Home / Bilişim / Yurtdışından İnternet Üzerinden Aldığınız Programlarda Vergi

Yurtdışından İnternet Üzerinden Aldığınız Programlarda Vergi

nevzat-erdag-308Yurt dışındaki firmalardan internet üzerinden  aldığınız  bilgisayar programını herhangi bir değişiklik yapmaksızın bir kuruma satan birçok firmamız bulunmaktadır. Bu durumda;

  • Satıcıya yapılacak ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı
  • Katma değer vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususu

Tereddüt ve yanlış uygulamalara sebep olmaktadır bu yazımızda bu hususu vergi kanunlarımız açısından inceleyeceğiz.

Kurumlar Vergisi Kanunumuz Yönünden

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 3. maddesinin ikinci fıkrasında;

Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 1. maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği hükmü yer almış, üçüncü fıkrasında dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler halinde sayılmıştır.

Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanunumuzun dar mükellefiyette vergi kesintisinin düzenlendiği 30. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, serbest meslek kazançları için yapılacak ödemelerden, ikinci fıkrasında ise ticari veya zirai kazanca dâhil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 20 oranında kesinti yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

 Bu açıklamalara göre;

  • Yurt dışında mukim(Yerleşik) firmalardan ithal edilen bilgisayar programları üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan veya çoğaltılmadan nihai tüketicilere satılması veya aynı şekilde işletmede kullanılması halinde yurt dışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç ticari kazanç niteliği taşıyacağından, bu nitelikteki ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.
  • Yurt dışında mukim firmalardan işletmenizde kullanmak veya müşterilere satışını yapmak üzere daha önce piyasada bulunmayan bir bilgisayar programının özel olarak hazırlatılması halinde, yurt dışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç serbest meslek kazancı niteliği taşıdığından bu kapsamdaki ödemeler üzerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.
  • “Copyrigt” kapsamında bir bilgisayar programının çoğaltma, değiştirme, topluma dağıtma, gösterme gibi haklarının satın alınması halinde, şirketiniz tarafından bir gayri maddi hak elde edilecek olup, yurt dışında mukim firmaya yapılacak söz konusu gayri maddi hak bedeli ödemelerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.
  • Öte yandan, bilgisayar yazılım ürünlerinin, CD, disket vb. taşıyıcı medya içerisinde gümrükten ithal edildikten sonra internet üzerinden indirilen şifre ile aktive edilerek iktisap edilmiş olması yada bilgisayar programının doğrudan doğruya internet üzerinden şifre ile indirilerek iktisap edilmiş olması durumu yurtdışına yapılacak ödemelerin vergilendirilmesinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır.
  • Yurt dışındaki firmaların bağlı olduğu ülke ile ülkemiz arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bulunması ve bu anlaşmalarda söz konusu  ödemelere ilişkin bir hükmün bulunması durumunda, öncelikle bu hükümlerin dikkate alınması gerekir.

Katma Değer Vergisi Kanunumuz Yönünden

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu;

  • 6. maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının: malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği;
  • 9. maddesinde ise, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği;

hükümlerine yer verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 15 seri no.lu KDV Genel Tebliği’nin “C-Yurt Dışından Sağlanan Hizmetler” başlıklı bölümünde, “Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 1. maddesine göre

İşlemler Türkiye’de yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabilecektir.

Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 6/b maddesine göre ise, Türkiye’de yapılan, değerlendirilen veya faydalanılan hizmetler Türkiye’de ifa edilmiş sayılacağı açıkca belirtilmiştir.

Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır.

Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte , firmanın Türkiye’de ikametgahı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 9 uncu maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, yurt dışında yerleşik firmalardan internet üzerinden alınan bilgisayar programı hizmet niteliği taşıdığı ve bu hizmetten de Türkiye’de faydalanıldığından dolayı bu hizmet ifasının katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak, verginin mükellefi yurt dışındaki satıcı olmakla birlikte, satıcının Türkiye’de ikametgahı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması nedeniyle hizmet bedeli üzerinden hesaplanacak verginin, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan edilip ödenmesi gerekir. Beyan edilen bu tutarın 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

About nevzaterdag

Check Also

Cep Telefonuyla Konuşmak Haklı Fesih Sebebi Olabilir Mi?

  Benzer YazılarÇalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?İşçinin Maillerine İşveren KontrolüHasta Olmadan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir