Home / Makaleler / Devlet Teşviklerinde Turizm Ve Otellere Sağlanan Teşvikler

Devlet Teşviklerinde Turizm Ve Otellere Sağlanan Teşvikler

res171-300x200Türkiye’de Turizm Sektörüne Sağlanan devlet destekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü koordine etmektedir.

Ülkemizde istihdamın arttırılması, bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi, yatırım yoluyla sanayileşme politikalarının yönlendirilmesi, ekonominin dış rekabete açılması gibi politikaların üzerine kurulduğu gözlenmektedir. Bu amaçla kalkınma planları uygulanmaya başlanmış birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de turizm sektörüne yönelik olarak çeşitli teşvik ve destekler bulunmaktadır. Bu teşvik ve destekleri aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür:

 1. KOSGEB Kapsamında Sağlanan Destek ve Hizmetler,
 2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Uygulanan Teşvik ve Destekler,
 3. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler,
 4. 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler,
 5. Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) Tarafından Sağlanan Kredi İmkanları,
 6. Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki,
 7. Yurt dışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği.
 1. KOSGEB Kapsamında Sağlanan Teşvik Ve Destekler

3624 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanuna” 2009 yılında yapılan değişiklikler ile; KOBİ tanımında yer alan

“sanayi” ibaresi çıkartılarak yalnızca “işletme” ibaresi kullanılmış, KOSGEB hizmetleri

Kapsamına hizmet sektörü de dahil edilmiştir. Böylelikle hizmet sektörü aktörlerinden olan turizm işletmeleri de KOSGEB destek ve hizmetleri kapsamında yer almıştır.

KOSGEB tarafından işletmelere sağlanacak destek unsurlarına ilişkin usul ve Esaslar ise “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Yönetmelik ile KOSGEB tarafından geri ödemeli ve geri ödemesiz desteklerin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

“KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı”, Yüksek Planlama Kurulunun KOSGEB’in tüm sektörlerdeki KOBİ’lere destek sağlamasıyla ilgili çalışmalara ilişkindir.

KOBİ’lere Yönelik Hizmet ve Destekler

KOBİ kapsamında değerlendirilen işletmelere yönelik olarak KOSGEB başta olmak üzere kamusal ve özel destek, teşvik ve hibeler bulunmaktadır.

KOSGEB Destekleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından KOBİ kapsamındaki işletmelere eğitim, bilişim, kredi, Pazar geliştirme gibi geniş bir yelpazede destekler sağlanmaktadır.

KOSGEB’in KOBİ’ler için sağladığı hizmet ve destekleri aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür.

 KOBİ Proje Destek Programı

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenmektedir.

Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

 Tematik Proje Destek Programı

KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,- Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması ve KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanmasıdır.

Destek Ödemesi Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle

Geri Ödemesiz Destek Üst Limiti 150.000 TL dir.

KOSGEB’in sağladığı diğer destek programları ise şöyledir;

a)      Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

b)      Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

c)      İşbirliği Güç birliği Destek Programı

d)     AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı16

e)      Genel Destek Programı

f)       Girişimcilik Proje Destek Programı

g)      Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

h)      Kredi Faiz Destekleri

KOSGEB’in sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir.

Bu desteklerin yanı sıra KOSGEB zaman zaman kredi destek programları ilan etmektedir. İlan edilen programlarda desteğin amacı, beklenen yararlar, yararlanıcı profili, destek oran ve limitleri ile irtibat bilgileri yer almaktadır. Hizmet sektörü içerisinde yer alan turizm sektörünün de açılacak program şartlarına bağlı olarak bu desteklerden yararlanma hakkı mevcuttur.

 1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Sağlanan Teşvikler

Bu uygulama ile Bakanlar Kurulu, hangi sektörlerin ne gibi koşullarla teşvik tedbirlerinden yararlandırılacağını saptamakta, daha sonra Ekonomi Bakanlığı Bakanlar Kurulunca saptanan konularla ilgili bir tebliğ yayımlayarak belirlenen teşvik politikası ve amaçları hakkında gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

En son  14.04.2011 geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 2011/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile turizm sektörüne sağlanan son teşvikler özetle aşağıda yer aldığı şekildedir:

 •  Vergi indirimi,
 •  Sigorta primi işveren desteği,
 •  Yatırım yeri tahsisi,
 •  Gümrük vergisi muafiyeti,
 •  KDV istisnası,
 •  Faiz Desteği.

Turizm sektörüne ilişkin yatırım destekleri genel olarak İstanbul ili dışındaki, 3 yıldız ve üzerindeki otelleri kapsamaktadır. Ancak 2011/1597 sayılı kararname ile Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında 3 yıldız ve üzeri şartı aranmayacağı hükme bağlanmıştır.

2011/1597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında “teşvik edilmeyecek yatırımlar”

Turizm sektörünü ilgilendiren aşağıda 5 maddede sayılan yatırımlar belirlenmiştir.

1. Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, tatil köyleri, özel tesisler ve

dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri,

2. Lokantalar,

3. Yat ithali yatırımları,

4. Taşıt kiralama yatırımları,

5. Gösteri merkezi yatırımları,

Bakanlar Kurulu Kararında teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımların cinsleri ise

1. Komple yeni yatırımlar,

2. Tevsi (Genişletme, Yayma),

3. Modernizasyon,

4. Ürün çeşitlendirmesi

5. Entegrasyon yatırımları olarak belirlenmiştir.

Teşvik Belgesi Yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, karar amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgedir.

 1. Turizmi Teşvik Kanunu İle Sağlanan Teşvikler

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine istinaden turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere teşvik ve destek sağlanmaktadır.

Turizmi Teşvik Kanunun 13 üncü maddesinde; “ Turizm sektöründeki teşvik tedbirleri ile turizm yatırım ve işletmelerinin bu teşviklerden yararlanma usul ve esasları, Bakanlığın koordinatörlüğünde ilgili bakanlıklar ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir.

Yatırımlar için öncelik sırası;

 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ve Bakanlıkça tespit edilen diğer yerlerdir. Belgeli işletmelerden Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen döviz miktarını sağlayanlar, ihracatçı sayılırlar.” hükümlerine yer verilmiştir. Buna göre 2634 sayılı kanunda yer alan teşviklere ilişkin hükümler aşağıda yer aldığı şekildedir:

Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı Amacıyla Yapılan Tahsisler

Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesine göre, hazine ve orman arazilerinin kanunda belirtilen sürelerde turistik tesis yatırımlarına tahsisi sağlanmaktadır. Bu konuda Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik uyarınca işlem tesis edilmektedir.

Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi

Turizmi Teşvik Kanununun 1 inci maddesinin 5 inci fıkrasının c bendinde, “Ormanlarda yer alacak turizm yatırımı belgeli tesislerin, ödemek zorunda oldukları bedel, tahsis tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş eşit taksitte alınır.” hükmü yer almaktadır.

Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri

Turizmi Teşvik Kanununun 16 ıncı maddesinde geçen, “Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler.” hükme istinaden, işletmelere elektrik enerjisi desteği sağlanmaktadır. farkın Hazinece karşılanması için Belge ve faturalar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda vergi ve SSK borcu bulunmayan belgeli turizm işletmeleri normal tarifeden elektrik ücreti ödemeye ve en düşük tarife ile normal tarife arasındaki farkın da Hazine Müsteşarlığı tarafından kendilerine iadesine başlanmıştır.

Haberleşme Kolaylıkları

Turizmi Teşvik Kanununun 17 inci maddesindeki “Belgeli yatırım ve işletmelerin telefon ve teleks taleplerine ilişkin her türlü işlem ve tahsis öncelikle yapılır.” Hükmüne göre işletmelere haberleşme kolaylığı sağlanmaktadır.

Yabancı Personel ve Sanatkâr Çalıştırılması

Turizmi Teşvik Kanununun 18 inci maddesine göre; “Belgeli işletmelerde,Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkarlar çalıştırılabilir…” hükmüne dayanarak yabancı personel ve sanatkar istihdam eden işletmelere destek sağlanmaktadır.

 1. Emlak Vergisi Muafiyeti

Turizm İşletmeleri 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun “Geçici muaflıklar” başlıklı 5 inci maddesinin (b) fıkrasında “ Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.” hükümlerine göre işletmeler Emlak Vergisinden muaf tutulmaktadır.

 1. Exımbank Kredi İmkânları

Türk Eximbank, ihracat ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini kredi, garanti ve sigorta programları ile destekleyerek ülkemizin döviz girdisinin artmasına önemli katkılarda bulunmaktadır.

Turizm Kredisi ve Yararlanabilecek Olanlar

Türk Eximbank, çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürmek amacıyla “Turizm Kredisi” programını uygulamaya koymuştur. Kredi TL ve döviz cinsinden kullandırılmaktadır.

Söz konusu kredi uygulaması ile

 • TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acenteleri ile tur operatörleri (Yurt dışından getirilen turistlere yurt içi ve dışında verilen her türlü acentelik faaliyetlerine ilişkin hizmet karşılığında)
 • Özel hava yolu şirketleri (Yurt dışından taşınan yolculara verilen her türlü ulaşım faaliyetlerine ilişkin hizmetleri karşılığında),
 • Turizm işletmeleri, yurt dışından getirilen turistlere yurt içinde verilen her türlü konaklama, yeme, içme ulaşım, yurt dışı tanıtım ve pazarlama vb. hizmetleri karşılığında kredi imkanından yararlanabilmektedirler.

Firma Limiti Ne Kadardır?

Turizm TL/Döviz kredilerinin anapara bakiyeleri toplamı 15 Milyon ABD Dolarını aşamaz..

Kredinin Vadesi Nedir?

Kredi vadesi azami 540 gündür. Ayrıca, 360 gün (iki taksit), 120 ve 180 gün vade seçenekleri de mevcuttur.

KOBİ’lere Yönelik Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Yatırım Kredisi

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında imzalanan Kredi Anlaşması çerçevesinde; sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri sabit sermaye yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Kredinin toplam tutarı 200 milyon Avro olup, ABD Doları ve Avro olmak üzere iki ayrı para biriminden kullandırılması mümkündür. Program kapsamında tutarı 25 milyon Avro’yu geçmeyen projeler kredilendirilmektedir. Firma limiti 12,5 milyon Avro’dur ve firmanın bir gruba ait olması halinde grup şirketlerinin kullanabileceği kredi tutarları toplamı da bu limit dahilindedir. Kullandırılacak kredinin tutarı ve vadesi, projenin toplam yatırım tutarına, yaratacağı nakit akımına, firmanın ihracat işlemlerine sağlayacağı katkıya ve muhtemel öz kaynak katkısı dikkate alınarak Türk Eximbank tarafından belirlenir.

Krediden Kimler Yararlanabilir?

Bu krediden, ihracat amaçlı veya döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan Türkiye’de yerleşik KOBİ vasfına haiz özel sektör firmaları yararlanabilir.

 1. Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca “Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe; Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir…” konuya ilişkin sağlanan teşviklerle ilgili uygulama Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

 1. Yurt dışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 13 üncü maddesinde “…Belgeli işletmelerden Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen döviz miktarını sağlayanlar, ihracatçı sayılırlar.” hükmü yer almaktadır. Anılan maddenin işlerlik kazanabilmesi amacıyla çıkarılan 2009/15299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde ise “Bu karar kapsamında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca belirlenecek devlet yardımlarının uygulanması ve takibi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülür”ifadesi mevcuttur.

Türkiye Turizm Strateji 2023 belgesinde belirtilen dünyada ilk beş ülke içerisinde yer almak hedefine ulaşılabilmesi amacıyla yurt dışında gerçekleştirilecek fuar ve diğer tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine özel sektör katkı ve katılımının sağlanması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde, grup olarak bölge tanıtımı yapacak işletmelerin, katılım masraflarının, yurt dışında gerçekleştirecekleri tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında özel proje giderlerinin, bu tespit edilen esaslar ve oranlar çerçevesinde Tanıtma Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerindeki ödeneklerle sınırlı olmak kaydıyla ödenmesi olarak belirlenmiştir.bu hususlardan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, asli fonksiyonu konaklama olan ve bir önceki mali yıl içerisinde bireysel olarak 1.000.000 (bir milyon) ABD Doları ve muadili dövizi yurt dışından sağlayan işletmeler yararlanabilmektedir.

Yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetleri

1) İşletmelerin;

a) Bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak, tesisleri ile birlikte bölge tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirecekleri, kokteyl, çalıştay, sergi ve benzeri etkinliklere ilişkin yer kirası, ikram ve organizasyon giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50’si ödenir. Ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 10.000 (on bin), grup faaliyetlerinde 25.000 (yirmi beş bin) ABD Dolarını geçemez.

b) Bölge tanıtımı için hazırlanan projeleri kapsamındaki reklam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50’si ödenir. Reklam faaliyetlerinde ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 40.000 (kırk bin), grup faaliyetlerinde 150.000 (yüz elli bin) ABD Dolarını geçemez.

2) Mali yıl içinde yapılacak ödemeler toplamı, bireysel işletmeler için 150.000 (yüz elli bin), grup faaliyetlerinde 750.000 (yedi yüz elli bin) ABD Dolarını geçemez.

About nevzaterdag

Check Also

Yeni Kıdem Tazminatı Sistemi Nasıl Olacak ?

  Benzer Yazılar11. Kalkınma Planı Neleri Kapsıyor?Corona Virüsü Küresel, Mücadelemiz Ulusaldır!Corona Virüsünden Dolayı İşçi Çıkarana …

105 comments

 1. Merhabalar Ben turizme yonelik isler durumda Otel satin almak istiyorum ingilterede ikamet ediyorum fakat turkiyede is ve yatirim yapmak yurt disindan turist getirip ozellikle ingiltereden AYVALIK ta bir Otel dusunuyorum kendim ayvalikli oldugum icin o guzel yerlerde en iyi sekilde tanitmak ve ulkemize katkida bulunmak istiyorum otel satin almak icin krediye ihtiyacim var bunu nasil ve hangi kaynaklardan temin edebilirim cevaplarsaniz cok memnun olurum simdiden tesekkurler.

  • Merhaba Aysima hanım,
   Düşünceniziden dolayı öncelikle sizi tebrik ederim Ülkeme birşeyler yapayım düşüncesi çok güzel sordunuz soru için cevap vermek için bazı bilgilere ihtiyaç var
   1-İstediğiniz kredimi,devlet desteğimi
   2- Kredi ise bildiğiniz gibi finans kurumları proje desteği bile olsa teminat talep ederler bunu karşılama imkanınız varmı
   3-Düşündüğünüz proje için yaptığınız temaslar(Müşteri noktasında) varmı
   bana mail adresimden yazarsanız sanırım daha ayrıntılı cevap verme imkanım olabilir
   nevzaterdag@nevzaterdag.com

   • Hayırlı Günler.
    Artvin/Borçka ilçemizde son yıllarda artan turizm hareketliliğinden dolayı otel ihtiyacı kaçınılmaz oldu. Borçka merkezde otel için uygun konum ve arazimiz mevcuttur. Devlet teşvik ve desteklerinden yararlanmak suretiyle otel açmak istiyoruz. Hangi yolu izlemeliyiz? Teşekkürler

    • Merhaba Murat bey,
     size önerim öncelikle bölgenize bakan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile bir görüşün bölge hakkında bilgi alın

 2. Merhaba
  Kapadokya bolgesinde butik otel kurmayi planljyorum bunun icin sit alani icinde yer alan mevcut tas binalardan alip gerekli proje onaylarini aldiktan sonra 8 ila 15 arasi odasi olan oteli hayata gecirmek istiyorum ancak yatirim maliyetleri oldukca yuksek bu yatirim maliyetlerini turizm tesvik kredilerinden faydalanarak karsilayabilirmiyim ve bu mumkunse ise nereden baslamaliyim.
  Saygilarimla

  • Merhaba,
   Sit alanı dahilinde yapacağınız yatırımda kredi kurumları proje finansmanı için izin ve proje talep edecektir ama sit alanına bu izni alabileceğinizi sanmıyorum bunu araştırısanız mümkünse size finans kurumları ile alkalı daha ayrıntılı bilgi yazarım

 3. KEMER BÖLGESİNDE 5 YILDIZ OTEL AÇMAYI PLANLIYORUZ NE KADAR DEVLET KATKIDA BULUNUYOR.NE GİBİ İŞLEMLER YAPMAMIZ GEREKİYOR.NE KADAR FİNANSA İHTİYACIMIZ VAR.
  TEŞEKKÜR EDERİM.

  • Onur bey merhaba,
   Kemer 1. bölgede olduğu için çok fazla teşvikler yok aslında fakat aşağıda o bölgeye teşvik belgesi kapsamında sağlanan devlet desteklerini aşağıda yazıyorum
   Yatırımlarda Devlet Teşvikleri – Bölgesel Teşvikler, 1. Bölge
   Destek Üst Limiti:

   Destek Alt Limiti:
   Her sektör için minumum yatırım tutarları farklılık göstermektedir.
   Destek Oranı:
   Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi

   Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşvik Sistemi kapsamında Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da belirlenen sektörlerde, 1 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için “Bölgesel Teşvikler” verilmektedir.

   Teşvik sistemi kapsamında 1. bölgede yer alan Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde belirlenen sektörlerde yapılacak yatırımları desteklemek amacıyla bazı teşvikler sunulmaktadır. Bu teşviklerden faydalanmak için “Yatırım Teşvik Belgesi” alınmalıdır.

   Aşağıda belirtilen sektörlerdeki minumum yatırım tutarlarında ve üstünde yapılacak yatırımlara aşağıda yer alan teşvikler verilmektedir:

   – Gümrük Vergisi Muafiyeti,
   – KDV İstisnası,
   – Vergi indirimi,(31.12.2013 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için gelir vergisinden %50, 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılacak yatırımlar için ise %30 indirim sağlanacaktır.)
   – Sigorta primi işveren hissesi desteği,(31.12.2013 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için 2 yıl süreyle geçerli olacaktır.)
   – Yatırım yeri tahsisi

 4. Nevzat bey merhaba,
  ben Almanyada yasiyorum ve Diyarbakirda 5 yildizli otel yapmak istiyorum..100 odali bir otel dusunuyorum.sorduguma göre 10 Trilyon filan yeterliymis.Ben ortagimla 6 Trilyon tedarik edebiliyoruz.sorum sudur,geri kalan parayi devlet tesvik yasasindan faydalanarak alabilirmiyim ve sayet alabiliyorsam en fazla ne kadar süre icinde geri vermek zorundayim.simdiden cevabiniz icin tesekkürler.

  • Mahmut bey merhaba,
   Diyarbakır öncelikli teşvik kapsamında bir ilimiz burdaki yatırımlar devlet tarafından teşvik ediliyor size önerim projenizi fizibilitelendirerek öncelikle teşvik belgesi alın alınan teşvik belgesinde size sağlanan tüm teşvikler yazacaktır o bölgeye vergi indiri,personel teşviği,arazi tahsisi faiz indirimi gibi avantajlar sağlanmakta fakat önerim bu konuda o bölgeden bir uzman ile çalışın

 5. sayın hocam öncelikle saygılar izmir çeşme antalya balıkesir edremit bölgelerinde 4 yıldız yada 5 yıldız otel yapıp işletmek istiyoruz ancak bazı bilgilere ihtiyaç duyduk devlet teşvikinden faydalanmak üzere soru :1 yatırım yeri tahsisi nedemek 2 :hazine arazisinden faydalanabilirmiyiz ve nekadarını öderiz
  3: 1nci bölge 2 nci bölge neyi kapsamaktadır.4:alınan devlet teşvik kredisi faiz oranları 5: alınan krediyi zamanında ödenemezse ne gibi işlem yapılır 6:

  • Merhaba Yaşar bey,
   sorularınızın cevabı aşağıdadır
   1-yatırım yeri tahsisi teşvik kapsamında teşviğe tabi projeler için milliemlak ve hazinenin elindeki arazilerden proje için devletce tahsis demektir
   2-4706 sayılı Kanun Ek 3’üncü Maddesi Kapsamında Yatırım Yeri Tahsisi
   Bu teşvikten yararlanabilmek için:

   Yatırım teşvik belgesi sahibi olunması veya bu mahiyette alınacak yazı,
   Yatırım tutarının taşınmaz bedellerinin,
   Tarım ve hayvancılık için bir,
   Turizm yatırımı için iki,
   Diğer yatırımlar için üç katından az olmaması gerekmektedir.
   OSB’lere Hazineye ait taşınmazlar 54 ilde bedelsiz devredilmekte, diğerleri de harca esas değer üzerinden satılmakta olup, öncelikle yatırımların bu bölgelerde yapılması gerekmektedir.
   OSB ve Endüstri Bölgelerinde boş yer yoksa veya yapılacak yatırım buralarda yapılamıyorsa talep değerlendirilecek, en fazla kişi istihdam eden ve yatırım yapan ve yatırım tutarının %20’i kadar öz kaynağa sahip olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir
   3-BU SORUNUZUN CEVABI OLABİLECEK MAKALELERİMİ SİTEMDEN TEŞVİK BÖLÜMÜNDEN OKUYABİLİRSİNİZ
   4-Teşvik kapsamında kredi kullanılacak ise normal faiz oranının 2 puan altında veya teşvik belgesinde belirlenen oranda faiz indirimini kapsar
   5-Teşvik kapsamında alınan krediler bankaların ticari kredilerde uyguladığı prosödüre tabidir

 6. Şaban Gözükara

  Merhablar sayın ustadım,
  Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Mevcut kargası bitmiş binayı 3 yıldızlı otele dönüştürmek istiyoruz. Devlet teşviklerinden ve kredilerden faydanalabilirmiyiz?
  bölgemizde kültürel açıdan Eshab-ı kehf orjinalı diye bileceğimiz tarihi eser bulunmakta.
  ekonomik açıdan 4 milyar tondan fazla linyit kömürü bulunmakta mevcut durumda Afşin-Elbistan A ve B termik santralları elektrik üretmekte olup,Türkiye ve BAE Afşin-Elbistan’da 12 milyar dolar yatırımla 8 bin MW’lik elektrik santrali yapımını içeren anlaşma imzaladı.
  Gerek her yıl Eshabıkehf ziyaretçileri için, gerekse ilçemize yapılı olan termik sanrallarına gelen yatırımcılar ve yeni yapılacak termik sanrallarında çalışacak yurt dışından gelen teknik elemenlar için konaklama yeri yoktur.
  konuyla ilgili bilgi vermeniz bizleri çok memnun edecektir. çalışmalarınızda başarılar diler destekleriniz için teşekkür ederiz.

  • Şaban bey merhaba,
   Kahramanmaraş teşvik kapsamında 5. bölge olarak görülmekte bu bölgede birçok teşvik uygulaması var size önerim projenizi fizibilitelendirip teşvi,k belgesi möüracatında bulunun bunu bölgedeki bir danışman vasıtası ile yapabilirsiniz ayrıca kahramanmaraş bölgesi Doğu akdeniz kalkınma ajansı bölgesinde bu ajanslada temasa geçip bölge için özel proje uygulaması ve teşvikleri varmı öğrenmeniz sizin için faydalı olacaktır

 7. Merhaba nevzat bey Giresun merkezde denize sıfır 2 dönüm bir arsa satın aldım. Belediye imarı turistik alan olan arsaya turistik butik bir otel yapmayı düşünüyorum. Arsa maliyeti 1.350. 000.00 TL ye mal oldu. Toplam yatırım maliyetim yaklaşık 4.000.000.00 TL ye mal oluyor. Bu bölgede devletin bu projeye ne gibi bir desteği vardır. Hibe desteği var mı eğer varsa 4.000.000.00 tl bedelli bu projede hibe desteği ne kadardır. Hangi kurumla irtibata geçip bu konu hakkında bilgi alabilirim. Şimdiden teşekkürler.

  • Resul bey merhaba,
   Turizim konusu devletin en çok destek alan bir alanı size önerim öncelikle fizibilite oluşturup teşvik belgesi alın sonra diğer teşvikler için bölgenizdeki kalkınma ajansı ile temas kurun
   bu konuda bu haftada bir makale siteme ekleyeceğim onuda okumanızda fayda var

 8. Merhaba yeni bir otel devaldım.Bunun için desteğe ihtiyacım var .Neler yapabilirimnasıl bir yol izlemeliyim.

  • Merhaba,
   Öncelikle oteliniz hayırlı ve bol kazanclı olsun size önerim otel ile ilgili bir fizibilite etüdü oluşturup teşvik müracatında bulunun

 9. Merhaba Nevzat Bey
  ben Almanyadan yazıyorum Alman Vatandaşıyım kendı memleketim Erzin/Hatayda bir Aquapark + butik otel açmayı düşünüyoruz .Ben Türkiyedeki teşfiklerden nasıl yararlanırım?bu işi nereden ve nasıl başlamalıyım.yukarda yazan arkadaşlara fizibilite oluşturup teşvik belgesi almayı önermişiniz hatay bölgede ulaşacağım kalkınma ajansı önerebilirmisiniz

 10. Merhaba Nevzat Bey,

  Karaköy’ Perşembe Pazarı bölgesinde çok katlı bir iş hanını kiralayarak aşağı yukarı 14 odalı bir butik otele dönüştürmeyi düşünüyoruz. Merdiven, asansör, yangın merdiveni, vs. gibi öğeleri göz önünde bulundurursak ruhsatta kesinle sorun yaşanmayacak. Bunun için proje kapsamında devletten ya da bankalardan alabileceğimiz kolaylılar neler olabilir?

  • Selçuk bey merhaba,
   düşünceniz ve işiniz hayırlı olsun.
   Düşüncenizi projelendirip Turizim bakanlığı teşviklerine müracaat etmenizi öneririm teşvik kapsamında bankalarla proje finansmanı yapmanız daha kolay olacaktır Alabilecekleriniz alacağınız teşvik belgesinde size tanımlanan teşviklerdir bunlar şunlardır diyemiyorum belgede verileceklere bakmak lazım

   • merhaba hocam erzuruma otel pansıyon ve memur evı seklınde proje ıcn tesvık almak ısıtoyrum ne tur bır yol ızlemem gerek

    • İlhami bey emrhaba,
     projeniz ile alkalı daha ayrıntılı bir maili mail adresime gönderirseniz ayrıntılı cevap verebilirim

 11. Gökhan Erbesler

  Merhabalar,

  Güney Ege’de küçük bir motel devralmayı düşünüyorum. Daha önce turistik tesis ünvanına sahip bir işyeri devletin verdiği destek kapsamına girmekte midir ? Yoksa bankalar yoluyla mı kredi kullanmam gerekecektir. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılar

  • Gökhan bey merhaba,
   Turizme devlet destekleri var fakat bu destekler teşvik belgesi kapsamında bankalardan kredi kullanacaksanız bile teşvik belgesi alın çünkü teşvikler içinde faiz indirimi de bulunmakta

 12. Merhaba
  Marmara Adası’nda 3 veya 4 yıldızlı bir otel yapmak istiyorum,bu konuda:
  1-proje yatırımının ne kadarına teşvik kullanabilirim?
  2-vergi,sgk,kredi faizi ve diğer alabileceğimiz teşvikler nelerdir?
  bu konularda aydınlatırsanız çok mutlu olurum
  saygılar

  • Kadir bey merhaba,
   teşvik sadece nakti yardım değildir bölgenizde teşvik belgesi ile verilen teşvikler nelerse onlardan faydalanabilirsiniz bunlar genellikle nakti değil aynidir vergi indirimöi,sgk prim desteği gibi bunların tamamı alacağınız teşvik belgesinde ayrıntılı yazar

 13. MERHABA TURİZİM TEŞVİKLERİNDEN BİZDE FAYDALANMAK İSTEDİK FAKAT ŞİRKET KURARKEN BU KONULARDA ARAŞTIRMA YAPMADIK SİRKETİMİZİ KURDUKTAN SONRA KOSGEB BE BAŞVURDUK FAKAT ŞİRKET KURULMADAN BAŞVURU YAPMMAMIZ GEREKTİĞİNİ AÇIKLADILADILAR TURİZİM OTELCİLİK MEZUNUYUM KENDİ YERİMİ AÇMA GAYRETİNDEYİM KOCAELİ GEBZE BAYRAM OĞLUNDA KİRALADIĞIM BİNA, GİRİŞ LOBİSİ, TOPLANTI SALONU +3KAT+ TERAS RESTAURANT ŞEKLİNDE 47 ODALI BİR OTEL İNŞAATINDAYIZ BİTMEK ÜZERE FAKAT NAKİT SIKINTISI ÇEKMEKTEYİM BU KONUDA NASIL BİR TEŞVİK ALABİLİRİM

  • Meral hanım size önerim Proje finansmanı şeklinde bankalardan kredi alabilirsiniz veya teşvik müracatında bulunup faiz indirimi ve proje finansmöanı talep edebilirsiniz bir başka alternatifiniz ise projenize yatırımcı bakabilirsiniz

 14. teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için değerlendirecem…

 15. Merhabalar elimde Trabzon’da yayla oteli projemiz olup teşvik konusunda kaçıncı bölgededir

 16. Merhaba lar ben ingilterede bir truzim ofisi acmak istiyorum sadece turkiyeye her yil en az 13 000 yabanci turist gondermeyi hedefliyoruz boyle bir is icin turkiyeden bir tesvik alabilirmiyiz tesekkurler

 17. Merhaba Nevzat Bey, biz Marmara Adasında ikamet etmekteyiz..Burda bir plajda yaz kış işetebileceğimiz bungalow evleri olan bir beach yapmak istiyoruz. Bu proje için devletten destek alabilirmiyiz, bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerekir,bilgi alabilirmiyim?
  Çok teşekkür ederim.

  • Yelda hanım merhaba,
   projeniz turizim teşviki kapsamında düşünülebilir bu konuda teşvik belgesi almanızı öneririm ayrıca bölge kalkınma ajansı ile temas kurup turizime proje teşviklerini öğrenirseniz size faydalı olacaktır

 18. Nevzat Bey Merhabalar,

  Taksim’ de yanyana iki tane tarihi bina dedemden bize miras kaldı ve bizde bu iki binayı birleştirip butik otel yapmayı düşünüyoruz ama yeterli bir bilgiye ve paraya ihtiyacımız var bu konuda bize nasıl bir yardımda veya öneride bulunabilirsiniz.

  Yardımınız için şimdiden teşekkürler.

  • Serdar bey merhaba,
   tarihi bina oluşu harekete kabiliyetinizi azaltacaktır öncelikle anıtlardan ve belediyeden tadilat ve değişiklikj izini alabilirliğinizi kontrol etmenizi öneririm buna uygun ise turizim teşvik belgesi alarak sağlanan teşviklerden faydalanma yolunuda dikkate almanızda fayda var

 19. Merhabalar Nevzat Bey,
  Yorumlarınızı okudum.Gayet açıklayıcı ve net.
  Denizli ili sınırları başta olmak üzere 4-5 yıldızlı bir Termal Otel projesi planlamaktayız. Böyle bir yatırım için, teşvik konusunda değerli fikirlerinizi almak istiyorum.
  Teşekkürler.

  • Serdar bey merhaba,
   projenizi bölgenizdeki kalkınma ajansı ile paylaşarak hangi desteklerden faydalanabileceğinizi öğrenmenizi öneririm

 20. Nevzat Bey merhaba,
  Samsun ilinin Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Engiz de bir dönüm içinde yazlığım var.Burayı butik otele dönüştürmek istiyorum. Bu iş için teşvik alabilirmiyim.Bu alan hangi teşvik bölgesine girmektedir.yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhaba,
   samsun bölgesi orta karadeniz kalkınma ajansının baktığı bölgeye girmekte size önerim bu kalkınma ajansı ile temas kurarak proje teşviklerini öğrenmeniz

 21. mrblr.
  Ben ağrı da bir turizm merkezi kurmak istiyorum. tabi bunu da teşvik kredileri ile kurmak zorundayım. bölgede böyle bir yatırım yapabilmem için neler yapmalıyım ve ilk etapda nerelere başvurmalıyım. bu konuda beni bilgilendirirsenız sevinirim. tşklr.

  • İhsan bey merhaba,
   size önerim bölgenize bakan serhat kalkınma ajansına giderek danışın Ağrı birçok teşviğin verildiği öncelikli kalkınma bölgesidir

 22. Sayın Üstadım, sitenizi inceme fırsatım oldu, sorulan sorulara verdiğiniz cevapları gördüm. Pek değerli bir hizmet vermektesiniz, tebrik ederim. Benim de talebim Turizm konusunda teşvik belgesi alabilmek için örnek olarak bir fizibilite raporu istiyorum. Ona göre fizibilite çalışmamı netleştireceğim. Proje konum: Gebze ilçesine bağlı, ormanlık alan bitişiğinde 25 dönüm arazimiz var. Buraya ahşap kütük evlerden konaklama ve dinlenme tesisi yapmayı planllıyoruz, Tesiste yüzme havuzundan, restoraunt ve kafeisne, alış veriş için yerler, at binme, ATV, gibi günü birlik konaklamalı ve konaklamasız turizm tesisi kurmak istiyoruz. Yer bize ait, yerin arkası Çok büyük bir ormanlık alan, bu yere ilave olarak hazineden de turizm amaçlı işletme izni istemeyi düşünüyoruz. Bu tesisle ilgil olarak alınabilecek krediler, teşvikler, ve varsa fizibilite raporu örneği talep ediyoruz. ( bu örnek fizibilteyi kendimize uyarlamak için ) Şimdiden ilgi ve alakanıza teşekkür ederim.
  Mahmut ŞENER

  • Mahmut bey merhaba,
   fizibilite raporu şablonlarını internette bulabilirsiniz fakat şablondan ziyade fizibilite içeriği önemlidir

 23. nevzat bey merhaba
  Görev aldığım otel 4 yıldızlı. İşletmemize çok yüksek elektrik faturası gelmektedir. Turizm Teşvik kanunun 16. maddesinde Elektrik ve su konusunda teşvik verdikleri yazıyor. Bundan nasıl faydalanırız ? SSK ve vergi borcumuzda yok. Nereye başvuru yapmamız lazım? ve nasıl bir faydası oluyor? Çok teşekkür ederim

  • sinan bey merhaba,
   mail adresime yeriniz ve diğer ayrıntılar ile ilgili mail atarsanız size daha fazla yardımcı olabilirim

 24. merhabalar nevzat bey,ben antalyada bir seyehat acentası sahibiyim,acentaların ne tür hakları var (devlet teşvik veya bankalardan alınabilecek kredi)biraz bilgi verirmisiniz,mali yönden biraz rahatlamak ve daha fazla turist getirme çabasındayım.Tercihen uzun vadeli ve çok sıkmayacak teşvik kredileriyle ilgileniyorum ama en az 250000 tl,yardımınız için teşekkürler.

 25. Haluk Sakızlı

  Nevzat bey merhaba. Öncelikle böyle bir site yaparak bizleri aydınlatmanızdan dolayı çok teşekkür ederim.Aydın /Söke de kendimize ait olan 34.000 m2 arazimizde açık ve kapalı yüzme havuzları, at çiftligi,Toplantı , dügün salonu ,paintball ve vb. Komple bir tesis yapmak istiyorum .Bunun icin devlet tesvigi almak icin neler yapmalıyım ?Yardımlarınız icin simdiden tesekkür ederim.

  • Haluk bey merhaba,
   projenizin tüm detayları ile ilgili ayrıntılı bir mail atarsanız bir çalışma yapıp size cevabi mail atarım

 26. sayın hocam.izmir dikilide inşaat müteahhitliği yapmaktayım.gerçek kişi olarak.termal turizm teşvik kapsamındaki bademli köyünde denize sıfır bir arazide beş yıldızlı bir otel kompleksi yapmak istiyoruz.1.tüzel şirket olmamız gerekir mi 2.araziyi satın almak için hibe uygun kredi alabilir miyiz.2.inşaat ve işletme için de hibe ve uygun kredi allabilir miyiz.kosgebde kaydımız var.teşekkür ederim..

  • Mustafa bey merhaba,
   teşvik belgesi için tüzel kişi olma zorunluluğunuz yok bölgeye sağlanan devlet destekleri için bölgenizdeki kalkınma ajansı ile temas kurmanızı öneririm

 27. iyi günler nevzat bey … 10 yıldır kirada olan pansiyonumu kendim işletmek istiyorum ve bunun ıcın teşvik kredisi düşünüyorum yerimiz mugla ilinin marmaris ilcesıne baglı selimiye köyünde bulunmaktadır acaba hangi mercilere müracat etmem gerekli beni bu konu hakkında aydınlatırsanız sevinirm…

  • Cemile hanım merhaba,
   sizin bölgenize güney ege kalkınma ajansı bakıyor onlarla temas kurarak yapabilecekleriniz ve işinize sağlanan devlet desteklerini öğrenebilirsiniz

 28. merhaba nevzat bey oncelıkle cok tessekkur ederım bu sıte ıcın.benım mersın sılıfke denız kenarında 1300 m2 denıze sıfır arsam var.apart pansıyon yada 3 yıldızlı otel yapmak ısrıyorum.3 trılyon malıyet gereklı.devlet ne kadarını karşılar ne kadar surede odemek zorundayız.ve bu iş için ilk olarak ne yapmalıyım.tesekurler.

 29. Merhabalar giresunun yaylasinda orman arazisi kiralayip yayla evleri içerikli bir tesis yapmak istiyorum negibi bir teşvik alabilirim nerelere müracaat etmeliyim şimdiden teşekkür ler.

 30. Nevzat bey selamlar bızım acentemız var İstanbul şilebölgesinde butik/organic otel kapsamında bir şey düşünüyoruz teşvikler nasıl olmaktadır ?

 31. Nevzat bey merhaba,marmariste 4 yildizli bir otel kiraladik.ancak tesisin modernizasyona ihtiyaci var.hibe olarak olmasada tesvik kredisi alabilirmiyiz.?tesekkurler

 32. Merhaba Nevza Bey,

  Oncelikle verdiginiz onemli bilgiler icin cok tesekkur ederim.

  Yaklasik 7 yildir Londra’da yasiyorum. Gectigimiz yil Tailored Turkey adi altinda Ingiltere alt yapili online seyahat sirketi kurdum. Sirketim Turkiye’nin en seckin destinasyonlarina kisiye ozel ultra lux seyahat programlari tasarlamaktadir. Gun gectikce ulkemin, dogal guzelligi, mutfagi, tarihi kulturu ve insanlarina olan ilgi avrupada artikca artiyor. Bu ilgi beni o kadar heyecanlandirdiki sirketimi kurmak ve ulkemi ve guzelliklerini avrupadaki insanlara tanitmayi ve ulkeme yabanci para girisinde destegimin olmasini istedim.

  Ingilterede ve avrupada yapacagim ulkemi ve sirketimi tanitim amacli yapacagim reklam ve tanitim girisimleri icin Kultur ve Truzim Bakanligindan destek almak istiyorum fakat sirketim Ingiltere alt yapili oldugu icin uygun bir tesvik destegi bulamadim. Bana bu konuda yardimci olursaniz cok sevnirim, fikirleriniz ve onerilerinizi bekliyorum.

  Sevgiler
  Murat

  • Merhaba Murat Bey,
   Türkiye’de teşvik veya hibe alabilmeniz için şirketinizin Türkiye’de kurulu olması gerekir.
   Şirketinizi Türkiye’de kurduktan sonra size profesyonel hizmet verebiliriz.
   Saygılarımla,

  • Sayın hemşehrim merhaba. İlgi izi. Çeker mi bilmiyorum ama ben çorumda 40__50 odalı birer yapmayı düşünüyorum. Yer hazır sadece tadilat yapılacak.

 33. Merhaba Nevzat Bey,

  Turkiye’de sirket kurmayi dusundum ve arastirdim fakat tesvik veya hibe alabilmem icin sirketimin 3 yil calismis olmasi gerektigi soylendi. Nasil bir adim atmaliyim sasirdim dogrusu.

  Tesekkurler

 34. Merhaba nevzat bey bolu abanta yakın yola cepheli 1500m bir alanımız var buraya butik otel yapmak istiyoruz .

  fakat nerden başlamak gerektiğini henüz bilemedik truzim kredisi diyorlar. kredi onaylanınca kredinin tamamımı

  yoksa ilk başta ne kadarını verirler selamlar iyi çalışmlar dilerim.

  • merhaba Metin bey turizim kredisi proje finansmanı şeklinde olacaktır bu bankanızla yapacağınız kredi anlaşmasına bağlıdır tamamını da verebilir projenin aşamalarıa görede krediyi serbest bırakabilir fakat ben size marmara kalkınma ajanası ile temas kurmanızı öneririm bölgeye has başka bir destek varmı sorun

 35. Nezvat Bey Öncelikle Hayırlı Bayramlar;
  Benim istanbulda bir dairem var burayı satıp balıkesir taraflarında sekiz adetten oluşan 1+1 ve 2+1 şeklinde villa yapıp günlük haftalık ve aylık olarak işletmeyi düşünüyorum devletimiz bununla alakalı bir teşfik verirmi verirse sizce rakkam nekadar olur ve bu konuyla alakalı nereyle görüşebilirim yardımcı olabilirmisiniz şimdiden çok teşekkürler…

  • Merhaba Özgür bey,
   Sizede güzel bir bayram dilerim. Verdiğiniz bilgilerle genel bir değerlendirme yapmam pek mümkün değil. Fakat size önerilerim şunlar olabilir
   1-Balıkesir güney Marmara kalkınma ajansı bünyesinde onlarla görüşmenizi öneririm.
   2- Yaş ile alakalı son dönem getirilen genç girişimci desteklerini kontrol edin
   3- Bankaların girişimci desteklerini kontrol edin

 36. merhaba nevzat bey
  Rize merkeze yakın bir yerde kendime ait arsam da butik otel yapmayı düşünüyorum,devlet destekli kredi kullana bilir miyim,kullana bilirsem nerede başlamam lazım..?

 37. Nevzat bey merhabalar , inşaat firmam var ve şuan da 146 daireden oluşan 1+1 rezidans daire projem var , inşaatı devam etmekte , 3/1 arsa bana ait ve kalan 3/2 si kat karşılığı sözleşme ile aldım. bana ait olan kısımların satışını sözleşme yaparak satmaktayım finansını bu şekilde karşılıyorum. son günlerde burayı otele çevirme fikri oluştu ve bir toplantı yaparak diğer hissedarlarla ortak karar alıp oterle çevirmeyi düşünüyorum , diğer hissederlar karşı çıkar kabul etmezlerse onların hesabı ödeyerek saf dışı bırakacak şekilde nasıl bir teşvikten faydalanabilirim, yada kendime ait olan kısmı şu aşamadan itibaren satmadan teşvik almak istesem nasıl bir teşvikten faydalanırım, siz bu konuda resmi danışmanlık yapıyormusunuz yapıyorsanız özel iletişime geçebilirmiyiz.

 38. Nevzat bey merhaba ben Artvin Borçka ilçesinde 3 yıldızlı bir otel açmak istiyorum ama teşvik için ne gerekir pek bir bilgim yok ne yapmam gerekiyor bu süreçte ilçeye 5 km yakınlıkta köyüm var orda arazimde mevcut ama öncelikle ilçe içinde yapmak istiyorum ve arazimde yok bunun için teşvik alabilirmiyim arsa ve otel için herhangi bir danışman şirkette olmadıgı için bilgi alamdım yardımcı olursanız sevinirim.

  • Merhaba,
   projeniz için il turizim müdürlüğü ile ve doğu karadeniz kalkınma ajansı ile temas kurabilir projenize sağlanabilecek destekleri öğrenebilirsiniz

 39. Merhabalar
  Ben Marmaris/Akbük/Turnalı mevkiinde 15 dönüm araziyi 7 yıllığına devir vs.. yetkileri bana ait olacak şekilde kiraladım.Mevcut alan özel mülk olup sit alanı çerisinde kalmakta ve ormanlık arazidedir. Bu mevkide geçici turizm ruhsatı verilebiliyor sadece. Sermayem çok kısıtlı ancak hayallerimiz herkes gibi büyük. Mevcut yer üzerinde ahşap bungalov tarzı olması koşulu ile otel yapmak istiyorum. Sorularım ise şöyle;
  -Geçici Turizm belgesi ile hibeli destek kredisi alabilir miyim?
  -Krediyi alabilmem için Kendi sermayemin ve yatırımın olması gerekiyor mu? Gerekiyorsa ne kadar ?
  -Krediyi Alabilmek İçin projenin ne tarzda hazırlanıp sunulması gerekiyor?
  -Bu tarz bi otel için ne kadara kadar kredi veriliyor?
  -İki yüz bin TL’lik bir proje kafamdaki bu tarz bi proje için ne kadar kredi bulabilirim?
  -Ticari bir sicilim yok. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Devletten hangi alanda teşvik ve hibe alabilirim?
  Cevaplarınızın ve yardımlarınızın beni aydınlatması dileğiyle şimdiden teşekkürler

  • Gizem hanım girişimci bakışınızın olması ve bu amaçta gayret etmeniz gayet güzel
   yapabilecekleriniz
   1- proje kapsamında bankalardan girişimci kredisi alabilirsiniz
   2- fizibilite ve projelendirerek teşvik belgesi alabilir bu kapsamda devlet desteklerinden faydalabilirsiniz
   3- bölgedeki kalkınma ajansı ile görüşüp onlardan destek alarak yolunuza devam edebilirsiniz
   4- kosgeb ile görüşüp bölgede verilen girişimci desteklerine müracat edebilirsiniz

 40. Nevzat Bey merhaba bizim Kütahya da dededen kalma 35 senelik bir otelimiz var ve tadilat yapılması gerekiyor banyo tuvaletler izolasyon bu konuda kimden nasıl destek alabiliriz yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim

  • Abdullah bey merhaba,
   Turizim destekleri ile alakalı sizin bölgenize bakan Zafer Kalkınma Ajansı ile temas kurmanızı öneririm

 41. Nevzat bey merhabalar; Elazığ’da 2003’den bu yana faal durumda olan 4 yıldızlı otelimizi baştan sona tadilat yaparak yenilemeyi düşünüyoruz.tadilat aşamasında bizde Teşvikden yararlanabilirmiyiz.yararlanabiliyosak ne tür bir işlem yapmalıyız.daha önce hiç teşvikdende yararlanmadığımızı belirtmek isterim.teşekkür eder iyi günler dilerim.

 42. mesut sofuoğlu

  Nevzat bey bizim gibi turizme yeni girecek kişileri aydınlattığınız için size çok teşekkür ediyorum.Benim sizden öğrenmek istediğim Antalya da 33 dönüm arazi içerisinde 12 adet taş ev olan bir mülk var daha fazla taş ev ve bungalowlar yaparak ben burayı uluslararası yoga merkezi yapmak istiyorum.Bunun için turizm teşvik yada hibe veya kredi ihtiyacım olacak.Bu proje için nereden başlayarak hangi yolları izlemem gerekiyor? Ayrıca bu konularda profesyonel destek sağlıyormusunuz? Vereceğiniz bilgiler için şimdiden çok teşekkür ederim selamlar…

  • Merhaba Mesut bey,
   öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim.
   Antalya bölgesinde 3 yıldız altı turizim tesisleri teşvik kapsamı dışındadır ancak bazı şartlara bağlı şu yatırımlar destekleniyor
   Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
   1- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
   2- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve sergi merkezlerinde,otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır.
   3- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

 43. nevzat bey merhaba Çanakkale Bozcaada daki evimizi pansiyona çevirmek niyetindeyiz tadilat için belediye ye başvurduğumuzda 2.derce arkeolojik sit alanında olduğu için anıtlar kuruluna sevk etti ve evimiz anıt yapı olarak tescillendi.buna istinaden Relove Reksidisyon ve Restorasyon projeleri çizildi ve kurula teslim edildi.bizim isteğimiz buranın restorasyonu için kredi destek vede hibe kullanma şansım var mı. şimdiden teşekkür ederim

  • Ahmet bey merhaba,
   sorunuz bölgeye özel bir durum sizi yanlış yönlendirmemek adına önerim bölgenizdeki kültür turizim müdürlüğüne müracat ederek kültürel varlıklarla alkalı bölgesel destek varmı onu öğrenmenizi öneririm.

   • Cevapladığınız için teşekkürler sıkıntımız bu yerlerden yeterli destekleri alamadığımız için size danışmak istedim

 44. ÜSTADIM MERHABALAR:Yalova Armutlu bölgesinde bit termal tesis yaptık bunu hisseli tapu şeklinde bir kısmını sattık bir kısmını otel gibi konaklama hizmeti verdiriyoruz.Kaplıca işletme ruhsatımız var.Bu güne kadar hiç bir teşfik veya benzeri bir destek almadık.Bu tesisimiz ile ilgili kullanabileceğimiz destekler varmıdır.Ayrıca aynı bölgede 650 dairelik bir termal projeye başlıyoruz burası T.K.A. da apart hotel olarak ruhsatlandırıyoruz bu proje ile ilgili neler yapabiliriz teşekkür ediyorum .

  • Merhaba Fatih bey,
   yalova bölgesi için üç yıldız ve üzeri otel projeleri teşvik kapsamında ayrıca termal tesislerde bu kapsama girebilir fakat önerim termal tesis analizlerini yaptırıp sağlık turizmi tesis fizibilitesi ve projesi yaparak daha kapsamlı devlet desteklerinden faydalanabilirsiniz bunu araştırmanızı öneririm.

 45. ben kendı memleketımde 5 yıldızlı bir hotel kormak ıstıyum nesıl yaardımcı olabırsınız

 46. MERHABA HOCAM ;

  Ben İzmir’de 15 odalı bir otel yapmak istiyorum. Bana uzun vadeli veya 2 yıl ödemesiz kredi alabileceğim kamu kurum veya özel kuruluşlardan teşvik var mı? İhtiyacım yaklaşık 500.000,00 TL.

  Teşekkür Ederim….

  • Orhan bey merhaba,
   İzmir bölgesinde 3 yıldız ve üzeri turizim tesisleri desteklenmekte izmir 1. bölge olduğu için Turizim ile alkalı çok destek yok ançak teşvik belgesi alarak faiz ve vergi indiriminden istifade etme imklanınız olabilir

 47. merhaba hocam kastamonu taşköprü 32 odalı tadilat yapacagım bir otel var alt kat ta restaurantım var üst katlar otel yaklaşık 750 000 tl gibi bi nakite ihtiyacım var nerden başlayım nerelere başvurayım

  • Merhaba Adem bey,
   kırsal turizim teşviklerini araştırın ,
   kosgeb,Turizim il müdürlüğü,kalkınma ajansı ile görüşmenizi öneririm

 48. hocam iyi günler, halihazırda çalışmakta olan 70-80 odalı bir oteli satın alıp işletmeyi planlıyorum bu konuda leasing , kredi veya teşvik bulabilme imkanım varmı ve nasıl bir yol izlemeliyim.

  • Serdar bey merhaba,
   öncelikle olduğunuz yerdeki il turizim müdürlüğü ile ve kalkınma ajansı ile temasa geçmenizi öneririm

 49. Hocam iyi günler,
  Ankara Haymana da termal otel yapıp işletmeyi planlıyoruz. İnşaatı ve işletmesi için işlemlere nereden başlamalıyız. İnşası ve işletmesi için destekler nelerdir. Hangi kurumlardır.

  • Hayri bey merhaba,
   Önerim öncelikle projeniz için bir fizibilite oluşturun sonrada ilk Ankara kalkınma ajansına danışın

 50. Nevzat bey merhaba
  İstanbulda inşaatı bitmiş oteli kiralama yoluyla işleteceğiz
  bununla ilgili devlet tarafından hali hazırda bir teşvik söz konusumudur.

  yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

  • Yusuf bey merhaba,
   istanbul bildiğiniz gibi 1. bölge ve en az teşvik kullanabilen bir bölge bildiğim kadarı ile turizim teşviki yok

ömer korkmaz için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir