretinin zamanında ve tam olarak ödemesi gerektiği esasını getirmiştir. Kanun koyucu, 20 günlük süreyi, işçinin iş görmekten kaçınma hakkını kullanmaya başlaması için tanımıştır. Zamanında ödenmeyen maaş içinde mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanmasını emretmiştir. Tabi bildiğiniz gibi realitede bunun uygulanması işçi ile işveren arasında ciddi sorunlar oluşmasına sebep olabilir. Fakat işçi dava açarak geciken ücretini faizi ile talep edebilir.

Bir Yargı Kararı;

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2008 yılında Esas 2008/ 25967 Kararında;

Davacı işçi davalı iş yerinde çalışmaya başladığını fakat ücretlerinin düzenli bir şekilde ödenmediğini, son olarak  Nisan ayının bir kısım ücreti ile Mayıs ayı ücretinin ödenmemesi nedeni ile iş sözleşmesini feshettiğini belirterek kıdem tazminatı, izin ücreti, fazla mesai ve vergi iadesi alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

 • Yerel mahkeme, davacının ücretinin ödenmemesi ve mevcut iş yerinde yaşanan ekonomik kriz nedeni ile ücret ödemelerinde görülen gecikmeden ötürü davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini kabul ederek davacının isteğini kısmen hüküm altına almıştır. Yerel mahkemenin kararı davalı vekilince temyiz edilmiştir.
 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi davalı vekili tarafından yapılan temyiz üzerine yerel mahkemenin kararını bozmuştur. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi uyuşmazlığın davacı tarafından yapılan feshin haklı fesih olup olmamasından kaynaklandığını ifade etmiştir.
 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bozma kararının gerekçesinde; davalı iş yerinde ücretlerin ödemesinin her ayın 20. günü olduğunun toplu iş sözleşmesi ile sabit olduğunu, davacının iş sözleşmesini Nisan-Mayıs aylarına ait ücretlerinin işverence ödenmemesinden dolayı feshettiğini, yapılan yargılamada Nisan ayı ücretinin imzalı bordro ile ödendiğini, Mayıs ayına ilişkin ücretin vadesi gelmeden sözleşmenin işçi tarafından feshedildiğini, ücret ödemelerinde herhangi bir düzensizliğinin ispat edilemediğini belirterek, işçinin yaptığı haklı fesih işleminin geçersiz olduğunu tespit etmiştir.

Yargıtay kararından hareketle işçinin ücretinin kanuna uygun şekilde hesaplanıp ödenmemesi sebebine dayalı fesih işlemi yapabilmesi için şunlar oluşmalıdır.

 1. Ücretin vadesinin gelmesi ve vadenin gelmesine rağmen ücretin ödenmemiş olması gerekmektedir.
 2. İşçi iş yerindeki iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınmalı ancak mutad işleri yerine getirmeli,
 3. İş sözleşmesini feshetmeden önce işverene ücret ödemesini yapabilmesi için vade tarihinden itibaren 20 günlük süre tanımalı,
 4. Bu süre sonunda da ücretinin ödenmemesi durumunda işverene ihtarname çekerek mevcut durumdan haberdar etmek suretiyle iş sözleşmesini feshetmelidir.

Yargılama aşamasında ise; işçinin ücretinin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu hususun ispatı sadece işçinin imzasını taşıyan ödeme belgesi veya banka dekontu dur.  İş kanunumuza göre işverenler çalıştırdıkları işçilere ait belgeleri tutma yükümlülüğü altındadır. Böyle bir anlaşmazlıkta en önemli deliller işverenin kayıtlarında yer alması gereken imzalı bordrolar veya banka kayıtları olacaktır.

Ücret ödemeleri ile ilgili anlaşmazlıkları işçileri ile yaşamak istemeyen işverenlerin tüm işçileri ile yazılı sözleşme yapmaları ve söz konusu yapılacak sözleşmelerde ücretlerin ödeme gününün kesin bir tarih olarak belirtilmesi işverenlerin yararına olacaktır.

Beğen Paylaş

Pinterest

77 yorum

 1. Ben bu hafta sonu itibarı ile son 2 aylık maaşımı ve bir önceki ay (eylül 2012) maaşının yaklaşık %80’ni ni almamış olacağım. Son 3.5 yıldır da benzer düzensizlikler mevcut. Mesela 2011 Ocak ayında 2010 yılı maaşının kalan toplam 5.5 maaşını toptan aldım. Bu arada hiç vermemizlik yapmadılar. Ayda 200 ile 1000 tl arası parayı bankaya yatırdılar. 24. madde için geçerli bir sebep midir? Noter yolu ile veya elle yazdığım 24. madde ibareli istifa yazısı ile kıdem tazminatı hak edebilir miyim?
  Teşekkürler.

  • Merhaba Cenk bey,
   makalede detaylı konuyu açıklamış idim fakat sorunuzuda kısaca cevaplayayım
   iş kanunumuzun 34. maddesinde ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir (zorunlu) nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır. sizin anlattığınız duruma göre işvereninizin bu madde hükümlerine dikkat etmeden ücret ödemelerini düzensiz ödediği anlaşılıyor iş kanunun 24/II e maddesine istinaden fesih yapabilirsiniz fakat makalemdede bahsettiğim gibi önemli olan husus maaşlarınızın sürekli takip eden ayın 20 günü geçmesine rağmen ödenmediğini ispatlamanızdır maaş almadığınız halde ücret bordrosu imzalamak gibi bir şey yaptı iseniz işveren düzensiz ödeme yapmadığınızı idda edip bunuda ispatlayabilir o zaman haklı fesihiniz geçersiz olabilir

 2. Merhaba,

  zamanında ödenmeyen ücret değil de “ek ders ücreti” ise yine aynı kurallar geçerli olurmu?

  • Merhaba Ahmet bey,
   İş kanunumuzun 32 maddesinde ücret şöyle tanımlanmıştır. ” Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.”

   Yukarıdaki tanımdan anlaşıldığı gibi Maaşa ilave edilen ek ders ücretide maaş gibi değerlendiririlir.Aynı kurallara tabidir.

 3. Merhaba,
  benim de maaşımda geçikmeler oluyor. Hatta şuan Şubat maaşını almamış bulunuyorum. iş görmemeyi nasıl uygalamamız gerekiyor. iş yerinde bulunup çalışmamak gibimidir? Cevabınızı bekliyor olacağım.
  Saygılarımla,

  • Mustafa bey merhaba,
   İş kanunumuz ilgili ay maaşını takip eden ayın 20. gününe kadar ödemeyi geç ödeme kabul etmemiş ve maaş geç ödemelerinde süreklilik şartı aramış siz bu durumlardan biri ile karşı karşıya iseniz o zaman yazılı olarak bu durumu işverene ihtar edin durumun düzeltilmemesi halinde sözleşme feshi veya iş görmeme hakkını kullanabilirsiniz

   • Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkürler. Zaten kanunun zayıfı koruğu nerde görülmüşki bu durmda görünsün. Bu konuda işverene bu kadar taviz veren kanunlar bankaya borcu olan kişilere neden aynı hakkı tanımamış. Ödeme günü geçer geçmez faiz işlemeye başlıyor. Neyse söylecek çok şey ama yapabilinicek birşey yok. İlginize tekrar çok teşekkür ederim.
    Saygılarımla,

 4. merhaba.ebnim eşim bir fabrikada asgari ücret ile çalışan bir işçi. ekim 2012 tarihinde işe başladı.aralık ocak ve en son şubat ayı maaşları sürekli geç yatırılıyor.normalde ayın 15 inde aldıkları maaşları ayın 29 u oldu haala alamadılar.birde mesaileri var onlar zaaten duruyor.hiç mesi ücreti almadılar.
  1-tek taraflı fesih hakkımızı nasıl kullanabiliriz(işsizlik maaşı alabilmek için)
  2-işi bırakırsak içerideki alacaklarımızı nasıl alabiliriz.
  3.noterden ihtar çektikten sonra işe gitmelimi
  cevap verirseniz mutlu olurum.saygılar.

  • iş kanunumuzun 32. maddesinde ücretin ödeme zamanı da belirtilerek şöyle denmiştir; “Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.” Buna göre işveren, işçinin ücretini kanun, iş veya toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre hesaplamak ve zamanında ödemek zorundadır. Başka bir anlatımla; iş ya da toplu iş sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa işçinin ücreti, çalıştığı ayı takip eden ayın birinci gününde ödenmek zorundadır.
   Fakat durum bir iş sözleşmesi ile belirlenmiş işcide maaş ödeme tarihini kabul etmiş ise bu tarihten sonraki 20 güne kadar ki ödemeler geç ödeme sayılmaz sizin eşinizde anladığım kadarı ile ay sarkması oluyor bu durumda haklı fesih söz konusu olabilir
   kendiniz haklı sebeple fesih bildirimini, noterden yapabileceğiniz gibi haklı iken haksız duruma düşmemeniz için bir avukat vasıtası ile yapmanızda fayda var

 5. merhaba. ben 3 yıldır bir firmada çalışmaktayım iş sözleşmem yok maaşım düzensiz olarak yatmakta ve. işi fesih hakkımı kullanmak istiyorum. iş sözleşmem olmayınca ayın 1. gününden itibaren mi hesapla malıyım .yani ayın 21. gününe mi denk geliyor. detaylı olarak açıklamanızı rica ediyorum. izlemem gereken yolu tarif ederseniz sevinirim. Selametle şimdiden teşekkürler

  • Merhaba Tufan bey iş kanunumuzun 32 maddesi ücretinödenmesini “Ücret en geç ayda bir ödenir” şeklinde açıklamış yi,ne kanunun 34. maddesi “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.” demiştir bu açıklama ile sizin sorunuza gecersek ücret kaheddiğiniz ayın maaşını takip eden ayın 21. gününe kadar ödemesi geç ödeme olarak düşünülmez bunu gecerse geç ödeme olur sizin durumunuz buna uyuyorsa bunu belgelendirmek kaydı ile hizmet akdinizi fes edebilrisniz fakat bu durumun işverence bir ekz yapılmış olması değil süreklilik arz etmesi dava konusu olduğunda önem kazanacaktır. Eğer sürekli geç maaş alıyorsanız noterden iş kanunun 32-ve 34 maddelerine uyulmadığı gerekcesi ile iş kanunun 24. maddesi gereği haklı fesişh yaptığınız işvereninize bildirir bir ihtarname ile bildirmeniz gerekir işveren bunu kabul edebilir veya itiraz edebilir itiraz ederse durum davalık olur o haldede iş mahkemesinde bilirkişi incelemesi ile hakimin vereceği karar sizide işverenedi bağlayıcı olur

 6. Merhaba,
  2 yıldır özel bir firmada belirsiz süreli sözleşme ile çalışmaktayım. İşe girişimden 3 ay sonrasında, yaşadıkları maddi ve idari olumsuzlukları bahane göstererek maaşlarımızı parça parça ve/veya ödeme zamanını 2-3 hafta geçirerek ödemeye başladırlar. İlk 3 ay düzenli aldığım yemek ücretlerini de, bu zamandan sonra hiç ödememeye başladırlar. 2 yıl süresince bu durumun geçici olduğu, hukuki bir süreç geçirdiklerini, tamamlanınca her şeyin eskisi gibi olacağını, yatırılmayan eski yemek ücretlerinin dahi yatırılacağı vaatleriyle çalışanların firmada kalmasını sağladılar. En son; Nisan başında almamız gereken Mart ayı hak edişimize ait maaşın yarısını 22 Nisan’da yatırdırlar. Şu anda tarih 12 Mayıs. Ve ne Nisan ayının geri kalan maaşını ne de Mayıs’ta almamız gereken Nisan hak edişimize ait maaşımızı alabildik.

  1 – Bu durumda sözleşmemi tek taraflı feshedebilir miyim?
  2 – Feshettiğim tarihten sonra, Nisan’dan kalan maaşın geri kalanını yatırırlarsa, “tamam yatırdık maaşını gel çalışmaya devam et” demeye hakları var mı? Mayıs’tan kalan maaşım nedeniyle fesih halen geçerli olur mu?
  3 – Fesihte ödenmeyen yemek ücretlerini talep edebilir miyim?
  4 – Haziran ayı girişli olduğum için henüz 2013’e ait izin hakkımı kazanmadım. Yine de yıl tamamlanmadan çalışma günü üzerinden hesaplama ile belli bir izin hakkım var mıdır? Talep edebilir miyim?

  • Merhaba Etem bey,
   Sorularınızı soru şıkkınıza göre cevaplıyorum
   1-iş kanunumuzun 32. maddesinde ücretin ödeme zamanı da belirtilerek şöyle denmiştir;“Ücret en geç ayda bir ödenir” 34. maddede ise ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir (zorunlu) nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır. Sizin yazdıklarınıza göre bu şartlara uymamak işveren tarafından sürekli bir şekilde yapılmakta bunu ispatlamak kaydı ile iş sözleşmenizi haklı fesih yapabilirsiniz
   2- Fesih ihtarında alacaklarınızı açık bir şekilde yazarak bildirin bu ödenirse sizin için bir sorun kalmayacağı için sonrasında çalışıp çalışmamak size kalmış
   3- Yemek ücreti işverenin vermesi gerekli bir ücret değildir yalnız iki halde durum değişir
   3-1 Sözleşmenizde her ay … TL yemek bedeli ödenecektir yazılmış ise
   3-2 Yemek bedeli süreklilik arz edecek şekilde ödenirken birden ödenmemeye başlamış ise bu durumlarda bunu maaşın bir parcası gibi düşünüp hakediş olarak talep edebilrisiniz
   4- İzin hak edildikten sonra kullanılır tam yılınız dolmadan o yılın iznini haketmediğini,z için çalıştığınız süreyi esas alarak kıst hesaplaması yapıp izin bedelini talep edemezsiniz

 7. mrb bir firmada 10 yıldır calışmaktayım belirsiz süreli iş sözleşmem var ve bir madede ise aldığım kurs ücretini işten herhangi sebebten ayrılmam durumunda benden talap etmektedir maaşlarımızı düzensiz ve gec alıyorm mahkemeye vermem durumunda bu ücreti benden alabirlermi

  • Halil bey merhaba eğitimle alaklı harcamanın işverence talebi mümkündüğr fakat alınan bilgi ne kadar sürede kullanıldı dışardada kullanılabileccekmi gibi bazı özel ayrıntılar önemlidir o bilgiyi d
   ışarda kullanma şansınız yoksa işveren bunun bedelini talep edemz hukuki kararlar bu yönde fakat düzensiz maaştan kastınızı anlamadım zamanında ödenmeyen maaş sizin haklı fesih hakkına sahip olmanızı sağlayabilir durumunuzun yasaya uygun olup olmadığını kontrol etmenizi öneririm

 8. Merhaba

  11 kişilik bir şirkette 2 buçuk aydır maaş alamamaktayız. Maaş olarak asgari ücret üzerinden sigorta yapmak için bankaya asgari ücret yatırıp kalanını elden vermekte. Elden verilene de para makbuzu kesmekte. Bizim şimdi ihtar mı çekmemiz gerekiyor yoksa sözleşmeyi fesih mi etmemiz lazım içeride kalan parayı alabilmemiz için. Biz daha fazla burada çalışmak istemiyoruz paramızı alalım yeter ve geciken maaşların ödemesinde sadece asgari ücreti ödemeye kalkabilir mi ? Bizim asıl maaşımız elden verdikleriyle birlikte çünkü ve birde yol parası var tabi ki.

  Şimdiden teşekkürler Nevzat bey.

  • Merhaba Yasemin hanım,
   bahsettiğiniz durum birçok işletmede uygulanan durumdur yasal olarak kabül edilmeyen bu durumda maaşınızı alamamak haklı fesih sebebidir ancak bu durumun noter kanalı ile ihtar edilmesi gerekir elden ödenen maaşlarınız içinde belgelemek kaydı ile şikayette bulunabileceğiniz gibi belgelendirmek kaydı ile gerçek maaşınız üzerinden tazminat talebindede bulunabilirsiniz

 9. İyi günler
  Birkaç sorum olacak sıra ile yazıyorum bilgi verirseniz memnun olurum.
  1- Şirketimde 2010 yılından beri çalışıyorum , çalıştığım ilk zamandan itibaren şu zamana kadar maaşlarımızı hep geç aldık , ilk başta 1 ay şu an , 3 aya kadar geldik. birde bizler 1 güne 2 gün tatil şartlarında çalışıyoruz , dolayısıyla burdan epey bir mesaimiz olması gerekiyor ancak tabi bunlar ödenmiyor, bunlarıda beraber talep ederek , tazminatlı olarak iş feshi isteyebilirmiyim.

  2- Beni bu şirketten 2002 – 2009 yılında tazminatımıda vererek çıkarmışlardı , ozaman bana uygun görülen tazminatı 4-5 taksit halinde zorla verebildiler , tabi mesailer hiç hesaplanmadı ozamanda. ancak başka iş bulduğum için fazlada üstelemedim en son tazminat taksitini alırken tüm haklarımı aldım diye tahsilat makzunada imza attım maalesef. ancak şimdi bu geçmişe dönük mesai saatlerin ücretinide talep edebilirmiyim ?

  saygılarımla

  • Merhaba,
   1. sorunuzun cevabı zamanında ödenmeyen maaşınız için haklı sebeple fesih yapabilirsiniz bu durumda tüm hakedişleriniz ödenmek zorunda ödenmez ise dava konusu yapabilirsiniz
   2-geçmiş dönem için ibrada bulunmuşsunuz fakat ibra etmek hakedişinizi almak anlamına gelmez o dönemde fazla mesai yaptığınızı bedelini almadığınızı ispatlamanız halinde talep edebilirsiniz dav aşamasında bilirkişli incelmesi ile durum tespiti yapılacaktır hakim iddianızı ispatlayan belgelerin durumuna göre ödenmesi kararı verebilir

 10. merhaba daha öncede mail attım ama bilgilerimmi yazmamışım
  20.04.2011de işe başladım benim ssk girişimi 01.05.2011 göstermişler yanı iki yılı geçkin süredir aynı yerde çalışıyorum. son 1 yıldır maaşları geç veriyorlar en son nisan ayının maaşını haziran 14 de verdiler şimdi içerine mayıs ve haziranın 20günlük başım var yarın işi bırakmayı ve şikayet etmeyi düşünüyorum ne yapmalıyım böyle bir hakkım varmı verdiğiniz örneklerde gördugum kadarıyla var ama 20gün gerekliliği var ben 50 gündür içeride maaşım var ama imza attıgım iş sözleşmesınde maaş gününnün belirtilip belirtilmediğini yada 20si mi 25 mi yazdıgını hatırlamıyorum ama işe alınan tüm elemanlar her ayın 20ile 25 arası diyorlar.zamanında maaş ödememek gerekçesiyle işi bırakacagım. tazminatımı alabilirmiyım nasıl bir yol izlemem lazım yardımcı olurmusunuz.teşekkürler.

  • Merhaba Neslihan hanım,
   İş kanunumuzun 34. Maddesi “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.” sizin durumunuz bu maddeye uymakta bu durumda alacağınızın ödenmesi talep edebilir düzensizliğin devamı halinde noterden ihtarla haklı fesih yapabilirsiniz haklı fesihte işveren tazminatı ödemek zorunda ödemez ise dava hakkınız vardır

 11. merhabalar.bende 8 yıldır şirkette çalışıyorum. yaklaşık 6 yıldır maaşalrımız çok düzensiz ödeniyor.örneğin nisan maaşını haziran 7 inde aldık.mayıs maaşı halen yok.şirket 20 gün prosedörüne uyuyormu yani..yıllık iznimide 15 gün kullandırıyorlar.geçene seneye kadar 10 gün kullandırıyorlardı.ücretinide vermiyorlar.ihtarı toplucamı çekmek gerek,çektikten sonra istifa edemezmiyiz.çalışacakmıyız..bodroları imzaladık ama en son nisan ayınınki.mayısı almadığımız için imzalamadık.diğer ayları imzalak düzenli yattığını gösterirmi.sizce başarılı çıkma oranı ne kadardır bu davadan .:) şimdiden çok teşekkür ederim.
  bir sorum daha olacaktı.banka hesap hareketlerinden anlaşılmazmı maaşın geç yattığı.çok sağolun

  • Betül hanım merhaba,
   Şirkette çalışan sayısı 10 kişinin üzerinde ise maaşlar bankaya yatmak zorunda 2. sorunuzdan bunun böyle olduğunu anlıyorum düzensiz maaş ödeme,izinleri kullandırmama işcinin haklı fesih sebebidir . Bunu gerekce göstererek hizmet akdinizi noterden haklı fesih edebilirsiniz haklı fesihte ihbar öneli kadar çalışma gibi devam mecburiyeti yoktur bu işlemi bireysel olarak yapmanızı öneririm toplu fesih farklı sonuçlar doğurabilir

 12. maaşların geç ödenmesi haliyle ( 2 ay gibi bir süredir maaş alamıyorum )
  benim ne gibi yollara baş vurmam lazımdır
  iş verene noter aracılıgı ile ne gibi bir ihtarname gönderebilirim ?

 13. Merhabalar 12 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. Yazdığınız gibi maaşım zamanında ödenmiyor ve 2 aylık maaşım hala içeride , haklı nedenle fesh yaptığımızda kıdem tazminatımızı bir mahkeme kararı ile vs. alabiliriz evet , peki ya İşsizlik sigortasına başvurup işsizlik maaşı alabilir miyiz? yani haklı nedenle fesh işssizlik sigortası maaşı almamızı sağlar mı? peşinen teşekkürler.

  • Merhaba Ali bey,
   İş sözleşmesinin işçi tarafından 24/1-2- 3 maddeler çerçevesinde haklı bir nedene dayanılarak sona erdirilmesi durumunda işsizlik maaşında sorun yaşanmamaktadır.

 14. Merhaba Nevzat Bey,

  Şuan çalıştığım firma’da 7 yıldır çalışıyorum. Firma son iki yıldır maddi krize girdiğinden maaşlarımızı düzensiz ve parça parça ödemektedir. Şirket 5 yıldır yemek parası verirken son iki yıldır yemek parasını da kesmiştir. Eskiden maaşımızı ayın 5inde alırken yönetim kurulu kararı ile ayın 15’ine çektiler. Şuan ağustos ayını da sayarsak 3 aydır maaş alamamaktayız. Firmaya haklı fesih yapma durumumuz var fakat bu süreç zarfında SGK’dan işsizlik sigortası veya maaş alamadığımızdan dolayı SGK’dan alabileceğimiz bir para var mı? Diğer sorularım yemek hakkımız ilk beş yıl almışken son iki yıldır şirket kendisi maddi sıkıntı diye kestiğinden bunu isteme hakkımız var mı? Ayrıca son 6 yıldır ayın 5’inde aldığımız maaşımız son bir yılda ayın 15’ne çekilmesinde bizi etkileyen yasal bir durum var mı? 20 günlük süre ayın 1 olarak mı kabul edilir yoksa 5 mi yoksa ayın 15’i m? İlginiz ve yardımınız için teşekkürler.

  • Yiğit bey merhaba,
   sorunuza tersten cevapla başlayacağım
   * 20 günlük süre ayın biri olarak kabul edilerek hesaplanır
   * yemek bedelleri iş sözleşmenizde verilen bir hak olarak belirtilmiş ise bunu talep edebilirsiniz
   * maaşları zamanında alamamak haklı fesih sebebidir bunu isptalamanız gerekir

 15. Merhaba,
  aylık satış ve performansa göre prim almaktayım. ancak 5 yıldır heray ödenen primler ağustos ayında ödenmedi. eylül ayı primide henüz ödenmedi. ayrıca aynı şekilde sodexoda ödenmedi.( 5 yıldır heray ödeniyor) bu durumları öne sürerek haklı fesih yapıp kıdem tazminatı alabilir miyim? ancak sözleşmede sodexo ile ilgili bir madde yok ama 5 yıldır ödendi. birde sözleşmede işvereni personele teşvik amaçlı süreklilik arzetmeyen nakdi ve ayni ödemeler işçiler tarafından kazanılmış bir hak değildir tekrarlanacağı anlamına gelmez diye madde var. bu madde durumumu etkiler mi? (her bordromda prim ödemesi var 5 yıldır)

  • Ahmet bey emrhaba iş sözleşmenizde primlerin hak olarak kabul edilemeyeceği ve sodekso ödemesinin geçmediğinin olması iş hukuku açısından sizin aleyhinizde görünse bile bir ödeme süreklilik arzederek ödeniyor ise hak niteliği taşıyacağı yolunda birçok yargı kararı bulunmaktadır fakat siz eyleme geçmeden bir avukatla görüşüp durum degerlendirmesi yaparak ona göre bir eylem planı yaparsanız sizin için daha doğru olur

 16. sayın nevzat beyy yaklasık 5 yıl calıstıgım tekstıl fırmasından duzensızz maas alıydum ama bu sene artık tamamen yatırmamaya basladılar yaklasık 3 aydır da maas yatırmıyolarr ve ısteyen ısı bırakabılır dıyolar benım de sosyal haklarımın yanmasını ıstemıyorumm noter ıs hakkımın feshını ıstedıkden sonra parayı yatırsalar bıle artık o ıs yerınde huzursuzz olcagım ıcın calısmak ıstemıyorumm bekı fesh hakkımı ıstedıkden sonra benım ne yapmam gereklı ıs yerınede gıtmek ıstemıyorumm yanı bu durumda da ıssılık maas sından en azından ıs bulana kadar yararlanmak ıstıyorumm lutven nasıl basvuru yapcagımı yafda nasıl bır yol ızleeyecegımı bılgılendırır senızz sevınırım saygılarımla.

  • Gülüzar hanım merhaba, maaşınızı alamamnız haklı fesih sebebidir haklı fesihte usul şudur
   noterden fesih sebebinizi açıkca iş kanunu maddesini belirterek bildiren fesih ihtarı çekin ihtarda hakedişlerinizin ödeneci banka bilgilerinide yazın ihtara rağmen maaş ve hakedişleriniz ödenmezse durumu iş kura şikayet edip iş mahkemesinde alacak davası açın işsizlik maaşı ile ilgilide yazdığım bir makale linkini gönderiyorum onu okuyun
   http://www.nevzaterdag.com/issizlik-maasi-alabilirmiyim/

 17. sayın nevzat bey az once belırtmemıssım noterden fesh yazısını yazdırdıkdan sonra ıse ne kadar daha devam etmem gerekıyoo yoksa noterden nasıl bı yazı yazdırmam gerekıyoo ıs hakkımın fesh etmek ıcın saygılarımla

  • Gülüzar hanım haklı fesih yaptığınızda işe devam etme mecburiyetiniz yok hemen işi bırakmanız gerekir haklı fesihde amaçta budur

 18. Sn.Nevzat Erdağ,
  11.04.2009-22.05.2013 tarihleri arasında özel bir şirkette çalıştım.2012 yılının Şubat ayından maaşlarım sürekli geç yattı(bazen de 2-3 ayda bir veya 20 günü aşarak)En son 2013 yılı Mart ayı maaşım 29.04.2013 de yattı. Bu durum üzerine haklı sebeple ayrılmaya karar verdim ve işverenimle bu konuyu paylaştım, ancak
  benim Nisan maaşımı 13.05.2013 günü yatırdığını belirtti. ben ise 22.05.2013 tarihinde noterden ihtarname çekerek düzensiz maaş aldığım gerekçesiyle iş akdimi sona erdirdiğimi belirttim. En son 22 günlük Mayıs maaşımı 10.06.2013 günü ihtar nedeniyle yatırdı ancak kıdem tazminatımı yatırmadı. SGK bölge çalışmaya şikayete gittim, adıma bordro üzerinde imzamı taklid ederek evraklar sunmuşlar.Ön incelemede kıdem ve maaş alacağım olmadığı yönde yazı geldi.Kıdem tazminatımı nasıl alabilirim.Yargı yoluyla bu koşullarda kıdem tazminatımı alabilir miyim.Ayrıca asgari ücretten gözüken prime esas kazanca rağmen 900 tl maaş aldım, Nasıl bir yol izlemeleiyim?Teşekkürler

  • Nesrin hanım merhaba,
   bahsettiğiniz konu çok ciddi bir konu ücret bordrolarını sizin yerinize imzalamaları evrakta tahrifata girer ki bu TCK suçtur size önerim hemen bir avukatla görüşerek alacak ve ceza davaları açın

 19. Merhaba Nevzat Bey,

  30 günlük gecikmeyle ücreti ödenmedigi icin haklı fesih hakkını kullanmak isteyen bir işçi, notere gittiğinde direkt tazminat ve maaş alacaklarını talep ettiği bir ihtar çekebilir mi? Yoksa çekeceği ihtar, önce ücretini talep eden ve 6 iş günü sonunda ödenmez ise haklı fesih hakkını kullanacağına dair bir ihtar mı olmalıdır? Böyle bir sorun yaşayan bir arkadaşım var ve ücretini artık yatırsalar bile orada çalışmak istemiyor. O yüzden de direkt fesih hakkını kullanmak istiyor.
  Bir de haklı fesih hakkını kullandığına dair noterden çekilen bir ihtar örneği yayınlamanız mümkün müdür? Yardımınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

  • Dilek hanım merhaba,
   makalede anlatmaya çalıştığım gibi birden fazla kereler zamanında amaaş 20 gün geç ödenir ise bu işciye haklı fesih hakkı verir ama arkadaşınız iki yöntemide uygulayabilir maaşlarının zamanında ödenmediğini belgeleyerek haklı fesihte yapabilir ihtarla ödenmesini talep edip ödenmemsi halinde feshede gidebilir

 20. Özal ÇELİKTAŞ

  Sayın Nevzat Bey,
  Ücretimin gününde ödenmemesisinden dolayı, haklı nedenle derhal fesih hakkımı kullanarak kıdem tazminatımı alabilmem için ücretin sadece 1 ay zamanında ödenmemesi yeterli mi?
  Yoksa süreklilik mi gerekli?
  Süreklilik gerekli ise, kaç ay boyunca maaşımın zamanında ödenmemesi durumunda bu haktan yararlanabilirim?
  (Maaşın zamanında ödenmemesinden kasdettigim, kanunda da belirtildigi gibi, takip eden ayın 20’sine kadar maaşın yatmamasıdır.)

  • Merhaba,
   4857 sayılı iş kanunumuzun 34. maddesinde ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir (zorunlu) nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır.işverenin bir ay maaşı geç ödemesinde mücbir bir sebep var ise yapacağınız fesih haklı fesih olmaz fakat ödememe keyfiyetten kaynaklı devamı dönemlerdede benzer durumlar söz konusu ise haklı fesih yapabilirsiniz

 21. Sayın Nevzat Bey,
  Acil yorumunuza ihtiyacım var. cevabınızı burada yayınlayıp ayrıca mail adresime de gönderirseniz çok memnun olurum.
  Ben Aralık 2012 tarihinde çalışmaya başladığım iş yerinden Kasım 2013 tarihinde özlük dosyanda iş sözleşmesi eksik denerek önüme konulan sözleşmenin şartlarının benim lehime çok ağır olmasından dolayı noter kanalı ile ihtar çekmek sureti ile istifaen ayrıldım. Şuan iş yeri sahibinin çok ağır baskı ve tehdidi altındayım. Herhangi bir belirsiz süreli iş sözleşmem yok. işe girerken giriş evrakları dışında imzaladığım bir belge olduğunu da sanmıyorum. ayrıca maaşım 2/3 lük kısmı bir bankaya maaş olarak kalan 1/3 lük kısmı ise şahsi hesabıma bir şirket çalışanının hesabından havale edilmek sureti ile yatıyor.
  benim anladığım kadarı ile yakın bir zamanda ihtarıma cevaben biz yazılı bildirim gelecek ancak ondan önce 1-2 gün içinde benimle bir şekilde görüşmek ve çıkış evraklarımı (neler olduğunu bilmiyorum, çok büyük ihtimalle sözleşmede olacaktır) imzalamamı istiyorlar.
  Atacağım yanlış bir adımla geleceğimi karartmamak adına sizlerin tavsiyelerine çok ihtiyacım var.
  Şimdiden teşekkür ederim.

  • Ümit bey merhaba,
   işten ayrılışınız noter vasıtası ile bildirmişsiniz ihbar öneliniz kadar çalışıp üzerinizdeki zimmet var ise onu devrederek yoksa üzerinizde zimmet olmadığına ihbar öneli kadar çalıştığınıza dair bir yazı talep ederek ayrılın işten ayrtılırken bir sözleşme veya başka birşey imzalamayın öncelikle işverenle sulh yolu ile ayrılmanızı öneririm fakat bu mümkün değilsede süreci mutlaka bir hukukcu desteği ile götürün

 22. mrb 3.5 yıldır çalıştığım fabrika mesai ücretlerimizi ilk zamanlar 2 ay sonra ödüyordu. Son zamanlardada 1 ay sonra ödüyor bu durum sözleşme feshi için geçerli bir sebepmidir.

  • merhaba,
   Haftalık 45 saatten fazla olan çalışma süreleri “ fazla çalışma” sayılıyor. Ancak günde en fazla 11 saat çalışılabilir. 11 saati aşan çalışma yasaya aykırı. Ayrıca yılda 270 saatten fazla, fazla çalışma yaptırılamaz. Fazla çalışma için işçinin onayının da alınması gerekir. Diğer taraftan fazla çalışma ücreti, saatlik ücretin yüzde 50 fazlası olup, süresi içinde ücretle birlikte ödenmesi lazım. Fazla çalışma ücretinin ödenmemesi işçiye haklı nedenle iş akdini fesih hakkı verir.

   • nevzat bey bu saydıklarınızın hiç birine çalıştığm fabrikada uyulmuyor . mesai formuna imza atmadığımızda bölüm şefi birer birer telefon ile arayıp zorluyor mesaiye gelmemiz için ne yapmalıyız bilgilendirirmisiniz lütfen teşekkür ederim bilgilendirmeleriniz için.

 23. Merhaba Nevzat bey ben yabanci firmada calismaktayim maasimiz bankaya yatiyor fakat 5 aydir alamiyorum adamin turkiyede mali yol sadece 2 tiri ve makina var tren. Net 2850 tl almaktayim su anda isimiz yok ihale bekliyor.bayramdsn sonra calisma bak dilekce vercegiz.tazminatimi alabilirmiyim haklarimi alabilirmiyim.sure ne kadar olur. Brut 5 binin uzerinde aliyorum.senelik izni olarak hic kullanmadim sadece is aralari

  • Adem bey merhaba,
   bir yılın altında çalıştığınız için tazminat alamazsınız fakat maaşınızı alamamak iş akdinizi fesih sebebidir

 24. merhaba nevzat bey fabrikamızda mesaiye kalmak istemediğimizde şef telefon ile arayıp zorluyor resmen . haftada 48 saat normal çalışma süremiz var çay molası ve yemek molası bile yaptırmıyorlar yemeği makina başında yemek zorunda bırakılıyoruz. geçen ay 168 saat mesaim var düşünün artık çalışma şartlarımızı üstelik mesailerimiz 1 ay sonra yatırılıyor nasıl bir çözüm önerirsiniz teşekkürler.

  • merhaba,
   Yasal düzenlemeler gereği; Haftalık çalışma saati 45 saattir. Bu süreyi aşan süreler fazla çalışma olarak adlandırılmaktadır. Fazla çalışma ücretinin ödenmemesi ücretin eksik ödenmesi anlamına gelmektedir.
   Ayrıca, işveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı ve işyerinin özel işaretini taşıyan bir hesap pusulası (ücret bordrosu) vermek zorundadır. Yasal düzenleme açıktır. Öte yandan, 4857 sayılı Kanun’ fazla mesainin üst sınırınıda belirlemiştir günlük en fazla 3 saat olmak üzere yıllık 270 saatin üzerinde fazla çalışma yapılmayacaktır. Yapılması durumunda ne olur 4857 sayılı kanunun 24. Maddesinde işçi ücretlerinin işverenlerce kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz sona erdirebileceği belirtilmiştir. Noter kanalıyla fesih bildirimi gönderip iş sözleşmenizi fesih edebilirsiniz. Böylesi bir fesih durumunda tazminat hakkınız bulunmaktadır.

 25. merhaba nevzat bey, ben guvenlık elemanı olarak 09.04.2013 trıhınden beri çalışmaktayım.haftanın 6 gecesi 12 saat çalışmaktayım.sadece pazartesi akşamları izin kullanmaktayım.ramazan ve kurban bayramlarında da çalıştım. bana aylık 900 tl soylendi.maaşımın ayın 15 ınde yatacagı soylendi.ama süereklı bir ay doluyo maasım dıger ayın 25-29 yada takıp eden ayın 3-4 unde yatıyor.fazla mesaim bayram mesaimde maaşın icinde oldugu soylenıyor.sözleşme türü belırsız sözleşme.işe başlama tarıhımde 22.04.2013 yazıyor.sozleşmede imzam bır nushada bulunuyor. orda da cıkmak ıstedımde 15 gun işi surdurcegım yazıyodu imzalaadım.bu gun arasında bır nusha daha gordum maasların her ayın 20-25 yatacagı yazıyor.bu evrakta ımzamda bılgımde yok.şuan agustoun maasını ekım 4 te aldım.eylul halen yatmadı bayram mesılerımde.fesih durumunda durumum nasıl olur.teşekkurler

  • Gökhan bey merhaba,
   iş kanunumuz maaşın takip eden ayın en geç 20. günüğ tanımlaması ile bunu gecen süredeki ödemeyi gec ödeme kabul etmiştir bu durum sizin için haklı fesih sebebi olabilir fakat bir yılı tamamlamadığınız için tazminat almadan akdinizin bitmesi anlamına geleceğinden size önerim önceliklşe işveren veya amirlerinizle görüşerek maaş ödemelerinizin düzenli yapılmasını mesailerinizin ödenmesini talep edin bu durum düzelmesi ise haklı fesih hakkınızı dilerseniz kullanabilirsiniz

 26. Bilgilendirici yazınız için teşekkür ederim. Çalışan herkesin emeğinin karşılığını tartışmasız alması gerekir. Aksi düşünülemez. Ancak bir işveren olarak özel ve tüzel kişilere iş yapmaktayız. Özel şahısların ödeme düzensizlikleri ve tüzel kişilerin ise belli iş kalemleri tamamlanmadan ödeme yapmamaları ve iyi düzenlenmemiş ödeme kalemleri sebebiyle personel ödemelerinde sıkıntı yaşamaktayız ve aylardır ayakta kalma mücadelesi vermekteyiz. Personelimizin anlayışı olmasa idi şu an kepenkleri çoktan indirmiş olacaktık. Olayın birde bu boyutu olduğunu bilmenizi isterim. Bu durumla ilgili yasa koyucunun benzer maddeleri var mı acaba? Teşekkür ederim.

  • Merhaba,
   Bahsettiğiniz husus birçok işverenimizin yaşadığı bir problemdir. İş kanunumuzda ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. (İş K. md.34/1) Görüldüğü gibi, “yirmi günlük” bir süre ile sınırlandırılan “ücretin ödenmemesi hali” mücbir (zorunlu) nedenler dışında işçilere iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınma hakkı tanımaktadır. Burada mücbir sebepten anlaşılması gereken ne olmalıdır? Mücbir (zorunlu) sebepler; deprem, su baskını, yangın, toprak kayması, kasırga, savaş durumu, hatta genel grev gibi önceden tahmini ve önlenmesi mümkün olmayan, çoğunlukla doğal afet türü olaylardır.Görüldüğü gibi iş kanunumuz işci lehine yorumlar yapmakta bu durumda siz ve sizin gibi iyinetli işveren ne yapacak sorusu akla gelmekte bu durumda devletin işkur,kosgeb gibi kurumlardan verdiği istihdam desteklerini kullanma şartlarına bakıp uygun durumlarda bunları kullanmalı ayrıca birçok işverenimizin bilmediği devletin kısa çalışma ödeneği gibi bir desteği var bu 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, işçilere çalışılmayan süreler için ödenen ödenektir.
   tüm bunlar dışında baktığımızda iflas erteleme gibi başka bir kurumda yine zarar eden zor durumdaki işverene sağlanan haklardandır fakat bunlar dışında işverenin ayakta kalıp işine devam ederek istihdama katkısını sağlamak yolunda devletin daha fazla destek oluşturması gerektiğide bence gereklidir

 27. merhaba nevzat bey çalıştığım fabrika 3 vardıyalı 2013 yılı itibariyle 500 saatin üzerinde mesayim var son 1 aydır mesailere kalmıyorum bugün 3 adet tutanak yazıldı adıma ve savunmam istendi . ne yapmam gerekiyor üzerimde baskı var şef sürekli 3 vardıyalı sistemde mesailere gelmek zorundasın diye telkinde bulunuyor .halbuki yıllık mesai barajı olan 270 saati fazlasıyla geçmiş bulunmaktayım . ne yapmalıyım yardım edin lütfen teşekkürler

 28. Nevzat Bey merhaba,

  On yıldır özel bir şirkette çalışmaktayım.
  Son iki senedir maaşlarımız düzensiz bir şekilde yatmaktadır.İşveren maaşlarımızı iki taksit halinde biri ilk hafta olmak üzere en geç 20 sinde yatırmaktadır.

  Bu durum ve şirketin geleceği, beni ve birlikte çalıştığımız onlarca kişiyi psikolojik olarak ve maddi olarak etkilemektedir.
  Şirketin geleceği hakkındaki belirsizlik sonucu psikolojik etkenler, ve ya son iki yıldır maaşımızın (20 gün içerisinde olsa bile) düzensiz ödenmesi sebep gösterilerek, fesih hakkımız doğar mı?

  Herhangi bir sözleşmemiz bulunmamakta, tazminat ve işsizlik maaşı alabilir miyiz?

  Ayrıca maaşların geç yatırılması ile ilgili mucbir sebeplerden bahsedilmiş yazınızda, firma mucbir sebepler olarak ekonomik etkenleri gösterilebilir mi?

  Yardımınız için teşekkür ederiz.

  • Fatih bey merhaba,
   işsizlik maaşı almanız için işverence işten çıkarılmanız ilk şarttır
   geç alınan maaş ile alakalı ise iş kanunumuzun 32. maddesinde ücretin ödeme zamanı da belirtilerek şöyle denmiştir; “Ücret en geç ayda bir ödenir. (işçinin ücreti, çalıştığı ayı takip eden ayın birinci gününde ödenmek zorundadır.) İşverenin maaşları en geç ayın 20. gününe kadar ödemeside yine iş kanunuda açıklanmış bundan sonra yapılan ödeme geç ödeme olarak algılanır fakat sizin 20. günden önce ödemeleriniz yapıldığı için geç ödeme düzensiz ödeme olarak algılayamazsınız.
   Sözleşmenizin olmaması önemli değil sigortalı işe girişinizin yapılmış olması hukuki olarak iş akdinin kurulmasıdır iş kanununun 24. maddesindeki haklı fesih sebeplerinden birinin oluşması halinde iş akdinizi fesih edebilirsiniz

 29. Merhaba Nevzat Bey ;

  Üç senedir özel bir şirkette çalışmaktayım. Son bir senedir maaşımız düzensiz yatmaktadır.

  Benimde kredi ödemem var geç yatınca cezaya giriyor. O yüzden yeni bir iş buldum ve işten ayrılmak istiyorum. çıkmadan önde iş verenle görüştüm maaş geç yattığı için işten ayrılacam dedim.

  Kıdem tazminatımı istedim onlarda kendin ayrıldığın için veremeyiz dediler.

  Kıdem tazminatımı alma hakkım varmı varsa ne yapmalıyım ?

  • Fikri bey merhaba makalemde okumuşsunuzdur maaşınız bahsedildiği gibi sürekli 20 gün gecerek ödeniyor ise istifa değil noterden haklı fesih hakkınız var bu durumda işverene dava açabilir veya tazminatınızı öder ise sorunu çözmüş olursunuz dava konusu olması halinde bilgi ve belge ile mahkeme kararı esastır

 30. Teşekkür ederim Nevzat Bey

  Tazminatımı vermezseniz yasal yoluna başvuracam dedim. Bu pazartesi muhasebeci aradı gel anlaşalım diye o günde benim içerideki maaşımı yatırmışlar salı günü gittim yanlarına çıkış evraklarımı hazırlarken sordum tazminatla ilgili ne yapıcaz diye sordum yine yok tazminat diye cevap verdiler bende hiç bir şeye imza atmadan çıktım doğru notere gittim ihtar çektirdim sonucu bekliyorum çarşamba günü ellerine geçecek bende perşembe günü yeni şirketime başlıyacam

  Tek sıkıntım ihtar ellerine geçtiğinde benim çıkışım yapılmış oluyormu?

  Daha önceki işyerinden Kümülatif Vergi Matrah belgesi istediler bunu eski şirketimden değilde başka nereden alabilirim.

  Yeni şirketim sigorta yapmadan iş başı yaptırmıyor.

  Yardımınız için çok teşekkür ederim.

 31. 1.–yaklaşık 1,5 yıldır düzenli maaş alamıyoruz ama bugün kalan maaşlarımız yattı ama ben yinede haklı sebepten iş hakti feshimi istiyip tazminat alabilirmiyim…
  2—,ssk hizmet sürem ve pirimim dolmuş bu sebepten dolayı şirketten istifa ederek tazminatımı alma hakkım olduğunu duydum ama işten ayrıldıktan sonra 10 içinde başka bir işyerinde çalışmaya başlarsam eski çıktığım şirket dava açıp aldığım tazminatı geri alırmı yani tekrar çalışma konusunda bir süre varmı

  • Sinan bey merhaba,
   Düzenli alamadığınız maaş her ayın 20. gününü geçiyor ise geç ödemeden bahsedilebilir u durum süreklilik arzediyor ise bu size halı fesih hakkı verir haklı fesihle işten ayrılıpğ başka bir yerde çalışmanıoz halinde tazminatınızı alırsanız işveren bunu iade talep edemez

 32. Nevzat bey merhaba,
  Maasimi calistigim sirketten hicbir zaman duzenli alamadim. Sirketten cikisimi istedim fakat maasimi alamamakla karsi karsiya kalabilirim. Bunun icin sikeyetimi nereye yapabilirim?

  • Mustafa bey merhaba,
   iş hukuku ile alkalı şikayetlerinizi çalışma bakanlığı il müdürlüğüne veya iş kura yapabileceğiniz gibi alo 170 hattınada telefonla yapabilirsiniz

 33. Nevzat bey merhaba. Bir konu hakkinda acil yorumunuzu bekliyorum 3 aydir maas alamiyorum hala calismaktayim ne yapabilirim?

  • Merhaba,
   makalemde okuduğunuz gibi ücretin ödenmemesi işciye haklı fesih hakkı verir önerim öncelikle maaşlarınızı ödenmesini noterden ihtar ile talep edin ödenmesi veya tekrar düzensiz ödenmesi halinde fesih hakkınızı kullanabilirsiniz bu durumdada bir avukata danışarak bu hakkı kullanmanızı öneririm

 34. Merhabalar Nevzat bey,
  Yaklaşık iki yıldır özel bir firmada çalışıyorum. Maaşlarım düzenli ödeniyor. Normal işimin yanında noter huzurunda yapılan bir sözleşme ile (asgari ücret üzerinden olmak üzere) firma görevlisi olarak bir sözleşme yaptık. Sözleşmede belirtilen asgari ücret firma tarafından tarafıma hiç ödenmedi. Geçenlerde karşılıklı imzalar ile sözleşme aramızda sonlandırıldı. Firmadan normal maaşımın dısında belirtilen bu firma görevlisi ücretimi hiç almadım şu anda bunu talep edebilir miyim? Yasal yolla başvuru yapmam sonucunda bu biriken meblağı firmadan alabilir miyim?
  Yardımlarınız için Teşekkür ederim.

  • Ayşe hanım merhaba,
   almadığınız ücretleri talep etmek hakkınızdır fakat bu konuda yüksek yargı kararlarına baktığımızda uzun süre alınmayan maaşlarla alkalı sonradan taleplerde hayatın doğal akışına aykırıdır gibi kararlar verilmekte ücreti almamanızın sebebini makul nedene baglayabilirseniz dava aşamasında şansınız olabilir

 35. Nevzat bey,
  Mucbir sebep olmadan 1 kez geciktirme de kanunen haklı fesih hakkı veriyor ama degil mi?

  Tesekkurler, saygilar.

 36. Nevzat Bey,

  Kanunda maaş geciktirilmesiyle ilgili işçinin haklı nedenle fesih hakkının doğması için maaşın ödenmesi gereken tarihi takiben 20 gün geçmesi gerektiğine dair bir ifade yok sanırım. Bu yorumu Yargıtay kararlarına dayanarak mı yapıyorsunuz? Öyleyse şu (E. 2013/8074, K.2013/16387) Yargıtay kararına bakabilir misiniz?

  Anladığım kadarıyla maaşın birden fazla ayda geciktirilmesi nedeniyle işçinin haklı nedenle iş akdini fesih hakkını kullanabilmesi için 2o gün beklemesine gerek yok. Haksız mıyım?

  • Bedri bey merhaba,
   iş kanunumuzda 20 gün geçmesi gerektiğine dair bir ifade var 34. maddede “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.” cümlesi maaş ödemesinin 20 gün içinde ödenmemesi halini geç ödeme kabul etmiştir. bahsetiğiniz yargıtay kararınıda inceleyeceğim

 37. Merhabalar Nevzat Bey ;

  Çalıştığım fabrika normalde ayın 10u ile 11i arasında maaş ödemesi yapıyordu fakat son zamanlarda maaşlar gecikmeye başladı.ben 3,5 yıldır bu şirkette çalışıyorum.Bugün ayın 17’si ve hala maaşım ödenmedi.Kimileri maaş bordrolarını imza karşılığında almasına rağmen ben henüz almadım.Bu ayın 20’sine kadar maaşım ödenmezse 21’inden itibaren ben iş akdimi tazminatımı almak kaydı ile fesh edebilirmiyim.Ben bu şirketten ayrılmak istiyorum ve 3,5 yıllık tazminat hakkımı almak istiyorum.Maddi olarak da çok zor durumdayım.Tazminatımı alabilirsem ödeyemediğim borçlarımı ödemek istiyorum.Lütfen baba bu konular için yardımcı olurmusunuz? Teşekkürler İyi çalışmalar.

  • Murat bey merhaba,
   yasada maaşların 20. güne kadar ödenmesi gerektiği belirtilmiş bundan sonraki ödemeler geç ödeme olarak kabul ediliyor maaşın zamanında alınmamasından dolayı işcinin haklı fesih hakkı vardır fakat burda özellikli olarak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır
   şöyleki maaş ödemesinin tekerrür eder şekilde sürekli geç ödenmesi
   geç ödemenin mazerete dayandırılmaması gibi bu şartlar oluşması durumunda işci usulüne uygun bir şekilde akdini fesih ederse kıdem tazminatını alabilir

 38. Nevzat Bey merhaba,

  sayfada geçen bütün yazıları okudum fakat çelişkiye düştüm. İlgili aydın maaşını bir sonraki ayın 15.inde alıyorduk fakat son 3 aydır maaşlarımız ayın 20 sinden sonra ödenmektedir. Bu düzensizlik sebebiyle 34.maddeye istinaden haklı sebeple ihtar göndermek istiyorum fakat Alo 170 ile görüştüğümde maaş tarihinden itibaren 20 gün dediler ve kendimle çeliştim. Bahsetmiş olduğum üzere maaşımızı 15 inde değilde 3 aydır ayın 20 sinden sonra ödendiği için haklı fesih yoluna gidebilir miyim?

  • Tugba hanım merhaba,
   iş kanunumuz maaş alma gününden sonra 20 gün tanımlaması ile 20 gün geciktirilen maaştan sonrasını geç ödeme kabul ediyor siz 15 gün geç alıyorsunuz bu gec ödeme sayılmaz

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Pinterest
EmailEmail
PrintPrint