Ana Sayfa / Gündemden / Son Dönem Yasal Değişiklikler

Son Dönem Yasal Değişiklikler

GSS Ve BAĞ-KUR prim borcu olan kişilerin devlet hastanelerinden faydalanma süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

10/1/2022 Tarihli Ve 5089 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar Yayınlandı. 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 77. maddesinde yer alan 31/12/2021 ibaresi 31/12/2022 şeklinde değiştirilmiştir.

Bu karar 01/01/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı.

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin 4980 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29.12.2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Karar ile, çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 8/C maddesinde yapılan değişiklik ile daha önce işverenleri tarafından otomatik olarak bireysel emeklilik planı kapsamına alınmış ancak cayma hakkını kullanarak sistemden ayrılan çalışanlar 29.12.2021 tarihi itibari ile tekrardan işveren tarafından otomatik bireysel emeklilik planı kapsamına alınamayacak.

Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin 2022 Yılında Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı Belirlendi

13/01/201 1 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 17,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutan 555,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sgk E-Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, 24.09.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ‘ in 7 inci maddesine göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştur. Yönetmeliğe göre bu süre 31.12.2021 tarihinde sona ermektedir.

“Varlık Barışı” süresi uzatıldı!

Varlık Barışı süre uzatımına ilişkin 5058 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 31.12.2021 tarihli ve 31706(6.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

7256 sayılı kanun ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanuna eklenen Geçici 93.madde kapsamındaki varlık barışının  uygulanma süresi 30.06.2022 tarihine kadar uzatıldı.

Kar Payı Ödemelerinden Kaynaklanan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

Kar Payı ödemelerinden kaynaklanan tevkifat oranlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Yapılan değişiklik ile kar payı ödemelerine yönelik yapılacak tevkifat kesinti oranı %10 olarak değiştirildi.

Kar payı ödemelerinden %10 tevkifat uygulanacak kişiler;

  1. Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlar.
  2. Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükellefler
  3. Vergiden muaf olan kuramlar (Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç)
  4. Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kuramlara veya kuramlar vergisinden muaf olan dar mükellefler (5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç)
  5. Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kuramlar (indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kuram kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar )

2022 de kurumlar vergisi %23 oldu !

15/4/2021 tarihli ve 7316 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı.

1)Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13’üncü madde uyarınca %20 olan kurumlar vergisi oranı; 2021yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır

 

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacağına İlişkin Duyuru

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirim uygulamasında, yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusu 2022/Ocak ay/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden/aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren geçerli olmak üzere işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak yapılacak olup, buna ilişkin usul ve esaslar 2021/26 ve 2021/30 sayılı Genelgelerde açıklanmıştır.

Bu durumda, işverenin Türkiye genelindeki işyerlerinden herhangi birinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde, yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan diğer işyerlerinden dolayı da beş puanlık prim indiriminden yararlanması mümkün olmayacaktır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” hükmüne istinaden, işverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde, beş puanlık indirim uygulanmaksızın sadece ilgili kanunlarda yer alan sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanması mümkün olacaktır.

Bu bağlamda, teşvikli belge ile bildirim yapan işverenler;

  • Türkiye genelinde herhangi bir işyerinden yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına ilişkin gerekli sorgulamaların yapılması, – Yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde borcun ödenmesini müteakip teşvikli belge düzenlenmesi,
  • Yasal ödeme süresi geçmiş borçların, cari aya ait belge verme süresinin son gününde ödenmesi durumunda işverenlerimizin teşvikli belge düzenleyememe sorunu yaşamamaları için yasal ödeme süresi geçmiş borçların, cari aya ait belge verme süresinin bitiminden en az bir gün önce ödenmesine dikkat edilmesi,
  • Yasal ödeme süresi geçmiş borç nedeniyle teşvikli belge verilememesi cari aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/aylık prim ve hizmet belgesinin verilme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağından, ilgili aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde verilmesi gerekmektedir.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

KDV Tevkifat Uygulamasında Değişiklik Yapıldı!

             Benzer YazılarEmlak Vergisi ile İlgili Tüm Bilinmesi Gerekenlerİhracat Teşvikleri İhracatta …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir