Home / Bilişim / Google Adsense Reklam Gelirlerine Vergisel Bakış

Google Adsense Reklam Gelirlerine Vergisel Bakış

nevzat-erdag-299Değişen zaman ve teknoloji beraberinde değişim ve yenilikleri de getirmektedir. Kendimizi yenileyip değiştirmediğimiz sürece zamanın gerisinde kalma mahkûmiyetinden kurtulamayız. İçinde bulunduğumuz yüzyılın son döneminde bilgi ve iletişim sistemlerindeki baş döndürücü değişim ticaret ve gelir tanımlamalarını da neredeyse yeniden belirledi. Bunun sonucu E-ticaret, bilişim yoluyla (Google Adsense gibi web site yayıncılarının içerik sayfalarında konuyla ilgili Google reklamları göstermesi sayesinde) para kazananlar her geçen gün artmaktadır.

Günümüzde birçok bilişimci bunu uygulamakta bu yolla ciddi paralar da kazanmaktadırlar. Fakat teknolojinin, bilişimin bu kadar hızlı gelişimine karşılık kazandığımız gelir üzerinden alınan vergilerle alakalı nasıl davranmamızı düzenleyen vergi kanunlarımız bazen yeni konuların yeni gelir kalemlerinin nasıl vergilendirileceğini açık ve net anlatmakta zorlanmaktadır.

Hal böyle olunca da Google Adsense gibi kaynaklardan gelir elde edenler işi karmaşa olarak görüp kayıt dışı gelirler elde etmeye devam etmektedirler. Oysa bizim vergi kanunlarımız doğru bakış açısı ile incelendiğinde genel tanımlamalarında bu konuları da açıklamıştır.

Örneğin Gelir Vergisi Kanunumuz da gelir kavramını tanımlamamıştır. Geliri yedi unsura ayırarak ve bunların kapsamlarını belirlemiştir. Gelir vergisi kanununun 1. maddedesin de sayılan gelirin unsurlarında 7. sırada sayılan diğer kazanç ve iratlar tanımlaması ile “arızi kazançlar” alt türlerine ayırarak vergi kapsamına almıştır. Arızi kazançlar, kanunun 82. maddesin de “belirlenmiş arızi kazançta gelirin özelliği, geçici bir faaliyete dayanmasıdır”  denmiştir. Eğer faaliyet devamlılık unsurunu içerirse veya bir ticari işletme boyutlarını kapsayacak şekilde ifa edilirse, kazanç artık ticari kazanç kapsamına gireceğini yine kanunun 37. maddesinde “her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır” tanımlaması ile vergilendirilecek kazanç tanımlanmıştır. Yine kanunun 9. maddesinde vergiden muaf gelirler tanımlanmıştır. Vergi mevzuatı açısından “edinilen kazanç” kavramı temeldir, vergi mevzuatı istisnalar hariç bu kazancın kaynağı ile pek ilgilenmez. Elde ettiğiniz gelir madde 9 ve müteakip maddelerde belirtilen istisnalardan birine girmiyor ise vergiye tabidir. Gelirin internet üzerinden sağlanıyor olması, vergi yükümlülükleri açısından bir fark yaratmaz. Gelir vergisi açısından web sitesinden elde edilen gelir süreklilik arz ediyor ise ticari gelir olarak nitelendirilebileceği gibi, gayrimenkul sermaye iradı ya da hizmet olarak da vergilendirilebilir. Bana göre Türkiye’de iş yeri veya temsilcisi olmayan arama motoru Google ve sosyal paylaşım sitesi Facebook’a internet üzerinden, internet reklam alanı satılması gelir vergisi kanunumuz açısından ticari kazanç çerçevesinde hizmet satışıdır. Bunun sebebi ise; kazanç elde edilen faaliyetin vergilendirilmesi vergi kanunlarında ana unsurdur. Bu hususun muaf olduğu durumlarda kanunlarda açıkça belirtilmiştir. Web sitesinden dolayı alacağınız reklam geliri süreklilik arz ettiği ve kazanç getirici olmasından dolayı ticari kazanca girmektedir. Bu tür gelir elde edenlerin vergi mükellefiyeti açtırması gelir bedellerini faturalayarak üzerinden vergi ödemesi gerekmektedir. Açıklamaları ile Google Adsense gibi web site yayıncılarının içerik sayfalarında konuyla ilgili Google reklamları göstermesi sayesinde elde edecekleri paraların mutlaka vergiye tabi olduğunu anlamamızı sağlamaktadır.

Olayın diğer kanunlarımız açısından da farklı bir boyutu yoktur.

Katma Değer Vergisi Kanunun 1. maddesi Türkiye’de yapılan işlemler katma değer vergisine tabidir demektedir. Kanunun 8. Maddesi de vergi mükellefini tanımlarken “mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanları” mükellef olarak görmüştür. Yine kanunun 11. maddesi mal ve hizmet ihracını tanımlarken 12 ve 32. Maddelerinde Mal ve hizmet ihracatında KDV’den muaf olmanın şartları tanımlanmıştır. Ayrıca bu konu 17, 26, 30 ve 113 seri numaralı tebliğler ile de ayrıntılı anlatılmıştır. KDV kanunumuzun bu maddeleri ışığında Hizmet İhracatında KDV İstisnası Uygulanabilmesinin şartlarını açıklayan 26 seri numaralı genel tebliğinde aşağıdaki dört koşulun birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir:

 1. Hizmet Türkiye’de, yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
 2. Fatura veya benzeri belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmiş olmalıdır.
 3. Hizmetin bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
 4. Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

Yukarıda aktarılan 4 şartın tamamının aynı anda gerçekleşmesi durumunda istisnadan yararlanılabileceği aksi halde yararlanılamayacağı unutulmamalıdır. Dolayısıyla yurt dışındaki bir müşteri için verilecek hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek bir fatura üzerinde KDV hesaplamasının yapılması için KDV uygulaması ile ilgili 26 seri numaralı genel tebliğde belirtilmiş olan yukarıda yazdığım 4 koşulun aynen varlığı zorunlu olmaktadır. Türkiye’de iş yeri veya temsilcisi olmayan arama motoru Google ve sosyal paylaşım sitesi Facebooka internet üzerinden, internet reklam alanı satılması KDV kanunumuz açısından web sitenizde Google kendi reklamını veriyor ise bu hizmet ihracatıdır açıkladığımız gibi hizmet ihracatı KDV den muaftır. Fakat hizmet ihracatının KDV den muaf olması bu hizmet için aldığımız paranın beyan edilmesine engel değildir. Verdiğimiz bu hizmet için hizmet ihraç faturası düzenleme zorunluluğumuz ve bu faturaları beyan etmek zorunluluğumuz da bir muafiyet yoktur.

Olaya 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunumuz açısından bakacak olursak kanunun 1. maddesi verginin konusunu açıklamıştır. Aynı maddenin 2. bendinde kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur diyerek bir tanımlama yapılmıştır. Yine kanunun 3. maddesinde “kanunî veya iş merkezi Türkiye de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilen mükelleflere tam mükellefiyet kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlar, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilenlere dar mükellef denir” tanımlaması yapılarak kanunda dar ve tam mükelleflerin elde ettikleri gelirlerinin nasıl vergilendirileceği anlatılmıştır.

Türkiye’de iş yeri veya temsilcisi olmayan arama motoru Google ve sosyal paylaşım sitesi Facebook’a internet üzerinden, internet reklam alanı satılması kurumlar vergisi kanunu açısından dar mükellef ile yapılan ticaret kapsamında değerlendirilmelidir. Ticareti yapan reklam geliri elde eden Türkiye’deki kurumun şirket olması durumunda kurumlar vergisi kanunu açısından durum değerlendirilmelidir.

Yaptığımız açıklamalardan anlaşılacağı üzere Kurumlar Vergisi Kanununun da dar mükellef kurumların işyeri veya daimî temsilci olmadan elde edilen ticari kazançların vergiye tabi olduğu hususunda bir belirleme yapılmamıştır. Bu nedenle Google ve Facebook gibi yurt dışı kaynaklı firmalardan internet üzerinden, internet reklam alanı satın alınması olayında bu firmaların Türkiye’deki iş yeri veya daimi temsilcisi olmadan bu kazancı elde etmeleri nedeniyle bu firmaların kazançları kurumlar vergisine tabi değildir. Fakat hizmet alımı yapıldığı için hizmeti alan firma açısından faturanın gider yazılabilmesi için yukarıda katma değer vergisi kanunu açısından izah ettiğimiz şekilde alış faturasının vergilendirilerek gider yazılması gerekmektedir. Fakat Google Adsense Facebook gibi web site yayıncılarının içerik sayfalarında konuyla ilgili Google reklamları göstermesi sayesinde Türkiye’deki girişimciler açısından şirket iseler kurum  geliri şahıs iseler gelir  sayıldığından vergiye tabidir.

Yine vergi kanunlarımızdan Vergi usul kanunda  fatura düzenlemek zorunlu kılındığı halde elde edilen gelir karşılığında “Yapılan ödemeler ile komisyon ve masraflar üzerinden fatura düzenlenmesi gerekmekte” tanımlamasına yapan vergi usul kanunumuzun 231/5 maddesine  rağmen Google Adsense geliri elde edenler bu gelirleri için  fatura düzenlenmemeleri halinde  yine vergi usul kanunun 344. maddesinde ayrıntılı anlatılan vergi ziaı yani vergi kaçıran durumuna düşme ile muhatap olacaklardır.

Türkiye’de iş yeri veya temsilcisi olmayan arama motoru Google ve sosyal paylaşım sitesi Facebook’a internet üzerinden, internet reklam alanı satılması veya bunlardan hizmet alınması durumunda satışın gerçekleştiği mecra internet de olsa, yapılmakta olan iş ticari bir faaliyet olduğundan Google Adsense geliri elde edenler öncelikle bir vergi mükellefiyeti tesis ettirilmelidir. Satışlar, şirket olarak gerçekleştirilecekse, “Kurumlar Vergisi”; şahsi olarak gerçekleştirilecekse de “Gelir Vergisi” mükellefiyeti tesisi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu faaliyetlerden elde edilecek gelir ilk etapta Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi’ne tabi olmayı gerektirir. Ayrıca, bu gelirler Katma Değer Vergisi’ne de tabidir. Dolayısıyla, vergi mükellefi olan satıcı, satışın gerçekleştirildiği alıcıya, KDV’yi de hesaplayarak fatura kesmelidir. Son söz olarak, gün geçtikçe daha fazla hayatımıza giren e-ticaret büyümeye ve burada varlık gösterenlere sayısız fırsatlar sunmaya devam edecek. Dolayısıyla, internet üzerinden satış yapacakların da vergi mükellefiyeti açısından durumlarını değerlendirmeleri ve internet üzerinden gerçekleştirecekleri işlemlerle ilgili vergisel yükümlülükleri konusunda önceden bilgi edinmeleri faydalı olacaktır.

About nevzaterdag

Check Also

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Benzer Yazılarİş Kanununda Özellikli KonularTorba Yasa ile Yapılandırma Ve Matrah ArtırımıKırsal Kalkınmaya Ciddi Destekler …

13 comments

 1. Merhabalar,

  Google kendi reklamını veriyor ise demişsiniz; Google Adsense reklamlarında dünyanın her tarafından firmaların reklamları yayınlanmaktadır. Google Adsense reklamlarını tam olarak nasıl değerlendirmeliyiz?

  Bir de önceden Google dolar çeki gönderiyordu, 3. madde bu şekilde sağlanabiliyordu. Şimdi TL olarak eft yaptığı için hizmet ihracatı olarak gösterme durumu kesinlikle ortadan kalkmış mıdır?

  Saygılar

  • Tunç bey merhaba,
   Google kendi reklamını veriyorsa cümlem reklam gelirlerinin kdv kanunumuz açısından değerlendirilmesi bölümünde yer almakta orada idarenin genel bakışı şöyle;
   internet üzerinden, internet reklam alanı satılması KDV kanunumuz açısından web sitenizde Google kendi reklamını veriyor ise bu hizmet ihracatıdır(Google aracı olarak firmaların reklamlarını yayınlaması sonucu değiştirmez hizmet ihracatının KDV den muaf olması bu hizmet için aldığımız paranın beyan edilmesine engel değildir. Verdiğimiz bu hizmet için hizmet ihraç faturası düzenleme zorunluluğumuz ve bu faturaları beyan etmek zorunluluğumuz da bir muafiyet yoktur. internet reklam alanı satılması veya bunlardan hizmet alınması durumunda satışın gerçekleştiği mecra internet de olsa, yapılmakta olan iş ticari bir faaliyet olduğundan Google Adsense geliri elde edenler öncelikle bir vergi mükellefiyeti tesis ettirilmelidir. Satışlar, şirket olarak gerçekleştirilecekse, “Kurumlar Vergisi”; şahsi olarak gerçekleştirilecekse de “Gelir Vergisi” mükellefiyeti tesisi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu faaliyetlerden elde edilecek gelir ilk etapta Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi’ne tabi olmayı gerektirir. Ayrıca, bu gelirler Katma Değer Vergisi’ne de tabidir. Dolayısıyla, vergi mükellefi olan satıcı, satışın gerçekleştirildiği alıcıya, KDV’yi de hesaplayarak fatura kesmelidir.
   Döviz yerine TL ödemek sadece ödemenin şekli. TL ile ödeyince ödeme Türkiye’de yapılmış olmuyor ki. ödeme Türkiyede yapılacak olsa bile reklam alanın fatura ile alakalı bahsettiğim yükümlülükleri devam etmeketedir.
   Google in TL ödemesi bana göre
   yapılan ödemelerin hizmet ihracında aranan makalemde de bahsettiğim 4 şarttan 3. sünü yok ederek işlemlerin hizmet ihracından çıkmasını sağlamak adına yapılan bir operasyonel eylemdir
   1-Hizmet Türkiye’de, yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
   2-Fatura veya benzeri belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmiş olmalıdır.
   3-Hizmetin bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
   4-Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır
   Şahsi Kanaatim ödemelerin TL yapılmasının bu işlemlerin hizmet ihracı olmasını değiştirmeyeceğidir. İdarenin ödemenin yapıldığı kuru esas alarak döviz kabul edeceğini düşünüyorum fakat bu konuda henüz resmi bir açıklama veya verilmiş özelge görmedim bende konuyu takip ediyorum öğrendiğimde veya yeni bir gelişme olursa sizinlede köşemdede paylaşırım

   • Nevzat Bey,

    “hizmet ihracatının KDV den muaf olması bu hizmet için aldığımız paranın beyan edilmesine engel değildir. …. Ayrıca, bu gelirler Katma Değer Vergisi’ne de tabidir. Dolayısıyla, vergi mükellefi olan satıcı, satışın gerçekleştirildiği alıcıya, KDV’yi de hesaplayarak fatura kesmelidir.”

    Üst kısımda Adsense reklam gelirinin hizmet ihracatı olduğunu ve KDV den muaf olduğunu belirttikten sonra alt kısımda tekrar KDV hesaplanması gerektiğini söylemişsiniz. Buradaki çelişkiyi ben tam olarak anlayamadım, Adsense geliri elde eden bir LTD şirketi, bunu hizmet ihracatı olarak KDV siz faturalandırdığından sonra başka bir problem kalıyor mu?

    Google’nin TL ödemesini ben bu şekilde algılamıyorum ki zaten tüm dünyada ülkelerin kendi para birimleriyle ödeme yapıyor yıllardır. Buradaki temel espri, ülkelerden kendi para birimleriyle ödeme toplayıp daha sonra bunu döviz olarak ödeme yaptığında arada kur farkından zarar etmek istememeleri. Ödemenin TL olarak yapılmasının hizmet ihracatını değiştirmeyeceği kanaatinize katılmak istiyorum fakat ülkeye bedelin döviz olarak girmesi gibi ihracatta TL yi öne çıkarmaya çalıştığımız şu günlerde çok anlamsız olan bir maddeye uygunluğun nasıl sağlanacağını, kambiyo mevzuatına göre nasıl geçerli bir belge sunacağımız konusunda ciddi soru işareti var.

 2. Merhaba; 2013 yılında Google kesilen bir vergi cezası vardı bu senede Google türkiyede vergi mükellefi olmadı için yine kesileceği söylenmekte kafama takılan türk firmaları reklam ödemelerinde %20 stopaj kesip ödüyor Google bunu yapmıyordu kesilen bu cezanın içinde reklam yayınlayanlar dan kesmesi gereken %20 stopajın vergiside varmıdır, eğer öyle ise vergi yayıncılar açısından bir sakınca olmayacağını düşünüyorum. saygılar

  • Mustafa bey merhaba,
   Google Türkiye’de Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti. ile konumlanmıştı. Ancak söz konusu durum Google AdWords reklam satışı olunca Google İrlanda üzerinden direkt işlem yapılıyordu ve faturalar oradan kesiliyordu. Her ne kadar Google Türkiye bu satışlarda direkt İrlanda üzerinden gidildiğini söylese de, vergi denetmenlerinin şirketin Türkiye’de aracı konumunda bulunduğunu tespit etmesinden dolayı Google İrlanda’nın vergi mükellefi olması gerekliliği gündeme geldi. Sonuç olarak kesilen ceza da bu sebebe dayalı olarak kesiliyor.
   T.C. kanunlarına göre Türkiye’de temsilciliği bulunan bir şirket vergi mükellefi olarak kabul ediliyor ve sattığı hizmete karşılık vergisini ödemesi gerekiyor. Google kesilen ceza gelirin beyan edilmemesi stopaj değil

 3. Merhaba nevzat bey bir sorum daha olacak size adsense gelirinden dolayı vergi mükellefiyetimizi açtırdık diyelim beyannamelerimizi de verdik bir süre sonra maliye tarafından adsense gelirinin nasılki kira gelirinde sene sonunda bir beyanname ile bildirimde bulunuyorsak adsense gelirinide sene sonunda tıpkı kira geliri gibi bildirmemizi ister ise açmış olduğumuz mükellefiyetin durumu ne olur.

 4. Vergi konularında uzman olmaya doğru ilerliyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Vergi verdiğinizde başta büyük başların anlayan anladi yaşam kalitesi artsın 🙂 çok büyük bir eşitsizlik var ortada bu siz de biliyorsinuzdur

  • Ferhat bey merhaba,
   düşüncelerinize saygı duyuyorum fakat devlet bizim ve biziz devletin ayakta kalabilmesi için vergi alması gerekir.Vergi sistemini eleştirebiliriz hatlarını söyleyebiliriz ki bende zaman zaman eleştiriyorum ama vergi vermeyeyim cünkü yolsuzluk var bakışı doğru değil bu alanda uzmanlaşıyorum diyorsunuz yanlış bakışla uzmanlaşmamanızı öneririm

 5. Merhaba nevzat bey mobil oyun veya uygulamaya sahip şahıs bunlardan yalnızca admob diğer adı adsense’dan reklam geliri elde etmekte bu kişi youtube üzerinden kanal açmış ve blog sitesinden’de cüzzi şekilde reklam geliri elde etmekte öncelikle nasıl bir adım atmalı nereye başvurmalıdır? Kişinin kamuda da çalışıyor olması bir sorun mudur? Teşekkürler.

  • Merhaba Orçun bey,
   bu konuda birçok makalem var bilişimle alakalı bölümden okuyabilirsiniz fakat kısaca sorunuzun cevabı şöyle gelirleriniz süreklilik arz ediyorsa bu ticari veya serbest meslek kazancı olarak görülecektir ve mükellefiyet acarak fatura kesmeniz gerekir gelir sizin adınıza ise vergi mevzuatı açısından sizin mükellef olmanızda sorun yok fakat devlet memurları kanunu açısından sorun var devlet memurları ticaret yapamaz bu durumda eşiniz veya başka biri adına mükellefiyet açabilirsiniz kazançlarınız süreklilik arz etmiyorsa gelirleriniz arizi kazanç olacaktır bu durumda da 24 bin tl ye kadar vergiden muaaf aşması halinde yıllık beyana tabidir

 6. Merhaba Nevzat bey, 2 tane sorum olacak, cevaplayabilirseniz sevinirim;

  1- Google adsense ve banner reklamları ile elde edilen aylık 300-500 liralık cüz i gelir, vergiden muaf mıdır, kişiye bir sorumluluk yükler mi?

  2- Ev hanımı bir kişinin adsense ve banner reklamları ile kazandığı gelir, eşi veya babası dolayısıyla faydalandığı sigortanın (sağlık sigortası vb.) kesilmesi gibi bir duruma neden olur mu?

  • Merhaba Zehra hanım,
   Google adsense ve banner reklamları ile elde edilen gelirlerin vergilendirmesi ile ilgili web sitemde bilişim bölümünde birçok açıklayıcı makalem bulunmaktadır. Fakat sorularınızı kısaca cevaplayayım
   1-Gelirleriniz süreklilik arz ediyorsa vergi mükellefi olmanız gerekir
   2-Vergi mükellefi olduğunuzda kendi bagkurunuzdan istifade edeceğiniz için aileden istifade edilen sosyal güvenlik hakları kesilir

   • Cevabınız için teşekkür ederim Nevzat bey ancak anlamadığım bir kaç husus var.

    Henüz reklam almak için başvuru yapmadım. Bu konuda bilgi edindikten sonra karar vereceğim buna.

    Kafama takılan husus ise;

    1- Gelirin süreklilik arz etmesi ne demek? Süreklilik arz etmesi için gereken şart, 12 ay aynı miktarın hesabıma yatması mıdır? 11 ay yatsa veya 12 ay yatsa ama bir ay 300 tl diğer ay 500 tl yatsa bu durum vergiden muaf mıdır?

    2- Yıllık 20 bin tl nin altındaki kazançların vergiden muaf olduğu bilgisi gerçeği yansıtmıyor mu? Ayda 300-500 tl gibi çok cüz i kazanan bir insanın nasıl vergi yükümlülüğü olur buna bir anlam veremedim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir