Son Haberler

Engelli Çocuğu Olan Çalışanın Hakları

nevzat-erdag-462-engelli-cocugu-olan-calisanin-haklari

Devletimiz son yıllarda engelliler ve yakınları için avantaj olabilecek birtakım düzenlemeler yapmaya başlamıştır. Bu düzenlemeler yeterli midir diye baktığımızda elbette yeterli değildir. Fakat engellilerimizin devlet gündemine girmiş olması önemli bir husus. Bu konuda engelli platformlarının yapacağı daha yoğun çalışmalarla sağlanan bu hakların daha da genişleyebileceği kanaatindeyim. Bu makalemde engelli yakını olan sigortalı ve devlet memurları açısından sağlanan avantajları ayrı ayrı kısaca aktarmaya çalışacağım.

Mazeret İzni

6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 35. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

“İşçilerin en az % 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, 1 yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin verilir.”

Engelli Çocuğu Olanlara Erken Emeklilik İmkanı

5510 Sayılı Yasaya 5754 Sayılı Yasa ile eklenen fıkra ile engelli çocuğu olan anneler lehine düzenleme yapılmıştır. 5510 Sayılı Yasanın konuyla ilgili fıkrasında Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir” denilmektedir.

Başkasının bakımına muhtaç, ağır engelli çocuğu olan kadınların bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları gerekiyor. Bu durumdaki annelere erken emeklilik hakkı yalnızca 1 Ekim 2008 sonrası süreleri kapsıyor. Dolayısıyla 1 Ekim 2008’den önceki çalışmaları için erken emeklilik hakları söz konusu değil. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor.

Gelir Vergisi İndirimi

Ücretli çalışan engelli kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler, serbest meslek sahibi engelli kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler, basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) engelliler, gelir vergisi indiriminden yararlanabilir. Engellilik indirimi her yıl devlet tarafından belirlenerek uygulamaya dâhil olur. Engellilik indirimi yıllık gelir vergisi matrahına dâhil edilen kazançlar üzerinden düşülmektedir. 2016 yılı için engellilik indirimi tutarları şu şekilde belirlenmiştir:

Gelir Vergisi Genel Tebliği, Seri No: 290

 1. Derece Engelli (Çalışma Gücünün Asgari % 80’ini Kaybedenler) – 900,00
 2. Derece Engelli (Çalışma Gücünün Asgari % 60’ını Kaybedenler) – 460,00
 3. Derece Engelli (Çalışma Gücünün Asgari % 40’ını Kaybedenler) – 210,00

Engellilik İndiriminden Yararlanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde İlgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara bağlı Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal Müdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişilerin Müracaatlarında:

 • Çalıştığı iş yerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı
 • Müracaat formu
 • Dilekçe
 • Bakmakla yükümlü kişinin T.C. Kimlik Numarası
 • Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge
 • İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği sunulmalıdır

Vergi indiriminden faydalanmak isteyen engellilerin, çalışılan iş yerinin bağlı olduğu Büyük Mükellefler   Vergi Dairesi veya ilgili vergi dairelerine yapılabileceği gibi Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü Engelli Servisine müracaat edilmelidir.

Vergi indirimi işleminin sonuçlanması ortalama 3 ay sürmekte olup işlem sonuçlandığında yazı iş yerine posta ile gönderilmektedir.

Ayrıca İnternet üzerinden http://eviss.ivdb.gov.tr/ adresine giriş yaparak başvurularınızı web üzerinden takip edebilirsiniz…

Örnek bir soru?

% 48 oranla raporumu aldım. (Vergi indiriminden yararlanır) ibaresi raporumda mevcut. Sigortalı olarak çalışıyorum. Vergi indiriminden yararlanabilir miyim? Bana ne gibi faydası olur?

Yanıt: Vergi indirimi alırsanız maaşınız da 31,5 TL gibi bir artış olur.
Ayrıca erken emeklilik hakkı kazanırsınız.

Önemli Bazı Hususlar

 • Vergi dairesine sunacağınız sağlık raporu ilgili mal müdürlüğü ya da defterdarlık tarafından kabul edilmeyebilir ya da ilgili rapor Ankara’ya Merkez Sağlık Kuruluna gönderilip onaylanmayıp geri dönebilir. Bunun sebebi son yıllarda aşırı güncellenen engelli özür oranlarından kaynaklı. Vereceğiniz rapor 20 Mart 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan Özürlülük Ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmeliğe uygun olması gerekli.

Her Sağlık Raporu Geçerli mi?

İş, maaş veya bizzat başvurarak yetkili devlet hastanelerinden alınan tüm sağlık raporları vergi indirimi için geçerlidir.

İş Yerini Değiştiren Kişiler

Herhangi bir şekilde iş yeri değiştiren ücretlilerin daha önce işlem tesis ettirdikleri müdürlüklere yeni iş yerlerinin adreslerini bildirerek buradan yeni iş yerlerine hitaben yazı almaları yeterli olacaktır. Bu engellilerin yeniden rapor almalarına gerek yoktur. Engellilik indirimi bakıma muhtaç kişiye bakan kişi için engellinin 18 yaşını doldurmuş veya 25 yaşına kadar tahsil durumu söz konusu ise geçerlidir.

Özürlü Yakını Olan Devlet Memurunda Durum

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108. maddesinde memurların bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerini raporla belgelendirmeleri şartıyla verilecek aylıksız izinlerle, bazı durumların gerçekleşmesi halinde verilecek aylıksız izinlerin süre ve esaslarını hükme bağlamıştır”. Bu kanunda Devlet memurlarına bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin günlük bakımı için izin verilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Gelir Vergisi İndirimi

Engelli çocuğu olan kamu, özel sektör çalışanları ve serbest çalışanlar gelir vergisi indiriminden yararlanırlar. Emekli olanlar aldıkları emekli maaşında bu hakkı kullanamazlar. Ancak emekli olup serbest çalışanlar gelir vergisi indiriminden yararlanır.

Nöbet Muafiyeti ve İzin Hakkı

Kamu kuruluşlarında çalışan engelli çocuğu olan memur anne ve babalara nöbet ve fazla mesai muafiyeti vardır. Bakım izninin ve nöbet muafiyeti çoğunlukla amir inisiyatifindedir.

TSK da görev yapıp bakıma muhtaç engelli çocuğu olan muvazzaf asker ve sivil memurlara Haziran 2013 tarihli TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle nöbet muafiyeti hakkı tanınmıştır.

Engelli Çocuğu Olan Çalışan Annelere Erken Emeklilik Hakkı

‘Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan annelerin’ yararlandığı bu haktan BAĞ-KUR, SSK, Emekli Sandığı, Tarım İşçileri ve İsteğe Bağlı Sigortalı olan anneler yararlanır.

1 Ekim 2008 sonrası çalışılan sürenin dörtte biri oranındaki süre çalışılan süreye ilave edilir ve bu süre emekliliğe kalan süreden düşürülür.(5510 Sayılı Kanunu Madde 28. )

Engelli çocuğun bakıma muhtaç yani raporunda “ağır engelli” ibaresinin olması gerekmektedir. Çocuğun bakıma muhtaçlığı devam ettiği sürece bu haktan yararlanılır. Birden fazla bakıma muhtaç çocuğu olanlar için SGK; her çocuk için inceleme yapar. Ancak sadece biri üzerinden erken emeklilik hakkından yararlanılır.

Evlatlık alınan engelli çocuklar için de çocuğun evlatlık alındığı tarihten itibaren erken emeklilikten yararlanılır.

Refakat İzni

Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verileceği ve gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar uzatılabilir.

Aynı kişinin aynı teşhisine bağlı olarak memuriyet hayatı boyunca en fazla 6 ay süre refakat izni kullanılabilir. Aynı kişinin raporuna istinaden sadece bir memur yakını bu izni kullanabilir.

Mazeret İzni

En az % 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla 1 yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar  ” mazeret izni verilir. Mazeret izin hakkı sadece engelli çocuklar için kullanılmaktadır.

Tayin Hakkı

Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 39:‘’Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmi veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi halinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.’’

Beğen Paylaş

Pinterest

17 yorum

 1. Nevzat bey merhabalar,
  Kızım ağır engelli ve %76 özür oranlıdır.
  1 Temmuz 1997 tarihinde işe başlamış 657 sayılı kanuna tabii Hemşire ünvanlı devlet memuruyum.
  e-devletten bugün SGK hizmet dökümüme baktım ve 5510 sayılı kanun 4/c bendine tabiyim.
  Prim ödeme gün sayım 2850 olarak ve derece kademem 2/3 gözüküyor.
  Toplam 2 kızım var ve her ikisinde de 12’şer ay ücretsiz doğum izini aldım.
  Kızımın ağır engelli raporu Eylül 2014 yılında başladı, Eylül 2019 yılında bitmektedir ve tekrar süre bitiminde yenilenecektir.
  Engelli çocuğa olan memura erken emeklilik hakkına göre acaba ne zaman emekli olabilirim ve izlemem gereken yol nedir?
  Ayrıca kızımın şu an halihazırdaki raporu kabul edecekler mi yada SGK rapor için yeniden hastaneyemi sevk edecek?
  Teşekkürler, iyi çalışmalar.

  • Merhaba Ebru hanım,
   5510 Sayılı Yasaya 5754 Sayılı Yasa ile eklenen fıkra ile engelli çocuğu olan anneler lehine düzenleme yapılmıştır. 5510 Sayılı Yasanın konuyla ilgili fıkrasında “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir” denilmektedir.
   Başkasının bakımına muhtaç, ağır engelli çocuğu olan kadınların bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları gerekiyor. Bu durumdaki annelere erken emeklilik hakkı yalnızca 1 Ekim 2008 sonrası süreleri kapsıyor. Dolayısıyla 1 Ekim 2008’den önceki çalışmaları için erken emeklilik hakları söz konusu değil. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor.
   rapor hususundaki sorunuzun yanıtı ise şöyle; alınan rapor heyet raporu ise gecerli olacaktır değilse heyet raporu istenecektir.

 2. nevzat bey ;
  Ağır engelli çocuğa sahip bir öğretmenim.Öğretmenlikte 25. yılımı çalışıyorum.Nöbetten muaf olmak istediğimde okul müdürü ihtiyaç olduğu için kabul etmedi.Bu arada okulda belli hizmet yılını tamamlamış (kadınlarda 25 erkeklerde 30 yıl ) öğretmenlere nöbet verilmiyor.Bu durumda yasal olarak engelli çocuğa sahip öğretmen bir anne nöbetten nasıl muaf olabilir?
  Teşekkür ederim.

  • Merhaba Ayşe hanım,
   30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu ve 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 3. Nevzat bey iyi günler

  bakmakla yükümlü olduğum oğlum atipik otizm tanısıyla sağlık kurulu raporuyla % 70 özür oranına sahiptir tıp hekimi ve 657 tabii devlet memuruyum isteğim dışında kısa süreli komşu ilçeler geçici görevlendirmeler oluyor bu rapora istinaden geçici görevlendirmelerden muafiyet söz konusu olabilir mi ilgili kanun maddesi nedir vereceğiniz yanıt için teşekkür ederim saygılarımla
  dr kemal dana

  • Merhaba Kemal bey,
   Kamu kuruluşlarında çalışan engelli çocuğu olan memur anne ve babalara nöbet ve fazla mesai muafiyeti vardır.(Rapor ekinde engelli çocuğunuzun olduğunu bildirir dilekce ile kurumunuza bildirirseniz dikkate alınacaktır)Ayrıca bakıma muhtaç yakını olan çalışanlara günlük bakım izni konusunda kolaylık tanınması sağlanmıştır

 4. Nevzat bey merhaba;
  %99 ağır engelli bir kızım var,devlette hemşire olarak görev yapmaktayım.Engelli annelerine günde 1 saat erken çıkma hakkı veriliyor ancak bu hakkımızı gece nöbetinde vermemeleri yasal mı?
  Özel durumumuzdan dolayı ben gece çalışmak durumundayım,gündüz çocuğun bakımıyla bizzat benim ilgilenmem gerekiyor.

  • Ebru hanım merhaba,
   Öncelikle Allah sabrınızı ve gücünüzü artırsın yavrunuza ilginizi daim kılsın
   konuyu sizin için araştırdım bu hususta başbakanlığın 2010-2 nolu genelgesi bulunuyor genelgede bu husus şöyle geciyor ” 3 – Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” bu maddede iznin ne zaman kullanılacağı açık değil fakat günlük bakım ve gece vardiyası yapmama kavramlarına baktığımda zaten engelli yakınına gece vardiyası yapmaması belirtilmiş o durumda uygulama gündüz gecerli olacaktır uygulamada bu yönde zaten sizin durumunuzun özel olması sebebi ile ben engelli raporu ile idari amirinizin bu durumu değerlendirebileceğini düşünüyorum

 5. Merhaba ;
  Devlet memuru olarak çalışan bir bayanın %80 engelli raporu olan çocuğu var KBS sisteminde Çocuk yardımından yararlanıyor, engelli indiriminden yararlanıyor ancak AGİ yardımından yararlanmıyor. Aynı zamanda çocuğun babası emekli. AGİ indirimi ve çocuk yardımından her ikisi de yaydalanırmı.? Vergi dairesinden onaylanmış engelli raporu var. bu konuda bilgi alabilirmiyim.
  İlginize teşk.ederim
  iyi günler

  • Merhaba Songül hanım,
   Asgari geçim indirimi, 193 sayılı gelir Vergisi Kanununun 32. maddesine dayanmaktadır. 32. maddenin 2. fıkrasında yer alan hüküm şu şekildedir:
   “Asgari geçim indirimi (AGİ); ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.” yasa metninden anlaşıldığı gibi eşlerden sadece biri faydalanabilir

 6. %97 ağır engelli çucuğum var kamuda işçiyim bölge müdürlüğüme bağlı başka bir iletayin isteme hakkım var mı?

  • Merhaba kerim bey,
   sorunuzun cevabını direk kanun maddeleri ile vereceğim
   Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 39 :‘’Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.’’
   Devlet Memurları Kanunu 72.Madde: “İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.”
   Ayrıca Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği (16.08.2014 tarihli) hükümler geçerlidir.

 7. Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015
  MADDE 79 – 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
  “EK MADDE 2 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda görev yapan ve ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen işçiler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan işçiler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içinde yer değiştirme talebinde bulunabilir.
  (2) Bu kapsamdaki talepler kamu kurum ve kuruluşlarının kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır.
  (3) İşçinin kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle kurum içinde yer değişikliği talep etmesi hâlinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, işçinin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.
  (4) Engellilik durumu devam ettiği sürece kurum ve kuruluşlarca isteği dışında işçinin görev yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan işçiler hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.”

  ilgili kanuna göre kurumda İ.Kaynaklarında servisinde büro görevlisi ünvanlı daimi işçiyim kurumun başka bir servisin kadrosu olan saha operatörü olarak geçme imkanım var mı? kurum yukardaki kanunu tanımayabilir mi?

  • Kerim bey bahsettiğiniz yasaya göre işveren uygun pozisyon varsa yer değişikliği yapması gerekir ama iş statüsünde değişiklik talebi işciden geliyorsa bu değişiklik iş ve işveren insiyatifindedir.

   • O zaman bu çıkan kanunun engellilere hiç bir katkısı yok kurum isterse yaparsa iş bitmiştir yani bu kanun engelliye engel koymuş oldu hiç çıkartmasalar daha iyi ben dilekçe verdim ve dilekçem resmiyete bile girmeden geri iade edildi.

 8. Merhaba nevzat bey öncelikle engelli çocuk veya yakını olanlara yardım ettiğiniz için size candan teşekkür ederim %87 atipik otizimli ve ortopedik engelli 9 yaşında bir oğlum var örgün eğitime devam ediyor öğrenme güçlüğü yok ama kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor eşim ve ben devlet memuruyuz eşim vergi indiriminden faydalanmaktadır oğlumuzun durumundan dolayı eşim erken emekli olabilirmi yada engellilere verilen maaşı alabilirmi engelli raporunda Ağır engelli ibaresi yoktur ilginiz alakanız için teşekkür ederim

  • Gökhan bey merhaba,
   Başkasının bakımına muhtaç, ağır engelli çocuğu olan kadınların bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları gerekiyor. Bu durumdaki annelere erken emeklilik hakkı yalnızca 1 Ekim 2008 sonrası süreleri kapsıyor. Dolayısıyla 1 Ekim 2008’den önceki çalışmaları için erken emeklilik hakları söz konusu değil. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor.Vergi indiriminden faydalanmak isteyen engellilerin, çalışılan iş yerinin bağlı olduğu Büyük Mükellefler Vergi Dairesi veya ilgili vergi dairelerine yapılabileceği gibi Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü Engelli Servisine müracaat edilmelidir.
   Vergi indirimi işleminin sonuçlanması ortalama 3 ay sürmekte olup işlem sonuçlandığında yazı iş yerine posta ile gönderilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Pinterest
EmailEmail
PrintPrint