Ana Sayfa / Finans / Küreselleşen Ekonomiye Türk Vergi Sistemi Hazır mı?

Küreselleşen Ekonomiye Türk Vergi Sistemi Hazır mı?


Küreselleşen ekonomide uluslararası sermayenin serbest dolaşımı ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı dünya ülkelerindeki hükümetlerce dış yatırımlardan daha fazla pay alabilmek için birtakım teşvikler ortaya koymuştur.Küreselleşmenin vergileme alanı ulusal ve uluslararası ekonomideki vergi sorunlarından birtakım farklılıklar göstermektedir. Küreselleşmenin sonucu olan bütünleşme ile finansman aracı olan vergi uluslararası bir boyut kazanmıştır.
Vergi politikalarının ulusal sınırları aşarak uluslararası özelliğe sahip bir şekle bürünmesiyle, bu politikalar onu uygulayan ülkelerden çok, bu ülkeler dışında yaşayan bireyler ve işletmeleri yakından ilgilendirmeye başlamıştır. Geçmişte ülkeler tek tek kendi vergi politikalarını ulusal ekonomisinin çıkarlarına göre şekillendirmekteydiler, işte küreselleşme süreci bunun değişmesine sebep olmuştur.

Küreselleşmenin yatırımcıya faydası varmı?

Küreselleşmenin sermaye ve yatırımlardaki en etkin neticesi, bunların ülkeler arasında hareketini basitleştirmesidir. Bugün kişisel yatırımcılarla çok uluslu işletmeler, dünyanın herhangi bir yerinde daha düşük vergi rejimine sahip bir ülkeye sermaye aktarımı yapmaları kolaylıkla sağlanabilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin finansman gereksinimleri de göz önünde bulundurulduğunda, sermaye ve yatırımlarının akışkanlığının çoğalması ve ekonomik piyasalarda meydana gelen değişimler, ülkelerin vergi oranlarını düşürmeye ve vergi engellerini sonlandırmaya itmektedir.

Türkiyede Vergi Yükünün Rekabete Etkisi Nedir?

Bir ülke ekonomisinde kaynakların ne kadarlık kısmının devlet tarafından vergi ve diğer adlar altında alındığını ifade eden vergi yükü kavramı bir ülke kamu maliyesinin değerlendirilmesinde göz önünde tutulan en önemli göstergelerden biridir. Vergi yükü, verginin gelire oranıdır. Yani gelirin vergi olarak ödenen kısmıdır ve ödenmesi gereken bir yük teşkil eder. Gelir üzerinden alınan vergilerde, vergi konusunun çok dar tutulması, gelir unsurlarının muafiyet, istisna ve indirimlerle daha da darlaştırılması ve tam ve dar mükellefiyeti belirleyen koşullardaki boşluklar, Türkiye’yi haksız vergi rekabetine açık hale getirmektedir. Belirtilen konulardaki mevzuat boşlukları, önemli bir kısım vergi matrahının hiç vergiye tabi tutulmadan diğer ülkelere kaymasına neden olabilir. Sermaye piyasasındaki hareketliliği de kapsayacak şekilde uluslararası düzenlemelerin yapılması gereklidir.

Dolaylı Vergi Neden Artmaktadır?

Ekonomik büyüme ekseninde sermaye birikimini artırmak için vergiye tabi kazanç ve iratların kapsamı dar tutularak, gelir dağılımı açısından negatif etkiler yaratan dolaylı vergi yükünün daha fazla olduğu bir yapı oluşmaktadır. Böylelikle de gelir ve servet üzerinden elde edilen vergilerin payı tüketim üzerinden elde edilen vergilerin ardında kalmaktadır. Küreselleşme ile ortaya çıkan vergi rekabeti olgusu, dolaylı vergi yükünün artışının en önemli nedenlerinden biri olmakta ve her geçen gün dolaylı vergilerin payını artırmaktadır.Vergi yükünün sermaye gibi hareketli üretim faktörlerinden emek gibi daha az hareketli üretim faktörlerine ve dolaysız vergilerden dolaylı vergilere kayması vergi rekabetinin etkisidir.

Yabancı Yatırımcıyı Çekmek İçin Vergi Açısından Ne Yapılmalı?

Yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize getirmek için vergisel dönüşümlerin daha küresel bazda bütün ülkelerdeki teşvik için gerekli düzenlemelerin aynı şekilde yapılmalıdır,
Yatırımların bütün ülkelerde az vergilendirilmesi daha faydalı ve verimli olacaktır. Çünkü ülkelerin vergi yapısı ve vergi politikası alanlarında bir dönüşüm yaşandığı gerçektir. Küresel boyut kazanan bu dönüşümler ise bütün ülkeleri vergisel sorunlara karşı uluslararası iş birliği yapmaya mecbur tutmaktadır.

Vergi Rekabetine Yönelik Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

  • Küreselleşen ekonomide vergi rekabetine yönelik yapılan çalışmalarda alınması gereken başlıca önlemler olarak;
  •  Ekonomik konjonktüre uygun esneklikte, siyasi alanda kalıcı politikalara yer verilerek bütün alanda istikrarın sağlanması, vergi sisteminde sürekli mevzuat değişikliklerine gidilmemesi gerekmektedir.
  •  Ayrıca, vergi sisteminde yapılacak olan gerekli düzenlemelerle vergi idarelerinin doğrudan yabancı sermaye ve portföy yatırımlarını ülkeye çekebilecek durumda yapılandırılması,
  •  Hizmet seviyesinin yükseltilerek kaliteli bir şekilde devam edilmesi, sıkıntılı olan bürokratik engellerin azaltılması, teknolojik imkanlardan istifade edilerek modernleşen şartlara uyum sağlanması,
  •  Bilgiye ve yabancı dile ehemmiyetin arttırılarak yerinde personelin istihdam edilmesi,
  •  Vergi kaçakçılığını azaltacak ve kaybın önlenmesi için azami ölçüde dikkat edilerek vergi idarelerinin tam teşekküllü bir şekilde donatılması sağlanmalıdır.
  •  Bu bakımdan Türkiye, vergi rekabetinin vergileme alanında meydana getirebileceği olası zararlı etkileri tamamen ortadan kaldırmayı, yerli sermayeyi de koruyacak şekilde vergi sisteminde adil bir düzenleme getirilmesi gerekmektedir.
  •  Uluslararası anlaşmaların devam edilerek tanıtım, ar-ge çalışmaları, inovasyon, kültürel ve teknolojik alanda özendirici teşvikler geliştirilmelidir.
  •  Ulusal boyutta vergi gelirlerinde oluşabilecek azalmalara karşı kaynak kullanımı gibi önlemlere başvurulmalıdır.
  •  Belirli sektörel vergi avantajları mevzuata dahil edilerek yatırımcıyı amacından uzaklaştıran bir oran ve indirim mekanizması gibi vergileme alanındaki bu uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Üreten Ev Hanımında Vergi Muafiyeti ve Sigorta

Gelir vergisi kânunumuzda düzenlenen şekli ile “Esnaf Muaflığı” kavramını ve bu günümüzde özellikle ev hanımlarının …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.