Home / Kanunlar / İş Kanunu / İş Sözleşmesinin Feshinde Uyulacak Şartlar

İş Sözleşmesinin Feshinde Uyulacak Şartlar

135Sayın Nevzat bey ;

Özel bir şirkette 2,5 yıldır çalışmaktayken istifamı vererek ay sonunda ibralarımı imzalayarak şirketten ayrıldım. Sonrasında beni arayarak ihbar önelimin 45 gün olduğunu, bu sure içinde onlarla çalışmak zorunda olduğumu aksi takdirde 45 gün ihbar öneline uymadığım için maaşımı ödemeyeceklerini söylediler. Böyle bir şey kanunen uygun mudur, yapabilirler mi? Buna karşı Yapacak bir şeyim var mı?  Bu durumda bana yol gösterin lütfen

Saygılarımla

Emre Ö.

Siz Sordunuz Nevzat Erdağ Yanıtladı :

Merhaba Emre  Bey,

Sormuş olduğunuz soru benzeri çok fazla soru sorulmakta bende sizin sorunuzu referans alarak bu konuda benzer sorun yaşayan çalışan veya işverenler açısından iş sözleşmesinin feshinde neler yapılmalı konusunu ayrıntılı yazıyorum

İş akdinin feshinde uyulacak kurallar

Çalışma hayatımızda işçi işveren ilişkisi önemli bir yer tutmaktadır.  Bugüne kadar bana gelen sorulardan ve yapmış olduğum Mali müşavirlik hizmetinde gözlemlediğim iş kanunumuzun düzenlemiş olduğu İş ilişkileri işçi açısından da işveren açısından da tam ve doğru olarak anlaşılmamaktadır. Bu yazımda iş akdinin feshini işçi ve işveren açısından adım adım anlatarak rehber yazı oluşturmayı amaçladım.

İş sözleşmelerinin sürekli, süreksiz, belirli süreli, belirsiz süreli, tam süreli, kısmi süreli, deneme süreli, deneme süresiz, çağrı üzerine çalışmaya dayalı ve takım sözleşmesi olmak üzere farklı türleri bulunmaktadır. Öncelikle bilinmesi gereken husus şudur iş kanunumuz işçiye de işverene de iş sözleşmesini fesih etme imkânını tanımıştır. Fakat bunu bazı şart ve kurallara bağlamıştır.

İşveren dilediği zaman tazminatını peşin ödeyerek veya işçi ben işi bırakıyorum diyerek sözleşmeye son veremez. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi gereğince ihbar sürelerine uyma zorunluluğu var. Bununla birlikte sadece ihbar süresine uyma yetmez, aynı zamanda işten çıkarmak veya çıkma için sebep de gösterilmesi gerekiyor.

. 4857 sayılı İş Kanunu açısından işçi ile işveren arasındaki çalışma, çalıştırma ilişkisi iş sözleşmesine dayanır. İş Kanunu’nun 8. maddesi iş sözleşmesi, “bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir” şeklinde tanımlanmaktadır. Yukarıdaki tanım göz önünde bulundurulduğunda, iş sözleşmesinde üç önemli unsur bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunlar; iş, ücret ve bağımlılık unsurlarıdır

İş sözleşmesi şu şekillerde sona erer;

İşçi ve işveren açısından yaptıkları iş sözleşmesi Borçlar Kanunun‘da yer alan genel sebeplerle sona erme hallerinden birine dayanarak her zaman sona erdirebilirler.

Bu sebeplerin neler olduğuna bakacak olur isek;

 1.  Tarafların anlaşması
 2. Sözleşmenin süresinin dolması veya geçersiz olması
 3. Tek taraflı fesih.
 4. İşçinin ölümü ile sona erer.

İşçinin İşten Çıkarılması

Yukarıda yazdığımız nedenlerle iş sözleşmesi sona ermiş ise işveren işçisini işten çıkarabilir. Bunların dışında iş kanunumuzun 25. Maddesinde belirtilen

 1. Sağlık sebepleri
 2. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
 3. Zorlayıcı sebepler

Oluşması halinde işveren açısından iş akdinin feshine haklı sebep oluşmuş demektir işveren bu durumlarda işçisini aşağıda ayrıntılı belirteceğimiz usul ve kurallara uyarak hemen işten çıkarabilir.

İşçinin İşten ayrılması

İşçi açısından da durum yukarıda yazdığımız işveren açısından işten çıkarma halleri ile aynıdır yani işçi sözleşmenin sona ermesi sebeplerinden biri gerekçesi ile veya iş kanunun 24. Maddesinde belirtilen

 1. Sağlık sebepleri
 2. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
 3. Zorlayıcı sebepler

Başlıklarına giren bir sebebe dayanarak sözleşmesini hemen fes edip işverenin işinden ayrılabilir

İş sözleşmesinin Feshinde Usul

İşveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Bu nedenle, işçinin her türlü olumsuz ve ceza gerektirecek hareketinin, kurallara aykırı davranışının işveren vekilleri tarafından tutanak altına alınması gerekmektedir. Bu durum, mahkemede delil teşkil etmesi bakımından önemlidir.

Fesih Bildiriminin şartı

Taraflardan herhangi birinin işçi veya işveren iş sözleşmesini sona erdirmek istemini karşı tarafa İradi beyanına “Fesih Bildirimi ” denir.

Fesih bildiriminin nasıl yapılacağı konusunda açık bir tanım yoktur ancak noter aracılığı ile karşı tarafa bildirilmesinde fayda vardır. Fesih bildiriminin karşı tarafa ulaşması yeterlidir, karşı tarafın kabul edip etmemesi önemli değildir.

Sözleşmenin feshedilmiş sayılabilmesi için bildirimden sonra geçmesi gereken süreler vardır.

 1. 6 aydan az çalışmış olanlar için, bildirim yapılmasından başlayarak 2 hafta
 2. 6 aydan 1,5 yıla kadar hizmet görmüş olanlarda 4 hafta
 3. 1,5 yıldan üç yıla kadar sürmüş olan için 6 hafta
 4. 3 yıldan fazla sürmüş çalışma için, bildirim yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra, Sözleşme Feshedilmiş sayılır.

Bu yazmış olduğum süreler normal şartlarda işçi veya işveren açısından iş akdinin feshinde uyulması gereken ihbar süreleridir. İş kanunu 24. Maddesi işçi açısından 25. Maddesi işveren açısından sözleşmenin hemen fesih hallerini anlatmaktadır. Bu şartların oluşması halinde ihbar süresi beklemeden hemen hizmet sözleşmesi sonlandırılabilinir. 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden( bu öğrenme mutlaka yazılı olarak yapılmalıdır) başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz

İşçinin Bildirimsiz Fesih Hakkı

 1. Sağlık sebepleri,
 2. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması,
 3. Ücretinin ödenmemesi,
 4. Bir hafta veya daha fazla işçinin çalışmasını engelleyici bir durumun ortaya çıkması,
 5. Taciz hakaret ve zorba davranışlara maruz kalması
 6. İş sözleşmesinde belirlenen işinin dışında işler yaptırılması

İşçiye Bildirimsiz Fesih hakkı doğurur.

İşverenin Bildirimsiz Fesih Hakkı

 1. Sağlık sebepleri,
 2. Derli toplu olmayan davranışları,
 3. Tiksinti verici bir hastalığa tutulması,
 4. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları,
 5. Yönetici veya başka çalışanlara ya da aile fertlerine sataşması,
 6. Taciz hakaret ve zorba davranışlar, suiistimal, sürekli dikkatsizlik, işi aksatma
 7. İşyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
 8. İşverenden izin almaksızın bir ayda 3 iş günü devamsızlık yapması,
 9. Haklı bir sebebe dayanmaksızın üç iş günü veya bir ayda beş iş günü devamsızlığı,
 10. Bir suçtan dolayı tutuklanması, Bu tutuklanma hali iş kanunun 17. Maddesinde belirtilen çalışma süresine bağlı belirlenen bildirim süresinden fazla ise
 11. İzin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

Yukarıdaki hallerin oluşması hali işverenin bildirimsiz fesih hakkını doğurur.İşyerinde, Sarhoş veya uyuşturucu madde kullanmış bir biçimde bulunmak yasaktır ancak yönetici, feshin haklı olduğunu ispat ile yükümlüdür.

İşçiyi İşten Çıkarırken işverenin Yapması Gerekenler

       1.   İşçinin işten çıkarılışı veya sözleşmenin fesih halleri  bir sebebe dayanmalı bu sebep;

 • İşçinin yeterliliğinden,
 • Davranışlarından,
 • İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli ve haklı bir neden olmalı(İş K.Md.19)

2.  İşçiye iş akdinin sona erdiğini yasal ihbar süreleri içinde yapmak. (İş K.Md.19)

3.  İşçiye iş akdinin fesih edildiğini yazılı olarak ihtar etmek. Veya imzadan imtina  edildiğinde,     tutanak ile durumun tespit edilmesi gerekir(Yrg.9.HK:2005/632).

4. İşleri aksatmadan yeni iş arama izni vermek (İş K.Md.27)

5. İş kanunun 25. Maddesindeki Şartlardan biri oluşmamışsa işçinin savunmasını almak

6.  İşçi çıkış bildirim listesi hazırlamak. Ve Bölge çalışma md. vermek.

7. SSK ya Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi hazırlayıp çıkış tarihini belirtmek.

8.Kıdem tazminatını hesaplayıp vermek.

9.Demirbaşları teslim almak.

10.Açık bir ibra sözleşmesi hazırlayıp işçinin imzasını almak.

11.İşçiye Çalışma belgesi vermek.(İş. K.Md.28)

 Fesih Sırasında Uyulacak Usul

İş kanunda işçi için 24. Maddede işveren için 25. Maddede belirtilen Bildirimsiz (derhal) fesih halinde işçi veya işveren iş sözleşmesini haklı nedenlerle önceden bir bildirimde bulunmadan derhal sona erdirebilir.

Fakat unutulmaması gereken önemli husus şudur Haklı nedenin ortaya çıkması halinde iş sözleşmesi kendiliğinden sona ermemektedir, fesih yetkisine sahip olan fesih bildiriminde bulunması gerekmektedir.

İşten çıkma veya çıkarma ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamasından kaynaklanan sebeplerden dolayı ise, eylemin yapıldığı veya eylemin feshe yetkili makam tarafından öğrenildiği tarihten itibaren altı işgünü içerisinde fesih yapılmalıdır. Olayı öğrenme günü sayılmaz ve takip eden iş günleri sayılarak altıncı gün bitiminde haklı fesih yetkisi sona erer.

Yine iş kanunu açısından işyerinde Cumartesi, Pazar günleri ve genel tatil günlerinde çalışılması durumunda bu günlerde iş gününden sayılır. Şayet eylemin üzerinden bir yıldan uzun süre geçti ise fesih hakkı kullanılamaz. Ancak işçinin maddi çıkar sağlaması zimmetine para geçirmesi, rüşvet alması vs halinde bir yıllık süre şartı uygulanmaz.

İşveren Kurumsal Tüzel kişilik ise altı iş günlü süre feshe yetkili makamın öğrendiği günden başlar. Yani şirkette personel departmanı var ise personel departmanına bilgi geldikten sonra 6 gün sayılır.

Bildirimde haklı nedeni belirtme zorunluluğu vardır. Ancak haklı nedenin ne olduğunun detaylı olarak açıklanması zorunlu değildir. Bir uyuşmazlık çıkması halinde haklı neden daha sonra değiştirilemez. Bu nedenle fesih nedeninin başlangıçta doğru tespit edilmesi son derecede önemlidir. Eğer yukarıda anılan haklı fesih nedenlerinden birkaçı ihlal edildi ise, fesih bildiriminde birden fazla haklı neden öne sürülebilir.

Başka sorunuz varsa cevaplamaya çalışalım.

About nevzaterdag

Check Also

Cep Telefonuyla Konuşmak Haklı Fesih Sebebi Olabilir Mi?

  Benzer YazılarÇalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?İşçinin Maillerine İşveren KontrolüHasta Olmadan …

174 comments

 1. Merhaba Nevzat Bey;
  12,09,1997 yılından bu yana (15 yıl) aynı işyerinde çalışmaktayım. son 2 yıldır maaşlarımız düzenli ödenmiyor. ve halen 1 maaş alacağım bulunmaktadır. Noter kanalı ile ihtarname çekmek suretiyle iş akdimi tek taraflı olarak fesh etmek istiyorum.kıdem , ihbar ve 120 günlük olan izin alacağımı işverenden talep edebilir miyim? İşi bu şekilşde bırakacak olsam da ihbar öneline uymak zorundamıyım? ayrıca işsizlik maaşı alabilir miyim?
  İyi çalışmalar dilerim, saygılarımla..

  • Merhaba,
   iş kanunumuzun 24. maddesinde yer alan
   e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
   şartı işciye hemen fesih hakkı vermektedir eğer maaşlarınız zamanında ödenmiyor ise bunu ispatlamanız kaydı ile işvereninize yukarıdaki maddeyi gerekce göstererek iş akdinizi fesih ettiğinizi noter vasıtası ile ihtar ederek işten hemen veya ihbar öneli kadar çalışarak ayrılabilirsiniz haklı sebeple işcinin iş akdini fesihi halinde işverenin kıdem tazminatı izin vs alaclarınızı ödeme zorunluluğu vardır işverenin ödememesi halinde iş mahkemesine dava açma hakkınızda mevcuttur

 2. merhaba nevzat bey haklı sebeplerimden dolayı şirtketime ihtarname çekerek iş akdimi feshetim fakat bana olumlu yada olumsuz cvp gelmedi acaba ihtarnamem şirkete ulaimadımı,birdr kaç gün çalışmak zorundayım

  • Merhaba,
   Haklı fesih halinde işcinin çalışmasına gerek yoktur fesih tarihi itibarı ile işini bırakabilir. İhtarnamenizin firmaya ulaşıp ulaşmadığını ihtarnameyi çektiğiniz noterden gönderinin alındısını alarak kontrol edebilirsiniz.

 3. kubilay yelkovan

  iyi günler :işçi 01/09/2012 de işe girdi ve 2 haftalık bildirim süresini ihlal ederek 13/11/2012 de işten ayrıldı. bu işçiden kesilecek olan taminat ne kadar dır . ( asgari net ücret üzerinden 14 günlük müdür? yani;373/30*14=314 )

  • Merhaba Kubilay bey,
   sorunuzun cevabını bugün mail adresinize atmıştım sanırım mailiniz görmediniz ama tekrar yazayım,
   iş kanunumuzun 15. maddesinde deneme süreli iş sözleşmesi tanımlanmıştır bu maddede ” Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır” sizin personelinizle yaptığınız iş sözleşmesi deneme süreli idise çalışandan ihbar öneli kesemezsiniz fakat deneme süresiz bir iş sözleşmesi yapılmış ise çalışanın ihbar önelleri kadar süre önceden işten cıkışını haber vermesi ve önel kadar çalışması gerekir veya ihbar öneli bedelini ödeyerek hemen işten ayrılabilirihbar önelleri iş kanunumuzun 17. maddesinde net ücret üzerinden İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra diye tanımlanmıştır

   • merhabalar ben geçen hafta salı günü işe başladım ancak ilk iş deneyimimdi hemen sözleşme yaptılar ancak ben memnun kalmadım ve ayrılmak istiyorum sözleşmeyi nasıl fesh ederim

    • Merhaba zeynep hanım,
     sözleşmenin deneme süresi maddesini gerekce göstererek 2 ay içinde sözleşmeyi fesih edebilirsiniz

 4. Ahmet kemikkiran

  Benim söyle bir sorum var yaklaşık 8 yıldır Bir özel sektörde calisiyorum mesailerimi alamadığım ve maasiminda benim imzam olmadan düşürüldüğü icin is sözleşmemi 28 Mart ta ihtar çekerek son verdim patronum benim ihtar çekeceğimi duymuş ve aynı gunde 28 Mart ta oda bana ihtar çekmiş gerekçe olarak ta is kanunu 25. Madde 2.bendi e fıkrası biz bu ihtarı aynı is yerinde 3 kisi çekmiştik oda bize karsı tazminat ödememek icin gerekçe bunu yazmış şimdi ne olacak bizi aydınlatırsanız sevinirim iyi calismalar

  • Merhaba Ahmet bey,
   İş kanunun 25/II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri hallerde işverenin tazminatsız fesih halini açıklar işveren 25/II maddeye göre fesih yapsa bile
   1-Fazla çalışmalarınızı belgelemeniz kaydı ile ödemek zorunda
   2-iş kanunun 32. maddesi Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri veya üçüncü kişileri zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler.demekte maaşlarınız işyerinizde 10 kişinin üstünde çalışan var ise bankaya yatmalı ayrıca 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince işveren ile aranızda var (yazılı veya sözlü) olan hizmet akdinin, esaslı unsurlarından olan ücretten, indirim veya eksiltme yapılamaz. Yapıldığı takdirde işçi, iş akdini 4857/ 24’üncü madde gereğince, tazminatlı olarak derhal feshetme (işi bırakma) hakkına sahip olur. Ancak, burada unutmamanız gereken husus, 4857/ 26’ıncı madde gereğince ücretten indirim yapıldığını öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 iş günü içinde işi bırakma hakkınızı kullanmanızdır.
   tüm bunlardan sonra size önerim bir iş hukuku avukatı ile görüşmeniz durumu elinizdeki belgeler ile ona anlatarak hukuki yapılacakları onun nezaretinde yapmanızdır.

  • Bende bu şekilde eski işyerime maaşım düşürüldüğü için ihtar çekmiştim ve dava açtım. Bordroda maaşımın düşürüldüğü belliydi. İspatladım kazandım 3,5 yıllık tazminat + bayram tatilleri + fazla çalışma hepsini söke söke aldım 4 yıl sürdü ama o zaman alacağımdan 4-5 katı fazla para aldım. Hakkınızı bırakmayın.

 5. Remziye Çağcı

  iyi günler nevzat bey mart 2009 dan beri aynı iş yerinde çalışmaktayım.fakat yaklaşık 2 yıl önce aynı iş yerine yani aynı kişilere ait farklı şirket ismi olan diğer şubeye gönderildim.sonra tekrar eski şubeme geri döndüm. şuan eşim çalışmamı istemediği için istifa ederek işten ayrılmak istiyorum. ssk primlerimiz asgari ücret üzerinden yatırılıyor. şuan işten kendi isteğimle ayrılsam kıdem ve ihbar tazminatımı alabilir miyim. yıllık izinlerim de var onları ne şekilde kullanmam gerekir.tazminat alırsam ne kadar alırım.cevap verirseniz çok sevinirim.

  • Remziye hanım merhaba,
   Kendi isteğinizle işten ayrıldığınızda işvereniniz iyi niyet göstergesi olarak kıdeminizi öderse sorun yok fakat yasal olarak kendi isteği ile işten ayrılana kıdem ödenmez fakat işten ayrıldığınızda kullanmadığınız izin bedellerini talep edebilirsiniz
   tazminat ödeyecek olursa işveren bunun ölçüsü çalışılan her yıl için bir brüt maaştır ona göre hesaplayabilirsiniz

   • Remziye Çağcı

    yeni evliyim.yani 6 ay önce evlendim. eşim çalışmamı istemediği için ayrılırsam tazminat alabileceğimi duymuştum. yeni evlendiğimi yazmayı unutmuşum. sanırım bu durumda tazminat hakkım oluyor.

 6. Merhaba,
  3 yildir pazarlama sirletinde calisiyorum, is akdimi noter araciligiyla fesih yapmak istiyorum, gerekcem ise maasimin asgari ucretten yuksek olmasina ragmen sigorta pirimlerinin asgari ucret uzerinden yatirilmasi, bu sekilde 6 haftalik bildirim suresinu beklemeksizin isten ayrilabilirmiyim
  Cevabu mail adresime atmanizi rica etsem

  • İş kanunumuzdaki 24-II e bendi “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,” diyerek işçiye haklı nedenle derhal fesih hakkı tanımaktadır. 24. maddesinin e fıkrası da işçinin bu nedenle işten derhal ayrılmasına ve birikmiş kıdem tazminatını da talep etmesine olanak sağlar.Bu maddeyi gerekce kullşanarak derhal fesih hakkını kullanabilirsiniz fakat önerim bir iş hukuku avukatı vasıtası ile bu işlemleri yapmanız hukuki dayanaklarlada fesihinizi desteklemeniz

 7. merhaba Nevzat bey;
  Ben 15 gün önce özel bir şirkette çalışmaktaydım 28 gün çalıştım ancak iş yerinin maaşlarını çok geç ödediğini ve ayrıyetten eksik ödediklerine şahit oldum. Bende ayrılmak istedim ve ayrılmadan 2 gün önce sigorta yaptılar. Şimdi parayı vermemek için 15 gün önceden haber vermen gerek diyorlar bu doğrumudur. Yani benim sigortam yapılmamış ve 1 ay dolmamış ihbar vermem gerekmiydi. Yardımcı olursanız sevinirim..

  • Sinem hanım merhaba,
   iş kanunumuzun 15. maddesi deneme süreli çalışmayı tanımlamıştır burada
   “araflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.

   Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. ” demektedir deneme süresinde işten ayrıldığınız için ihbar süresi çalışmak zorunda değilsiniz

 8. Nevzat Bey merhaba,

  Ben 7 yıldır özel bir şirkette süpervizör olarak çalışıyordum..Çalışma saatlerimizin belli olmaması,bayram yılbaşı gibi her resmi tatilde çalışıyor olmamıza rağmen fazla mesai ödenmemesi ve üstlerimin baskıcı tutumundan dolayı şirkete noter kanalı ile sözleşmemin feshi ve alacaklarımın 10 gün içinde ödenmesi koşulu ile ihtarname çektim. Bana şirketten söylenen istifa etmem bunun karşılığında alacaklarımdan vaz geçmem oldu.Bundan sonra nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz. Mahkemeyi ne zaman açmalıyım kazanma şansım nedir.

  Saygılarımla

  • Hasa bey merhaba,
   ilk süreci doğru yürütmüşsünüz size tavsiyem bir iş hukuku avukatı ile temas kurarak bundan sonraki süreci onun vasıtası ile yürütün

 9. merhaba,
  özel bir bankada 6 ay kadar calıstım ve benı ıstıfaya zorladılar ben ıse dün iş akdimin feshini istedim .
  çok çabaladılar benm istifa etmem için ben noterden ihtar çekmelerini söyleyerek herhangi bir şey imzalamadan çıktım.ihtarda nasıl bir yol izleyeceğim heralde belirtilir. her iki durumda da bana tazminatlarını ödeyeceklerını soyledıler.6 ay çalıştığım için tazminat davası açabilir miyim işe dönüş davası haricinde? ilginiz için şimdiden teşekkürler.

  • işiniz 1 yıldan az sürdüğü için Kıdem tazminatı hakkınız malesef yoktur. Fakat İhbar tazminatı hakkınız vardır. Size 2 haftalık maaşınız tutarında ödeme yapmak zorundadırlar.md. 17\b hükmüne göre; “İş sözleşmesi, işi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra feshedilmiş sayılır. “Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

 10. nevzat bey,
  5 yıldır bir şirkette çalışmaktayım maaşımı hep geç ödeniyor acaba noterden ihtar çekmek için kaç gün maaş ödemesi yapılmaması gerekir.Bir de şirkete gönderdiğim ihtarnamede haklarımı ödemesi için en az kaç gün süre yazdırmalıyım veya tanımalıyım hukuken…

 11. eşim 11 aydır bir işyerinde çalışıyor maaşları düzenli ödenmiyor 20 den sonra 30 da yatırıyorlar

  ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  • Mehmet bey merhaba,
   bu durumu gerekce gösterip haklı fesih yapabilirsiniz bu durumda bir yılı doldurmadığı için kıdem tazminatı alamayacak ama ihbar tazminatı alabilecek eşiniz fakat önerim bir yılı doldurduktan sonra fesih işlemini yapmanız bu durumda kıdem tazminatı hakedişinizde gercekleşmiş olur o zaman haklı fesih yapabilirsiniz

 12. Merhaba Nevzat BEY,
  sözleşmemizde 7 iş günü içerisinde itiraz edebileceğimiz yazılıydı.7 gün içinde itiraz etmemize rağmen hiç bir işlem yapılmadı ne yapabiliriz .almış olduğumuz mal/hizmet evden almaları gerektiği halde gelip almadılar .Ne yapmalıyız ne gibi haklarımız var çok acil yardımınızı bekliyorum Nevzat bey

  • Neşe hanım merhaba iş sözleşmesi makalemizin altına yazmışsınız ilk başta anlayamadım soruyu siz mal alım sözleşmesinden bahsediyorsunuz sanırım bu sözleşmelerdeki 7 gün içinde iade şartı varsa bildirmenize rağmen alınmıyorsa noterden ihtar cekebilir tüketiciyi koruma yasasına göre şikayette bulunabilirsiniz

 13. Sayın Nevzat bey.kurumsal bır sırkette çalışmayayım yenı bır müdür atandı ve müdürümüz eskı müdürün gorev yaptığı donemdekı yanımda calışan arkadaşların haksız kazanç sağladıklarını dusunduklerı bır konudan ötürü bılgıme başvurdu .fakat gayet lakayıt ve ısın ıcıne bırazda küfür karıştırarak tabırı caız ıse ağzımı aramaya çalıştı bu tavrından ötürü cok sınırlendım ve gecmıs bır konuyu yetkılımle görüşün dedım yıne uzerıme gelınce bende kurumsal bır fırmada bunun araştırmasını gerıye dönük yapabılırsınız dedım.bunun ardından calışma bakanlığını aradım ve durumu bıldırdım cunku cok rahatsız oldum oradakı arkadaşlarda ıs akdınızı feshetsenız bıle durumu kanıtlayamazsanız haklı olan bı ıslem yapmış olmazsınız dedıler. Meseleyı gurur halıne getırdım ve artık çalışamayacak kadar soğudum sızce nasıl bır yol ızlemelıyım. Değerlı onerılerınız ve ayırdığınız zaman ıcın sımdıden tesekkur ederım

 14. merhaba nevzat bey 15 gün sonra şuan çalıştığım iş yerinde 1 yıldır çalışıyor olucam. maaşlarım gününde verilmiyor içeride kalan 3 aylık maaşım var.işverenin bana nerdeyse her ay ödeme yapıyor ama bulunduğumuz ayın maaşı değil. ben iş sözleşmesini işçi tarafından zorunlu fesih etmek istiyorum. noterden bildirimde bulunduğumda ihbar sürelerine uymak zorunda mıyım. ben noterden ihbar çekip çalışmayı düşünmüyorum. işverenim benden tazminat talep edermi ihbar süresine uymadım diye. ve daha önceki iş yerimdenden zorunlu fesih nedeni ile ayrıldım. işkurdan yararlanma şansım olurmu su zamana kadar hiç yararlanmadım daha önceki iş yerimde 3 yıl çalıştım.

 15. merhaba nevzat bey,
  özel bir sektörde 2009 nisan ayından beri sorumlu yönetici olarak çalışmaktayım 2009 mayıs ayında noter yapılmış sorumlu yönetici sözleşmesi var ancak sözleşmede yazan şartların hiçbirine uyulmuyor örnek ödenmesi gereken maaş 2700tl ödenen maaş 1700tl maaş 1-5 arası ödenmeli 15-20 sinde maaş banka hesabıma yatıyor çalışma günleri ve saatleri pazartesiden cumaya 8-17 olması gerekirken cumartesi günleride çalıştırıyorlar sorumlu olduğum yer yem katkı maddeleri üretilen tesisken sorumlu yönetici olmadığım yer olan yem fabrikasında çalıştırıyorlar bunlarla ilgili düzeltmelerin yapılması için noterden işverene ihtarname gönderdik ve bunların hepsini teker teker yazdık 10 günlük süre verdik ancak olumlu veya olumsuz geri dönüş olmadı ben işten ayrılmak istiyorum ben tekrar ihtarname gönderdikten sonra 6 işgünlük süreyeye uymak zorundamıyım yoksa ihtarnamede direk iş akdimi fesh ettiğimi bildirebilirmiyim ayrıca şuan yıllık izindeyim bu işlemleri ne zaman yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar.

  • Emrah bey merhaba,
   haklı sebeple fesih yapacaksanız noterden haklı fesih gerekcelerini yazarak göndereceğiniz ihtardan sonra çalışmanız gerekmiyor

 16. alper çalışkan

  Nevzat Bey İyi Günler;
  Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde, iş kanunun 25. maddesi uygulanmaz diye bir ibare yer alırsa iş akdi feshi bu maddeye göre geçerli olabilir mi?

  • yargıtay 9. hd 2002/3553 sayılı kararında toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlar bireysel veya toplu işten çıkarılamayacağı işten çıkarmak için disiplin kurulu kararı alınması gerektiği belirtilmiştir

 17. merhaba sn yetkili;
  13 yıldır özel sektörde çalışmaktayım ancak 2013 eylül maaşlarımız halen ödenmedi ve yanı zamanda önceleri hep gecikmeli ödendiğinden tüm ödemelerimiz alt üst oldu noter kanalı ile iş akdimi fesh etmek istiyorum ancak şirket benim tazminatımıda gecikmeli öder ise bununla ilgili ne yapmam gerek

  • Merhaba Nurdan hanım haklı fesih yapmanız halinde kıdem tazminatınızı ödemeyi işveren kabül ederse ve bunu zamanında ödemezse yasa zamanında ödenmeyen kıdem tazminatı için şunu söylemekte
   “kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmedileceği 1475 sayılı İş Kanununun 14’ncü maddesinde belirtilmektedir.”

 18. merhaba nevzat bey ben kasım ın 15 de işten istifa ettim dilekçeyide noter aracılığıyla gönderdim onlarda bana istifanız kabbul edilmiştir diye bir ihtar çektiler o günden son ra ne arayan oldu ne soren hesap kesmeye gitmedim içerde alacağımda var tazminat istemediğimi dilwkçede belirttim sadece o ay çalıştığım parayı alabilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim.

  • Yasin bey merhaba,
   iş kanununa göre işten istifa etsenizde haklıo fesişh değilse ihbar öneli kadar çalışmanız gerekir işvereniniz fesih öneli bedelini alacağınızdan mahsup etmiş olabilir durumu işvereninizle konuşmanızı durumu açık bir şekilde öğrenmenizi öneririm.

 19. iyi aksamlar nevzat bey benım sorum şu yonde 10 yıldır aynı sırkette calısmaktayım iş veren bulundugumuz bırımın feshını verıp taseron fırmayla anlasmıs olup işimize son vermıstır bugun ımza atmaya gıttıgımde tazmınatlar ihbarlar hesaplanmıs ama ödeme ile ilgili herhangı bır tarıh vermıyorlar 6 ay içinde ödeme yapacaklarıı söyluyorlar bende imzalamadım imzalarsam onların sartlarını kabul etmıs olurmuyum mahkeme ye vermeyecegıme dahı bır yazıda okudum butun haklarımı alacaqgımıda beyan yazısıda ama bana tarıh vermıyorlar buda benı endıselendırıyor ne yapmam lazım tesekurler

  • Nevzat Bey merhaba,
   bu konuda sitemde makalelerim var onları okumanızı öneririm fakat kısaca şunu söyleyeyim işinize son veriliyorsa kıdem ve hakedişleriniz hemen ödenmelidir yasal zorunluluktur bu tek istisnası sizin rızanızla bir vadeyi kabul etmenizdir.

 20. sayın abiciğim benim hizmet dökümümde 1061733 işyeri numarası olan işimden ayrılarak 1075596 işyeri numaralı bi iş yerine başladım 1 iş günü çalıştım yeni işimde.Sonra eski işyerimle anlaştım ve geri döndüm eski iş yerim senin çıkışını vermedik ve tazminat hakkında sıkıntı olmayacak hakların hala saklı kalacak yani tazminatın yanmayacak dediler eski işyerim 11. ayda 28 iş günü sigorta gösteriyor.yeni gitmiş olduğum işyerimde ise 19.11.2013 iş başı ve 20.11.1013 işten çıkış gözüküyor hizmet dökümümde.acaba benim döndüğüm eski işyerimdeki tazminat hakkım yanmış oluyormu.kandırılıyormuyum.bana lütfen izah edermisiniz bu konuyu rica etsem.o kadar araştırdım bi şey bulamadım bu konu hakkında kafam çok karışık ve sorumun cevabını arıyorum .yardımcı olursanız bu konuda sevinirim.konu hakkında detaylı bilgiyi gmail adresimede atabilirsiniz ben şimdi bu sayfayıda bulamam belki.bilgisayarla çok haşır neşir değilim
  lütfen
  SAYGILARIMLA

  • Fatih bey merhaba,
   1475 sayılı eski iş kanunumuzun hala gecerli olan 14/2’nci maddesinde, “İşçilerin kıdemleri, iş sözleşmesinin devamı etmiş veya fasılalarla yeniden aktedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır” denilerek işçinin aynı işyerinde fasılalarla veya aynı işverene ait farklı işyerlerinde değişik zamanlarda çalışması ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesinin sona ermesine rağmen önceki çalışmaları için kıdem tazminatının verilmemesi halinde, bu sürelerin toplamı üzerinden kıdem tazminatının hesaplanacağı gündeme gelmektedir. Yani, işçinin aynı işverene ait bir işyerinde aralıklarla veya değişik işyerlerinde farklı zamanlarda çalışması varsa, o zaman kıdem tazminatının hesabı tüm bu süreler üzerinden yapılacaktır.

   İşçinin daha önceki çalışması kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyen bir nedenle son bulmuşsa, aksine görüşler olmakla birlikte, daha sonraki çalışmasının kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermesi halinde ilk çalışmalar kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

 21. iyi günler ben özel bir şirkette çalışmaktayım ve günü gnüne tutmamakla birlikte fazla mesailerim bulunmakta fakat iş yerim bize fazla mesai odememekte . bende işi bırakmayı düşünüyorum fakat ihtar cekmeden kendileri ile usulunce kousup rica edecem vermezlerse mahkeme kanalına müracaat etmeyi düşünüyorum haftalık tatilde bi kullanıp 3 kullanmıyorum yani evden cok işteyim bu durumda sırsı ile hangi yolları izlemeliyim elimde makine pc sinden elektronik olarak alacağım sevk irsaliyeleri kayıtları mevcut mahkeme bunları delil olarak kabul edermi teşekkür ederim vereceginiz bilgiler için

  • Bünyamin bey merhaba,
   işvereninizle görüşmeniz doğru bir düşünce umarım sulh yolu ile sorununuzu çözersiniz bu mümkün olmaz ise iş kanununa göre haklı fesih yapabilirsiniz bu sürecide bir iş hukuku uzmanı veya avukatla yürütmenizi öneririm çünkü hatalı fesihler hakkınızı almanıza engel olabilir

 22. Nevzat Bey Merhaba,
  İyi günler dilerim, şuan mezun olduğum bölümle pek alakası olmayan bir işte çalışmaktayım ama yakın zamanda başvuru yaptığım bir okuldan onay aldım ve yurt dışına eğitimimi ilerletmek adına okumaya gideceğim. böyle bir durumda kıdem tazminatımı alabilir miyim?

 23. Merhaba Nevzat Bey,

  İş değiştirme sürecindeyim, yeni iş yerim giriş işlemleri için ilişik kesme belgesi istemekte, eski işyerim ise sadece resmi yazıyla bu belgeyi verebileceğini söylüyor. eski işyerinin bu belgeyi vermeme gibi bir hakkı olabilir mi? Verilmemesi durumunda hangi yolları izlemeliyim? Belgeyi 1 hafta içinde sunmam gerekiyor.

  Eski işimden 2 ay önce ayrıldım ve bu durum sgk hizmet dökümünde görülebiliyor. İstifa dilekçemde ise istek üzerine tarih belirtmemiştim.

  Saygılarımla

  • Selim bey merhaba,Hizmet akdi son bulan işçiye (işçinin ölümü dışındaki bir nedenle) işverence verilen ve o işverene bağlı olarak o işçinin çalıştığı işin türü ile süresini gösteren ve fakat gerekirse işçinin bu çalışmadaki nitelik ve davranışlarını da içeren belgedir. (5) Çalışma belgesi, her türlü resim ve harçtan muaftır (4857 sayılı Kanun md. 28/3).

 24. Merhaba Nevzat Bey

  İş yerimle 10.10.2011 tarihinde üç yıllık sözleşme imzaladım 10.10.2014 yılına kadar.Ama ben A şubesinde çalışırken 2013 nisan ayında beni b subesine geçirilerek görev değişikliğim yapıldı. Bu sözleşme hala geçerli midir?İşten ayrılabilirmiyim. Ayırlırken ihbar çalışmak zorundamıyım.Lütfen yardımcı olurmusunuz.

  • merhaba,
   iş sözleşmenizde işverenin farklı yerlerinde çalışmayı kabul etti iseniz işverenin şube değiştirmesi işte değişiklik sayılmaz ve sözleşmenin geçerliliğini etkilemz işten ayrılırken ihbar öneline uymak zorundasınız

 25. Nevzat bey merhaba,
  20/06/11 Tarihinden bu yana kurumsal bir şirkette çalışmaktayım maaşlarım düzensiz yatıyor son iki maaşımda ödenmedi banka yoluyla tahsil ediyorum notere gittim ihtarname için avukat tarafından yazılmış evrak istedi nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler.

  • Merhaba,
   noterden ihtarname için avukat tarafından yazılma zorunluluğu yok başka bir notere gidin düzensiz ödenen maaşımdan dolayı işverene ihtar çekeceğim diyin birçok noter bunu kendisi hazırlayarak çekiyor fakat bir mali, müşavir veya avukat tanıdığınız var ise ihtarı onada hazırlatabilirsiniz

 26. merhaba nevzat bey ben özel eğitim kurumunda öğretmenim. 18.09.2013 tarihinden bu yana çalıştığım kurumdan 25.02.2014 tarihinde istifa ettim.fakat kurum istifamı onaylamadı ve MEB’e yollamadı.bana mart sonuna kadar çalışmak zorundasın ve dilekçenide o tarihte vermelisin dediler.yoksa tazminat ödemek zorunda kalırsın gb bir durumla karşı karşıya bıraktılar.bu durumda ne yapmalıyım? istifa dilekçe mi mart sonunda verirsem beni 15 gün daha çalştırma hakları var mı?şiimdiden teşekkürler..

  • merhaba,
   15 günden kastınız sanırım ihbar öneli (ayrılmadan önce ihbar öneliniz kadar süre)bildirimde bulunursanız ilave çalışmanız gerekmez

 27. Merhaba iyi calismalar. Simdi nerden baslayacagimi bende bilmiyorum ama soyle ozetleyim. Acil cevap bekliyorum. Buyuk bir firmada 5 yilimi bitirdim subat ayinda ama artik hersey okadar cirkinlesti ki isimi sevdigim halde cikmak istedim cunku cok yiprandgimi dusunuyorum. 9 haziranda mahkememiz var. mahkeme dedigim de calisma bakanligi firmaya calisanlarinlarin fazla mesailerini odemedigne dair bunlari belgelendirerek dava actilar. firma da calisanlarina hayor oyle birsey yok biz sizin hakkinizi odedik diye bize dava acti. ama oyle birsey yok bunu hepimiz bilitlyoruz ve sahitlerimizde var bu sebepten isten ayrilan mahkemelk olanlarda cok. calisma bakanligin su an gordugu acilis kapanis saatlerinden kaynaklanan mesailer sadece ama bu surekli normal erken cikis oldugumuz gunlerde boyle 5 cikisliysak 8 de cikiyoruz ve yazilmiyo gibi…ve biz magazayi 10 da aciyoruz 9 da magazada oluyoruz ama mesai saatii 9.45 yazilior ve bize deniyo ki kasayi kesinliklee 9.45 ten sonra acacaksiniz. cunku calisma bakanligi acilis kapanis belgelerinden yola cikarak delil olusturdu ama sorun hala devam etmekte. kapanistada ayni sekil 10 da avm kapanir kasayi hemen kapatin kasa kapanos saatine gore de mesai yazili 15 dk gibi ama isler hala devam edr magazada biz 23 hatta cogu zaman gece ole cikaris. sirkete guvenim azaldi bole kabullenmemeleri bunu hak yemeleri sorum esas sorum davaya gitmesem kabul etmismi sayilirim bu yapilani bize haklarim odendi mi demis olurum calistigim ocin kotu olmak ve kotu sekilde de ayrilmk istemiyorum ayrilirsam ama bunlara susmakta yipratiyo insami bukadar zaman borcum vardi calismak zorundaydim artik yoruldum mahkemeye cikarsam kesin kotu bakaxaklar ve yaptirim uygulucklar uzerine oynucklar biliyorum sonrasini merak ediyorum gitmezsem yarin obur gun haklarimi isteme hakkim olmazmi yaardimci olurmusunuz lutfen ben ve benim gibi bi suru arkadasim var. tesekkurler simdiden..

  • Yeliz hanım merhaba,
   hakkınızın yendiğini düşünüyor bunu ispatlayabiliyorsanız bu hususta hakkınızı savunmaz iseniz talep şansınızda kalmaz iş veya başka sebeplerden dolayı korkularınızı anlayabiliyorum ama bu hayatımızın her alanında böyle değilmidir biz hakkımızı savunmadığımız zaman verilene razı kalmak zorunda kalırız daha sonraki süreçlerde de öncekiler örnek gösterileceği için haklarımızı alma şansımız kalmaz bu sizin şahsi karar vermeniz gereken bir konu siz hakkınız olduğunu düşündüğünüz şeyler için mücadelemi etmek istiyorsunuz yoksa kabul ederek susmakmı fazla çalışma ve hakedilen ücretlerin eksik ödenmesi haklı fesih sebebi olabilir bu konuda makalelerim var onlarıda okumanızı öneririm umarım dogru olanı yapmaya karar verirsiniz.

 28. Merhaba, öncelikle sizi bu güzel bilgilendirme siteniz için tebrik etmek istiyorum.Ben Ankarada bir özel eğitim kurumunda çalışmaktadıyım ve sözleşmem 30 agustos 2014 tarihine kadar devam etmekte. Size sormak istediğim sorum; şu ben mayıs 2014 tarihinde başka bir kurum ile 1 eylül 2014 – 30 agustos 2015 tarihleri arasında geçerli olacak (içerisinde cezai yaptırımlar olup olmadığını bilmiyorum çünkü sözleşmenin 1 nüsasını alamadım) 12 ay sabit ücretli bir sözleşmeye imza attım fakat şu anda fikrimi değiştirdim ve çalışmakta olduğum kurumda kalmaya kara verdim, bu sözleşmenin feshini nasıl istemeliyim ve haklı- geçerli bir nedenim olmadan her hangi bir cezai yaptırımla karşılaşırmıyım? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

  • Oğuz bey merhaba,
   sözleşme konusu işe başlamamışsınız ve gelecek tarihli bir sözleşme şu anda fesih yapmanız işvereni zora sokmayacağından cezai şart olsa bile sorun olmayacağını düşünüyorum fakat mutlaka bir gerekce ile sözleşmeyi fesih ettiğinizi eylül 2014 de başlamayacağınızı noterden bildirin

 29. iy günler 10 gün önce bir iş yeriyle yeni sözleşme imzaladım ama kurumdan memnun kalmadım imzaladığım sözleşmeyi fesih etme hakkım var mı acaba???

 30. S.a 02.03.2010 da basladigim belirsiz is sozlesmesine 23.05.2014 isveren fesih bildirimi yapti ve kidem ihbar 16 gunluk olan butun haklarimi tarafima verecegini bildirdi .2 ayni fesih bildirim kagidi imzalatti 10 gun icinde alicaksiniz dediler eger 10gun icinde alamazsam hangi yasal haklarimi kullanabilirim sn.Nevzat Erdag

  • kıdem tazminatı işten ayrıldığınızda ödenmesi gereken bir ödenektir ödenmemesi halinde hukuki takibat haciz vs yaptırabilirsiniz işten çıkarıldığınızı ispatlamak kaydı ile tabiki

 31. slm 1,5 yıldır calısan personelım evlılık sebebıyle ısten ayrılmak ıcın fesıh dılekcesı verdı. verdıgı dılekcede verılıs tarıhyle ısten ayrılmak ıstedıgı tarıh arasında 6 gun var dılekce suresı yeterlımıdır ayrıca personelım resmı nıkah henuz yapmamıs olup ısten ayrılmak ıcın verdıgı tarıhten 20 gun sonra resmı nıkah yapacakmıs ve tazmınat ıstedı tazmınat hakkı varmıdır

 32. merhaba,
  8 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum. çocuğumun bakımı ve sağlık sorunları nedeniyle ücretsiz izin talep ettim fakat işveren tarafında kabul edilmedi. haketmiş olduğum yıllık izinlerimide kullanamıyorum bu sebeplerle istifa etsem tazminatımı alabilirmiyim

 33. Merhaba Nevzat bey.12.07.2012 tarihinde işe başladım 03.07.2013 te firma isim değişikliği nedeniyle 1 yillik hizmet süren dolmadan çıkışımı verip yeni firmada SSK baslangicimi yapmislar. Bunu yeni öğrendim ve hesap sordum paran bende dediler ama o günden bu güne psikolojik baskiya basladilar. 25 dakika önce servise boniyordum şimdi 1.5 saat önce çıkmami istiyorlar birde ramazan nedeni ile aksam 10:30 is Basi yapiyoruz. İşine gelirse diyorlar. İhbar çekerek tazminat hakarimi alabilirmiyim.

  • Gülcan hanım merhaba,
   işverenin sizin izniniz ve imzanız olmadan bir şirketten çıkış yapıp başka bir yere girişi yapması bile haklı fesih sebebidir size önerim bir iş hukuku avukatı ile durumunuzu ayrıntılı anlatarak görüşün onun yönlendirmesine göre fesih işlemi yapın

 34. Nevzat Bey merhaba,
  Bugun ozel bir egitim kurumu tarafindan orada ise baslayacagim icin sigortam yapilacakti fakat Milli Egitimdekiler sozlesmeyi gormek istemisler, bunun uzerine bugun sozlesmeyi imzaladik. O sirada okumama ragmen fark etmemisim, sonradan ogrendim ki sozlesme 15 yillik yapilmis. Nedenini sordugumda basta suresiz hazirladiklarini fakat kabul edilmedigini ve 15 yillik hazirlamalarinin onerildigi icin oyle yeniden hazirladiklarini soylediler. Benim de en azindan bir sene sonra isi birakip yurtdisina egitime gitme ihtimalim var, bunu soyledigimde de sorun olmaz onu hallederiz dediler. Fakat o gun gelip bana sorun cikartirlarsa benim yurt disi egitimim gecerli bir neden olur mu fesih icin? Ve herhangi bir cezai yaptirimla karsilasir miyim?
  Simdiden tesekkurler.

 35. Merhaba Nevzat bey,
  6 ay ı Türkiye de son 10 ay I DA yurtdışında olmak üzere aynı şirkette çalışıyorum,maaşımın düzenli ödenmemesi,sigortamın yatmaması,oturum izni alınmayışından ötürü kaçak çalışıyo olmam ve bunun getirdiği mağduriyet(askerlik için 3 yıl yurtdışı çalışması gerekliliği),bütün bunları göz onun de bulundurarak sözleşme mi tek taraflı fesh etmek istiyorum,kıdem tazminatı alabiliyormuyum,uçak bileti parasını şirket mi ödeyecek?ayrıca haklı sebebimi dilekçemde belirtmek zorundamıyım (bir yerde okudum ,belirtmenize gerek yok diyor).

  saygılarımla

  • caner bey merhaba,
   işcide işverende iş akdini fesih edebilir fakat haklı sebeple fesih için gecerli bir sebep şarttır maaşın zamanında ödenmesi haklı sebep olabilir fakat takip eden ayın 20 gününden sonra veya daha gec ödeniyor olması gerekir diğer sebepleride bu gerekceden sonra yazabilirsiniz

 36. Merhaba Nevzat Bey, 50 gündür özel egitim kurumunda ögretmen olarak çalışmaktayım. Sigorta baslangıcımı yeni yapacaklar sözleşmeyide cuma günü imzaladım. fakat sözleşmeyi okumadan imzaladım, cocuklarla ilgilenirken şurayı imzalaman gerekli denilerek imza attım. Cocuklarla ilgilenirken dalgınlıkla imzaladım. pazartesi bir nüsada bana vermelerini rica edecem. Fakat istemedigim şartlar varsa ne yapabilirim. İlginize çok teşekkür ederim.

  • Serap hanım merhaba,
   iş kanunumuz sözleşmede deneme süresinin 2 oy olması gerektiğini belirtmiştir muhtemelen sizin sözleşmenizde de vardır bu süre içersinde sözleşmenizi fesih edebilirsiniz sözleşmeyi alırken öncelikle ona bakın size uymayan madde var ise yazılı olarak değiştirilmesini talep etmenizi öneririm

 37. Merhaba nevzat bey ben bugün 20 09 2011 tarihinden beri çalıştığım isyerine maasimi gününde ödemediği için noterden ihtarname yolladım maasimi ve tazminatlarimi 3 gün içinde yatirmazlarza hukukî işlemlere basvuracagimi avukata yazdırıp noterle yolladım bu sürede ise gitmek gerekiyor mu yoksa gitmemelimiyim ise gelmedi diye tutanak tutarlami

  • Nazan hanım gönderdiğiniz ihtar haklı fesih ihtarı ise gitmemeniz gerekir fakat sadece ödeme ihbarı ise o zaman işe gitmezseniz devamsızlıktan tutanak tutup işveren işten çıkarır ödeme ihbarı yaptı iseniz işe devam etmeyecekseniz haklı fesih yapıp işe gitmeyin

 38. İyi günler nevzat bey ben 11 aylık bir sözleşme yaptim ama 11ay geçti direk 12 ay oldu otomatikman belirsiz sözleşme oldu sonra bana dedilerki imza atarak girdi çıktı diye bir yazı gösterdiler okuyup imzani atarak işi bırak dediler yani beni herşeyden mahrum edeceklerdi kıdem izin parasi iş bulma falan bende imza atmadım sonra benim iş hakkımı fes ettiler bunu belgeleyen bir evrak bile yok bende mahkemeye verdim kazanabilirmiyim teşekkürler

  • Merhaba belirli süreli sözleşmeler sözleşme fesih şartları dolduğu halde iptal edilmezse aynı şartlarda yenilenmiş sayılır.Sözleşme süresinin 12. ayının dolması durumundaa işci işten çıkarılır ise işcinin özlük hakları doğar fakat sizin imzaladığınız sözleşmeyi ayrıntılı incelemeden hangi şartlarda çalıştığınız, fesih durumunu görmeden davayı kazanır veya kaybedersiniz demek yanlış olur

   • Hocam bana hiç bir hak talep edememem için kağıt imzalami istedi ama imzalamadim elimde hiç bir şekilde çıkış belgesi yok iş hakkın fes edildi dedi

 39. merhabalar nevzat bey eşim özel bir eğitim kurumunda çalışmaya başladıktan 6 ay sonra milli eğitim bünyesine ataması gerçekleşti bu durumu bir dilekçe ve atama örneği ile kuruma bildirip işten ayrıldı fakat yaklaşık 5 ay sonra ”hiçbir haklı neden göstermeksizin iş sözleşmesi fesih edildi gerekçesiyle tazminat ödememizi belirten bir ihtarname geldi bu durumda ne yapmamız gerekiyor acaba ?

  • Merhaba Hanifi bey,
   İşverenle bir sözleşme imzaladı iseniz sözleşmede de cezai şart olarak bildirimsiz fesih halinde tazminat varsa bu olabilir Bu durumda eşinizin imzaladığı iş sözleşmesinin bir iş hukuku avukatınca ayrıntılı incelenerek ona göre bir eylem planı yapılması en doğru davranış olacaktır.

 40. Merhaba Nevzat Bey ;

  özel bir firmada 20/02/2014 tarihinde işe girdim işe başladığım tarihte çalışma arkadaşım fazla çalıştığımızdan dolayı şikayette bulundu 10 12 2014 tarihinde müfettişler inceleme yaptıktan sonra haftalık 45 saatin 4 üzerinde ( 49 saat ) çalıştıgımızı ve bu mesailerin % 50 zamlı olarak ödenmesi gerektiğine istinaden yazılı belge göndermişlerdi tüm çalışma arkadaslarıma ve bana fakat bugüne kadar ödiycez diyerek bugüne kadar geldik 20 06 2016 tarihinde şirketin insan kaynakları departmanına fazla mesailerimi ödemelerini işten ayrılmak istediğimi belirtim fakat bana o mesailerin kaç saat oldugunu hesaplayıp serbest zamanlı kullandırcaklarını söylediler merak ettiğim üzerinden 4 yıl gecen ve işkurun ödeme emri oldugu kagıt olmasına ragmen bu çalışma saatlerimin serbest zamanlı kullanmayıp parasını alabilirmiyim ve noter aracılığı ile tazminatlı çıkışımı isteyebilirmiyim ve nasıl bir yol izlemeliyim ?

  konu hakkında bilgilendirme yapmanızı rica ederim
  saygılarımla

  • Merhaba,
   4857 sayılı İş Kanunun ile çalışma hayatımızda çalışanlar serbest zaman kavramı ile tanıştılar.
   Serbest zaman uygulaması için;
   a)Fazla Çalışma
   b)Fazla Sürelerle
   çalışma olgusunun ortaya çıkması ile mümkün olmaktadır.
   Serbest zaman kullanma isteği ise işçiden gelmeli işverende bu isteğe uymalıdır.Serbest zaman işçinin irade beyanı ile ortaya çıkar.
   Kısaca işçilerin yapmış oldukları fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların işçinin talebi doğrultusunda bu çalışmalarının karşılığı olarak zamlı ücret yerine, serbest zaman olarak kullanabilme imkanı tanınmış olur.

   Fazla Çalışma :
   Fazla çalışma, 4857 sayılı İş Kanunu’nda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır.
   Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.
   Fazla Süreli Çalışma:
   Fazla süreli çalışma ise genelde haftalık çalışma süresinin yapılan iş sözleşmeleriyle yada toplu sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalara denir
   Fazla sürelerle yapılan çalışmalarda her bir saat fazla sürelerle çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş fazlasıyla ödenir.

 41. Nevzat Bey Merhaba;

  Yıllık izinlerimin iki sene kullandırılmaması sebebiyle iş akdimi haklı nedenle fesh ettim ve bunu şirketime noter aracılığıyla bildirdim.

  27.06.2016 tarihinde dilekçeyi notere teslim ederek 28.06.2016 tarihi itibariyle iş akdimi haklı nedenle fesh ettiğimi belirttim ve sonrasında da işe gitmedim. Şirket beni devamsızlıktan işten çıkarmış. Bunu İK’ya sorduğumda “bi yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız mahkemeye başvurun” dediler. Bu konuda yapmam gerekenler ve elde edebileceklerim nelerdir? Konuyla alakalı bilgilendirebilir misiniz ? İyi günler dilerim.

  • İşveren dava konusu olduğunda haklı duruma düşmek için böyle demiştir haklı fesih ihtarında hemen iş bırakılır işverenin çıkışı yaptığı kod sizin ihtarınızdan sonra ise açacağınız davada kazanma şansınız yüksek

 42. 06.03.2016yılından berı ozel bı fırmada pazarlamacıyım fırmadakı baskılar ve sartlar hususunda ayrılma kararı aldım ve bukararım sırket mudurune sozlu olarak 02.07.2016 da bıldırdım onlarda 15gun ıcınden hesaplarımı toplayım ayrılabılecegımı soyledıler 18.07.2016da ıstafımı yazarak sundum ve ayrıldım fakat bana onlarıın ımzalı bı belgesı verılmedı ayrıyetten ıse baslarken ımzaladıgım bos temınat senedımde verılmedı 2saat sonra benı yıllık ızıne cıkardıklarını ve 04.08.2016 da cıkısımın verılecegı soylenıldı bende noterden ıhtar cektım yıllık ızınımın bıtımınde ıstafamı ve temınat senedımın ıadesı dıyerek ıhtarnamenın ulasmasının ustune benı arayarak odenmeyen musterı ewraklarının benden tahsıl edeceklerını soylerek tehtıt ettıler işveren 04.08.2016cıkısımı verırmı ve bos senedımı ıade edermı

  • merhaba samet bey,
   üzerinize zimmetli müşterileri ve evrakları yazılı olarak devretmedi iseniz ve sözleşmenizde size zimmetlenenlerden sorumluluğunuz var ise işveren bu hakkını kullanabilir. Ama durumunuzu netleştirmek için yaptığınız zimmet evrakının ve sözleşmenizin ayrıntılı incelenmesi gerekir bu belgeleri bir hukukcuya göstermenizde fayda var

 43. Merhabalar
  Çalıştığım işyeri 1 yıldır maaşımı düzensiz yatırıyor ve heray maalesef sıkıntı yaşıyorum ,en son buay 21 gün gecikme oldu,tek taraflı fesih yapmayı istiyorum,bu durumda içerde olan maaşlarımı ve tazminatımı alabilirmiyim?

 44. Nevzat bey merhaba yaklaşik 2.5 senedir çalışmakta oldugum firma, is sozlesmemde ikramiyem olmasina karśin bu ucreti artik odemiycegini belirti ve ben 21 gun sonra isyerine 24. Maddeyi gerece gostererek tek tarafli fesih ihbarini gonderdim ve ise devam ettim
  1.sorum isten direk ayrilmalimiyim eger isime devam edersem sorun olurmu ihtarnemenin cevabini bekleyip cikmak niyetim
  2. İşsizlik maasi hak edermiyim ediyorsam ne yapmam gerekir dava acip 2 sene bekleyip işsizlik maaşi almamin anlami yok
  3. Sirket İhtarnameme yanit vermek zorundalarmi vermezlerse sgk hangi taraf bildirim yapmak zorunda

  İlginiz için çok teşekkür ederim

  • merhaba Sevcan hanım,
   sorularınızın cevabı aşağıdadır
   1-24. madde haklı fesihtir haklı fesih gerekceniz var ise sözleşmeyi fesih edip çalışmak doğru değil
   2-4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre;

   İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,
   Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır,
   Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulmalıdır. Başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanılamayacaktır.
   Bu şartların sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.
   3- şirket cevap vermeyip işten çıkışınızı fesih şeklinde yapabilir işten çıkışınız yapıldımı onu kontrol edin

 45. Nevzat bey ilginiz icin teşekkür ederim ihtari hak ettigim ikramiyenin teblih tarihinden 3 gun icinde yatirinmanizi aksi halde mahkemeye basvuracagimi beyan ettim fakat 3 gun oldu arayan soran yok bugunden sonra işe gelmiycem fakat bir kisim avukat işe devam et derken kimiside bekleme çık diyor bu nedenle kafam cok karisti ve calismaya devam ettim bu calistigim ucgun mahkeme surrcini kotu yonde etkilermi yoksa yeni bir ihtarmi cekeyim sizin bilgi tecrubeleriniz benim icin cok onemli bu nedenle yardimiz icin teşekkür ederim

 46. merhaba 3 yildir ozel bir egitim kurumunda ogretmen olarak calismaktayim. 28.06.2016 tarihinde sozlesme bitis tarihim olan 31.08.2016 tarihi itibariyle tekrar benimle calismayacaklarini bildiren fakat sebebi aciklanmamis bir fesih kagidi aldim. 15 agustos itibari ile okullar aciliyor, bu durumda sozlesme tarihimin bitimine kadar ise gitmem gerekir mi? gitmez isem bunu davada aleyhime kullanabilirler mi tesekkurler Nevzat bey

  • Selma hanım merhaba,
   işveren sizinle çalışmayacağını usülüne uygun tebliğ etmiş bu ihbar önelidir ihbar önelinin sonuna kadar çalışmanız gerekir fakat çalışmayacaksanız
   1- b sağlık sorununuz varsa rapor sunarak ihbar önelinin sonuna kadar gitmeyebilirsiniz
   2-ihbar öneli kadar maaşınızdan kesinti veya ödeme yaparak işveren onayı ile işe gitmeyebilirsiniz bunun dışında başka bir yol dava konusu yaptığınızda sizin için sorun olabilir

 47. Merhabalar nevzat bey. 27.03.2014 ten beri büyük bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. İşimiz stresli bir iş yöneticilerimizle de aramız pek iyi değil. İşe başladığımdan beri 1 kere yıllık izin kullanabildim. Sözleşmemizdeki 7. madde olan “güvenlik görevlisi yıllık 270 saat fazla mesaiden fazla çalıştırılamaz” diye bir madde var bu maddeye uymuyorlar. (Bu konu ile ilgili daha önceki yöneticiler yetkililerce uyarılmıştı hemen bir düzenleme yapın diye ve düzenleme gelmişti. Şimdi tekrar eski konumumuza döndük) Sadece bu maddeden sözleşmemi fesh edebilir miyim? Birde son olarak Maaşımız eksik yatıyor bunun sebebi maaş ile ilgili bir sözleşmeye imza atmış olmamız. Maaşımız aslında şu şekilde olmalı 40 saat fazla mesaimiz var bu 439.80 tl yapıyor asgari ücret 1.300 tl
  1.300 + 439.80 = 1,739.80 tl yapıyor. Biz 1.614 tl alıyoruz. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

  • Onur bey merhaba,
   bir tam yıl çalışan işci izni hakeder ve işveren bunu kullandırmak zorundadır. Fazla mesai yasal sınırım üstünde olamaz fazla mesaide işcinin olurunun alınması yasal zorunluluktur. Maaşın düşük gösterilmesi hususuda bunu işverenden sormanızı öneririm gerekceleri nedir?
   Bu hususlardan sonra sizi rahatsız eden hususları öncelikle işverenle konuşmanızı öneririm sorun çözülmez ise yasal yolla ihtar etmenizi ve sgk müdürlüğüne bildirmenizi öneririm

 48. Merhaba Nevzat Bey. Bir işletmeyle bir yıllık belirli süreli iş sözleşmesi imzaladım.Çalışmamın daha ilk gününde işletmede kanuna aykırı işlem yapıldığını görüp bu şartlar altında çalışmayacağımı bildirdim ve daha sonra işverenin benim adıma düzenlediği fesih bildirimini imzalayarak işten ayrıldım. Sözleşmede deneme süresi ibaresi geçmiyor. Bu durumda işveren sözleşmeyi feshettiğim gerekçesiyle herhangi bir tazminat talep edebilir mi? Haklarımı korumak için yapmam gereken bir işlem var mı?Teşekkür ederim

  • Merhaba ,
   Sözleşmede deneme süresi taraflarca belirlenmemişse iş kanunu hükümleri gecerlidir iş kanununda deneme süresi iki aydır bu süre içinde işcide işverende gerekcesiz işten ayrılabilir

 49. Merhaba Nevzat Bey. Geçtiğimiz Ağustos ayının altısında Iskur a bagli olarak bir call center da calismaya başladım fakat işe başlamadan önce Iskur ile uc aylik bir sözleşme imzaladım.Ben ise eylül ortasında ailevi bir durumdan dolayı şehir dışına gitmek durumundayim ve bu yüzden de işten cikmam lazim. Bunun icin oncelikle bir hakka sahip miyim ? Ve yapmam gerekenler nelerdir ? Teşekkür ederim.

  • Merhaba Mehmet bey,
   işkurla imzaladığınız sözleşmenin detayları önemli işkurla görüşüp sözleşmeyi incelemenizi öneririm

 50. Merhaba nevzat bey.3aydir ozel bir hastanede calismaktayim.1yillik sozlesmem var.simdi saglik bakanliginin atamalarina basvurcam.ne yapmam gerekir sozlesmenin feshi icin bir sebepmidir bu isyerim sıkıntı cikarrmi

  • Esra hanım merhaba,
   başka bir işe müracat haklı fesih sebebi değildir iş sözleşmenizi ayrıntılı okumak lazım ona göre fesih yapın ki yasal sorumluluklarla karşı karşıya kalmayın

 51. dava konusu olan bir personelimize itiraz ihtarnamesi çektik ve ihtarnameye cevap vermedi ne yapmamız gerekiyor

  • İlyas bey merhaba,
   ihtar işcinin özlük dosyasında bulunan ikamet adresine çekildi ise süresi içinde cevap vermemesi onu ilgilendirir.Zaten dava konusu olduğu için mahkemede bu durum degerlendirilecektir.

 52. Nevzat bey merhaba,
  6 yıldır özel bir şirkette yöneticiyim.
  Şirket heray maaşımızın %72 gibi bir rakamı sigortada gösteriyor ve primi düşük yatırıyor, tam maaşı gösterir ufak bir kağıt imzalatıyorlar kendime fotokopisini alıyorum.
  Sabah 8,30 akşam 18:30 çalışmaktayız cumartesi dahil,
  Hergün kendi aracımla işe gidip geliyorum işe girerken aylık belli bir benzin ücreti alacaktım ama maalesef bunu kendim patrondan istemeden vermiyorlar 72 aylık çalışma süremde sadece 14 ay para alabilmişim.
  Daha önce alo 170 e şikayetler yapıldı ama bakanlıktan gelen memurlar şirketi doğru düzgün incelemedi bile.
  Size sorum;
  Haklı nedenle noterden fesih yapıp derhal işi bırakabilirmiyim?
  Ödenmeyen sigorta bedelini, sigortaya yada mahkemede kazanabilirmiyim?
  İş akdini sigorta ödenmeme gösterince işsizlik alabilir miyim*
  Teşekkürler.

  • ismail bey merhaba,
   haklı fesih 4857 sayılı yasanın 24. maddesinde belirtilmiş bunu ayrıntılı okumanızı öneririm haklı fesih şartları oluşmuşsa bunu belgeleyebiliyorsanız noterden fesih yapmak gerekir.Açaçağınız davalarda haklı olduğunuzu ispatlamanız halinde mahkeme işveren yaptırımlarını belirleyecek genelde ödenmeyen primlerin düzeltilmesi kararı çıkmaktadır bu durumdada eksik günlerinizi dava ile ödenmesini sağlama şansınız olabilecektir.
   işsizlik maaşı için işcinin haklı feshi gecerli bir sebeptir

 53. Merhaba Nevzat Bey,

  2015 Mayıstan beri çalışmaktayım. SSK primleri gerçek maaş üzerinden yatmıyor. Maaşımın çoğu bankadan yatıyor. Kalanı da elden veriliyor. Bu durumdan ötürü işten çıkmak istiyorum. işyerine noter aracılığıyla ilk olarak fesih bildirimi mi göndermem lazım yoksa ilk ihtarname mi göndermem lazım? Ya da sadece biri yeterli mi?

  İyi çalışmalar.

 54. Nevzat bey merhaba su an bi kreste calismaktayim isten ayrilmak istedim ve bana is girisinde 1 yil oldugu soylenen sozlesme suanda belirsiz sureli oldugu soyleniyor ben nezaman istersem ozaman cikarsin diyor isveren 1.5 yildir calisiyorum odemeler elden yapildigi icin surekli asgari ucretin altinda odeme yapildi su andada bin tl ucretle calisiyorum ucretler banka hesabina yatiyor fakat banka kartlarini isten cikarma tehdidiyle aldilar ve asgari ucretin altindaki maasi yine elden vermeye devam ediyorlar senelik iznim olmasina ragmen kullandirilmiyor isten cikmak icin ne yapmam gerekiyor yardim ederseniz cok sevinirim tesekkurler.

  • Canan hanım merhaba,
   öncelikle kreşle imzaladığınız iş sözleşmesini ayrıntılı incelemek gerekir.Fakat bahsettiğiniz
   düşük maaş
   izinlerin kullandırılmaması ispatlanabilirse bunlar gerekce gösterilerek fesih yapılabilir ama dediğim gibi öncelikle iş sözleşmenizi ayrıntılı incelemek gerekir

 55. Sn. Nevzat bey 06/06/2009 işe başlagıcım ama sigota girişim13-14/08/2009 yapılmış 2009 tarihinden 2010 temmuz ayına kadar haftalık 300 tl alıyordum2010 agustosa ayı danitibaren 2012 aralık ayına kadarda haftalık 330 tl hesaplanıyordu 2013 tarihinden 2016 agostus tarihine kadarda haftalık 420 tl olarak alıyordum maaşım asgari ücretten yatırılıyordu geri kalanı elden alıyordum asgari geçim indirimde 2009 tarihinden 2012 kasım tarihine kadar agi ücreti 50 tl gösterilmiş 2012 kasım dan 2016 agustos kadarda agi 60 tl gösterilmiş iş veren 20/09/2016 tarihinde benim istifamı vermeden işverenim sgk ya benim işten ayrıldığımı bildirmiş herhangi bir evrak imza da vermedim içerde kalan paramıda vermedi kıdem tazminatınıda ben gösterdiği içinde vermiyor haklarımı sgk yamı bildireyim yoksa iş mahkemesine mi iyi çalışmalar …

  • Burhan bey merhaba,
   işten çıkışınız yapıldığı için şu aşamada ancak işe iade davası ve haklarınız için(bunları belgelendirerek) ikinci bir dava açabilirsiniz ayrıca sgk müdürlüğüne çıkışınızın usülsüz yapıldığı ile ilgili şikayette bulunabilirsiniz

 56. mrhb nevzat bey.. su an özel bir şirkette çalışmaktayım bana dün itibariyle fesh verdiler 31.12.2016 tarihine kadar da süre.. yalnız ben mühendisim fakat bana asgari ücret ve elden biraz para veriyorlar tazminat hesabınıda asgari ücretten veriyorlar 5yıl 8 ay burada calışmaktayım ..daha öncesinde ise patronumuzun da ortak olduğu başka bir firmada çalışıyordum oarada da 5 yıl 6 ay gibi bir sürem var bunun tazminatınıda o zamanki asgari ücretten vermek istiyorlar.. şimdiki şirketime tüm haklarımla geçtiğime dair önceki şirketten evrak istiyorum bana vermiyorlar şimdiki patronuma top atıyorlar nasıl bir yol izlemem lazım iki şirketle birden uğraşmak çok zor benim için sürem kısıtlı feshi imzalamadım daha… lütfen yol göstermenize ihtiyacım var iyi çalışmalar…

  • Merhaba Hülya hanım,
   ilk şirketten yeni şirkete gecişte özlük haklarınızın devri yapılmadı ise iki şirketle ayrı ayrı uğraşmak zorundasınız bunun yoluda önce noterden ihtarla gercek maaşınızdan sigortanızın düzeltilmesi ve kıdeminizin ödenmesini istemeniz yapılmaması halinde sonrasında dava konusu yapmanızdır

 57. nevzat bey unuttuğum bir kaç not daha var.. iş çalışanımız az olduğu için işe iade davası açamıyorum ..bu arada yıllık iznimin 15 günlük süresi duruyor vede yeni iş aramak için belirli saatler oluyormuş haftanın 6 günü çalışan biri olarak bu iş arama saatim nasıl hesaplanır yararlanabilir miyim ..ilginize çok teşekkür ederim şimdiden..

  • Hülya hanım merhaba,
   Yeni İş Arama İzni: işveren tarafından, belirsiz süreli iş sözleşmesi işverenin ya da işçinin iradesi ile sona erecek ve yakın bir zamanda işsiz kalarak ücret gelirinden yoksun kalacak olan işçiye, en az ihbar önel süreleri boyunca ve günde iki saatten az olmamak üzere, çalışılan günler için, iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapılmadan yeni bir iş bulması için verilen izindir.buna göre izinlerinizi topluda kullanabilirsiniz veya kullanmayıp işverenin izniyle bedelini labilirsiniz

 58. kolay gelsin bir avusturya şirketinde yaklaşık 9 yıldır çalışmaktayım ancak şirket türkiyeden çekilme kararı aldı, bize haklarımızı vereceklerini söylediler , kıdem ihbar ve 20 gün izin hakkım var aldığımız duyuma göre ihbarı vermeyip izne çıkaracaklar, şimdi benim sorum neye dikkat etmeliyim ve ne yapmalıyım tşkr ederim saygılarımla

  • Merhaba Arzu hanım,
   işveren işten çıkartıyorsa hakedişlerinizin doğru hesaplanıp hesaplanmadığına bakın ayrıca işten çıkarılış bildirgenizin bir nüshasını alın hakedişlerinizi almadanda ibraname imzalamayın bunlar yeterli

 59. Nevzat Bey Merhaba ,

  Özel bir banka da 2 yıl 3 aydır saha satış personeli olarak çalışmaktayım. Bel fıtığı rahatsızlığım nedeniyle 1 aydır tedavi görüyorum ve raporluyum. Şuan fizik tedavi görüyorum. Tedavi gördüğüm hastahaneden 6 ay süreyle uzun süre ayakta çalışması sakıncalıdır şeklinde bir durum bildirir heyet raporu aldım. İşverenim konuyla ilgili bana yardımcı olmuyor. İşim gereği sürekli dışarda gezerek çalışmaktayım. İş akdini tek taraflı fesh etmek istiyorum. Bu konuda ne yapmam hangi süreçleri izlemem gereklidir? İşsizlik maaşı alabilirmiyim? Konuyla ilgili yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkürler , Saygılarımla.

  • Rıdvan bey merhaba,
   işveren ihbar öneline ilave 6 hafta rapor alan personeli işten çıkarabilir ama sizin durumunuzda siz bunu gerekce göstererek fesih yapmak istiyorsunuz
   bu durumda işiniz gereği bu rahatsızlık oluştuğunu raporla belgeleyin sonra fesih ihbarını noterden işverene gönderin
   siz işten çıktığınız için ve işsizlik maaşı şartlarını tamamlamadığınız için işsizlik maaşı alamazsınız

 60. Merhaba Nevzat Bey,
  Ben şuan bir işe girme aşamasındayım ancak şirketin sahibi tanıyanlar tarafından pek güvenilir biri olarak görülmüyor. Daha önce çalışanlardan, keyfi olarak bir zorunluluk olmaksızın maaşları yatırmadığı ve çalışanını mağdur ettiği yönünde bilgiler aldım. Bana sunduğu teklifler ise kabul etmek istediğim şekilde ancak maaşımı yatırmamasından ve benide mağdur etmesinden endişeleniyorum.Çünkü bu bir yazılım şirketi ve yurtdışından alınan yazılımların öğreniminden dolayı ayrılma halinde 100.000 tl civarı bir tazminat ödemem gerekeceğinden bahsediyorlar. Eğer ben bu sözleşmeyi imzalarsam ve maaşımın ödenmeme yada geç, eksik ödenme gibi durumları olursa, ne zamandan sonra bir işlem yapmaya hakkım olur ve sözleşmemi herhangi bir tazminat ödemeye mecbur kalmadan iptal edebilirmiyim bu durumda? Şimdiden teşekkürler. Saygılarımla…

  • Merhaba Damla hanım,
   iş kanunumuzda iş sözleşmesinde belirtilmemişse 2 ay deneme süresi vardır bu sürede işten ayrılma halinde yaptırım uygulanamaz size önerim iş sözleşmesi imzalayın ve deneme süresi mutlaka olsun ayrıca sözleşmede tek taraflı bir cezai şart var ise bu madde gecerli olamaz borçlar kanunumuza göre cezai şartlar iki taraflı olmalıdır bunlar dışında maaşınız sözleşmede bir ödeme tarihi yoksa takip eden ayın 20. gününe kadar ödenmezse bu geç ödemedir bunun tekrarı halinde bu durum size haklı fesih hakkı verir

 61. MERHABALAR NEVZAT BEY ŞİRKETİMİZ YAKIN BİR ZAMANDA BASKA BİR FİRMAYI DEVRALACAK PERSONELLERİ İLE BİRLİKTE BİZİM FİRMAMIZA TAŞINACAKLAR YÖNETİM DEĞİŞECEK BU BİRLEŞME BİZE İŞÇİ OLARAK HAKLI FESİH HAKKI VERİRMİ ? YADA BENİM YERİME KENDİ ELEMANLARINI OTURTACAKLAR BENİDE BASKA BİR İŞE VERECEKLER BU DURUMDA FESİH HAKKIM VARMI ?

  • Merhaba Esra hanım,
   özlük haklarınız korunarak şirket birleşmesi durumunda İş Kanununun 6. Maddesinin 5. Fıkrasında; devreden veya devralan işverenin
   iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemeyeceği, devir olayının işçi yönünden haklı sebep oluşturmayacağı
   belirtilmiştir.
   Fakat devir sonrası iş sözleşmesinde iş türü dışında bir işe verilmeniz halinde haklı fesih hali oluşabilir fakat bu durumda da iş hukukunda bahsedilen süreçlere uyulması gerekir bu konuda web sitemde bir makale var onu okuyabilirsiniz
   https://www.nevzaterdag.com/patron-veya-mudur-kafasina-gore-isinizi-degistirebilir-mi/

 62. Merhaba Nevzat Bey,
  Ben firmaya haklı sebeplerle noter aracılığıyla ihtar çekip işten çıktım. Alacaklarım için 7 gün süre verdim. Fakat ödemediler. Şimdi izleyeceğim yolda bana yardımcı olur musunuz? Ne yapmam gerekiyor?

 63. Nevzat Bey merhaba,
  İş yeri sahibinin çalışma ahlakını ve işe alan insan kaynakları personelinin vicdan seviyesini malesef ancak içine girince anlıyoruz. İşe kabul edildiğim günden itibaren personelin iki aydır maaş alamadıklarına dair bilgiye ulaşınca zararın neresinden dönersek kardır misali işten ayrıldım. Belirsiz süreli iş sözleşmesi fesh edildi. Çıkış işlemleri için haketmiş olduğum ücreti de ibraname evrak üzerinde aldım diye imzaladım. Ertesi günü banka hesabıma yatıracaklarını söylediler. 7 gün geçti halen yatmadı. İyiniyeti kullanmak… Bugün aradım. Ocakta yatıracaklarını söylüyorlar. Bu durumda ne yapmalıyım? Ocakta da yatırmazlarsa hukuki yoldan hak arama sürem mevcut mudur?

  • Merhaba,
   sigortasız çalıştırıldığınızı ispatlayabilme şansınız var ise sgk müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz veya ihtarla noter kanalından alacağınızı talep edebilirsiniz noter işhtarına cevap durumuna göre dava açmanızın daha doğru olacağı kanaatindeyim

 64. pratisyen acil doktoru

  merhaba hocam, fetö/pkk ile alakamız olmamasına rağmen khk ile ihraç edildim, göreve iade edileceğimi düşünmekteyim hiçbir şey olmadığı için. ama bu dönem uzadı bayağı geri dönüş ne zaman olacağını bilemediğim için özel hastanede çalışmayı düşünmekteyim bu arada, sormak istediğim eğer geri dönüş olursa 10 gün içinde başlamam gerekiyor ama özel hastanede başlarsam fesih bildirimi sonrası 2 hafta gibi bir süre çalışmam gerekiyor bu sözleşmeye mi ekletmem gerekiyor acaba geri dönüş olursa fesih süresi beklemeksizin ayrılabilir diye bir madde mi ekletmek lazım? teşekkürler

  • Merhaba,
   Terör örgütleri ile ilişkiniz olmadığı mahkeme kararı ile belirlendikten sonra göreve dönüşünüzde yeni çalıştığınız firmada ihbar süresinin sizin için engel olmaması için
   1-iş sözleşmenize … süre sonra işten ayrıldığında ihbar süresine uyulmadan işten ayrılabilir gibi bir madde konulabilir
   2-ihbar öneli olmasına rağmen hemen işi bırakıp ihbar sürsini ödeyebilirsiniz bu durumda sadece cezai şart olmamasına dikkat etmenizi tavsiye ederim

 65. merhaba iş sözleşmesi imzaladım fakat içeriğini hiç bir şekilde okumadım böyle bir hata yaptım sormak isteğim şu şirketler sözleşmeye kendi şirketlerince eklediği bazı maddeler olsa bile ben işten çıkmak istediğim zaman gerekçemi yazılı bir şekilde yukarıda belirttiğiniz süre zarflarında bildirirsem sorun olur mu. sadece şöyle bir madde ilişti gözüme deneme süresi bir yıl bu süreden önce iptal edilirse önceden haber verilmesi gerektiği yazıyordu. bazı arkadaşlarım son sayfalara doğru çıkarsak 10 15 bin şeklinde tazminat ödeyeceğimizin yazılı olduğunu söyledi içime sıkıntı oldu yardımcı olursanız sevinirim

  • Merhaba,
   size önerim iş sözleşmenizin bir nushasını alarak fesih şartlarını ayrıntılı inceleyin çünkü yaptığınız sözleşme sizi bağlayıcıdr

   • cevabınız için teşekkür ederim bir sorum daha olacaktı işimden memnunum aslında ama 1 yıl sonra düğünüm olacak ve il olarak nerede yaşayacağım belli değil şu anda bulunduğum ilin dışına çıkmam gerekirse ve dilekçemde bunu bildirirsem sorun yaşarmıyım

 66. Merhaba nevzat bey,
  Astım hastasıyım ve işyerim aşırı tozlu ve dumanlı.
  06.01.2017 de aldığım heyet raporunda sadece astım tanısı olduğu yazıyor. Tozlu ortamda çalışamaz yazmadılar. İnsan kaynaklarımızda çalışamaz yazmıyor raporda diyo. Ne yapmam lazım. İş sözleşmemizde toplu iş sözleşmesi. Feshi edebilirmiyim.

  • Süleyman bey önerim raporunuzu yeniletin çalışamaz raporu size bazı haklar verecektir bu hali ile mevcut raporunuz size çok faydalı olmayacaktır

   • Devlet hastanesi yada üniversite hastenesindeki doktorlar. Biz çalışamaz yazamayız diyor. Biz hastalığını rapor ederiz işyeri hekimi senin işinin niteliğine göre yönlendirir diyor. Fabrika ortamının aşırı toz ve dumanlı olduğunu bilen iş yeri doktoru bir astım hastası kişinin raporunda çalışamaz yazmıyor olsabile çalışmasına izin vererek yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmuyormu.

 67. Noter onaylı 5 adet insaat şantiye şefliği sözleşmem var. 36aylık sigortalı çalıştığım yerde. tek firma ile ama sözleşmelerde ücretler farklı belirtilmiş. (sorum şu maaş konusunda hangisi dikkate alinir bilirkişi hangisini dikkate alarak hesaplama yapar)
  Sıkıntı işverenin eksik ödeme yapması..

  • Emre bey merhaba,
   çalıştığınız şirkete aity 5 sözleşme de görevli görünüyorsanız en yüksek bedelle görülen sözleşmenin altında ücretiniz olmaması gerekir

 68. İş yeri öncülüğünde makine bakım personeli olarak makine bakımcı 3. Seviye mesleki yeterlilik belgesi almaya 26.06.2016 tarihinde hak kazandık. İşyeri bize a4 çıktıları şeklinde kağıtlar verdi. Sertifika tarzında belge yokmu , vermiyceklermi dediğimizde biz bunları veriyoruz belge yok dediler. 11.01.2017 de işi bıraktım. Gerekli araştırmayı yaptım bize yetkili kuruluş taşınabilir kimlik şeklinde ve sertifika tarzında belgeleri basmış ve iş yerine göndermiş. İşyeri önce yok dedi ikinci aramamda yetkili kuruluşun size gönderdiğini söylüyor dediğimde. Beklettiler ve belgelerinizi bölüm müdürünüze vermişik. Dediler. Ardan 6 ay geçti arayıp sormasak bizim bu belgelerin çıktığından haberimiz dahi olmuyacaktı.
  Şimdi bu belgeleri bizden saklayan bölüm müdürü resmi evrakın gizlenmesi suçunu işlemiş oluyormu?

 69. Sayın nevzat bey bir fabrikada 11 yıldır çalışıyorum.1 sene öncesine kadar mavi yaka olarak fazla mesaielerimi aliyordum.Ancak askeri ücrete yapılan 300 liralık zam sonrası beyaz yaka olduğumu belirtip mesai ücreti vermemeye başladılar bu durum haklı fesih oluşturur mu?

  • Yakup bey merhaba,
   mesai mavi yaka beyaz yaka ayrımı yapılacak bir husus değildir haftalık 45 saat üzerinde çalışmalar fazla mesaiye tabidir.
   Fazla mesai almayı hakettiğiniz halde ödenmiyor ise yazılı talep etmenizi ödenmemeye devam edilmesi halinde fazla mesailerinizi ispatlayan belge veya şahitlerle bir avukata müracat ederek evraklarınızı inceletip fesih işlemlerini onun nezaretinde yapmanızı öneririm

 70. Merhaba 2 yıldır çalıştığım işyerimden 4857 s.li kanunun 24-2. Maddesine istinaden iş akdimi haklı sebeple fesh etmeye karar aldım. İsyerinde mobbinge maruz kaldığım durumu ve psikolojik baskının sağlığımı bozduğu durumunu insan kaynakları bölümüne mail yoluyla bildirdim. Sorum şu; ihtarnameyi noterden gönderdiğim an itibarı ile işe devam etmem gerekiyormu yoksa isyerine ulasmasini mi beklemem gerekiyor? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • Efe bey haklı fesihte noterden ihtarı çektiniz an işletmeyle ilişkinizi kesersiniz haklı fesih bildirim süresine uymaksızın iş sözleşmesini derhal fesih etme hakkıdır zaten.

 71. Merhaba, ben Senarist’im bir yapım şirketi ile senaryomu çekmeleri için sözleşme imzaladık. Yaklaşık 4 ay oldu ve Sponsor bulamadıkları için ücret alamıyorum bu yüzden sözleşmeyi fes etmek istiyorum ne yapabilirim?

  • Abdurahman bey merhaba,
   öncelikle sözleşme hukuku konusunda çalışan bir avukata sözleşmenizi inceletip sonra bir eylem planı yapmanızı öneririm

 72. merhaba Nevzat bey daha önce size yazmıştım işveren işçiye her işi yaptirabilir mi konu başlıklı açıklamanızda 25 mayıs 2016 tarihinden itibaren kasiyer olarak günde 10 saat çalışmaya başladığım ve maasları duzensiz (en fazla 29 gun gecikmeli)olan işyeri tmsf ye devredilip başına kayyum atandı maaslar yine düzelmedi sabrettim düzelir diye garsonluk yaptırmaya kalktılar fakat beni bu şekilde işe almadınız diye belirttim hep. Beni çıkartacaklarmış yerime yeni kasiyer almışlar daha sonra müdür yardımcımız bana yarım gun yarım gun kasa ve garsonluk olarak çalışacaksınız dedi kabul etmedim kasadan ayrılmadım ve beni sözlü olarak çok kez kovdu gitmedim daha sonra olayı muhasebecimize anlattı yine kabul etmedim sonradan çalışmak zorunda olduğum için mecburen kabul ettim. Yine bir gün kasada ödeme alırken ustalardan biri bana 2 kola koy tepsiye ben siparişleri yaptım sen kolayı koyamadın dedi tam kola almaya yeltendim ki hakaret etmeye başladı sana kaç kere git dediler hala duruyorsun senin hiçbişeye gücün yetmez sen git kocan gelsin sen bişeyime yaramazsın senin canının ne istediğini ben biliyorum işte 2 tane vurcam yıkılcaksın da fln gibi küfür içerikli sözler söyledi daha sonra müdür yardımcımızı aradım beni vardiyadan cıkarttı izin kullan dedi çıktım eşime durumu anlattım vardiyadan çıktım dedim sonra benden habersiz eşim işyerime gitmiş eşim ustaya usta eşime yumruk atmış akşamüstü müdür yardmımz aradı savunma yaz diye 5 dk geçti tekrar arayıp savunma değil istifa yaz dedi yazmcam dedm gidip bir hafta rapor aldm rapor bittimi çarşamba günü çalışmaya gittim cumartesi gel dendi izinli olduğuma dair belge istedim verilmedi işyerine alınmadım cuma günü gittim çalışmaya almadılar bekletildim 1 bcuk saat muhasebeciyle konuşmak için evrak verecek bekle dediler işim cıktı dedim hemen ihtarname çektim noterden fakat işyerime gittiğim halde alınmadığımı belirten ve çalıştırılmayacaksam tüm haklarımın verilmesini talep eden bir yazı yazdırdım fakat tüm olayı anlatmadım, bunun fotokopisini vermeye gittim banada onlar ihtar çekmişler ama onların ihtarnamesinde birbirlerine hakaret etmişlerdir ve savunma istenilmiş ben yazmamışım bana hakaret eden usta yazmış yazıyor. Ve 4857 sayılı kanunun 25/II (d) bendine göre bildirimsiz ve tazminatsız olarak iş akdim fesh edilmiş (Bana savunma yaz dediklerinde , işe almadıklarındaki ses kayıtlarım mevcut ayrıca vardiyadan cıkartıldığımda bana hakaret eden kişiyi arayıp onunda ses kaydını aldım ama kıvırttı birazını kabul ediyo birazını etmiyor) bu konuda şimdi ne yapmam gerekli yardımlarınızı rica ediyorum değerli vaktinizi fazlasıyla aldım kusuruma bakmayın lütfen Teşekkürler.

  • Merhaba Ebru hanım,
   anlattıklarınızdan anladığım işyeriniz ihtar çekerek iş akdinizi fesih etmiş. Bu durumda yapabileceğiniz tek şey öncelikle çıkışınız yapılmışmı sgk dan kontrol edin sonra bir iş hukuku avukatı ile görüşerek durumunuzu ve belgelerinizi degerlendirip işe iade ve kıdeminiz için dava acın

 73. Nevzat Bey Merhaba,

  Ben 04.10.2010-31.12.2015 tarihleri arasında yurtdışında çalıştım. İşlerin sonu yaklaştığı vakit firmamız biz çalışanların önüne imzalamamız üzere bazı evraklar koydu. Bu evraklarda hiçbir alacağımızın kalmadığı, tüm haklarımızı aldığımız(tazminat,ihbar,mesai ücretleri,tatil günleri vs.) yazıyordu. Ben de dahil olmak üzere 4 kişi bu kağıtları imzaladık. Ve şirket bize tazminat adı altında 1’er maaş verdi. Ayrıca yurtdışında olduğum süre içerisinde hiç sigortam yapılmadı. Başta dövizle askerlik muhabbetinden yararlanmak istediğim için istemedim, sonrasında da yapmadılar ve ben de peşine düşmedim. Açıkçası hiçbir yasal prosedürü bilmiyordum, henüz öğrendim bazı yasal haklarımızın olduğunu. Sorum şu: bu şartlar altında, herhangi bir hak iddia etme şansım var mı? Eğer olursa ne kadar para alabilirim?Bu arada maaşım: ortalama 3000 dolardı. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden alakanız için teşekkür ederim.

  • Merhaba,
   İŞKUR tarafından hazırlanan, işçi ve işverenin karşılıklı hak ve sorumluluklarının belirlendiği “Bireysel Tip İş Sözleşmesi” İŞKUR nezdinde işçi ve işveren veya vekiline imzalatılmaktadır.

   Yabancı ülke firmalarınca yurtdışında çalıştırılan Türk işçi SSK kapsamında değil

   Türk firmalarının kendi temin ettikleri işçileri yurtdışında götürebilmeleri için işlem yaptırmak istedikleri SGK il/şube müdürlüklerine aşağıda belirtilen belgelerle başvurmaları gerekmektedir.

   Yurtdışına sigortalı götürecek işverene ait işyeri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulu ve tescilli olmalıdır. Yabancı ülke mevzuatına göre kurulan firmalarca yurtdışında gerçekleştirilen işlerde çalıştırılan Türk vatandaşları hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacağı gibi, yabancı ülke firmaları tarafından yabancı ülkelerde çalıştırılan Türk işçiler 4-1/a (SSK) kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır.
   Bu durumda çalıştığınız firma Türk firması ise sigortanızın yapılması gerekirdi yapılmadı ise bu durumu belgeleyip ispatlamanız kaydı ile sgk ya şikayet edebilirsiniz,dava konusu(hizmet tespit davası) yapabilirsiniz

 74. Merhaba Nevzat Bey;
  Bir belediyeye bağlı spor kulübünde 2 yıl çalıştım. İş yerindeki bir spor hocasıyla bir tartışmam oldu. Kişi beni savcılığa şikayette bulunmuş, gidip ifade verdim. Şahitte bulundurdum, oda ifadesini verdi. Sonuçta uzlaşma usulüyle şikayete konu olan soruşturma sonlandırıldı. Bu işlemler devam ederken spor kulübünden yetkili şahıs bana işten çıkarıldığımı söyledi. Bende kendisine hangi sebepten çıkarıldığımı sordum. Herhangi bir sebep olması gerekmiyor, senin sözleşmeni feshediyoruz. Gerekli evrakları imzalaman gerekiyor, imzalarsın dedi. Bunun üzerine hiç bir evrak imzalamayacağımı ve bana haklı bir gerekçe sunmaları gerektiğini söyledim. Resmi olarak bir evrak imzalamadım. Benden sonra kendileri bir tutanak tuttular mı bilemiyorum. İş yerinden almam gereken son maaş ve yaz spor okullarının ücretleri duruyor. Kendi isteğim dışında ve herhangi bir sebep tebliğ edilmeden işten çıkarıldığım için ihbar ve kıdem tazminatlarını da alabiliyor muyum.
  Kulüpten yetkili şahısla görüşmelerimizde bana kalan ücretleri ve tazminatlarımı ödeyeceklerini fakat herhangi bir süre veremeyeceklerine söylüyorlar. Sgkdan kontrol ettiğimde 04 kodu ile (Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi) ile işten çıkarıldığım görünüyor. Bu konuda şimdi ne yapmam gerekli yardımlarınızı rica ediyorum değerli vaktinizi fazlasıyla aldım kusuruma bakmayın lütfen Teşekkürler.

  • Hakan bey merhaba,
   işveren haklı fesih yapması halinde işcinin kıdem,ihbar tazminatlarını ödemez. Ancak dava konusu yapmanız halinde davayı kazanır iseniz mahkeme kararına göre alacaklarınızı alma imkanınız olabilir

 75. Merhaba. Günaydın Nevzat Bey.

  Ben 16 Eylül 2013 ten beri bir Market dolapları üreten firmada satış ofisinde çalışıyorum. Normalde ag-ge personeliyim maaş bordromda öyle idi fakat bana bir evrak imzalatılmadan Satış personeli olarak bordrom değiştirilmiş. Bunun dışında patronlarım mobilya işinede girdiler. Kapı üretiyorlar. Geçen hafta çalışmakta olduğum şirket yerine beni oraya gönderdiler. Cumarteside dahil olmak üzere mobilya firmasında çizimler yaptım. Ayrıca bu hafta ve muhtemelen gelecek haftada daha çok gitmem gerekecekmiş. Ben bu işi yapmak istemiyorum. Sözleşmemi tek taraflı fesh edersem sizce kazanabilir miyim? Ayrıca önümzüde ki ağustos askerlik tecilim sona eriyor. Herşeye sabredip normal tazminatımı alıp çıksam mı? Birde bankaya olan borcum var. Bunu riskede atmak istemiyorum. Yani olurda feshten doğan tazminatları alamazmazsam çok kötü olacak. Yardımınızı rica ederim.

  İyi çalışmalar.

  • Muhammed bey merhaba,
   mesajınızı okudum mesajınızda açık olmayan sorulması gereken bir kaç husus var
   1-ikinci çalışılan iş aynı şirketin farklı iş alanımı yoksa farklı şirketmi(farklı şirketsesizin rızanız olmadan işveren bunu yapamaz)
   2-ikinci çalışılan firma aynı şirketin farklı iş alanı ise iş sözleşmenizde işe alındığınız iş dışında sizin yazılı onayınız olmadan bunu yapamaz bunu yapması size haklı fesih hakkı verebilir
   bu hususta şu makalemi okuyun
   ne yapacağınız hususnda şahsi düşüncem şöyle; haklı fesih yapıp dava konusu yaparsanız bu bir süreçtir kazandığınızda haklarınızı alabilirsiniz
   fakat birkaç ay sonra askerlik için ayrılacağınızı yazmışsınız askerlik kıdem almak için gecerli bir sebeptir işin çok zor ve yorucu değil ise ben sabretmeni öneririm

 76. Merhaba Nevzat Bey,
  13.12.2016 da başladığım işimden 22.05.2017 tarihinde adil bir yönetim olmadığını belirttiğim istifa dilekçemi verdim. İstifa etmeye zorlandım mobbing ve her türlü yol ile.Yöneticim ihbar süremi çalışmamı istemedi.Bana gelen bildirim mesajında ise ” 4-A KAPSAMINA AIT Isin Sonlanmasi NEDENIYLE ISTEN AYRILIS BILDIRIMINIZ, 22.05.2017 TARIHINDE YAPILMISTIR. SAGLIKLI VE GUVENLI GUNLER DILERIZ. B001″ diye yazılmış bu durumda benim ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı alma hakkım doğuyor mu?

  • Seda hanım merhaba,
   sizin durumunuza benzer bir vakada yargıtay genel kurulunun bir ictihadı var aşağıda kararı aynen aktarıyorum.
   YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2012/9-1169 KARAR 2013/499
   Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; …3. Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 23.06.2009 gün ve 2008/713 E. 2009/481 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 26.01.2012 gün ve 2009/35247 E., 2012/1876 K. sayılı ilamıyla;

   (…A) Davacı İsteminin Özeti:

   Davacı, davalı şirket tarafından yapımı üstlenilen …Barajı inşaatında 20.06.1998 tarihinden itibaren meydancı olarak çalıştığını barajın yapım işinin bitmesi üzerine 17.12.2007 tarihinde işveren tarafından iş akdinin feshedildiğini, ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir.

   B) Davalı Cevabının Özeti:

   Davalı, davacının mevsimlik işçi olarak çalıştığını, işin sona ermesi nedeni ile 17.12.2007 tarihin de de ayrıldığını, davalı şirket bünyesinde bulunan …Baraj inşaatı işyerinde mevsimlik çalışmanın başlayacak olması nedeni ile 10.4.2008 tarihli ihtarname ile mevsimlik işçi olarak başlamak üzere davet edildiğini ancak davete icabet etmediği için iş akdinin feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

   C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

   Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacıya usulüne uygun olarak işyeri değişikliği ve işe davet yazısı bildirilmiş olmasına rağmen işe başlamadığı neden icabet etmediği ve en son mevsimlik çalışmaya katılmama sebebi konusunda da herhangi bir delil ibraz etmediği, feshin 4857 sayılı yasanın 25/II-g maddesi hükümlerine uygun olduğu gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddine karar verilmiştir.
   D) Temyiz:
   Kararı taraflar temyiz etmiştir.
   E) Gerekçe:
   1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
   2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, feshin haklılığı noktasında toplanmaktadır.
   Davacı baraj inşaatının sona ermesi ile nedeni ile işlerin tasfiye edildiğini, tüm işçiler ile birlikte iş akdinin feshedildiğini iddia ederken, davalı baraj inşaatının bitmesi üzerine davacının 17.12.2007 tarihinde işten ayrıldığını, şirket bünyesinde bulunan …baraj inşaatı işyerinde mevsimlik çalışmanın başlayacak olması nedeniyle 10.04.2008 tarihinde mevsimlik işçi olarak işe başlamak üzere davet edildiğini, ancak yeni işyerinde işbaşı yapmaması üzerine haklı nedenle iş akdinin feshedildiğini savunmaktadır.
   Somut olayda taraflar arasında 17.12.2007 tarihinde baraj yapım işinin sona erdiği konusunda ihtilaf bulunmamaktadır.
   Davacı bu tarihte işine son verildiğini ileri sürerken davalı davet ettikleri yeni işyerine gitmemesi sebebiyle iş akdinin feshedildiğini savunmaktadır.Yazılı bir fesih bildiriminde de bulunulmamıştır.
   10.4.2008 tarihli işverence gönderilen ihtarname ile davacıya Boğazköy Baraj inşaatında mevsimlik işçi olarak çalışmaya başlaması hususu bildirilmiştir.
   İşverence tutulan 18.12.2007 tarihli tutanakta davacının mesaisine ihtiyaç olmadığından 17.12.2007 itibariyle çıkış verildiği ancak kendisine ait çalışma belgesini imzalamaktan kaçındığı belirtilmiş ve düzenlenen çalışma belgesinde de işten ayrılma nedeni ‘ çıkarma ’ olarak gösterilmiştir.
   Davacılarla birlikte çalışan davacı tanıkları da işin bittiğini ve davacının iş akdinin feshedildiğini belirtmişlerdir.
   Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, davacının iş akdine 17.12.2007 tarihinde iş bitimi sebebiyle işverence son verildiği kabul edilmelidir. Bu fesihten sonra ki davet üzerine davacının yeni işyerinde başlamamasının sonuca etkisi bulunmamaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatları yönünden davanın kabulü gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir…)

   gerekçesiyle oybirliğiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
   HUKUK GENEL KURULU KARARI
   Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
   I- Davalı T…… İ……. ve S…. A.Ş.’nin temyiz itirazlarının incelenmesinde:
   Davalı borçlunun mahkemenin ilk hükmüne yönelik ve “fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerine ilişkin” temyiz itirazları Özel Daire’ce reddedilmiş olmakla, hakkındaki işçilik alacaklarına ilişkin hüküm kesinleşen davalı T…… İ……. ve S…. A.Ş.’nin aynı yöndeki direnme kararını temyizde hukuki yararı bulunmamaktadır.
   Bu nedenle temyiz isteminin reddi gerekir.

   II-Davacı Celal vekilinin temyiz itirazlarına gelince;

   Dava;işçilik alacakları istemine ilişkindir.

   Davacı vekili, müvekkilinin, davalının Nilüfer baraj inşaatında 20.06.1998 tarihinde çalışmaya başladığını, işin bitmesi üzerine 17.12.2007 tarihinde iş akdinin feshedildiğini, müvekkilinin iş yerinde asgari ücretle meydancı olarak çalıştırıldığını, baraj insaatı işinin sezonluk olduğunu ve her yılı nisan ayının başında başlayıp, 15 Aralık tarihinde faaliyetin sona erdiğini, iş yerindeki tüm işçilerin tazminatları ödenmek kaydı ile işlerine son verildiğinin söylenmesine karşılık hiçbir, ödeme yapılmadığını, ileri sürerek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

   Davalı işveren vekili, davacının şirket iş yerinde belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olduğu baraj inşaatının bitmesi nedeni ile 17.12.2007 tarihinde işten ayrıldığını, Nilüfer baraj inşaatının bitmesi ve şirket bünyesinde bulunan Boğazköy baraj inşaatı iş yerinde mevsimlik çalışmanın başlayacak olması nedeni ile 10.04.2008 tarihli noter ihtarnamesi ile davacıyı mevsimlik işçi olarak işe başlaması için davet ettiklerini, davacının önceden imzaladığı sözleşme gereği şirketin tüm iş yerlerinde çalışmayı kabul ettiğine rağmen rağmen davacı iş başı yapmadığı için iş akdinin haklı nedene dayalı olarak feshedildiğini belirterek işin özelliği de dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

   Mahkemece, davacıya usulüne uygun olarak işyeri değişikliği ve işe davet yazısı bildirilmiş olmasına rağmen, işe başlamadığı, davete neden icabet etmediği ve en son mevsimlik çalışmaya katılmama sebebi konusunda herhangi bir delil ibraz etmediği, davacının çalışmalarının sürekli ve kesintisiz olarak devam eden nitelikte de bulunmadığı, daha önceki mevsimlik çalışmaların da yılın son aylarında sona erdiği dikkate alındığında Nilüfer baraj inşaatındaki işin bitmesinin davacının işten çıkarılması manasına gelmeyeceği; bu nedenle, feshin 4857 sayılı Kanunun 25/II-g maddesi hükümlerine uygun olduğu, kıdem ve ihbar tazminatı talepleri yasal dayanaktan yoksun olduğu, iş müfettişi tahkikatı da aynı doğrultuda olduğu ve aksini kanıtlayan başkaca delile de ulaşılamadığı gerekçeleri ile kıdem ve ihbar tazminatı istemleri yönünden davanın reddine karar verilmiş, karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

   Özel Dairece, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile,yukarıda açıklanan nedenlerle karar bozulmuştur.

   Yerel mahkemece, önceki gerekçe ile ve ayrıca; davacı, …Merkez …İlçesi, ….Köyünde oturan bir kişi olduğu, …Barajı inşaatının bu adrese yakın olduğu, bu nedenle ulaşım yönünden herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı, davacının görevlendirildiği ….Baraj inşaat işyerinin ise bu avantajlardan yoksun olduğu, davacının, her yıl aynı dönemde davet edilip işe başladığı davalı tarafa ait işe, bu kez gidip başlamamasının temelinde de bu nedenlerin yattığının kuvvetle muhtemel olduğu, 10.04.2008 tarihli davete icabet etmeyip, işbaşı yapmamasında başkaca bir neden görülmediğini, davacının genellikle yılın Mayıs ayında işbaşı yaptığını bilmekte olduğunu, davacının şikayet etmesi üzerine, iş müfettişi tarafından düzenlenen raporun da feshin haklı nedenlerle yapıldığı doğrultusunda olduğunu bu nedenlerle iş akdinin işverence feshinin 4857 sayılı Kanunun 25/II-g maddesi hükümlerine uygun bulunup kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerektiği belirtilerek önceki hükümde direnilmiştir.

   Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; iş verence yapılan feshin, iş bitimine mi, yoksa 4857 sayılı Kanunun 25/ıı-g maddesine mi dayandığı, varılacak sonuca göre davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı noktalarında toplanmaktadır.

   Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle işyerinde tutulan 18.12.2007 tarihli tutanakta davacının mesaisine ihtiyaç olmadığı gerekçesi ile 17.12.2007 tarihi itibari ile çıkışı verildiğinin belirtilmiş olmasına göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

   Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

   S O N U Ç : Yukarıda (I) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ……….. A.Ş. vekilinin temyiz isteminin reddine.

   (II) numaralı bentte gösterilen nedenlerle, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 5521 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 10.04.2013 gününde oybirliği ile karar verildi

 77. Hüsnü Görgün Boztunç

  Mrb Nevzat Bey ;
  Bir konuda yardımınıza ihtiyacım var? İş yerinden yıllık izin hakkımı kullanamadığımdan dolayı istifa ettim,yaklaşık 2,7 ay aynı görevi sürdürmekteydim.Bana bir takım belgeler imzalattılar ve onların yazmamı istediği gibi örnek vererek istifa dilekçesi istediler,ben yazdığım dilekçede yıllık izin hakkımı kullanamadığımı belirttim ve daha sonra kabul edilmediğini tekrar yazmam gerektiğini söylediler… Daha sonra konuyu bir Avukata danıştım ve haklı neden olduğunu noterden ihtarname çekmem gerektiğini söyledi… Şimdi soru şu ; İlk imzaladığım istifa dilekçesi ve belgeler mi geçerli? Yoksa Noter’den çektiğim ihtarnamemi?

  • Merhaba,
   sigorta çıkışınız henüz yapılmadı ise noterden yapacağınız ihtar tarihi fesih tarihi olacaktır yazdığınız dilekcedede izninizi kullandırılmadığınız için istifayı beyan etmişsiniz

 78. Iyi akşamlar sorum silinmiş ama neden olduğunu anlayamadım?

 79. Teşekkürler.
  Ben özel sektörde çalışıyorum. Şu an doğum iznindeyim. Yaklaşık 1 ay sonra is basi yapacagim. Kısmi Zamanlı çalışmadan yararlanmak istiyorum fakat işyerim;
  Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde işveren kabul etmeyebilir.

  Maddesini gostererek kismi zamanli calismami kabul etmiyor. İsyerim günde toplam 16 saat 2 vardiya şeklinde çalışıyor. Fakat yukaridaki maddenin içeriğini okuduğumda bu maddenin 24 saat kesintisiz çalışan işyerleri için geçerli olduğunu gördüm. Ben bu durumda ne yapmaliyim ? Şimdiden çok teşekkür ederim.

 80. Merhaba. 2015 yılında ramazan bayramında nişanım olacak die çalıştığım yerden izin istedim senelik iznim olmasına rağmen beni izne çıkarmadılar bende nişanlanacagım için mecburen memlekete gitmek zorunda kaldım mazeretimi sözlü olarak bildirdim o dönem işe geri dönemedim iş yerimde eve iş sözleşmesinin feshi ihbarnamesi göndermiş ihbarnamede mazeretsiz olarak işe gelmemeniz nedeni ile sözleşme fesh edilmiştir yazıyor.Herhangi bi belge imzalama ma rağmen ne tazminat nede işsizlik maaşı alamadım sadece içerde 15 günlük kalan paramı hesabıma yatırılmıştı. 8 yıl çalışmışlıgım var .Şimdi gerekli yerlere başvursam tazminat yada işsizlik maaşı alabilirmiyim .Cevaplarsanız sevinirim.

  • Cansu hanım merhaba,
   izinsiz işi terketmek iş kanununa göre işverene haklı fesih hakkı verir siz hatalı davranmışsınız bu durumda işe iade davası açabilirsiniz fakat anlattıklarınızdan tüm şartlar işveren lehine görünüyor bana göre çok şansınız olmayacaktır davada

 81. Nevzat Bey merhaba. Çalışmaya başladığım şirketten 2. hafta sonunda ‘bilgim olmadığı için’ ihbarname çekmeden istifamı vererek ayrıldım. İhbarname şartını yerine getirmediğim söylenerek ücret talep edemeyeceğimi tarafıma bildirdiler… Şimdi öğreniyorum ki sigorta girişimde yapılmamış? Ayrıca çalıştığım süre boyunca yaptığım masrafları da alamıyorum. Bilginize ihtiyacım var,ne yapabilirim? Teşekkür ederim… İyi Çalışmalar

  • Uğur bey merhaba,
   çalışanın sigorta girişini yapmak işverenin sorumluluğudur. sigorta girişiniz yapılmamış hakettiğin bedellerde ihtar öneline uymadınız diye verilmiyorsa bu durumu sgk müdürlüğüne yazılı bildirmenizi öneririm .
   Sizin işletmede çalıştığınızı ispatlayan belge veya ifadeler mevcutsa bunlarıda dilekceniz ekinde verin

 82. Merhaba ben 4 yıldır aynı iş yerinde calişmaktayım calişma saatlerimiz 12 veya 13 saati buluyor 3 kez istifa verdim ama kabul edilmedi patron tarafından işten ayrılacagımı söylüyorum birtürlü beni bırakmıyor her seferinde redd ediyor herşeyi gectim maaş konusunda çok gecikme oluyor ayrıca maaşlarda haksızlık yapılıyor ben nasıl bir yol izlemeliyim ayrılmak icin ayrıca tüm haklarımı nasıl alırım sigorta günüm 3600 gecti bana yardımcı olursanız cok sevinirim teşekkürler

 83. Merhaba Nevzat Bey 1yil 9 ay ayni iş yerinde calistim. Mesai ucretlerim verilmedi. Yillik izin kullanmadim  resmi ve dini tatillerde calistim ek bi ucret almadim. Ayrica sigortam is yeri denetlemesiyle gec  basladi. Tutanak tutuldu. Bende bunlari hakli sebep gostererek noter araciligiyla ihtarname yolladim   tek tarafli  fesih islemi yaptim. Ihtarnema iş yerine ulasti. Ihtarname sonunda 3 iş gününde haklarimi istiyorum yaziliydi. Bugun 3. gün herhangi bi dönüş saglanmadi. Ayrica sigorta cikisim da yapilmamis. Bugun 8. gün. Nasil  bi yol izlemem gerek. Arabulucuya yonlendirildim. Yardimci olursaniz sevinirim. Iyi calismalar..

  • Merhaba,
   söylediğiniz iddiaları ispatlayabiliyorsanız
   arabulucuya iddialarınızı ispatlayan belgelerle müracat edin firma uzlaşma yoluna gitmezse o zaman dava konusu yapabilirsiniz dava konusu yaparken ispatlayıcı belge bilgi ve şahitleri avukatınız dosyanıza ekler mahkeme bu belgeler ışığında yürür.
   siz noterden ihtarla haklı fesih yaptıysanız işten çıkışınızın geç yapılması sizi bağlamaz bu işverenin sorumluluğudur(çalışmayan birini sigortalı göstermekte sgk mevzuatında suçtur)

   • Bilgilendirmeniz için Teşekkür ederim. Bunlari ispatlayacak sgk girisinin gec basladigina dair tutanak var. Ama fazla mesai ve resmi tatillerde calismaya dair belgem yok  maalesef. Ama Bir şahit var…Ihtarnemeyi yazan avukat vekalat istedi. Ben veremedim henüz. Arabulucuya gitmek  icin Vekalat vermem gerekiyor mu?  Arabulucuya kendim direkt gitsem olmaz mi? Ayrica vekalet verince avukata ve arabulucuya ayri ayri ucret mi odemem gerek… acikcasi bu surec nasil ilerliyo bilmedigim için bu kadar soru sordum. Iyi calismalar 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir