Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / 2017 Yılında Yürürlüğe Giren Değişiklikler

2017 Yılında Yürürlüğe Giren Değişiklikler

27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan genel tebliğler ve 30 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, 2017 yılında uygulanacak vergi ve cezalar ile vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar netleşti. İşte bu yılın bazı verileri.

Yeni Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir vergisi tarifesinin gelir dilimleri yeniden değerleme oranında arttı ve 2017 yılı gelirlerine uygulanacak tarife aşağıdaki tablodaki gibi oldu.

Asgari Ücretin Vergisi

Vergi tarifesi, asgari ücret ve asgari geçim indirimi tutarında meydana gelen değişiklikler sonrasında, asgari ücret üzerindeki yükler ile asgari ücretin işverene maliyeti verileri aşağıdaki şekilde oluştu.

  • SSK primi işveren hissesi 275,51 TL
  • İşsizlik sigortası işveren hissesi 35,55 TL
  • Asgari ücretin işverene maliyeti 2.088,56 TL

Notlar:

■ Hesaplamalarda, bekar ücretli için geçerli asgari geçim indirimi tutarı dikkate alındı.

■ Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alındı.

■ Asgari ücretin işverene maliyetini düşüren yeni düzenlemeler bekleniyor.

Damga vergisi tavanı 1.865.946,80 lira

Her bir kağıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 2017 yılında uygulanmak üzere 1.865.946,80 lira oldu.

Ücretlinin damga vergisi oranı değişmedi

Ücretler ve ücret sayılan her türlü ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisi oranı değişmedi. 2016 yılında olduğu gibi oran binde 7,59.

Kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı değişmedi

2017 yılında düzenlenen kira sözleşmeleri binde 1,89 oranında damga vergisine tabi.

Sözleşmelerde damga vergisi oranı değişmedi

2017 yılında düzenlenen mukavelenameler, taahhütnameler, temliknameler, sulhnameler ve fesihnamelerde binde 9,48 oranında damga vergisine tabi.

2017 yılı beyan sınırları, indirim ve istisna tutarları

Kira geliri istisna tutarı

2017 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 3900 lirası gelir vergisinden müstesna. 2016 yılı gelirleri için bu tutar 3 bin 800 lira idi. Bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi halinde ise bu kısım gelir vergisinden istisna. İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.

Taşınmaz alım satım kazançlarında istisna

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, satın alma tarihinden itibaren beş yıl içinde yapılan taşınmaz satışından elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi. 2016 yılında taşınmaz mal satışından elde edilen kazançların 11.000 liralık kısmı gelir vergisinden istisna idi. Tutar 2017 için değişmedi.

Bazı gelirler için beyan sınırları

2017 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmamış veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 1600 lira. Yurt içinde elde edilen alacak faizleri veya yurt dışında elde edilen faizler bu kapsamda. Gelirin beyan sınırını geçmesi halinde, geçen kısmın değil gelirin tamamının 2018 yılında verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekiyor. 2016 yılında elde edilmiş olan, vergi kesintisine tabi tutulmamış menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyan sınırı 1580 lira idi.

Veraset ve intikal vergisi istisna tutarları

Bağışlar ve miras kalan değerler nedeniyle hesaplanan veraset ve intikal vergisi matrahından indirilecek istisna tutarları 2017 yılı için aşağıdaki gibi.

Asgari geçim indirimi tutarları

Ücretliler için 2017 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları şöyle:

 Engellilik indirimi tutarları

Çalışma gücünü belli ölçüde kaybeden ücretlilerle serbest meslek erbabı engellilik indiriminden yararlanabiliyor ve gelirlerinin bir kısmı bu çerçevede gelir vergisine tabi tutulmuyor. Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan özürlü kişi varsa, ücretli ve serbest meslek erbabı, bu kişiler için de indirimden yararlanılabiliyor.

2017 yılında dikkate alınacak engellilik indirimi tutarları aşağıdaki gibi oldu:

  • Çalışma gücünün %80’inin kaybedenler için 900 lira.
  • Çalışma gücünün %60’ını kaybedenler için 470 lira.
  • Çalışma gücünün %80’inin kaybedenler için 210 lira.

Vergiden müstesna harcırah tutarları

Çalışanlara verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikler kadar olan veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna. Devlet memurlarına verilen yurt içi gündelik tutarları Bütçe Kanunu’la, yurt dışı gündelik tutarları ise Bakanlar Kurulu kararıyla belirleniyor ve bu tutarlar özel sektörde çalışanlar için de vergiden müstesna harcırah tutarını belirliyor.

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki H-cetveliyle belirlenen tutarlar çerçevesinde, personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin 57.50 liralık kısmı gelir vergisinden istisna.

Yurt dışına yapılacak seyahatlerde personele ödenecek gündeliğin vergiden istisna edilecek kısmı 10.01.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendi. Tutar gidilen ülkeye göre değişiyor. KKTC’ye yapılacak yolculuklar için ise tutar halen 140.50 lira.

Kıdem tazminatı tavanı

2017 yılında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 4.426,16 lira.

Sosyal güvenlik primine esas kazançların alt ve üst sınırları

Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, sosyal güvenlik primine esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7.5 katıdır.

2017 yılında uygulanacak olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt sınırı 1.777,50 lira, üst sınırı ise 13.331,40 liradır.

Fatura düzenleme sınırı

2016 yılında 900 lira olan fatura düzenleme sınırı 2017 yılında değişmedi. Buna göre, 2017 yılında nihai tüketicilere yapılan 900 liradan daha küçük tutarlı satışlar için, müşterinin de istememesi koşuluyla, fatura düzenleme zorunluluğu yoktur. Bu satışlar için perakende satış fişi düzenlenmesi mümkündür.

Doğrudan gider yazma sınırı

Satın alınan demirbaşlar için, doğrudan gider yazma sınırı, 2016 yılında olduğu gibi 900 lira. Bu tutar da değişmedi. Buna göre, 2017 yılında satın alınan demirbaşlardan bedeli bu tutarı aşmayanlar doğrudan gider kaydedilebilir.

2017 Trafik Cezaları arttı

Yeni yılda trafik kurallarına uymayan sürücüleri oldukça sert cezalar bekliyor. 2017 trafik cezaları kapsamında yeni yılda cezalara %3.83 oranında artış uygulanacak. Trafik cezaları 2017 yılında aşağıdaki gibi olacak;

2017 Trafik Cezaları Listesi

Ceza Nedeni Ceza Miktarı (TL)
Alkolmetreye üflemeyi kabul etmeme 2 bin 507 TL
Sürüş sırasında cep telefonu ile konuşma 95 TL
Ticari araçların mevcut kapasitesini üzerinde yolcu alması 75 TL
Ehliyetsiz olarak araç kullanımı 1.763 TL
Yetkisi olmamasına rağmen plaka basma 10 bin 383 TL
Sahte plaka kullanmak 5 bin 191 TL
Ruhsatsız araç kullanmak 95 TL
Yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı plaka takma 427 TL
Okunması mümkün olmayan plaka kullanma 92 TL
Tescilli aracı plakasız olarak kullanmal 1.763 TL
Taksimetre bulundurmamak 427 TL
Taksimetreyi bozuk olarak kullanmak 6 bin 660 TL
Aracın muayene süresini geçirmek 95 TL
Kırmızı ışıkta geçmek 206 TL
Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısız şekilde sürmek 95 TL
Trafik işaretlerine uymamak 206 TL
Uyuşturucu kullanarak araç kullanmak 4 bin 514 TL
Hız sınırını %30’dan fazla aşmak 427 TL
Radarın bulunduğu yeri belirleyen cihaz kullanmak 1.763 TL
Yasak yerden dönme 95 TL
Hatalı sollama 206 TL
Takip mesafesini ihlal etmek 95 TL
Engelli yerine park etmek 109 TL
İzin almadan yarış düzenlemek 427 TL


2017 yılında E-Defter ve E-Faturaya Geçme Şartları ve Süresi değişti

2015 hesap döneminde brüt satış hasılatı 10 Milyon olan mükellefler 01.01.2017 tarihinden itibaren 2016 ve takip eden yıllarda 10 Milyon brüt satış hasılatını sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. (Örnek: mükellef 2015 yılında 10 milyon hasılat yapmışsa, 2017 yılında, mükellef 2016 yılında 10 milyona ulaşmışsa 2018 yılında e-defter ve e-faturaya geçecektir. )

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) ve (III) sayılı listedeki sayılanlar ise bu tebliğin yayımından önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 01.01.2016 tarihinden itibaren, bu tebliğin yayımından sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik defter ve elektronik fatura  uygulamasına geçmek zorundadırlar. Lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren e-defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-fatura ve e-defter zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu Tebliğ kapsamında e-fatura ve e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nevi) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nevi) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-fatura uygulamasına geçmek ve e-defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

2017 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE NO – KONUSU 2017 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması 2.000
3- İlanın;  
   – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 2.000-200.000
   – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 200.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 24
MADDE 153/A- Teminat tutarı 90.000
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;  
  – Alış tutarı 170.000
  – Satış tutarı 230.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 170.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 900
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,40
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 900
MADDE 343- En az ceza haddi  
  – Damga vergisinde 11
  – Diğer vergilerde 21
MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 130
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 80
3 – İkinci sınıf tüccarlar 40
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5
II nci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 70
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 40
3 – İkinci sınıf tüccarlar 19
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 11
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,80
MADDE NO – KONUSU 2017 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 210
 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000
2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması 210
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 11.000
 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 110.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 210
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 260
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 800
–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 160.000
9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800
MADDE 355- b) Damga Vergisinde  
  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,80
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza  
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 350
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000
MADDE 370 Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı 50.000

476 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Eki: Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; “DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.” ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte “Deloitte”), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Deloitte”, söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. “Deloitte”, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

2017 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı
3 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki iş yerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. 18.377
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için. 146
7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için. 146
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için. 146
14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için. 146
28 99/c İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için. 146
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için. 606
30 101 İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 2.295
30 101 İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 2.295
32 102/a Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için. 167
39 102/a Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için. 167
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi, 606
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi. 606
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi. 606
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için. 295
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için. 295
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için. 295
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için. 295
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için. 295
63 104 Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 1.619
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için. 295
68 104 Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi. 1.619
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek. 1.619
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak. 1.619
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak. 1.619
73 104 Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak. 1.619
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek. 1.619
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek. 1.619
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 1.619
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.) 18.377
92 107 İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek. 14.702
96/1 107 İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak. 14.702
96/2 107 İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları. 14.702
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek. 14.702
Not:– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.– 2017 yılı için yeniden değerleme oranı 3,83 olarak belirlenmiştir.– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce uygulanır.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Bazı Stopaj Oranları Artırıldı !

1 Mayıs 2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete‘de bazı stopaj oranlarında değişiklik yapan “193 …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir