Home / Finans / Burs Öğrenim Kredisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Burs Öğrenim Kredisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

2444-300x200Burs Öğrenim Kredisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Burs; öğrencilere her ay karşılıksız verilen nakit paradır. Öğrenim kredisi burs miktarı kadar öğrenciye verilen aylık nakittir. Burstan tek farkı geri ödemeli oluşudur. Katkı kredisi ise harcın bir bölümünün KYK tarafından ödenmesidir ki bunun da daha sonra geri ödemesi vardır. Okulların açılması ile beraber öğrenci arkadaşlarımızdan sürekli gelen sorular üzerine  akla gelebilecek tüm sorulara toplu cevap olması amacı ile bu makalemi hazırladım. Öğrenci arkadaşlarımıza faydalı olmasını umarım

Burs Başvurusu

Burs almak isteyen öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara göre müracaatta bulunurlar. Kuruma burs almak için başvuruda bulunan öğrencilerden istenilen belgeler öğrenim gördükleri öğretim kurumlarında ilan edilir. Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde belge kabul merkezlerinden herhangi birine vermekle yükümlüdür. Öğrencilerden alınan belgeler Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara göre incelenerek uygun bulunanlar işleme konulur. Burs tahsisi yapılan öğrenci, metni Genel Müdürlükçe hazırlanan taahhütnameyi noterde tanzim ve tasdik ettirerek kuruma vermekle yükümlüdür.

Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği

Öğrencinin kuruma başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır.

Kurumca Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi

Kurumca burs verilecek öğrenciler; öğrenci ve ailesinin sosyal, ekonomik durumu ile öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte yüksek öğretim kurumuna girişte aldığı puan ve puan türü, ara sınıfta ise yıl sonu başarı durumu dikkate alınarak her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilir.

Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında, Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür. Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halin de bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Bursta Öncelikler

 1. Şehit çocukları,
 2. Gazi çocukları,
 3. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince; malullük, vazife malullüğü veya harp malullüğü aylığı alanların kendileri veya çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları,
 4. Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler,
 5. Anne ve babası ölmüş olanlar,
 6. Orta öğrenimlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
 7. Orta öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
 8. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereği terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına normal aylık burs tutarının bir katı burs verilecektir.

Ayrıca;

 1. Milli olmuş amatör sporcu öğrencilere,
 2. 2013–2014 öğretim yılında üniversite yerleştirme sınavında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Başkanlığınca belirlenen her öğrenim dalındaki ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmektedir.

Burs Öncelikliler Burs Kredisi Kazanır İse İstenilecek Belgeler

  • Şehit veya gazi çocuğu ile 5510 Sayılı Kanun hükümleri gereğince; malullük, vazife malullüğü veya harp malullüğü aylığı alanların çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları durumlarını belirtir belge
  • Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40’ın üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık raporu
  • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21. maddesi kapsamındaki terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrenciler ve ölenlerin çocukları ilgili köy hangi Valiliğe bağlı ise o Valilikten alınacak belge.
  • Milli olmuş amatör sporcular (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)
  • Anne ve babası vefat edenler, durum belgesi (Bunu Kurumun kendisi temin eder.)

Burs Alamayan Öğrenci Ne Yapabilir?

Burs isteği yerine getirilmeyen öğrenci, burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesinin öğretim kurumlarında ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, durumunun yeniden incelenmesini isteyebilir.

Burs Verilme Süresi

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Burs, Kredi Yönetmeliğinin 19. Maddesinde bu durum şöyle tanımlanmıştır.

Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir.

Öğretim Kurumunu Değiştirme Halinde Burs Verilmesi ve Süresi

Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam olunur. Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Dikey Geçiş Halinde Burs Verilir mi?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs, Kredi Yönetmeliğinin 22. maddesinde bu durum şöyle tanımlanmıştır. Kurumdan burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden öğrenimine ara vermemek kaydıyla üçüncü sınıfa başlayanların burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak, intibak programı süresince burs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.

Zamanında Alınamayan  Burslar

Öğrenciye; öğretim kurumlarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının veya Kurumun işlemlerinden dolayı süresi içerisinde ödenemeyen bursları, geriye dönük ödenir.

 Burs Verilmeyecek Öğrenciler

 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs, Kredi Yönetmeliğinin 9. maddesinde bu durum şöyle tanımlanmıştır:

a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,

b kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,

d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

e) Yabancı uyruklu öğrencilere,

f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

h)Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,

k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere, burs verilmez.

Bursun Kesilme Durumları

 1.      Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi

Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.

2.      Öğretim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi

Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, Kuruma durumunun bildirildiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi halinde bursun ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı bursu normal öğrenim süresinden sonra verilir.

3.      Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Bursun Kesilmesi

Çeşitli nedenlerle en az bir yarıyıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kapatılan süre kadar kesilir. Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması halinde burslarının ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı bursu normal öğrenim süresinden sonra verilir.

4.      Vazgeçme Halinde Bursun Kesilmesi

Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez. Ancak, bursunun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi verilebilir.

5.      Kurum Yurtlarından Çıkarılma Halinde Bursun Kesilmesi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.

6.      Kesin Hükümle Mahkûm Olma Halinde Bursun Kesilmesi

Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir.

7.      Öğretim kurumlarınca disiplin cezası verilenlerin burslarının kesilmesi       

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibarıyla kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi hâlinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan ödemeler, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmüne göre tahsil edilir.

8.      Sigortalı işte çalışma halinde Bursun kesilmesi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs – kredi yönetmeliğinin burs verilmeyecek öğrenciler bölümündeki 9. maddede

c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere, burs verilmez demektedir.

Bu maddeden anlaşılana bakacak olursak bursun kesilmesinin şartları:

1-Asgari ücretle çalışacaksınız.

2-Sürekli bir işte çalışacaksınız.

Sürekli çalışacak ibaresi hizmet akdi ile 30 gün çalışma anlamına gelir. O halde bursa müracaat edecek öğrenci arkadaşların burs isteğinde bulunduğu tarihte sigortalı olmaması ve burs alırken de uzun süreli sigortalı çalışmaması gerekir.  Kyk ‘ya başvururken gelirinizin olmadığına dair taahhütname veriyorsunuz sigortalı çalışmanız e devlet sisteminden tespit edilebileceği için süreklilik arz eden bir sigortalılık halinizin tespiti bursunuzun kesilmesini haksız alınan bursların geri talep edilmesini sağlayabilir

Kredi Borcunun Tespiti ve Ödenmesi ile Kredi Teminatı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 16. maddesinde konu; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.

Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal eğitim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde dört yıl) sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde kuruma ödemek zorundadır. Ancak bu süre kurumca bir yıl daha uzatılabilir.

Ödeme; askerlik dönemine rastlarsa TEFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenir.

Borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borcunu ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle kurumca uzatılır. Katkı kredisi borcu ödemelerinde de aynı esaslar uygulanır.

Okuldan Ayrılan Öğrencinin Kredisi Ne olur?

Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde kuruma ödemek zorundadır. Ancak bu süre kurumca bir yıl daha uzatılabilir.

Kredilerde Öğrenci veya Velisinin Mesuliyeti Nedir?

Öğrencinin tabi olacağı mükellefiyetler öğrencilerden alınacak taahhüt senedinde ayrıca belirtilir. Düzenlenen taahhüt senetlerinde krediyi alacak öğrencinin, öğrencinin reşit olmaması halinde ise öğrenci ile birlikte veli veya vasisinin borçlu sıfatıyla imzası yeterli olup ayrıca kefil aranmaz. Ancak yurt dışında öğrenim gören öğrencilerden kefil veya diğer teminatlar alınır. Öğrencilere kredi verilmesi ve gerektiğinde kredinin kesilmesi ile ilgili hususlar yönetmeliklerle düzenlenir.

Kamu kurumları ve özel kurumlarda görev alanların borç taksitleri bu kurumlarca ilgililere ödenecek aylıklardan kesilerek kuruma yatırılır. Maddi ve hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir.

Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 17. maddesinde borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı,  muaccel olur.
• Muaccel olan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada  mal sandıklarınca tahsil olunarak, kurum hesabına aktarılır.

Kredi Borçlarının Ertelenmesi

Öğrenim veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler, kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya Sosyal Güvenlik Kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır. Ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa, başvuru halinde borçlar TEFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar kurumca ertelenmektedir.

Bursun Tahsili

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs, Kredi Yönetmeliğinin yukarıda bahsettiğimiz maddede belirtilen halleri tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir. Ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte kurumca geri alınır.

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir. Öğrencinin vefatından sonra hesabına yatan burslar kurum hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır. Burs alan öğrencinin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren bir yıllık bekleme süresinden sonra almadığı bursları kurum hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.

Ölen Öğrencinin Kredisi Silinir mi?

Öğrenim sırasında ve öğrenimden sonra ölenlerin ve öğrenim sırasında veya öğrenimlerinden sonra çalışamayacak derecede daimi malullüğe uğramış oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin borçları silinir.

Kredi Borcum Tespit Edildikten Sonra Bana Tebligat Yapılacak Mı?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında noterde tanzim ve tasdik ettirerek kuruma verdikleri “Burs/Kredi Taahhüt Senetlerin” de borçlarını tebligat beklemeksizin, normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak, kredi aldıkları süre kadar zamanda aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Bu sebeple kurumumuzun tebligat yükümlülüğü yoktur.

Ancak, borcu tespit edilen tüm öğrencilerin borçları ve ödeme planları kurumumuzda bulunan adreslerine normal posta yoluyla gönderilmektedir. Gönderilen ödeme planlarının ellerine geçmemesi kurumumuza hukuki olarak bir sorumluluk getirmemektedir.

İşsizim, Öğrenciyim Öğrenim Veya Katkı Kredisi Borcum Ertelenemez Mi?

Öğrenci (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.

Borç ödeme vadesi henüz başlamayanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin yazılı talebi ile borç ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle kurumca uzatılmaktadır.

Katkı kredisi ödemelerinde de aynı esaslar uygulanmaktadır.”

Bunun dışında, herhangi bir sebeple (öğrenci olmak, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi mümkün değildir.

Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçluların, borçlarını erteletebilmeleri için,  borç başlangıç tarihinden bir ay önce Kredi yurtlar kurumunun internet adresindeki “Dilekçeler ve Formlar”  sayfasında örneği bulunan borç erteleme Dilekçesi”ni eksiksiz doldurmak suretiyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı “Söğüt özü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya/ ANKARA” adresine göndermeleri gerekmektedir.

Burs, Öğrenim Ve Katkı Kredisi Konusunda Oluşan Sorunlarda Nereye Danışabilirim?

Burs/ öğrenim ve katkı kredisi ile ilgili  soru ve sorunları olan öğrenciler;

Posta ile:
Söğüt özü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya/ANKARA

Elektronik Posta ile:
http://eyurtkur.kyk.gov.tr/web/Yurtkur/krediMailGiris.do alanına girerek

Telefon ile:
444 19 61 numaralı Çağrı Merkezimizden gerekli  bilgileri alabilirler.

About nevzaterdag

Check Also

Naylon Fatura Sorunu Çözülebilir mi ? (1)

Halk arasında naylon fatura olarak bilinen sahte fatura düzenlenmesi ve kullanılması bilinen bir kavramdır. Naylon …

86 comments

 1. merhaba ben kyk ya burs ve yurt için basvurdum sonuç ne olacak bilmiyorum. tanıdığımız biri de bana burs vermek istiyor ama bunun nasıl yapılacagını bilmiyoruz kendisinin iş yeri var eger bana aylık olarak verdiği ücret onun ödediği vergilerden düşülüyor ise burs vericek bana bunu acıklarmısınız rica etsem

 2. borçlar kanunu md.20 deki genel işlem koşulu sayılabilir mi.?noterde imzaladığımız sözleşme?

  • genel işlem sözleşmesine istinaden sgk girişi yapıldı ise bu kyk bursunun kesilme sebebidir

   • hayır ben 14 ay hiç işlem yapmadım yani bursumu biriktiriyordum okul sonrası lazım olacağı için vazgeçme sebebiyle bursu geri çekip kestiler noterde imzaladağımız sözleşmede oyle bir madde var idi diye?benim de sorduğum noter de imzaladığımız sözleşme genel işlem koşullarındaki sözleşme gibi sayılabilir mi?

 3. Kyk kredisini bir aileden iki kişi alabilirmi

  • Merhaba Emir bey,
   ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

   • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
   • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
   • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
   • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
   • Öğretim kurumunun kapatılması,
   • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
   • Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması,
   • Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir. şeklinde tanımlanmış burada aynı aileden iki kişinin alması ile ilgili bir şey yok fakat benim önerim dilerseniz aşağıdaki iletişim bilgilerinden sorunuzu kuruma sorabilirsiniz.
   Burs/ öğrenim ve katkı kredisi ile ilgili soru ve sorunları olan öğrenciler;

   Posta ile:

   Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya/ANKARA

   Elektronik Posta ile:

   http://www.kyk.gov.tr/web/Yurtkur/krediMailGiris.do alanına girerek

   Telefon ile:

   444 19 61 numaralı Çağrı Merkezimizden

   gerekli bilgileri alabilirler.

 4. Öğrenim kredisini aylık değilde toplu alabilir miyim?

 5. merhabalar lütfen cevap verin , okulumu dondurmayı düşünüyorum ve kyk kredim haliyle kesilecek,peki ne kadar süre sonea geri ödeme yapmaya başlayacağım,hiçbiryerde cevabı bulamadım

  • Merhaba Betül hanım,
   Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhüt Senetlerinde” borçlarını tebligat beklemeksizin, normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak, kredi aldıkları süre kadar zamanda aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler.
   Bu sebeple KYK tarafından tebligat yapılmamaktadır. Kaldı ki tebligat yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

 6. merhaba lütfen yardım edin. 2016 Ocak ayında kredi almaya başladım. Bu zamana kadar 9 ay kredi aldım. Yarın kredimin iptali için dilekçe vereceğim.Toplam borcum 3600 lira. Okul bitiminde 2 yıl sonra ödemeye başlayacağım kredi borcum 3600 lira mı olacak yoksa taahhüt’te imzaladığımız 18-20 bin lira civarında olan rakamı mı ödeyeceğim ??

  • sena hanım merhaba,
   bildiğim kadarı ile kredinin kesildiği tarihe kadarki borcunuzu ödemekle mükellefsiniz fakat sözleşmede başka bağlayıcı madde varsa ona bakmak lazım fakat önerim KYK nu arayarak durumunuzu sorun

 7. Merhaba öğrenim kredimin geri ödeme zamanı başlangıcı 2018 olarak gözüküyor. İşe girdiğimde sgklı çalışan oldugumdan dolayı ödemeye başlamam talep edilir mi

 8. Merhaba Nevzat Bey, öğrenim kredisi geri ödeme zamanım başlayacak olup, okul uzaması durumundayım ve part-time çalışıyorum. İşsizlik sebebiyle erteletme talebinde bulunmak istiyorum. Bu durum “asgari ücretle ve tam zamanlı çalışma” da olmayan durumumu kastediyor acaba ? Bu talepte bulunduğumda olumlu geri dönüş alır mıyım?

 9. Sigortali iste calisiyorum her ay duzenli sigortam yatiyor. Geri odemeli kyk kredisi alabilir miyim?

  • merhaba,
   Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
   • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
   • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
   • Öğretim kurumunun kapatılması,
   • Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,
   • Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışma,
   • Kesin hükümle mahkum olma,
   hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

 10. Merhabalar başvurular çok yaklaştı o yüzden acil olarak bi cevap bekliyorum sizden , bağkurluyum ve Bağkur borcum var bi kaç aylık ayrıca 500 tl civarındada vergi borcum var İstanbul’da üzerime ait bi dükkandan kaynaklı, burs değilde gene de öğrenim kredisi aylık 400 tl geri ödemeli olarak alabilir miyim cevaplarsanız sevinirim bekliyorum

 11. ailenin borç durumu tespit ediliyor mu yani borçlar,burs alınmasına engel mi?

  • merhaba,
   KYK Burs Kredi Yönetmeliğinin 9.Maddesi gereğince Burs Verilmeyecek öğrenciler şu şekilde belirtilmiştir
   Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almışsanız ,
   Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip iseniz,
   5102 Sayılı Kanunun 2.maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruşlarından halen burs alıyorsanız,
   Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybınız varsa,
   Türk vatandaşı değilde,yabancı uyruklu iseniz,
   Polis akademisi öğrencisi ya da askeri okul öğrencisi iseniz,
   Okulunuzu zamanında bitirmeyip ek süre öğrenim görüyorsanız,
   KYK yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.
   Daha önceden Kredi Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi veya Burs almış ve bursları iptal edilmiş öğrenciler.kesinlikle burs almazlar….

 12. Nevzat bey merhaba ;
  23 yaşındayım son sınıf öğrencisiyim üzerime 1 ay önce şirket kurdum ve sigortalı çalışanlarım var bende bağkurluyum haliyle , benim sorum şu olacak bana geri ödemeli kredi çıkarmı ? Projem için kullanmayı düşünüyorum . Çok teşekkür ederim

  • Yusuf bey merhaba,
   vergi mükellefi olduğunuz için kredi çıkmayacağını düşünüyorum ama kosgeb in genç girişimci desteklerinde istifade edebilirsiniz onlara bakmanızı öneririm

 13. Merhaba,

  Gün içerisinde cevap verebilirseniz çok sevineceğim; burs başvurusunda aylık gelir olarak emekli maaşı alan babamın gelirini yazdım. Ancak biliyorsunuz emekli ve sigortalı her çalışana ek ödeme yapılıyor. Babama maaşının üzerine ek ödeme yapılıyor. 77 tl emekli maaşına ek ödemesi var babamın. Ama e-devlet üzerinden bakıldığında örneğin emekli aylık geliri 100 tl, ayrıca ek ödeme 77tl yazıyor, ikisi bir arada 177 tl olarak yazmıyor. Ben de burs başvurusuna 100 tl olanı girdim. Bir yanlışlık olur mu, o 77 tl yi yazmalı mıyım? 77 tl için eksik bilgi girdin demesinler, ama eklediğimde de sistemde maaşınız bu değil yine yanlış bilgi demesinler.

 14. Merhaba bizim elektrik ve su borcumuz var kyk dan burs almama engel olur mu,ona göre başvuru yapıcam

 15. Merhaba,
  Oğlum Hava Harp Okulunda okuyordu. 2. sınıftan 3. sınıfa geçti fakat Temmuz 2016 tarihinde okulları kapatıldı. Şuan Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğine başladı fakat Kyk kredi başvurularını kabul etmiyor. Yardımı olur musunuz.

  • Merhaba Metin bey,
   kyk nın başvuruyu kabul etmemesinin sebebini bilemiyorum ama kyk ile temas kurarsanız sanırım size daha faydalı olacaklardır

 16. 2016 Haziran ayında mezun oldum. 05 Eylülde yüksek lisansa kaydoldum.Eylül ayında sürekli bir işte (asgari ücretle)çalışmaya başladım.KYK tarafıma öğrenim kredisi ödemeye devam ediyor.Ödemeyi almam sorun yaratırmı?ödemenin kesilmesini talep etmem gerekirmi?Bildirimin Yasal süresi konusunda bilgi alabilirmiyım.

  • Merhaba Buse hanım,
   süreklilik arzeden işte çalıştığınız için burs ödemesi almamanız gerekir daha sonraki süreçlerde iade edilmesi istenebilir bu yüzden sizin müracat ederek sürekli sigortalı işte çalışmaya başladığınızı beyan edip kesilmesini talep etmenizi öneririm

 17. Merhaba hocam.
  Nişanlım üni.4.sınıf öğrencisi ve kyk bursu almakta.okul bitince evlenecez fakat yüksek lisansa devam edecek .Evlendikten sonra benim asgari ücretle çalışmam sigortamın yatması bursu sona erdirir mi ? Teşekkürler

  • Mehmet bey merhaba,
   KYK’nın Burs için belirlediği belli öncelik durumları var.

   – Şehit çocukları
   – Gazi çocukları
   – 5510 Sayılı Kanun Hükümleri gereğince; malullük, vazife malullüğü veya harp malullüğü aylığı alanların kendileri veya çocukları ile, vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları
   – Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler
   – Anne ve babası vefat edenler
   – Lise ve dengi öğrenimlerini devlet yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar
   – Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar
   – 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. maddesi (I) bendi; “Terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimleri süresince Devletçe karşılıksız burs verilir.” hükmü kapsamında olanlar
   – Millî amatör sporcu öğrenciler (Ayrıca, normal burs ücretinin 3 katı ödenir.)
   – YGS-LYS’de herhangi bir puan türünde ham puan bazında ilk 100’e giren öğrenciler (Ayrıca, normal burs ücretinin 3 katı ödenir.)
   Eğer bu öncelik durumlarından en az birine sahipsen, Burs çıkar.
   Hiçbirine sahip değilsen… Herhangi bir puan türünde ham puan bazında ilk 100’e girmedikçe, YGS-LYS başarısına pek bakmadıklarını söyleyebiliriz.
   Maddi durumuna bakıyorlar. Fakat, Burs alabilmek için ailenin sahip olması gerektiği, KYK tarafından açıklanmış, belli bir gelir düzeyi yok. Genel olarak; ev, araba sahibi olmanın (Senin ya da ailenin üstüne olacak.), bir vakıf üniversitesinin burssuz ya da kısmi burslu bir programında okumanın Burs çıkma şansını düşürdüğünü; ailenin kirada oturuyor olmasının, annenin ya da babanın vefat etmesinin, işsiz çocuğu olmanın, emekli çocuğu olmanın, ailede okuyan kardeşlerin olmasının yükselttiğini söyleyebiliriz.

 18. merak ettiğim konu şu diyelim ki; üniversite 1. sınıftayım ve kyk kredi basvurusu yaptım ve çıktı. sonrasında 1 yıl kadar bu krediyi aldım ve maddi durumumu düzelttim. krediyi kesmek istiyorum. yapabilir miyim?

  • Merhaba Aylin hanım,
   almakta olduğunuz burs/kredinizi almak istemediğinizi belirten dilekçenizi posta yolu ile kyk Kurumuna ulaştırmanız halinde burs/kredi ödemeniz dilekçe tarihinizi takip eden ay itibariyle iptal edilecektir.
   Kurumun kyk.gov.tr internet adresindeki Dilekçeler Bölümünde örneği bulunan “BURS/KREDİ VAZGEÇTİ TALEP DİLEKÇESİ”ni düzenlemeniz yeterli

 19. Merhabalar gerçekten cok önemli bi sorum olucak lütfen cevaplayın. Ben önlisans okuyorum 1.yil öğrenim kredisi yattı 9ay. 2.yılım bu yil yatmadı sebebi nedir acaba ?

 20. haziran ayında mezun oldum kasım ayındayız ve hala bursum yatmaya devam ediyor. Bir bilginiz var mı?

 21. Merhaba. Okul bitmeden evlenme durumunda alınmış olan kredi borcu silinir mi ?

 22. Merhaba nevzat bey ben milli sporcuyum 30 bin tl kredi çekip kendi üstüme araba aldım millilik bursu alıyorum ocak ayında falan kesilme olmaz değilmi kesilme şartlarında yok ta

 23. merhaba üniversite bitmesine rağmen bursunuz yatıyorsa ve bursu kestirmezsek ne olur ?

 24. Nevzat Bey yukarıda verdiğiniz bilgiler çok faydalı oldu teşekkür ederim. Ama 3 sene önce yazılmış anladığım kadarıyla. Belirttiğiniz bilgiler 2016 için de güncel mi?

 25. %43 işitme engelinden dolayı burs çıktı.diyelim ki dersten başarısız olduk burs kesilirmi krediye döndüğü zaman tekrar özel durumu bildirdiğim zaman bursa çevriliyormuş gibi birşeyler duydum ama emin olamadım bir bilginiz varmı
  ?

  • Merhaba İsmail bey kyk mevzuatında burstan yararlanmayacaklar şu şekilde tanımlanmış

   Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler
   Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğr
   enciler,

   2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

   • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
   Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
   • Yabancı uyruklu öğrenciler,
   • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
   • Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,
   • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
   • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
   • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
   burstan yararlanamazlar.

 26. Merhaba benim annem vefat etti babam yaşıyor anne ve babam ayrılar ödemesiz kyk alabilir miyim

 27. Hocam ben önlisan derecesinde memurken tübitak ın ilk 5 bine girip felsefe arkeoliji tarih fizik kimya biyoloji matematik bölümlerini seçene 2 binliralık başarı bursundan alabilirmiyim

  • Samed bey merhaba,
   TÜBİTAK 2205 Yurt İçi Lisans Burs Programında değişikliğe gidilerek, lisans eğitiminde Temel Bilimleri seçen öğrencilere verilecek burs kapsamı genişletildi.

   Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Kurulu’nda, temel bilimlere teşvikin artırılması amacıyla ilk 10.000 kişiye kadar verilen bursların ilk 25.000’e yükseltilmesine ve burs miktarlarının yeniden düzenlenmesine karar verildi.

   Böylece Yükseköğretim Kurulu’nun Temel Bilimleri tercih edecek öğrencilerin bursa esas sıralamasının ilk 20.000’e çıkarılması şeklindeki talebinin kapsamı da genişletilmiş oldu.

   • Cevabınız için teşekkürler hocam hocam ben bu başarı burslari ndan memurken alabilirmiyim yoksa memur olduğum için vermezler mi söyledikleri sıralamada olsam bile

 28. Merhabalar. 4 yıllık sözleşme imzaladım acaba paramın 6 aylık veya 1 yıllık kısmını prşin çekebilirmiyim?

  • Merhaba Melih bey 4 yıllık sözleşme ücretinizi alacağınız anlamına gelmez ücret çalışılarak her ay ödenir fakat işvereniniz size avans şeklinde bir ödeme yapmak isterse bu ayrı bir husus

 29. Kusura bakmayın yanlış iza etmişim size. Ben öğrenciyim ziraat bankasında öğrenim kredisi aldım. Bu durumda 6 aylık ya da 1 yıllık peşin olarak alma imkanım nedir acaba? Teşekkürler.

 30. Merhaba Haziran ayinda mezun oldum. Fakat bursum hala yatiyor. İse giremedigim icin bir sure kullandim. Kyk’da 07.2019’a kadar burs yatacagi gorunuyor. Fakat bir sorun cikar mi merak ediyorum? Geri odeme ya da faiz gibi. Tesekkurler

 31. Merhaba ben Yükseklisans yapmaktayım ve öğrenim kredisi almaya başladım acaba bu bursun tamamını ya da yarısını tek seferde alabilir miyim lütfen cevap verin her yerde baktım cevap bulamadım.

  • Engin bey merhaba,
   Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yönretmeliğinde sorunuzun cevabı şöyle;
   Kredi Miktarının ve Verilme Zamanının Tespit Edilmesi
   Madde 19- Öğrencilere ödenecek aylık kredi miktarı ve verilme zamanı Yönetim Kurulunca tespit edilir.
   (Ek ikinci fıkra: 21.12.2002/24970 RG ) Öğretim kurumlarının öğrenci bilgilerini bildirmesinden veya Kurum iş ve işlemlerinden kaynaklanan hatalardan dolayı öğrencinin ödenmeyen kredisi geriye dönük ödenir.
   Kredinin Ödenmesi

   Öğrenciye Kredinin Ödenmesi ve Süresi
   Madde 20- Öğrenciye, öğrencilik hali devam etmek ve kredi almasına engel bir durumu olmamak koşuluyla, okuduğu öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar kredi verilir. Kredi almakta iken, devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin kredilerinin ödenmesine devam olunur. Ancak; öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin, önceki aldığı kredi süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek kredi süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.
   Öğretim kurumunu değiştiren öğrenci kredisini, değişikliği bildirdiği tarihi izleyen ödeme döneminden başlayarak alır.

 32. Merhaba nevzat bey 1 hafta ile 1 ay arasında alınan uzaklaştırma cezaları bursu keser mı acaba. Şuan çok vahim bı durum var ve sizden cevap bekliyorum gerçekten sorabilecegim tek kişi sizsiniz. Şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhaba,
   Disiplin cezası alan öğrencinin bursu kesilir mi sorusunun cevabı mevzuatlarda verilmiştir. Buna göre okuldan disiplin cezası alan ve uzaklaştırılan bir kişi, cezayı aldığı günden itibaren burs alamamaktadır ve kişinin bursu direk kesilmektedir. Bu nedenle bursların iptal olmaması için kişiler herhangi bir disiplin cezası almaması gerekmektedir

 33. Merhaba Hocam lutfen cevaplar mısınız hiç bir yerde cevabını bulamadım. Suan 2. Sınıfım ve milli sporcuyum sicilimden dolayı burs alamadım. Fakat sicilimin süresi bitti şuan önümüzdeki burs başvurusunda alabilecegim acaba geriye dönük alamadığım bursları alabilme imkanı var mı?
  Saygılar hocam.

  • Yaşar bey merhaba,
   burs alma şartlarını tamamladığınız dönemden sonrası için müracat hakkınız olacaktır

 34. Hocam burs başvurusu yaparken kyk yalnızca başvuru formunda yazan bilgilere mi bakıyor?Yoksa kendisi detaylı bir araştırma yapıyor mu?Bir de diyelim ekonomik durumumuzda bir değişiklik oldu.Bunu Kyk’ya bildirmek gerekiyor mu?

 35. Merhaba hocam ben 2012de meZun oldum Başbakanlık bursu almıştım önlisans mezunuyum şimdiye kadar bı borç çıkmadı ama maliyeden adıma tebligat gelmiş ve yükseköğretim harç kredisi adında bir borç geldi acaba ne borcu ? Cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden tşk ederim .

 36. Merhaba nevzat bey lütfen yardımcı olur musunuz ben üniversiteyi yeni kazandım. Terör den dolayı köyümüz boşaltıldı. Öncelikten yararlanabilecem fakat babam yeni bi işe başladı ve sigortası yatıyor. Tapuda ev yada araba yok kiradayiz. Babam sigortası yatıyor diye burs alamıyacakmıyım?
  Ne olur yardımcı olun

  • Merhaba Melis hanım,
   Terör tarafından köyleri boşaltılanlara başbakanlık bursu yeni adıyla kyk bursunda öncelik verilir.Bunun için kyk sitesinden başvuru yaptıktan sonra öncelik linkinden ”terör tarafından köyleri boşaltılanlar” kısmının seçilmesi gerekir.Daha sonra kişi aranıp kişiden öncelik belgesi istenecek. Bunun için boşaltılan köy adına bir ikamet çıkarılması gerekecek birde okudunan üniversiteden öğrenci belgesi alıp bir dilekçe yazılması gerekecek.Burs istenildiğinde ve belgenin verilmesine dair (aöf lilerde yararlanır bu burstan) ve bulunulan il ise valiye ilçe ise kaymakamlığa gidilmesi gerekmektedir.Toplum ve ilişkiler bölümü yada yazı işleri, evrakları teslim edip kişiye bu köyün boşaltıldığına dair bir belge verecek ama dikkat edilmesi gereken bir husus var. Kişi yazdıklarında genelde köyün boşaltıldığı yerine köy boşalmış demektedir kyk bunu kabul etmeyebilir.Kişiye verilen yazı kyk adresine yani Ankara’ya gönderildiğinde işlem tamam olacaktır.Normal şartlar altında 3 hafta içinde burs bağlanır

 37. İyi gunler bana yüksek lisans yapmaktayım.kredi çıktı fakat alıp almama konusun da kararsızım.taahhüt yaptıktan sonra parayı cekmezsem,kullanmazsam ne olur

 38. Merhaba, bana kredi çıktı. İlk başta almayı kabul ettim banka işlerimi hallettim. Ama birkaç gün içinde bu fikirden vazgeçtim. e-devlet üzerinden kredi başvurumu iptal ettim. Bankaya gitmem gerekiyor mu?

  • Merhaba,
   banka işlerimi hallettim cümlesi ile bankada kredi sözleşmesi imzaladımı kasdediyorsanız mutlaka ilgili bankaya gidip imzaladığınız sözleşmeyide iptal ettirin

 39. Hocam mrb.kredi borcum var.vergi dairesi tebligat göndermiş.okuldan ayrılalı 4 yıl oluyor fakat sigortasız çalışıyorum.arabam var üzerimde.satış verirken engel olur mu kyk borcum

  • Yasin bey merhaba,
   öğrenim kredisinden dolayı e haciz yapılmış ise e devletten kontrol ederek öğrenebilirsiniz araç üzerinde rehin satılamaz kaydı varmı bakın

 40. benim adıma sadece 1997 model eski bir araç var. kiradayım. başka da bir şey yok adıma. sadece asgari ücretle çalışıyorum. bir oğlumda lisede okuyor. kızıma bu şartlarda burs çıkar mı ?

  • Kadir bey merhaba,
   sorunuz birçok kişiyi ilgilendirdiği için kapsamlı cevap vereceğim
   Burs alma şartları nelerdir?
   Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
   BURS NEDİR ?
   Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
   Burstan yararlanacak öğrenciler,
   • Ön lisans öğrencileri,
   • Lisans öğrencileri,
   • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
   • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
   • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,
   • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
   burstan yararlanabilmektedir.
   Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
   Başbakanlık Bursu Nasıl Alınır, Başvurusu Nasıl Yapılır
   Başbakanlık Bursu yurtkur tarafından sadece başarılı öğrencilere öncelik durumuna göre verilen karşılıksız ve geri ödemesiz burstur. Başbakanlık bursu KYK tarafından verilmekte olup burs başvuruları KYK bursu olarak kredi yurtlar kurumu tarafından yapılmaktadır. Gençlik ve spor bakanlığının bünyesinde hizmet veren kredi yurtlar kurumu kyk, her yıl öğrencilere başbakanlık bursu olarak bilinen karşılıksız burs ve öğrenin kredisi imkanı ile kalacak yurt imkanları sunmaktadır. Başbakanlık bursu almak isteyen öğrenciler başvurularını kyk bursu başvuru süreleri içerisinde yapmaları gerekmektedir. Başbakanlık başvurusunu öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumunun resmi sitesi (http://www.kyk.gov.tr/) adresi üzerinden başvuru süresi içerisinde yapacaklar.
   Burs Hangi Durumlarda Kesilmektedir?
   • Başarısız olma,
   • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma
   • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
   • Öğretim kurumunun kapatılması,
   • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,
   • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

   Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimlerdir?
   • Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
   • Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
   • Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
   • Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
   • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
   • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
   • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
   • ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.

   bu genel açıklamadan sonra kızınızın burs değerlendirmesinde kyk yukarda belirttiğim şartlar dışında aile gelirlerinede bakacaktır bahsettiğiniz gibi sadece asgari ücret geliri söz konusu ise burs çıkabilir

 41. Nevzat bey merhaba,

  2012 üni mezunuyum.Ögrenımım esnasında karsılıksız burs aldım ve bu sene e-devlette tesadüfen 1997 tl kyk kredi borcum oldugunu ögrendim. Okulum mezunıyet tarıhımı temmuz olarak bildirdigi için temmuzdan sonraki aylara vermıs oldukları bursları kredıye cevırmısler ama benım hiç haberim yok. Okul bitince biraz soruşturmuştum devlet kendiliginden kesiyor senin bir sey yapmana gerek yok denilmişti. İtiraz etmek ıstıyorum ama simdi 2012 ye ait bi kanun vs bulamıyorum.
  Yardımcı olabılır mısınız ? Nasıl bir yol izlemeliyim.
  Tesekkür ederim.

  • Melek hanım merhaba,
   konunuz ile alkalı bir danıştay kararı okumuştum karar şöyleydi
   Danıştay 10. Daire, 27.05.2015 tarihinde verdiği karar ile tahsil zamanaşımı ile ilgili tartışmalara son vermiştir.
   Danıştay, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nun 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasına atıfla öğrencinin, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal eğitim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorunda olduğunu; 17’nci maddesinin birinci fıkrasında ise, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliğinin, tekrarında ise tamamının ivedilik kazanacağını belirterek alınan öğrenim kredisinin geri ödeme tablosunda her bir taksitin geri ödeme vadesinin belirlendiğini ve evvelce tahakkuk etmiş alacağın vergi dairesi tarafından yeniden tahakkuk ettirilmesinin hukuken mümkün olmadığını belirtmiştir.
   Özet olarak söylemek gerekir ise Danıştay, öğrenim kredisi borcunun, son taksit tarihini izleyen takvim yılı başından itibaren beşinci yılın sonuna kadar idare tarafından tahsil edilmesi gerektiğini belirtmiş ve bu süre geçtikten sonra yapılan takibatta tahsil zamanaşımı süresi bulunacağına hükmetmiştir.
   buna karşın idare tarafından uygulamada bu kurala pek riayet edilmediği ve tahsil zamanaşımına uğramış borçlar için icra takipleri ve hacizlerin yapıldığı gözlenmektedir. Bu durum ile karşılaşan kişilerin dava açma sürelerini kaçırmaksızın derhal hukuki destek almalarını tavsiye ederiz. Ayrıca söylemek gerekir ki hukukta her olayın kendine özgü durumları olabileceğinden 6183 sayılı Kanun uyarınca tahsil zamanaşımını kesen sebeplerin olup olmadığının ayrıca değerlendirilmesi şarttır. Zamanaşımını kesen hallerin varlığı halinde tahsil zamanaşımı sürelerinin tekrardan başlayacağını unutmamak gerekir.

 42. Benim babam ben 7 yaşındayken vefat etti genel sağlık sigortasından okurken para alabiliyorum babamdan dolayı peki ama ayrıyetten kyk da alabilirmiyim ??

 43. Mrb Nevzat bey ben kyk bursu alıyordm ama krediye dönüştü aldığım bursuda krediyle beraber geri ödemem gerekiyor mu

  • Merhaba,
   Burs krediye döndüğü tarihten itibaren mesuliyet başlar fakat imzaladığınız taahütnameye bakın orda bir hüküm varsa esas olan odur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir