Home / Gündemden / Dikkat, Maliye Bakanlığı Borçların Taksitlendirilmesini 36 Aya Çıkardı !

Dikkat, Maliye Bakanlığı Borçların Taksitlendirilmesini 36 Aya Çıkardı !

nevzat-erdag-302Maliye Bakanlığı yayınladığı 2014-1 sayılı Tahsilat iç genelgesi ile mali yönden zor durumda bulunan borçlu mükelleflerin Amme Alacakları Hakkında Kanun’un 48. maddesi kapsamında, borçlarının taksite bağlanmasına ilişkin esaslara açıklık getirdi. Borçların taksitlendirilmesine ilişkin süre 24 aydan 36 aya çıkarılırken, vergi dairelerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi tutarları artırıldı. Madde uyarınca tecil işlemine tabi tutulacak borcun 50.000 liraya kadar olan kısmı için teminat şartı aranmıyor. Borcun 50.000 lirayı aşan kısmı için ise borç tutarının yarısı kadar teminat isteniyor. Bu madde ile Bakanlar Kuruluna bu tutarı 10 katına kadar arttırmaya ve yarısına kadar indirme yetkisi de veriyor.

Taksitlendirme Yetkisi Tutarları Artırıldı !

Genelge ile vergi dairesi başkanlıkları, defterdarlıklar, vergi dairesi müdürlüklerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi tutarları ise şöyle;

TUTAR İTİBARIYLA TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİSİ

Vergi Dairesi Başkanlıkları, Defterdarlıklar, Vergi Dairesi Müdürlüklerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi;

a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı için,

3.000.000 TL,

b) Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için,

2.250.000 TL,

c) Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi Dairesi Başkanlıkları için,

1.500.000 TL,

d) Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları için,

1.250.000 TL,

e) Defterdarlıklar için,

600.000 TL,

f) Bağımsız Vergi Daireleri için,

100.000 TL,

g) Bağlı Vergi Daireleri için,

50.000 TL,

olarak belirlenmiştir.

Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı; (b) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 300.000 TL, (c) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 200.000 TL olarak uygulanır.

Borçlunun Çok Zor Durum Halinin Tespiti

6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre; amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, amme alacakları tecil edilebilmektedir.

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların “çok zor durumda” olup olmadıklarının tespitinde; aşağıda belirtilen likidite oranları kullanılacak ve bu oranlar sonucunda tespit edilen çok zor durum derecesine uygun olarak tecil süreleri belirlenecektir.

 A) Bilanço esasına göre defter tutan borçluların çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak,

  Likidite Oranı   =

Dönen Varlıklar – Stoklar

formülü,

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

İşletme hesabı esasına göre defter tutan borçluların çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak,

   Likidite  Oranı  =

Kasa + Banka+Kısa Vadeli Alacaklar

formülü,

Kısa Vadeli Borçlar

ile bulunacaktır.

Buna göre;

  1. Likidite oranının 1’den büyük olması durumunda borç tecil edilmeyecektir.
  2. Likidite oranının 1 veya 1’den küçük ve 0,50’den büyük olması durumunda 18 aya kadar tecil yapılabilecektir.
  3. Likidite oranının 0,50 veya 0,50’den küçük olması durumunda ise borçlar 36 aya kadar tecil edilebilecektir.

Borçlunun vergi dairesine olan borçları kısa vadeli borç olarak değerlendirileceğinden, borçluların tecil talepleri değerlendirilirken, borçlu tarafından vergi dairesine olan borcunun kısa vadeli borçlara dahil edilip edilmediğine dikkat edilecektir.

B) Gayrifaal veya faaliyetini terk etmiş olan borçlular ile gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iradları nedeniyle mükellefiyeti bulunan ya da bu sayılanlar dışında kalan diğer borçluların talepleri Tecil ve Taksitlendirme Talep Formundaki beyanlarına göre değerlendirilecek, taksit tutarları ile taksitlendirme süresi borçlunun durumuna göre takdir edilerek borçları 36 aya kadar tecil edilebilecektir.

C) Bilanço ya da işletme hesabı esasına göre defter tutan borçluların belirlenen oran analizlerine göre borcunun tecil edilmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmakla birlikte, tecil müracaat tarihinden itibaren geriye dönük 4 ay içerisinde 6183 sayılı Kanunun 105. maddesinde yer alan tabii afetlere maruz kaldıklarını belgelendirmeleri durumunda borçlarının 36 ay süre ile tecil edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Mahalli teşkilatımıza tanınan 18 ve 36 aylık süreler azami sürelerdir. Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar; bağımsız vergi daireleri veya bağlı vergi dairelerinin yapacakları teciller için farklı süre belirlemeye yetkili kılındıklarından, vergi dairelerinin tecil yaparken kendilerine tayin edilen azami tecil sürelerini dikkate almaları gerektiği tabiidir.

Borçlulara verilecek tecil süresinin tespitinde, borçlunun öteden beri borç ödemede iyi niyetli olup olmadığı, borç tutarının az veya çok oluşu, daha önce tecil edilen borçlarını tecil şartlarına uygun ödeyip ödemediği ve ödeme gücü göz önünde bulundurulacaktır.

Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarının beyanlarına göre çok zor durum halinin tespiti yukarıda açıklanan oran analizlerine bağlı kalınmaksızın değerlendirilecektir.

Borcu yoktur yazısı %  10 ödendikten sonra yürürlükteki mevzuat uyarınca vergi daireleri, tecil edilen borç tutarının yüzde 10’u ödenmeden mükellefe borcu yoktur yazısı vermiyor. Tecil ve taksitlendirme işlemine tabi tutulan mükelleflerden de bu durumun kabul edildiğine dair imza alınmadan işlem başlatılmıyor.

KDV, ÖTV, ÖİV, Harçlar ve Fonlar Tecil Edilemeyecek 

Düzenleme kapsamında tecil edilemeyecek alacaklar ise şöyle sıralandı: Katma değer vergisi, geçici vergi, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, harçlar (ikmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç), fonlar, paylar (eğitime katkı payı ve buna ait gecikme zammı dahil), haklar, ecrimisil, ek vergiler.

MTV ve Trafik Cezalarında Yapılandırmada Sınır Yok 

Motorlu taşıtlar vergisi ve gecikme cezaları, trafik cezaları ve faizleri, kaçak geçiş cezaları ile kredi ve harç borçları, tutarlarına bakılmaksızın ilgili vergi dairelerince sonuçlandırılacak. 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden borçlarının tecil ve taksitlendirilmesini talep edenlerin, Gelir İdaresi internet sitesindeki “Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu” ile başvuracaklar. Genelge kapsamındaki kurumlar tecil sürelerini tespit ederken şu hususlara dikkat edecekler: Borçlunun öteden beri borç ödemede iyi niyetli olup olmadığı, borç tutarının az veya çok oluşu, daha önce tecil edilen borçlarını tecil şartlarına uygun ödeyip ödemediği ve ödeme gücüne.

About nevzaterdag

Check Also

Yeni Kıdem Tazminatı Sistemi Nasıl Olacak ?

  Benzer Yazılar11. Kalkınma Planı Neleri Kapsıyor?Corona Virüsü Küresel, Mücadelemiz Ulusaldır!Corona Virüsünden Dolayı İşçi Çıkarana …

2 comments

  1. benim 2005 senesine ait olan 7 bin tl borcum var bunu taksitlendire bilirmiyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir