Home / Gündemden / Refakat İzni İçin Yurt Dışından Alınan Rapor Geçerli Midir?

Refakat İzni İçin Yurt Dışından Alınan Rapor Geçerli Midir?

Devlet memuru olarak görev yapan X kişinin Almanya’da yaşayan babası Y’nin hastalığına ilişkin alınmış rapora dayanarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105. maddesinin son fıkrasına istinaden refakat izni verilip verilmeyeceği hususunda Devlet personel başkanlığı 16.02.2016 tarihli 1006 sayılı görüş yazısını da dikkate alarak bu hususu şöyle açıklamıştır:

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105. maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” hükmü, 29.10.2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Refakat iznine ilişkin esaslar” başlıklı 10 uncu maddesinde ise,

 • Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;
 • Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
 • Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.
 • Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.
 • Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
 • Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.
 • İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
 • Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük haklan korunur

hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 29.10.2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “ Hastalık raporu ve izin süreleri” başlıklı 6. maddesinin (8) no’lu bendinde; “Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahalli mevzuatında tespit edilmiş süreler dahilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dahilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır. Bu itibarla,

 • Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesine göre,

Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin yer alması gerekmekte olup, refakat iznine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunun bahsi geçen hususlardan herhangi birini içermemesi halinde Devlet memuruna refakat izni verilemeyeceği,

 • Yurt dışından alınan raporun o ülke mevzuatına uygun olup olmadığı ile ilgili ülke mevzuatında hastalık durumunda sağlık kurulu raporu tanzim edilip edilmediği hususlarında dış temsilciliğin onayının alınması gerekir.

Yıllık İznini Yurt Dışında Geçirenin Aldığı Rapor Geçerli midir?

 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Hastalık izninin verilmesi” başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasında, “Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir.” hükmü, aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise, “Yıllık iznini yurt dışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla,

 • Yıllık iznini yurt dışında kullanmakta iken hastalanan memurların aldıkları hastalık raporlarının dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç yıllık iznin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilmesi gerektiği,
 • Yıllık iznini yurt dışında kullanmakta iken hastalanan memurların aldıkları hastalık raporlarının ve raporda belirtilen sürelerin ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunun dış temsilcilik onayında belirtilmesi halinde söz konusu hastalık raporunun hastalık iznini çevrilmesi gerekir.

About nevzaterdag

Check Also

Cep Telefonuyla Konuşmak Haklı Fesih Sebebi Olabilir Mi?

  Benzer YazılarÇalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?İşçinin Maillerine İşveren KontrolüHasta Olmadan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir