Ana Sayfa / Gündemden / Koronavirüs (Covıd-19) Kaynaklı Mücbir Sebep Hali Sona Erdi!

Koronavirüs (Covıd-19) Kaynaklı Mücbir Sebep Hali Sona Erdi!

Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak 24/3/2020 tarihli ve 31078 mükerrer sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) ile kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren ve 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilenlerin mücbir sebep hallerinin sona erdirilmesine ilişkin olarak 528 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 26 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Mücbir Sebepler

Vergi Usul Kanunu’nun 13’üncü maddesinde mücbir sebep halleri sayılmıştır. Mücbir sebepler zorlayıcı nedenler ve beklenmeyen durumlar olarak karşımıza çıkar. Mücbir sebepler önceden kestirilemeyen, önüne geçilemeyen ve dış etkenlerin doğurduğu genel nitelikli olaylardır. Beklenmeyen durum ise özel ve bir iç etken sonucu ortaya çıkar. Şiddetli yağış sonucu iş yerini su basması ve iş yerinin zarar görmesi mücbir sebep, muslukların açık unutulması nedeniyle iş yerini su basması ise beklenmeyen duruma örnektir.

Bazı olağanüstü durumlarda mükelleflerin vergi ödevlerini zamanında yerine getirmeleri imkansız hale gelir. Bu gibi durumlarda Kanun olağan dışı durum sona erinceye kadar mükelleflerin ödevlerini yerine getirmelerini belirleyeceği bir zamana kadar erteleme yoluna gitmektedir.1999 da yaşanan Kocaeli depremi en yakın hatırlatıcı örnektir.

Maddede sayılan mücbir sebep halleri şunlardır.

1- Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk,

2- Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler,

3- Kişinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybubetler,

4- Kişinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması gibi hallerdir.

Koronavirüs tehlikesinin yaygın ve tehlikeli bir hal alması dolayısıyla kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Bu amaçla Hazine ve Maliye bakanlığınca,24.03.2020 tarih ve 31078(mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Kronik hastalıklar birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkar ve kişinin yaşamı boyunca devam ederek hayat kalitesinde ciddi azalmaya neden olurlar. Ayrıca düzenli olarak tıbbi müdahale gerektirir ve kişinin günlük yaşam aktivitelerini sınırlar; kişinin bağışıklık sistemini zayıflatır. Kalp ve damar hastalıkları, şeker hastalığı, bazı kanser türleri ve solunumu güçleştiren akciğer hastalıkları bu gruptadır.

Mücbir Sebeplerle Gecikme ve İşlemeyen Süreler

Vergi Usul Kanunu’nun 15. maddesine göre, yukarıda belirtilen mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde ,bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zaman aşımı işlemeyen süreler kadar uzar. Bu suretle hem devletin hem de mükellefin hakları korunur.

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması(herkesçe bilinmesi) veya ilgililer tarafından ispat veya belgelendirilmesi gerekir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibariyle mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilmeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki vergi türleri ve iş yerleri itibarıyla, beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde de kullanılabilir.

Mücbir sebep dolayısıyla özel ödeme zamanı belirlenebilmesi

Vergi Usul Kanunu’nun 111. maddesinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükelleflerin, anılan kanun kapsamında olup ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile anılan kanunun 15. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verecekleri beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin ödeme sürelerini, vadelerinin bitim tarihinden itibaren azami bir yıl süreyle uzatmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Kronik rahatsızlık nedeniyle mücbir sebep halinde olanların mücbir sebep hallerinin sona ermesi ve vergi ödevlerinin yerine getirilmesi;

1) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) 5. maddesi kapsamında 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensupları ile söz konusu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin mücbir sebep hallerinin 26.06.2021  tarihi itibarıyla sona erdirilmesi uygun bulunmuştur.

2) Mücbir sebep halleri 26.06.2021 tarihi itibarıyla sona erenlerin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’nin 6. maddesi kapsamında mücbir sebep dönemine [22.3.2020 ila 26.06.2021 (bu tarihler dâhil) arasında] ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) bu 26.06.2021 tarihini takip eden 15. günün sonuna kadar verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

3) Kanuni verilme süresi bu Tebliğin yayımlandığı tarihin içinde bulunduğu aya isabet eden beyanname/bildirimler açısından; bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 15 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme ile ödeme süresinin son günü olarak 26.06.2021 tarihini takip eden 15. günün sonuna kadar, 15 günden fazla süre kalması halinde ise beyanname/bildirim verme ile ödeme süresi olarak kanuni sürelerin dikkate alınması gerekmektedir.

4) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’nin 6. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kronik rahatsızlığın bulunduğunu tevsik eden sağlık kuruluşundan alınan belgelerin, mükellefler tarafından, bu Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Bazı Stopaj Oranları Artırıldı !

1 Mayıs 2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete‘de bazı stopaj oranlarında değişiklik yapan “193 …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir