Home / Bilişim / Teknokentler Hakkında Bilmemiz Gerekenler

Teknokentler Hakkında Bilmemiz Gerekenler

Sunu1-300x2252012 yılı devlet destekleri  ile ilgili daha önce yazmış olduğum makalemde birçok alandaki devletin teşviklerinden bahsetmiştim. Bu yazımda da ülkemizde kurulan teknokentlerin avantajları ve bu konudaki diğer ayrıntıları sizlerle paylaşacağım.

 Teknokentlerin Amacı Nedir?

Ülkemizde ki teknokentlerin amacı: uluslararası rekabet gücünü arttıracak teknolojileri geliştirmek olan şirketlerin üniversite sanayi işbirliğini de arttırarak Ar-Ge geliştirme kapasitelerine çeşitli idari ve vergisel teşvikler ile yardımcı olmaktır.

Teknopark olmanın avantajları nelerdir?

Yerli girişimciler için: “Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE’ ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, faaliyete geçilmesinden itibaren beş yıl süre ile gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır” hükmünden yararlanabilir. Yerli veya yabancı girişimciler için: “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” uyarınca Yatırım Teşvik belgesi almaları halinde; teknoloji geliştirme bölgeleri gibi özel amaçlı belgelerde AR-GE yatırımları, bilişim teknolojisi yatırımları, yazılım geliştirme yatırımları, elektronik sanayi yatırımları, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından belirlenecek öncelikli teknoloji alanında yapılacak yatırımlar yapılmasını sağlamak.

Başvuruların Taşıması Gereken Özellikler:

Kurulu bir şirket (merkez taşıma veya şube açılımı) ve/veya yeni kurulacak bir şirket için başvuru yapılabilmektedir. Başvuruda bulunan şirketlerin Teknokent bünyesinde yapacakları Ar-Ge projelerini ve Ar-Ge proje altyapılarını başvuru dosyasında anlatması gerekmektedir.

 1.  Yeni Ürün Geliştirme
 2. Mevcut Ürün Kalitesinin Artırılması
 3. Maliyet Düşürücü Yeni Tekniklerin Uygulanması
 4. Yeni Üretim Teknolojisi Geliştirilmesi

Sağlanan Teşvikler:

Teknokent bünyesinde yapılan her bir Ar-Ge projesi için

 1. Yatırım İndirimi
 2. Katma Değer Vergisi İstisnası
 3. Vergi, Resim ve harç istisnası
 4. Kredi tahsisi
 5. Kurumlar vergisi muafiyeti
 6. Ar-Ge personeli gelir vergisi muafiyeti
 7. Stopaj ve damga vergisi muafiyetleri

Destek Süresi: Mevcut teknokentler kanunundaki teşvikler 5035 sayılı Kanun ile değiştirilerek muafiyetler 31.12.2013 tarihine kadar geçerlidir.

Kimler Başvurabilir: İleri teknoloji, yenilik, yaratıcılık ve bilgiye dayalı faaliyetler esas olmak üzere, Ar-Ge ve Ar-Ge’ ye dayalı faaliyette bulunan / bulunacak olan tüm kuruluşlar başvurabilir

Destek unsurları:

 •   Yatırıma konu makine ve teçhizat ithalinde gümrük vergisi ve toplu   konut fonundan istisna
 •   İthal ve yerli teslimlerde Katma Değer Vergisi istisnası
 •  % 100 oranında Yatırım İndirimi
 •   Tüm yatırımlar da Bakanlığın uygun görmesi halinde, sabit yatırımın yüzde 30′ una kadar kredi tahsisi.
 •   Devlet bütçesinden yatırım ve işletme kredisi

Yabancı veya yerli/yabancı girişimciler için:

 • Yabancı Sermaye Kanunu hükümlerinden istifade
 • Sermayenin nakden  ya da makine ve teçhizat şeklinde konabilmesi Royalty, lisans, patent ve marka gibi fikri hakların sermaye olarak kullanılması
 • Karın serbestçe transferi.
 • Serbest hisse transferi

Destek unsurlarının  üst limitleri nedir?

 1. Malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini için:
 2. Projesi KOSGEB tarafından desteklenerek başarı ile tamamlanan işletmelere verilecek olan kalite geliştirme ve teknolojik donanım temini için:
 3. Danışmanlık desteği; teknoloji araştırma ve geliştirme desteğinden yararlanan işletmelerin danışmanlık ihtiyacının karşılanabilmesini temin eden; işbirliği yapılmış olan üniversitelerden sağlanacak danışmanlık hizmetinden, ilgili üniversitelerin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yararlanılır. İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden alacağı danışmanlık hizmeti desteği üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL
 4. Ar-Ge sonuçlarını yayınlama desteği; Ar-Ge çalışmasının sonuçlarının tanıtımı ve duyurulması amacı ile işletme tarafından kitap, broşür, CD ve benzeri doküman yayınlanması giderleri desteği üst limiti 3.000 (üç bin) TL
 5. Teknopark kira desteği üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL
 6. İşlik tahsisi; işletmelere, Ar-Ge projelerini gerçekleştirebilmeleri için KOSGEB birim binalarında 24 (yirmi dört) aya kadar işlik tahsisi,
 7. İşletmelerin, Ar-Ge konusuna ilişkin yurt dışı kongre, konferans, panel, sempozyum, teknoloji fuarları ile teknoloji transfer amaçlı yurt  dışı toplantılara katılım ve ziyaret desteği üst limiti 5.000 (beş bin) TL,
 8. Başlangıç sermayesi desteği; Ar-Ge Projesi onaylandıktan sonra şirketlerini kuran veya Ar-Ge proje başvurusu tarihi itibariyle son bir yıl içinde şirketini kurmuş olan ve Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesinde işlik tahsis edilen işletmelere, işliklerde Ar-Ge faaliyetlerine başlamalarından sonra verilecek geri ödemesiz destek tutarı 10.000 (on bin) TL,
 9. İş geliştirme desteği; Teknoloji geliştirme merkezi ve DTİ’ ler de yer alan, Teknoloji Ar-Ge Destekleri kapsamında desteklenen ve projesini başarıyla tamamlayarak mezun olan işletmelerin yararlanabileceği geri ödemesiz destek tutarı 15.000 (onbeş bin) TL,
 • Teçhizat ve demirbaşların teminat karşılığı satın alınması halinde; verilecek desteğin üst limiti 200.000 (iki yüz bin) TL
 • Teçhizat ve demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması halinde; teçhizat ve demirbaşların faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan finansal kiralama giderlerine verilecek desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL
 • Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların teminat karşılığı satın alınması halinde; verilecek desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL
 • Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması halinde; teçhizat ve demirbaşların faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan finansal kiralama giderlerine verilecek desteğin üst limiti 15.000 (on beş bin) TL olup KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir.

Bu mevcut işletmeler için en fazla 12 (on iki) ay, yeni kurulan işletmeler için 24 (yirmi dört) ay uzatılabilir.

 

About nevzaterdag

Check Also

Dijital Mecralara Kontrol Getiren Yasa Yayınlandı

Benzer YazılarAnayasa Mahkemesinden TİB’in Yetkilerine DüzenlemeEyvah Facebook Profilim Kopyalandı. Ben Şimdi Ne Yapacağım ?Yurt Dışından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir