Home / Bilişim / Yurtdışından Bilgisayar Programı İthalinde Vergi

Yurtdışından Bilgisayar Programı İthalinde Vergi

nevzat-erdag-356-yazilimBilişimin ülke sınırlarını kaldırdığı günümüzde, ülkemizde de birçok firma yurt dışında bulunan firmalardan satın aldıkları bilgisayar yazılımlarının Türkiye’de satışını yapmaktadır. Programlar genelde internet üzerinden ithal edilmektedir. Bu işlemin vergi mevzuatımız açısından, özellikle Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi (KDV) karşısındaki durumu da birçok firmanın sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ben bu makalemde bu konuyu iki kanunumuz açısından açıklayacağım.

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden,

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunumuzun dar mükellefiyette vergi kesintisinin düzenlendiği 30. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “Dar mükellefiyete tabi kurumların serbest meslek kazançları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından % 15 oranında vergi kesintisi yapılacağı” hükme bağlanmıştır.

Söz konusu maddenin 2. fıkrasında da, “Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı” hükmüne yer verilmiştir.

Maddenin 8. fıkrası ile Bakanlar Kuruluna, bu maddede belirtilen vergi kesintisi oranlarını, gelir unsurları veya faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı belirleme, sıfıra kadar indirme ve belirtilen oranın iki katına kadar artırma konusunda yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden yayımlanan 12.1.2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kesinti oranı;

  • Petrol arama faaliyeti dolayısıyla sağlanacak serbest meslek kazançlarından % 5,
  • Diğer serbest meslek kazançlarından % 20,
  • Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden de % 20

olarak belirlenmiştir.

Öte yandan; Türkiye Cumhuriyeti ile ithalat yapılan ülke arasında “Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” olup olmadığına bakmak lazım. Çünkü çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasında;

  1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayri maddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.
  2. Gayri maddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir. Ancak, kendisine ödemede bulunulan kişi gayri maddi hak bedelinin gerçek lehtarı ise, bu şekilde alınacak vergi, gayri maddi hak bedelinin gayrisafi tutarının % 10‘ unu aşmayacaktır.
  3. Bu maddede kullanılan “gayri maddi hak bedelleri” terimi neleri kapsadığı gibi hususlar ikili anlaşmalarda ayrıntılı belirlenmiştir.

Kısaca bahsettiğim bu hususlara göre; yurt dışından ithal edilen bilgisayar yazılımında ithal edilen ülke ile çifte vergilendirme anlaşması var ise, oradaki şartlar esas alınarak, yok ise yukarıda belirttiğim oranlar esas alınarak vergilendirme yapılacaktır.

İthalat yapılan ülke ile “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi”ne ilişkin anlaşma var ise, bu maddeye göre gayri maddi hak bedeli için Türkiye’de ödenen vergi, ithal edilen ülkede ödenecek vergiden mahsup edilecektir.  Ancak, mahsup edilebilecek bu verginin miktarı, ithal edilen ülkedeki mahsuptan önce hesaplanan vergi miktarını aşamayacaktır.

Yurtdışındaki firmaların Türkiye’de elde ettikleri kazanç veya iratların ilgili “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşma” çerçevesinde vergiye tabi tutulabilmesi için, ülkelerindeki yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları gerekir. Bu belgenin aslı ile noter veya bu ülkedeki Türk Konsolosluklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine veya kendilerine yapılan ödeme üzerine vergi sorumlularınca vergi tevkifatı yapılması durumunda, vergi sorumlularına ibraz etmeleri gerekmektedir.

Vergi sorumluları, teslim aldıkları söz konusu mukimlik belgelerini gerektiğinde yetkili makamlara ibraz etmek üzere muhafaza edeceklerdir. Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise ilgili anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerimiz uygulanacaktır.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

3065 sayılı KDV Kanunumuzun;

  • 1/2. maddesinde; her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu,
  • 8/1-b maddesinde; ithalatta mal ve hizmet ithal edenlerin verginin mükellefi olduğu,
  • 9/1. maddesinde; ”Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği…”  hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Yurt Dışından Sağlanan Hizmetler” başlıklı (C) bölümünde; “KDV Kanunumuzun 1. maddesine göre, işlemler Türkiye’de yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabilecektir. Aynı Kanunun 6/b maddesine göre, Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetler Türkiye’de ifa edilmiş sayılacaktır. Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte, firmanın Türkiye’de ikametgahı, iş yeri, kanuni merkez ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9. maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir” açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre; yurt dışında bulunan firmalardan satın alınan bilgisayar yazılımlarının ithali genel oranda (% 18) KDV ye tabi olup, hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamının ithalatı yapan şirket tarafından tevkif edilerek, sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Bu şekilde ödenen KDV, aynı döneme ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinde genel hükümlere göre indirim konusu yapılabilecektir.

 

About nevzaterdag

Check Also

Cep Telefonuyla Konuşmak Haklı Fesih Sebebi Olabilir Mi?

  Benzer YazılarÇalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?İşçinin Maillerine İşveren KontrolüHasta Olmadan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir